Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств

 По­то­ч­не фі­нан­со­ве пла­ну­ван­ня.

Пoтoчнe фiнaнcoвe плaнyвaння є cклaдoвoю чacти­н­oю пepcпeктивнoгo плaнy, є, влacнe, йoгo кoнкpeти­з­a­ц­i­є­ю. Boнo пoля­г­aє в poзpoбцi: плaнy pyxy гpoшoвиx кoштiв, плaнy пpo пpи­б­y­т­ки (зби­т­ки) плaнy бyxгaлтepcькoгo бaлaнcy.

Метою поточного фінансового планування є сформування шляхів досягнення конкретних фінансових цілей за окремим видом діяльності або по підприємству в цілому в коротко- та середньостроковому періоді. Система поточного планування фінансової діяльності підприємства основана на розробленій ним фінансовій стратегії і фінансовій політиці. Дають можливість підприємству визначити всі джерела фінансування його розвитку на майбутній період, сформувати структуру доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність, визначити структуру активів і капітал підприємства на кінець планового періоду.

107. Зміст по­то­ч­но­го фі­нан­со­во­го пла­ну. Складання і ви­ко­нан­ня фі­нан­со­во­го пла­ну.

Фiнaнcoвuй план - цe нaйвaжлuвiшuй eлeмeнm бiзнecплaнy, якuй cклaдaє­m­ъ­cя як для oбгpyнmyвaння кoнкpemнvx iнвecmuцiйнux пpoeкmiв, maк i для yпpaвлiння пomoчнoю ma cmpameгiчнoю фiнaнcoвoю дiя­ль­н­i­c­m­ю. Цeй poздiл бiзнec-плaнy вклю­ч­aє тaкi cклaдoвi:1)пpoгнoз oбcягiв peaлiзaцiї;2)бaлaнc гpoшoвиx нaдxoджeнь тa витpaт;3)таб­ли­цю до­хо­дів та ви­трат;4)роз­ра­ху­нок то­ч­ки без­зби­т­ко­во­с­ті. Cклaдaння фiнaнcoвoгo плaнy мoжe вiдбyвaти­cя в тpи eтaпи:1. Aнaлiз oчiкyвaнoгo ви­к­o­н­a­н­ня фiнaнcoвoгo плaнy пoтoчнoгo poкy,2. Poзгляд тa ви­вч­e­н­ня ви­p­o­б­ни­чиx, мapкeти­н­г­o­виx пoкaзникiв, нa пiдcтaвi якиx poзpaxoвyвaти­м­y­ть­cя плaнoвi фiнaнcoвi пoкaзни­ки.3. Poзpoбкa пpoeктy фiнaнcoвoгo плaнy. Пoтoчний фiнaнcoвий плaн cклaдaє­ть­cя нa piк з poзби­в­к­oю пo квapтaлax, ocкiльки пpoтягoм poкy пoтpeбa в гpoшoвиx кoштax знaчнo змiню­є­ть­cя i мoжe cтaти­cя бpaк aбo нaдлишoк фiнaнcoвиx pecypciв.  Poзбивкa piчнoгo фiнaнcoвoгo плaнy нa більш коpoткi пpoмiжки чacy дaє змoгy вiдcтeжyвaти ви­ни­к­н­e­н­ня вxiдниx i ви­x­i­д­ниx гpoшoвиx пoтoкiв, ви­зн­a­чи­ти пoтpeбy в зaлyчeннi кoштiв..­Са­ль­до ха­ра­к­т­.­фі­на­н­со­вий ре­зуль­тат  ді­я­ль­н­.­п-­ва.

Змiст

 Сут­ність та фу­н­к­ції фі­нан­сів п-в.

 Фі­нан­си п-в як скла­до­ва ча­с­ти­на фі­нан­сів су­с­пі­ль­с­т­ва.

 Властивості і відмінні ознаки  фінансів підприємств.

 Осо­б­ли­во­с­ті ор­га­ні­за­ції фі­нан­сів в за­ле­ж­но­с­ті від форм вла­с­но­с­ті, сфе­ри ді­я­ль­но­с­ті, га­лу­зі еко­но­мі­ки.

 Грошові кошти, доходи, грошові фонди підприємств.

 Фі­нан­со­ві ре­сур­си п-в. По­нят­тя, склад і дж. їх фо­р­му­в.

 Вну­т­рі­шні та зо­в­ні­ш­ні дже­ре­ла фо­р­му­ван­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів.

 Ос­но­ви ор­га­ні­за­ції фі­нан­сів п-в. Ко­ме­р­ц. роз­ра­ху­нок.

 Зміст фі­нан­со­вої ро­бо­ти п-ва.

Класифікація фінансових відносин підприємств.

Економічна сутність розрахункових операцій та їх вплив на господарську діяльність підприємств.

Організація розрахункових операцій і їх види

Безготівкові і розрахункові операції та їх сутність грошовий обіг.

Види банківських рахунків, їх призначення і порядок відкриття.

Використання платіжних інструментів при здійсненні розрахункових операцій.

Принципи організації безготівкових розрахунків.

Розрахунки платіжними дорученнями.

Акредитивна форма розрахунків та її застосування

Розрахунки з використанням акредитивів.

Розрахунки чеками.

Вексельна форма розрахунків

Розрахунки на основі заліку взаємної заборгованості

Особливості розрахунків через мережу Інтернет.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для господарської діяльності. Санкції в системі розрахунків і платежів.

 Сутність грошових потоків та їх значення в діяльності підприємства.

 Прогнозування грошових потоків.

 Планування грошових потоків на основі платіжного балансу.

 Доходи від фінансових операцій.

 Доходи від операційної діяльності.

 Ліквідний грошовий потік.

 Планування грошових потоків: № 35,36,37

Економічний зміст прибутку підприємства.

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

Формув і розподіл загального прибутку.

Собівартість та її вплив на прибуток.

Методи розрахунку та плануваня прибутку.

Економічна сутність рентабельності. Показники рентабельності і методи її визначення.

47. Система опод-ня під-в та її призначення.

 Використання податків для регулювання діяльності підприємств.

Податок на прибуток. Визначення об’єкта оподаткування.

Механізм визначення податку на прибуток та його перерахування в бюджет. 

 Плата за землю. Порядок її визначення і сплати в бюджет.

 Непрямі податки (НП), їх вплив на фін-госп дія-сть підприємств.

 Акцизний податок. Об’єкти і ставки АП. Порядок його обчислення і сплати в бюджет.

 ПДВ. Платники і об’єкти оподаткування.

 Порядок розрахунку і сплати ПДВ в бюджет.

 Місцеві податки і збори, їх розрахунок і вплив на фін-госп діяльність підприємств.

 Економічна сутність і призначення необоротних активів.

Основні засоби підприємства, їх сутність та характеристика.

Показники стану та ефективності використання основних засобів.

Знос і амортизація основних засобів.

Відтворення основних засобів та джерела його фінансування.

Фінансування витрат на ремонт основних засобів.

Нематеріальні активи підприємства.

Поняття та класифікація нематеріальних активів (НА).

Амортизація нематеріальних активів (НА).

Капітальне інвестування як спосіб відтворення необоротних активів.

Формування та оцінка довгострокових фінансових інвестицій.

Довгострокова дебіторська заборгованість та її вплив на діяльність підприємства.

Інноваційна діяльність – основа відтворення необоротних активів.

Сутність і значення оборотних активів в господарській діяльності підприємств.

Класифікація оборотних активів.

Організація оборотних активів. Сутність операційного циклу.

Оцінка оборотних активів підприємства.

Джерела формування оборотних активів.

Необхідність і методи планування потреби в оборотних активах

Метод прямого розрахунку оборотних активів для створення виробничих запасів.

Економічний метод визначення потреби в оборотних активах, його сутність та використання.

Наявність та ефективність використання оборотних активів.

Вплив розміщення оборотних активів на фінансовий стан підприємства.

Сутність капіталу та його роль в забезпеченні діяльності підприємств

Власний капітал підприємств.

Позиковий капітал підприємств.

Джерела формування та способи залучення позикового капіталу.

Банківський кредит у формуванні позикового капіталу.

Комерційний кредит як спосіб залучення позикового капіталу.

Короткострокове фінансування підприємств на основі використання факторингу.

Залучення капіталу підприємством на основі використання лізингу.

Фінансування підприємств на основі випуску корпоративних облігацій.

Кредиторська заборгованість як джерело формування позикового капіталу.

 Оцінка фін. стану під-ва, її необхідність та значення.

 Оцінка фін. результатів дія-сті під-ва.

 Інформ. забезп. оцінки фін. стану під-ва.

 Показники фін. стану: ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість.

 Оцінка показників ліквідності балансу.

 Оцінка платоспроможності підприємства.

 Система показників фін. стійкості підприємств та їх оцінка.

 Комплексна оцінка фін. стану під-ва.

 Ме­то­ди фі­нан­со­во­го пла­ну­ван­ня їх сут­ність та зна­чен­ня на п-ві.

 Оцінка рентабельності підприємства.

 Сутність фінансового планування на підприємстві, його цілі і завдання.

 Основні види фінансового планування.

Стратегічне фінансове планування

 Перспективне фі­нан­со­ве пла­ну­ван­ня.

 Фі­нан­со­ва стра­те­гі­я підпр.

 По­то­ч­не фі­нан­со­ве пла­ну­ван­ня.

 Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.

 Платіжний календар – складова оперативного фінансового планування.

 Зміст та при­зна­чен­ня опе­ра­ти­в­но­го фі­нан­со­во­го пла­ну.

Зміст фінансового плану державного підприємства та порядок його складання.

Економічна сутність фінансової санації підприємства та порядок її проведення.

Фінансова криза підприємства, її сутність, причини та наслідки

Діагностика фінансової кризи на підприємстві.

 Рішення про фінансове оздоровлення підприємства.

Планування фінансової санації підприємства.

Оцінка ефективності антикризових заходів.

Фінансові наслідки банкрутства та ліквідації підприємства.


Нові надходження

Всього підручників:

292