Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств

 Прогнозування грошових потоків.

Прогноз ГрП тісно пов'язаний з стратегічним розвитком підприємства і його поточним фінансовим плануванням. Прогноз ГрП включає обчислення можливих джерел надходження та напрямів витрачання грош коштів.

Прогноз ГрП здійснюють у кілька етапів:

1) розрахунок грош надходжень за період;

2) визначення можливих відтоків (виплат) грош коштів;

3) розрахунок чистого ГрП (надлишку або нестачі грош коштів);

4) розрахунок заг потреби в короткостр. фінансуванні (в банк. кредиті) – здійснюється в разі нестачі грош коштів.

26. Класифікація грошових потоків.

ГрП – це сукупність розподілених за часом грош надходжень і напрямів використання коштів, що мають місце в процесі фін-госп діяльності під-ва.

Класифікація:

За видами госп дія-сті: *загалинй ГрП; *ГрП операц. дія-сті; * ГрП інцест дія-сті; * ГрП фін дія-сті

За напрямами руху грош коштів: *вхідний ГрП (надходження грошей); *вихідний ГрП (витрати грошей)

За формами здійснення: *безготівковий ГрП; *готівковий

За видом валюти: в іноземнів; в національній

За обсягом обслуговування: * ГрП по під-ву в цілому; * ГрП структурного підрозділу

За тривалістю: *довго-; *коротко-

За достатністю обсягу: *надмірний; *оптимальний; *дефіцитний

За оцінкою в часі: теперішній, майбутній

За методом руху грош коштів: *валовий; *чистий

За безперервністю руху грош коштів: *регулярний; *дискретний

30. Розрахунок та планування виручки.

Основною складовою грош надходжень підприємств є виручка від реалізації продукції. Це фін категорія , яка виражає грош відносини між постачальниками і споживачами товару. Це дохід від операційної дія-сті під-ва.

Виручка від реалізації – це S коштів, які надійшли на пот рахунок підприємства в банку або в касу під-ва від продажу товарів, надання послуг, виконання робіт.

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг є осн. дже­релом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продук­ції, утворення доходів і формування фін. ресурсів. Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовироб­ниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчас­ність і повнота податк. платежів, погашення банк. кре­дитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кін­цевому рахунку позначається на фін. результаті діяльності під-ва.

Розмір виручки від реалізації продукції залежить від: 1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації; 2) рівня реалізаційних цін. Ці фактори прямо впливають на величину виручки.

Планову виручку під-во визначає такими методами: gМетод прямого рахунку (за його викор. виручка визнач. множенням кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну ціну і додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів – В=Р×Ц); gУкрупнений метод (Обсяг реалізації можна розрахувати, виходячи з товарного випу­ску виробів (Т) у план. періоді, додаючи залишки виробів на поча­ток план. Періоду (З1) і віднімаючи такі на кінець план. періо­ду (З2) – Р=Т+З1–З2); gКомбінований (викор коли асортимент  виробів надто великий: осн. види продукції за прямим, інші - укрупненим).

31. Доходи від інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій під-ва з придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грош коштів: з придбанн будинків й ін. нерухомості, устаткування, немат активів та ін. не обор активів, а також їх продажем; із здійсненням власного будівництва, витрат на науково-дослідні, дослідно-констукторські та технологічні розробки; з виконанням фін інвестицій, вкладом у статутні капітали ін. підприємств, наданням позик ін. організаціям тощо.

До складу доходів від інцест. діяльності належать доходи від: ♦реалізації фін. інвестицій, необоротних активів (осн. засобів, нематеріальних активів тощо), майнових комплексів; ♦неопераційних курсових різниць; ♦безоплатно одержаних необоротних активів; ♦інші доходи від звичайної діяльності.

Змiст

 Сут­ність та фу­н­к­ції фі­нан­сів п-в.

 Фі­нан­си п-в як скла­до­ва ча­с­ти­на фі­нан­сів су­с­пі­ль­с­т­ва.

 Властивості і відмінні ознаки  фінансів підприємств.

 Осо­б­ли­во­с­ті ор­га­ні­за­ції фі­нан­сів в за­ле­ж­но­с­ті від форм вла­с­но­с­ті, сфе­ри ді­я­ль­но­с­ті, га­лу­зі еко­но­мі­ки.

 Грошові кошти, доходи, грошові фонди підприємств.

 Фі­нан­со­ві ре­сур­си п-в. По­нят­тя, склад і дж. їх фо­р­му­в.

 Вну­т­рі­шні та зо­в­ні­ш­ні дже­ре­ла фо­р­му­ван­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів.

 Ос­но­ви ор­га­ні­за­ції фі­нан­сів п-в. Ко­ме­р­ц. роз­ра­ху­нок.

 Зміст фі­нан­со­вої ро­бо­ти п-ва.

Класифікація фінансових відносин підприємств.

Економічна сутність розрахункових операцій та їх вплив на господарську діяльність підприємств.

Організація розрахункових операцій і їх види

Безготівкові і розрахункові операції та їх сутність грошовий обіг.

Види банківських рахунків, їх призначення і порядок відкриття.

Використання платіжних інструментів при здійсненні розрахункових операцій.

Принципи організації безготівкових розрахунків.

Розрахунки платіжними дорученнями.

Акредитивна форма розрахунків та її застосування

Розрахунки з використанням акредитивів.

Розрахунки чеками.

Вексельна форма розрахунків

Розрахунки на основі заліку взаємної заборгованості

Особливості розрахунків через мережу Інтернет.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для господарської діяльності. Санкції в системі розрахунків і платежів.

 Сутність грошових потоків та їх значення в діяльності підприємства.

 Прогнозування грошових потоків.

 Планування грошових потоків на основі платіжного балансу.

 Доходи від фінансових операцій.

 Доходи від операційної діяльності.

 Ліквідний грошовий потік.

 Планування грошових потоків: № 35,36,37

Економічний зміст прибутку підприємства.

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

Формув і розподіл загального прибутку.

Собівартість та її вплив на прибуток.

Методи розрахунку та плануваня прибутку.

Економічна сутність рентабельності. Показники рентабельності і методи її визначення.

47. Система опод-ня під-в та її призначення.

 Використання податків для регулювання діяльності підприємств.

Податок на прибуток. Визначення об’єкта оподаткування.

Механізм визначення податку на прибуток та його перерахування в бюджет. 

 Плата за землю. Порядок її визначення і сплати в бюджет.

 Непрямі податки (НП), їх вплив на фін-госп дія-сть підприємств.

 Акцизний податок. Об’єкти і ставки АП. Порядок його обчислення і сплати в бюджет.

 ПДВ. Платники і об’єкти оподаткування.

 Порядок розрахунку і сплати ПДВ в бюджет.

 Місцеві податки і збори, їх розрахунок і вплив на фін-госп діяльність підприємств.

 Економічна сутність і призначення необоротних активів.

Основні засоби підприємства, їх сутність та характеристика.

Показники стану та ефективності використання основних засобів.

Знос і амортизація основних засобів.

Відтворення основних засобів та джерела його фінансування.

Фінансування витрат на ремонт основних засобів.

Нематеріальні активи підприємства.

Поняття та класифікація нематеріальних активів (НА).

Амортизація нематеріальних активів (НА).

Капітальне інвестування як спосіб відтворення необоротних активів.

Формування та оцінка довгострокових фінансових інвестицій.

Довгострокова дебіторська заборгованість та її вплив на діяльність підприємства.

Інноваційна діяльність – основа відтворення необоротних активів.

Сутність і значення оборотних активів в господарській діяльності підприємств.

Класифікація оборотних активів.

Організація оборотних активів. Сутність операційного циклу.

Оцінка оборотних активів підприємства.

Джерела формування оборотних активів.

Необхідність і методи планування потреби в оборотних активах

Метод прямого розрахунку оборотних активів для створення виробничих запасів.

Економічний метод визначення потреби в оборотних активах, його сутність та використання.

Наявність та ефективність використання оборотних активів.

Вплив розміщення оборотних активів на фінансовий стан підприємства.

Сутність капіталу та його роль в забезпеченні діяльності підприємств

Власний капітал підприємств.

Позиковий капітал підприємств.

Джерела формування та способи залучення позикового капіталу.

Банківський кредит у формуванні позикового капіталу.

Комерційний кредит як спосіб залучення позикового капіталу.

Короткострокове фінансування підприємств на основі використання факторингу.

Залучення капіталу підприємством на основі використання лізингу.

Фінансування підприємств на основі випуску корпоративних облігацій.

Кредиторська заборгованість як джерело формування позикового капіталу.

 Оцінка фін. стану під-ва, її необхідність та значення.

 Оцінка фін. результатів дія-сті під-ва.

 Інформ. забезп. оцінки фін. стану під-ва.

 Показники фін. стану: ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість.

 Оцінка показників ліквідності балансу.

 Оцінка платоспроможності підприємства.

 Система показників фін. стійкості підприємств та їх оцінка.

 Комплексна оцінка фін. стану під-ва.

 Ме­то­ди фі­нан­со­во­го пла­ну­ван­ня їх сут­ність та зна­чен­ня на п-ві.

 Оцінка рентабельності підприємства.

 Сутність фінансового планування на підприємстві, його цілі і завдання.

 Основні види фінансового планування.

Стратегічне фінансове планування

 Перспективне фі­нан­со­ве пла­ну­ван­ня.

 Фі­нан­со­ва стра­те­гі­я підпр.

 По­то­ч­не фі­нан­со­ве пла­ну­ван­ня.

 Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.

 Платіжний календар – складова оперативного фінансового планування.

 Зміст та при­зна­чен­ня опе­ра­ти­в­но­го фі­нан­со­во­го пла­ну.

Зміст фінансового плану державного підприємства та порядок його складання.

Економічна сутність фінансової санації підприємства та порядок її проведення.

Фінансова криза підприємства, її сутність, причини та наслідки

Діагностика фінансової кризи на підприємстві.

 Рішення про фінансове оздоровлення підприємства.

Планування фінансової санації підприємства.

Оцінка ефективності антикризових заходів.

Фінансові наслідки банкрутства та ліквідації підприємства.


Нові надходження

Всього підручників:

292