Властивості і відмінні ознаки фінансів підприємств

Фінансові наслідки банкрутства та ліквідації підприємства.

Банктрутство – це визнана госп судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів через застосування ліквідаційної процедури.

До ліквідаційних процедур відносять примусову ліквідацію п-тва-боржника з ухвали господарського суду та добровільну ліквідацію п-тва під контролем кредиторів.

Кошти виручені від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення претензій кредиторів.

Проблема в тому, що грошових засобів, виручених від продажу ліквідаційної маси, може не вистачити для задоволення претензій усіх заінтересованих осіб.

1 черга – покриваються витрати в господарському суді і вимоги задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

2 черга – виконання зобов’язань перед працівниками п-тва-банкрута.

3 черга – вимоги щодо сплати держ і місцевих податків Тощо.

28.Виручка від реаліз. продукції, робіт, послуг.

Виручка від реалізації товарної продукції є сумою грошових коштів, які надійшли на банківський рахунок підприємства або в касу (готівкою) за відвантажену (відпущену) покупцям продукцію, виконані роботи, надані послуги.

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від:1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації;2) рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.

Обсяг (кількість) реалізованої продукції прямо впливає на величину виручки, а сама кількість реалізованої продукції залежить від обсягу в-ва товарної продукції і зміни величини перехідних залишків реалізованої продукції на початок і кінець року. Асортимент реалізованої продукції справляє двоякий вплив на величину виручки. Зростання в загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги асортименту з більш високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки. Прямий вплив на розмір виручки справляє й рівень відпускних цін. У свою чергу, на рівень цін впливають якість і споживчі властивості, строки реалізації продукції, попит і пропонування на ринку. На окремі види продукції, робіт і послуг держава встановлює фіксовані чи регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації продукції залежить від рівня прейскурантних цін. За умов ринкової ек-ки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни.

Фіксовані ціни встановлюються адміністративне (державою), переважно на послуги першої необхідності і на товари, які монопольне виготовляються державою (газ, електроенергія та ін.). Регульовані ціни встановлюються регулюванням рівня рентабельності товарів першої необхідності, наприклад хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому державою встановлюються індикативні ціни — мінімальний і максимальний рівні цін. У решті випадків користуються вільними цінами, тобто цінами, які склалися на ринку під впливом попиту і пропонування за домовленістю сторін — постачальників і споживачів. Установлюючи вільні ціни, за основу беруть собівартість і прибуток (планову рентабельність). Потім додають акцизний збір (для підакцизної продукції) і податок на додану вартість. Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:Ц1=С+П, де Ц1-ціна продукції (ціна виробника продукції); С-собівартість продукції; П-прибуток.

Ц2=С+П+ПДВ, де Ц2 — ціна продукції з ПДВ; Цз = С + П + АЗ + ПДВ,

де — Цз ціна продукції з акцизним збором і ПДВ; АЗ — акцизний збір.

Відтак повну роздрібну ціну продукції можна розрахувати за формулою:

Ц4=С+П+АЗ+ПДВ+ТН, де Ц4-роздрібна ціна продукції; ТН-торгова націнка.

29. Фактори, що вплив. на величину виручки.

1. Зміна обсягу реалізації—збільшення обсягів продажу рентабельної продукції веде до збільшення суми виручки, а нерентабельної — навпаки до її зменшення;

2. Зміна асортименту продукції — якщо збільшується мастка рентабельної продукції в загальному обсязі реалізації, то і виручка, відповідго, зростає;

3.Зміна собівартості продукції —її зростання є причиною зменшення виручки, а зменшення собівартості — навпаки збільшує прибуток;

4.Зміна ціни реалізації — при збільшенні цін сума виручки зростає, якщо ціна зменшується, то зменшується і виручка;

5. Чисельність та склад персоналу — кількість працівників, достатня для повноцінного обслуговування технологічного процесу, забезпечує зростання виручки, також велике значення має і кваліфікація працівників;

6.Економічне стимулювання працівників — вплив цього фактору можна оцінити через показники оплати праці та її продуктивність. Що ефективнішим є стимулювання персоналу, то кращою буде їх праця, і як наслідок — більшими випуск продукції та виручка;

7.Продуктивність праці — її зростання, за інших однакових умов, спричиняє збільшення величини виручки;

8.Стан матеріально-технічної бази підприємства — сучасні засоби праці підвищують її продуктивність, а отже, і виручку;

9.Фондовіддача — збільшення фондовіддачі збільшує випуск продукції на 1 грн вкладених грошей, це також веде до росту виручки.

27. Способи вимірювання ГрП. Аналіз ГрП.

У дія-сті під-ва можуть викор 2 методи розрахунку ГрП під-ва – прямий і непрямий.

Прямий метод безпосередньо пов'язаний з регістрами бух обліку. В Укр здійснено перехід до прямого методу визначення ГрП від операц дія-сті – оновлена форма №3 «Звіт про рух грош коштів» з 2010. У Звіті подається інформація про  чистих надходжень або чистих витрат грош маси у під-ва за рік у розрізі операц, інцест, фін дія-сті. Прямий метод передбачає: *аналіз кожної окремої госп операції; *ідентифікацію ГрП та визначення напряму його руху; *формув цільового показника абсолютної величини операц. ГрП.

Непрямий метод дозволяє встановити взаємозв’язок отриманого прибутку зі змінами грош коштів. Заснований на аналізі руху грош коштів за видами дія-сті. Розрахунок ГрП здійсн від показника чистого прибутку з відповідним коригуванням його на статті, які не відображу руху реальних грош коштів по рахунках бух обліку.

Метою аналізу грошових потоків є виявлення дефіциту (надлишку) грошо¬вих коштів, джерел їх надходження та напрямів витрачання для контролю за поточною платоспроможністю підприємства.

В безпосередній залежності від реального грошового обороту у вигляді потоку грошових надходжень і платежів, що відображаються на рахунках бухгалтерсько¬го обліку, знаходиться фінансова стійкість підприємства. Тому аналіз руху гро¬шових коштів суттєво доповнює методику оцінки платоспроможності та ліквіднос¬ті і дає можливість реально оцінити фінансовий стан підприємства. З цією метою можна використовувати як прямий, так і непрямий методи.

Основним документом для аналізу грошових потоків є «Звіт про рух грошо¬вих коштів» (форма № 3), складений на основі прямого методу. За допомогою даного документа можна встановити:

•рівень фінансування операційної та інвестиційної діяльності за рахунок власних коштів;

•залежність підприємства від надходжень із зовнішніх джерел ;

•дивідендну політику в поточному періоді та здійснити прогноз на майбутнє;

•фінансову еластичність підприємства, його здатність формувати грошові резерви (у формі чистих надходжень грошових коштів);

•реальний стан платоспроможності у звітному періоді і прогноз на найближчу перспективу (квартал, рік).

Акредитивна форма розрахунків та її застосування 18

Акцизний податок. Об’єкти і ставки акц. податку. Порядок його обчислення і сплати в бюджет 54

Амортизація нематеріальних активів 66

Банківський кредит у формуванні позикового капіталу 85

Безготівкові і розрахункові операції та їх сутність гр. обіг 13

Бюджетування в системі оперативного фін. планування 109

Вексельна форма розрахунків 21

Види банк. рахунків, їх призначення і порядок відкриття 14

Викор. платіжн інструментів при здійсненні розрах. операцій 15

Використання податків для регулювання дія-сті підприємств 48

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг 28

Відтворення основних засобів та джерела його фінансування 62

Власний капітал підприємств 82

Властивості і відмінні ознаки  фінансів підприємств 3

Внутрішні та зовнішні джерела формування фін. ресурсів 7

Вплив розміщення оборотних активів на фін. стан під-ва 80

Грошові кошти, грошові доходи підприємств 5

Джерела формування оборотних активів 75

Джерела формування та способи залучення поз.капіталу 84

Діагностика фінансової кризи на підприємстві 114

Довгострокова деб. заборг. та її вплив на дія-сть під-ва 69

Доходи від інвестиційної діяльності 31

Доходи від операційної діяльності 33

Доходи від фінансових операцій 32

Екон. сутність розрах. операцій,їх вплив на госп дія-сть під-в 11

Економічна сутність і призначення необоротних активів 58

Екон.сутність рентабельності. Пок-ки Р,методи її визначення 46

Екон. сутність фін. санації під-ва, порядок її проведення 115

Економічний зміст прибутку підприємства 39

Екон. метод визнач. потреби в об. активах,сутність та викор. 78

Залучення капіталу під-вом на основі використання лізингу 88

Зміст пот. фін. плану. Складання і виконання фін. плану 107

Зміст фін. плану держ. під-ва та порядок його складання 112

Зміст фінансової роботи підприємства 10

Знос і амортизація основних засобів 61

Інноваційна дія-сть – основа відтворення необ. активів 70

Інформаційне забезпечення оцінки фін. стану під-ва 93

Капітальне інв.-ня як спосіб відтворення необ. активів 67

Класифікація грошових потоків 26

Класифікація оборотних активів 72

Класифікація фінансових відносин підприємств 4

Комерц. кредит як спосіб залучення позикового капіталу 86

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 98

Контроль за виконанням бюджетів підприємства 111

Короткостр фінансування під-в на основі викор. факторингу 87

Кред. заборг. як джерело формування позикового капіталу 90

Ліквідний грошовий потік 34

Метод прямого розрахунку об. активів для ств. виробн. запасів 77

Методи оптимізації грошових потоків 36

Методи розрахунку та планування прибутку 45

Методи фін. планування їх сутність та значення на під-ві 105

Механізм визначення податку на прибуток та його перерахування   в бюджет 51

Місцеві податки і збори, їх розрахунок і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств 57

Наявність та ефективність використання оборотних активів 79

Нематеріальні активи підприємства 64

Необхідність і методи планування потреби в обор. активах 76

Непрямі податки та їх вплив на фін-госп дія-сть підприємств 53

Оперативне фінансове планування 108

Організація оборотних активів. Сутність операційного циклу 73

Організація розрахункових операцій і їх види 12

Основи організації ФП. Комерційний розрахунок 8

Основні види фінансового планування 101

Основні засоби підприємства, їх сутність та характеристика 59

Особливості організації фінансів в залежності від форм власності, сфери діяльності, галузі економіки 9

Особливості розрахунків через мережу Інтернет 23

Оцінка ефективності антикризових заходів 119

Оцінка оборотних активів підприємства 74

Оцінка платоспроможності підприємства 96

Оцінка показників ліквідності балансу 95

Оцінка рентабельності підприємства 99

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства 92

Оцінка фін. стану підприємства, її необхідність та значення 91

Перспективне фінансове планування 103

Планування грошових потоків 35

Планування грошових потоків на основі платіжного балансу 38

Планування фінансової санації підприємства 117

Плата за землю. Порядок її визначення і сплати в бюджет 52

Платіжний календар – складова операт. фін. планування 110

Податок на додану вартість. Платники і об’єкти опод-ня 55

Податок на прибуток. Визначення об’єкта оподаткування 50

Позиковий капітал підприємств 83

Показники стану та ефективності використання осн. засобів 60

Пок.ки фін.стану:ліквідність, платоспр-сть, фін.стійкість 94

Поняття та класифікація нематеріальних активів 65

Порядок розрахунку і сплати ПДВ в бюджет 56

Поточне  фінансове планування 106

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції 42

Прибуток як результат фін-госп діяльності під-ва 40

Принципи організації безготівкових розрахунків 16

Прогнозування грошових потоків 37

Прямі податки і їх вплив на фін-госп дія-сть підприємств 49

Рішення про фінансове оздоровлення підприємства 116

Розрахунки з використанням акредитивів 19

Розрахунки на основі заліку взаємної заборгованості 22

Розрахунки платіжними дорученнями 17

Розрахунки чеками 20

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для госп дія-сті. Санкції в системі розрахунків і платежів 24

Розрахунок  та планування виручки від реалізації продукції 30

Система оподаткування підприємств та її призначення 47

Система показників фін. стійкості підприємств та їх оцінка 97

Собівартість та її вплив на прибуток 43

Способи вимірювання гр. потоків. Аналіз гр. потоків 27

Стратегічне фінансове планування 102

Сутність гр. потоків та їх значення в діяльності під-ва 25

Сутність і значення об. активів в госп. дія-сті підприємств 71

Сутність капіталу, його роль в забезпеченні дія-сті під-в 81

Сутність та функції фінансів підприємств 1

Сутність фін. планування на під-ві, його цілі і завдання 100

Фактори, що впливають на величину виручки 29

Фінанси під-в як складова частина фінансів суспільства 2

Фін. криза підприємства, її сутність, причини та наслідки 113

Фінансова стратегія підприємства 104

Фінансові джерела санації підприємств 118

Фінансові наслідки банкрутства та ліквідації підприємства 120

Фін. ресурси під-в. Поняття, склад і джерела їх формування 6

Фінансування витрат на ремонт основних засобів 63

Фінансування під-в на основі випуску корпорант.облігацій 89

Формування відпускних цін і їх вплив на прибуток 44

Формування і розподіл загального прибутку 41

Формування та оцінка довгостр. фін. інвестицій 68

 

Змiст

 Сут­ність та фу­н­к­ції фі­нан­сів п-в.

 Фі­нан­си п-в як скла­до­ва ча­с­ти­на фі­нан­сів су­с­пі­ль­с­т­ва.

 Властивості і відмінні ознаки  фінансів підприємств.

 Осо­б­ли­во­с­ті ор­га­ні­за­ції фі­нан­сів в за­ле­ж­но­с­ті від форм вла­с­но­с­ті, сфе­ри ді­я­ль­но­с­ті, га­лу­зі еко­но­мі­ки.

 Грошові кошти, доходи, грошові фонди підприємств.

 Фі­нан­со­ві ре­сур­си п-в. По­нят­тя, склад і дж. їх фо­р­му­в.

 Вну­т­рі­шні та зо­в­ні­ш­ні дже­ре­ла фо­р­му­ван­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів.

 Ос­но­ви ор­га­ні­за­ції фі­нан­сів п-в. Ко­ме­р­ц. роз­ра­ху­нок.

 Зміст фі­нан­со­вої ро­бо­ти п-ва.

Класифікація фінансових відносин підприємств.

Економічна сутність розрахункових операцій та їх вплив на господарську діяльність підприємств.

Організація розрахункових операцій і їх види

Безготівкові і розрахункові операції та їх сутність грошовий обіг.

Види банківських рахунків, їх призначення і порядок відкриття.

Використання платіжних інструментів при здійсненні розрахункових операцій.

Принципи організації безготівкових розрахунків.

Розрахунки платіжними дорученнями.

Акредитивна форма розрахунків та її застосування

Розрахунки з використанням акредитивів.

Розрахунки чеками.

Вексельна форма розрахунків

Розрахунки на основі заліку взаємної заборгованості

Особливості розрахунків через мережу Інтернет.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для господарської діяльності. Санкції в системі розрахунків і платежів.

 Сутність грошових потоків та їх значення в діяльності підприємства.

 Прогнозування грошових потоків.

 Планування грошових потоків на основі платіжного балансу.

 Доходи від фінансових операцій.

 Доходи від операційної діяльності.

 Ліквідний грошовий потік.

 Планування грошових потоків: № 35,36,37

Економічний зміст прибутку підприємства.

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

Формув і розподіл загального прибутку.

Собівартість та її вплив на прибуток.

Методи розрахунку та плануваня прибутку.

Економічна сутність рентабельності. Показники рентабельності і методи її визначення.

47. Система опод-ня під-в та її призначення.

 Використання податків для регулювання діяльності підприємств.

Податок на прибуток. Визначення об’єкта оподаткування.

Механізм визначення податку на прибуток та його перерахування в бюджет. 

 Плата за землю. Порядок її визначення і сплати в бюджет.

 Непрямі податки (НП), їх вплив на фін-госп дія-сть підприємств.

 Акцизний податок. Об’єкти і ставки АП. Порядок його обчислення і сплати в бюджет.

 ПДВ. Платники і об’єкти оподаткування.

 Порядок розрахунку і сплати ПДВ в бюджет.

 Місцеві податки і збори, їх розрахунок і вплив на фін-госп діяльність підприємств.

 Економічна сутність і призначення необоротних активів.

Основні засоби підприємства, їх сутність та характеристика.

Показники стану та ефективності використання основних засобів.

Знос і амортизація основних засобів.

Відтворення основних засобів та джерела його фінансування.

Фінансування витрат на ремонт основних засобів.

Нематеріальні активи підприємства.

Поняття та класифікація нематеріальних активів (НА).

Амортизація нематеріальних активів (НА).

Капітальне інвестування як спосіб відтворення необоротних активів.

Формування та оцінка довгострокових фінансових інвестицій.

Довгострокова дебіторська заборгованість та її вплив на діяльність підприємства.

Інноваційна діяльність – основа відтворення необоротних активів.

Сутність і значення оборотних активів в господарській діяльності підприємств.

Класифікація оборотних активів.

Організація оборотних активів. Сутність операційного циклу.

Оцінка оборотних активів підприємства.

Джерела формування оборотних активів.

Необхідність і методи планування потреби в оборотних активах

Метод прямого розрахунку оборотних активів для створення виробничих запасів.

Економічний метод визначення потреби в оборотних активах, його сутність та використання.

Наявність та ефективність використання оборотних активів.

Вплив розміщення оборотних активів на фінансовий стан підприємства.

Сутність капіталу та його роль в забезпеченні діяльності підприємств

Власний капітал підприємств.

Позиковий капітал підприємств.

Джерела формування та способи залучення позикового капіталу.

Банківський кредит у формуванні позикового капіталу.

Комерційний кредит як спосіб залучення позикового капіталу.

Короткострокове фінансування підприємств на основі використання факторингу.

Залучення капіталу підприємством на основі використання лізингу.

Фінансування підприємств на основі випуску корпоративних облігацій.

Кредиторська заборгованість як джерело формування позикового капіталу.

 Оцінка фін. стану під-ва, її необхідність та значення.

 Оцінка фін. результатів дія-сті під-ва.

 Інформ. забезп. оцінки фін. стану під-ва.

 Показники фін. стану: ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість.

 Оцінка показників ліквідності балансу.

 Оцінка платоспроможності підприємства.

 Система показників фін. стійкості підприємств та їх оцінка.

 Комплексна оцінка фін. стану під-ва.

 Ме­то­ди фі­нан­со­во­го пла­ну­ван­ня їх сут­ність та зна­чен­ня на п-ві.

 Оцінка рентабельності підприємства.

 Сутність фінансового планування на підприємстві, його цілі і завдання.

 Основні види фінансового планування.

Стратегічне фінансове планування

 Перспективне фі­нан­со­ве пла­ну­ван­ня.

 Фі­нан­со­ва стра­те­гі­я підпр.

 По­то­ч­не фі­нан­со­ве пла­ну­ван­ня.

 Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.

 Платіжний календар – складова оперативного фінансового планування.

 Зміст та при­зна­чен­ня опе­ра­ти­в­но­го фі­нан­со­во­го пла­ну.

Зміст фінансового плану державного підприємства та порядок його складання.

Економічна сутність фінансової санації підприємства та порядок її проведення.

Фінансова криза підприємства, її сутність, причини та наслідки

Діагностика фінансової кризи на підприємстві.

 Рішення про фінансове оздоровлення підприємства.

Планування фінансової санації підприємства.

Оцінка ефективності антикризових заходів.

Фінансові наслідки банкрутства та ліквідації підприємства.


Нові надходження

Всього підручників:

292