Значення цивілізаційної парадигми

38.Економічна думка періоду первісного нагромадження.

Розвиток мануфактурн вироб-ва, що набирав потужн, та бурхлив капіталізація господ-ва Англії, посил її зовнішньоеконом експансії у XVII ст. сприяли виникн нових процесів та явищ, які виходили за межі меркантил доктрини, але потребув свого теорет обґрунтув.

Так, видат англ екон-ст сер Вільям Петті вперше застос метод науков абстракції. Він був яскрав представником економ науки періоду подол меркантил догм, який одним із перших вийшов за межі меркантил і започаткув новий напрям економ науки — класичну політ економію. У 60—80-х роках XVII ст., висловл відмінну від позиц меркантил думку щодо багатства, яке утвор не тільки дорогоцін метали а й землі, будівлі, товари, В. Петті розкрив суть капіталізації. Він висловив перекон, що праця є батьком і активн принципом багатства, а земля — його матір'ю. В. Петті увійшов в історію економ думки як перший дослідник простого товарн вироб-ва. Вій показав, що вартість і обмін еквівалентів є умовою рівності суб'єктів господ-ня.

Ще один представн економ думки  даного періоду -франц П'єр Буагільбер, який самост дійшов до ідей природн порядку, невтруч держави в госп діяльність, природн ціни й ринков саморегулюв.  Справедливо засуджуючи меркантил, П. Буагільбер, умисно абсолютизув роль с/г в економ розвиткові країни, недооцін роль грошей як товару, заперечував їх реал знач у примнож майнов багатства. П. Буагільбер надав характ-ку процесу становл та переходу до товарн господ-ва в аграрн сфері і суті товарн господ-ва. Ідеї Буагільбера були розвинуті фізіократами, групою франц мислит, що згуртув навколо доктора Франсуа Кене. Найб відомими представн фізіокр були Віктор Мірабо, Дюпон  Немур, Ларівьєр, Гурне, Жак Тюрго.

Із прихильників фізіократ поглядів сформув наук школа економ лібералізму, в основі якої покладена ідея повної економ свободи, коли держава не втруч у виробнич, торгов та фінанс діяльн своїх підданих. У фізіократ «природне» протиставл «штучному», природн порядок протиставл сусп порядку — на подібні ідеї і спирався економ лібералізм фізіократів. Другою засадою вчення фізіократів було уявлення про землю як єдине джерело багатства народу.

 

Змiст

1.Суть, зміст та значення цивілізаційної парадигми для пізнання суспільних процесів.

2. Господарство,господарська система та її еволюція

3. Порівняльний аналіз типів господарських систем та їх змісту

4. Об’єкт та предмет історії економіки та економічної думки

5.Сутність, фундаментальні принципи побудови  та значення системно -синергетичного підходу до аналізу суспільних та господарських процесів як складової цивілізаційної парадигми.

6. Методи історії економіки та економічної думки та завдання дисципліни

7. Підходи та критерії щодо періодизації господарського розвитку суспільства.

8.Власність на засоби виробництва як одна із центральних суспільних інституцій та її вплив на історичний розвиток господарської системи.

9. Розкрийте особливості історико - економічного аналізу суспільств в межах формаційної і цивілізаційної парадигм.

10.Порівняйте сутність та зміст формаційної та цивілізаційної парадигм пізнання суспільних процесів.

11.Привласнююче та виробничо-відтворююче гос-во: визначення, стук-ра, досягнення та обмежиність.

12. Неолітична революція та її вплив на господарський роз-к первісного сус-ва.

13. Община як центр соціальної і господарської організації первісного суспільства.

14. Господарська діяльність в первісній історії Укр. Трипільська куль-ра та її знач.

15. Передумови і умови становлення господарства ранніх цивілізацій.

16.  Розвиток господарської сфери суспільства Месопотамської цивілізації. Закони Хамурапі про явища і процеси господарського життя.

17. Розвиток господарства в Давньому Єгипті та його відображення в пам’ятках економічної думки.

 18. Визначте спільні риси і відмінності господарств Месопотамії, Давнього Єгипту, Кріто-Мікенської цивілізації.

19.Порівняйте особливості формування Східної та Західної цивілізації в осьовий час та дайте їм ( «осьовому часу», Східній та Західній цивілізації) загальну характеристику.

20.Господарська система Давньої Індії в осьовий час та її відображення в “Артхашастрі”.

21.“Гуань-дзи” як пам'ятка економічної думки Давнього Китаю та її зв'язок з реформами Цинь Шихуана (259-210 рр. до н.е.).

22.  Господарська система Давньої Греції та її відображення у працях Ксенофонта, Платона, Аристотеля.

23.  Еволюція поглядів римських мислителів (Катона, Варрона, Колумелли) на організацію сільськогосподарського виробництва Давнього Риму.

24.  Порівняльна характеристика суспільств Східної та Західної цивілізацій та їх підсистем в осьовий час.

25.  Загальна характеристика підсистем суспільств Західної цивілізації доби середньовіччя та їх зв'язок з господарською системою (ето гавно если чесн. Норм будет)

26. Характеристика господарських одиниць (форм) в Західній Європі доби середньовіччя. Вілла та її характеристика на основі “Капітулярію про вілли”.

27.Виникнення середньовічних міст в Західній Європі та їх господарський розвиток. Корпоративні форми організації господарства та їх висвітлення в цехових статутах.

28.Господарські форми в українських землях доби середньовіччя. Їх характеристика.

29.Українські міста та еволюція організації їх господарства доби середньовіччя.

30. Розклад натурального господарства та зародження товарного господарства в країнах Західної Європи в пізньофеодальний період (кінець ХУ – початок ХУІ ст.). Еволюція господарських форм на етапі переходу від натурального до товарного господарства.

31. Вплив політичних, соціальних, духовно-культурних та економічних факторів на господарське життя європейських держав пізньофеодальної доби.

32.Значення великих географічних відкриттів для становлення товарного господарства в Європі.

33.Процес первісного нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства.

34. Формування товарно-грошового (капіталістичного) господарства: передумови переходу від простого товарного до товарно-грошового (капіталістичного) ринкового господарства.

35. Середньовічне місто та його роль у зародженні ринкової економіки. Корпоративні форми організації господарської діяльності у західноєвропейських середньовічних містах. Еволюція цехового господарства.

36.Історичні умови виникнення  та суть фізіократизму.

37. Формування передумов товарного господарства та його проникнення в аграрну сферу. Економічна таблиця Кене.

38.Економічна думка періоду первісного нагромадження.

39. Розкрийте сутність явища «революція цін» та його зв’язок з Великими географічними відкриттями. Поясніть, як «революція цін» вплинула на економічний розвиток Зх. Європи

40. Розкрийте зміни, які відбуваються у розвитку продуктивний сил Зх. Європи в XIV – XV ст. Обгрунтуйте положення про те, що зародження індустріального суспільства в країнах Зх. Європи почалося в XVI ст.

41. Відродження, Реформація та Просвітництво, їх сутність та роль у становленні суспільства з ринковою економікою в країнах Європейської цивілізації

42.Суть і значення демократичної, промислової та освітньої революцій для ринкових перетворень в країнах  Європейської цивілізації.

43. Дайте визначення та зробіть порівняльну характеристику промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині та США (передумови,періоди,особливості та наслідки)

44.Загальні закономірності та особливості формування  ринкової господарської системи в провідних країнах Європейської цивілізації (друга половина ХVІІ - 60-ті роки ХІХ ст.).


Нові надходження

Всього підручників:

292