Стратегія підприємства

Аналіз зовнішнього середовища підприємства

2.1.       Загальні поняття про середовище підприємства

2.2.      Діагностика і прогноз макросередовища

2.3.       Аналіз і прогнозування мікросередовища

2.4.          Оцінка загроз і можливостей зовнішнього середовища

2. 1. Загальні поняття

Про середовище підприємства

Кожне підприємство функціонує у певному середовищі. В ринковій економіці середовище переважно і забезпечує ефективність діяльності підприємства, навіть, значною мірою, детермінує його існування. Саме тому розробка стратегії і починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій.

Розглядаючи структуру середовища, виявляємо його елементи, тобто складові. Ці ж елементи, з точки зору впливу на підприємство, є факторами. Середовище підприємства поділяють на такі групи елементів-факторів: ^ зовнішнє середовище: макросередовище; мікросередовище; ^ внутрішнє середовище.

Макросередовище складається з елементів-факторів непрямої дії, тобто вони переважно прямо не пов'язані з конкретним підприємством, зате створюють певне сприятливе або несприятливе середовище для його господарсько-бізнесової діяльності.

V_______________________________________ )

При розробці стратегії варто враховувати вплив наступних факторів макросередовища. А) стану економіки країни; б) політико-правових відносин; в) ефективності державного регулювання економіки; г) рівня нтп; д) рівня соціального розвитку; ж) стану культури, ціннісних орієнтацій в суспільстві; з) дієвості профспілок, партій і громадських організацій; е) демографії; к) природних умов, екології; л) міжнародного становища; м) надзвичайних обставин, яким не могли запобігти керівники (форс-мажорних).

Мікуосеуедовище - це середовище безпосереднього впливу на підприємство, тобто це учасники ринку, які безпосередньо контактують з підприємством.

Фактори мікросередовища. А) конкуренти і конкурентне середовище в цілому; б) покупці; в) постачальники; г) партнери; д) місцеві органи профспілок, партій, громадських організацій; ж) місцеві органи влади тощо.

Внутрішнє середовище - це елементи та фактори, що визначають внутрішній стан, сильні і слабкі сторони і, значною мірою, ефективність діяльності підприємства.

Фактори внутрішнього середовища підприємства, а) його виробничий потенціал; б) кадрово-управлінський потенціал; в) конкурентоспроможність продукції і конкурентний потенціал; г) організація маркетингу і збуту; д) фінансовий стан; е) ефективність виробництва; є) стратегія, місія і цілі; ж) організаційна структура і культура; з) організація виробництва і праці; к) мотиваційні механізми; л) екологічність виробництва; м) соціальна ефективність; н) імідж підприємства тощо.

Середовище підприємства можна зобразити наступним чином (рис. 2. 1).

Логіка вивчення середовища підприємства наступна:

А)    спочатку визначають (роблять перелік) факторів макро-, мікро- і внутрішнього середовища, що впливають на підприємство і будуть справляти вплив на нього в стратегічному періоді;

Б)      потім отримують про ці фактори максимальну інформацію;

В)    далі оцінюють отриману інформацію про кожний фактор впливу середовища на підприємство і прогнозують величину можливого впливу;

Г)    результатом оцінювання величини впливу кожного фактора на підприємство в стратегічному періоді є визначення можливостей і загроз зовнішнього середовища та сильних і слабких сторін - внутрішнього;

Ідакросерадовицю

Стан

Економіки

Країни

Демографія

Політико' правові

Рис. 1. 1. Схема середовища підприємства

^кросередовиіцо

Д)    як підсумок отримуємо базу для стратегічного аналізу і визначення альтернативних стратегій.

Пошук інформації про фактори середовища здійснюють переважно за допомогою таких форм і методів:

-   Сканування середовища (процес збирання уже сформованої інформації (статистичні збірники, наукові статті та ін.).

-   Моніторингу середовища (постійне регулярне збирання поточної і нової інформації).

-   Прогнозування середовища (створення інформації про майбутній стан підприємства).

Методи сканування і моніторингу, а) спостереження, б) опитування (анкетування) - метод дельфі, в) експеримент.

Методи прогнозування: а) екстраполяції (прогнозування від досягнутого рівня); б) мозкового штурму (спільного прогнозування майбутнього групою експертів); в) статистично-математичне моделювання; г) побудова сценаріїв та інші методи.

2. 2. Діагностика і прогноз макросередовища

В умовах командно-адміністративної економічної системи, коли ресурси виділялись за рознарядкою «згори», звідти ж «спускались» основні показники виробництва і плани поставок, вивчати зовнішнє середовище не було потреби. До речі, в умовах державної власності на ресурси і вироблену продукцію, навіть аналіз внутрішнього середовища нерідко проводився формально.

Із впровадженням в україні змішаної економічної системи, без діагностики і врахування динаміки впливу зовнішнього середовища навіть сильні внутрішні сторони підприємства можуть не реалізуватися. Адже в умовах ринку власне фактори зовнішнього середовища визначають переважно успіх підприємства та, на жаль, вони найменше залежать від нього. В зовнішньому середовищі знаходяться ресурси. Там же перебувають клієнти і формується певна економічна атмосфера бізнесу.

Крім цього, зовнішнє середовище підприємства характеризується наступними особливостями.

•        Складністю (факторів безліч, до того ж вони перебувають у різних комбінаціях);

•        Езаємозе 'язком і езаємообумоеленістю факторів (зміна одного з них може викликати лавину змін інших);

•        Невизначеністю (стратегічні рішення приймають в умовах неповноти інформації про зовнішнє середовище: повну здобути неможливо);

•        Багатоваріантністю розвитку середовища (дуже важко спрогнозувати дію його факторів в стратегічному періоді);

•        Динамізмом і мінливістю (зміни в зовнішньому середовищі відбуваються достатньо динамічно, з наростаючою швидкістю).

Тому-то діагностика і прогнозування зовнішнього середовища повинна посідати центральне місце у формуванні стратегії підприємства. Цього потрібно невідкладно і серйозно вчитися українським спеціалістам, причому, як кажуть, на ходу.

Особливо це стосується макросередовища. По-перше, в недалекому минулому на нього мало хто зважав. Отже, будь-який досвід його аналізу відсутній. По-друге, воно анітрохи не залежить від зусиль підприємства; до нього слід адаптуватися. По-третє, його значний вплив на підприємство незаперечний.

Ні для кого не є секретом, що головною причиною жалюгідного становища українських підприємств стали грубі макроекономічні прорахунки, повільне і неефективне освоєння методів та інструментів державного регулювання економіки, а на місцях - невміння враховувати дію макросередовища, його факторів і параметрів.

У світовій економічній науці аналіз основних факторів макросередовища називають pest-аналізом (від абревіатури назв основних елементів цього середовища: р - political and legal environment (політико-правове середовище); е - economie environment (економічне середовище); s - sociocultural environment (соціокультурне середовище); т - technological environment (технологічне середовище).

Зважаючи на реалії, елементи макросередовища, що діють на підприємство як фактори, слід конкретизувати. Отже, предметом діагностики і прогнозування макросередовища мають стати його наступні елементи-фактори та їх складові:

Елементи-фактори макросередовища, що діагностуються і прогнозуються:

1.     Стан економіки країни. Серед факторів даного елементу макросередовища найбільш відчутний вплив на підприємство можуть справляти: а) обсяги внп, ввп, національного доходу на душу населення; б) фаза економічного циклу; в) рівень зайнятості ресурсів, безробіття; г) рівень інфляції; д) участь у зовнішньоекономічній діяльності; е) рівень тінізації національної економіки; є) стан сукупного попиту та ін.

2.       Політико-правові відносини. Фактори: а) економічна система; б) форми власності, розподілу і перерозподілу ввп; в) політична система; г) законодавча база, ефективність законів і підзаконних актів у галузі економіки; д) рівень лібералізації економічного життя; е) політична стабільність тощо.

3.         Ефективність державного регулювання економіки. Фактори: а) уміле поєднання механізмів ринкового саморегулювання економіки з важелями її державного регулювання; б) фіскальна політика держави, податкова система, стан держбюджету, стан державного боргу; в) монетарна (грошово- кредитна) політика держави, регулювання грошової маси в обігу банківською системою, доступність кредитів, резерви і процентні ставки банків, обмінні курси, платіжний баланс країни; г) антиінфляційна політика; д) антициклічна політика; е) зовнішньоекономічна політика держави; є) контроль за дотриманням законів; ж) уміле обмежене застосування адміністративних регуляторів економіки (дозволів, заборон, обмежень, норм).

4.  Розвиток нтп. Фактори: а) розвиток освіти і науки; б) рівень інновацій; в) технологічний рівень; г) технічний рівень економіки.

5.   Соціальний розвиток. Фактори: а) рівень доходів населення; б) рівень поляризації населення в доходах; в) соціальний захист вразливих верств суспільства (безробітних, дітей, інвалідів, пенсіонерів, студентів, тощо); г) встановлення певних соціальних параметрів: межі бідності, мінімальних обсягів зарплати, пенсій, стипендій, допомог; д) індексація доходів; е) рівень умов праці і техніки безпеки тощо.

6.      Розвиток культури, ціннісні орієнтації в суспільстві. Фактори: а) рівень освіченості та професійної підготовки населення;

Б) розвиток всіх складових культури; в) ціннісні орієнтації населення, традиції, менталітет.

7.  Природні умови, екологія. Фактори: а) запаси і використання природних ресурсів: вугілля, нафти, газу, руди, лісів, водних ресурсів тощо; б) клімат і ґрунти; в) екологічні вимоги щодо захисту повітря, ґрунту і води від забруднення внаслідок економічної діяльності.

8.   Демографія. Фактори: а) чисельність і склад населення; б) розподіл населення по території; в) рівень народжуваності, смертності і природний приріст; г) середня тривалість життя і середній вік працюючих; д) співвідношення чоловіків і жінок; е) демографічне навантаження; є) механічний рух населення, міграції.

9.    Дієвість профспілок. Фактори: а) соціальне партнерство профспілок з роботодавцями і владою; б) рівень профспілкових вимог щодо рівня і умов зайнятості; в) вимоги профспілок щодо умов і захисту праці; г) робота профспілок з оздоровлення працюючих і їх сімей.

10.   Міжнародне становище. Фактори: а) наявність військових конфліктів; б) рівень діяльності міжнародних організацій з врегулювання міжнародний політичних і економічних зносин; в) рівень діяльності зовнішньоекономічних відомств і вищих органів влади країни з врегулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11.    Форс-мажорні обставини. Йдеться про фактори випадку, природні чи техногенні катаклізми, надзвичайні ситуації, які можуть суттєво вплинути на реалізацію стратегії: аварії, повені, пожежі, бурі, обледеніння тощо.

Покажемо це на схемі аналізу макросередовища на умовному прикладі умовного м'ясокомбінату (табл. 2. 1).

У наведеному прикладі аналізу макросередовища перелік його факторів і їх можливого прояву на підприємстві подано неповно. Показано лише найсуттєвіші, щоб показати основні підходи до аналізу даного середовища.

Таблиця 2. 1

Елементи

Макро - середовища

Фактори їх впливу на підприємство

Можливий прояв факторів впливу на підприємстві в стратегічному періоді

+

Можливо

Сті; - загрози

1. Стан

1.1. Зростання ввп і нд.

- зростання попиту на

 

Економіки

 

М'ясопродукти.

+

Країни

1.2. Фаза економічного

- зростання витрат на ресурси.

-

 

Циклу пожвавлення і

 

 

 

Піднесення.

 

 

 

1.3. Ріст зайнятості.

- зростання витрат на зарплату.

+-

 

1.4. Передчасна інфляція.

- знецінення активів.

-

 

1.5. Покращення зед

- засилля на ринку регіону

 

 

 

М'ясопродуктів з європи.

-

 

1.6. Високий рівень

- цінові конкурентні переваги

 

 

Тінізації економіки.

Дрібних виробників, які

 

 

 

Працюють в тіні.

-

 

1.7. Зростання сукупного

- сприяння зростанню обсягів

 

 

Попиту в країні

Виробництва і прибутковості.

+

2. Політико -

2.1. Зміцнення змішаної

- самостійність вибору

+

Правові

Економічної системи.

- посилення конкурентної

 

Відносини

 

Боротьби

-

 

2.2. Вдосконалення форм

- зниження податкового тиску

 

 

Власності і

І зростання прибутковості.

+

 

Розподільчих відносин

 

 

 

2.3. Вдосконалення

- тривання вичікування

 

 

Політичної системи

Інвесторів (на початку)

-

 

 

- приплив інвестицій (пізніше)

 

 

 

- труднощі в управлінні,

+

 

2.4. Низька правова

Можлива корупція.

 

 

Урегульованість

 

-

 

Виробництва.

- зростання залежності

 

 

2.5. Лібералізація

Результатів господарювання

 

 

Економічного життя.

Від керівництва

 

 

 

Підприємством

+

 

2.6. Політична

- повільне створення

 

 

Нестабільність.

Економічних умов

 

 

 

Прибутковості.

-

 

 

- млявість інвестиційного

 

 

 

Процесу.

-

3. Ефективністі

3.1. Низька ефективність

- високі податки, відсутність

 

Державного

Фіскальної політики

Держзамовлення, повільне

 

Регулювання

 

Стимулювання попиту

-

Економіки

3. 2. Недостатній рівень

- високі процентні ставки на

 

 

Грошово-кредитної

Кредитні ресурси

-

 

Політики

- відсутність протидії

 

 

 

Передчасній інфляції

-

 

Примірна схема аналізу макросередовища умовного підприємства (м'ясокомбінату)

 

1

2

3

4

 

3. 3. Зовнішньоекономічна

- низький рівень

 

 

Політика країни.

Протекціоністської політики,

 

 

 

Значна зовнішня конкуренція,

 

 

 

Труднощі з виходом на

-

 

3. 4. Низький контроль за

Іноземні ринки

 

 

Дотриманням законів.

- правовий нігілізм, труднощі

-

 

3. 5. Зловживання

Менеджменту.

 

 

Адміністративними

- високий рівень державних

 

 

Регуляторами.

Заборон і обмежень, труднощі

-

4. Розвиток

4. 1. Комерціалізація

Менеджменту.

 

Нтп

Освіти і науки.

- низька якість кадрів і їх

-

 

4. 2. Повільне зростання

Віддача, неприйняття нового.

 

 

Вітчизняних інновацій.

- дефіцит вітчизняних

-

5. Соціальний

5. 1. Висока поляризація

Наукових розробок.

 

Розвиток.

Доходів населення.

- недостатні темпи росту

-

 

5. 2. Зростання соціальних

Попиту, а отже і виробництва.

 

 

Вимог населення.

- зростання соціальних витрат

+-

6. Культура,

6. 1. Звуження ціннісних

За рахунок інвестиційно-

 

Ціннісні

Орієнтацій в суспільстві.

Іноваційних.

 

Орієнтації

 

- погіршення якісних

-

 

6. 2. Низький рівень

Характеристик персоналу

 

 

Культури.

Внаслідок зниження творчості

-

7. Природні

7. 1. Сприятливі природні

Та ініціативи.

 

Умови,

Умови

 

+

Екологія

7. 2. Посилення

--11-

+-

 

Екологічних вимог.

- зростання потужності

 

8 демографія

8. 1. Погіршення

Сировинної

 

 

Демографічної ситуації.

Зони.

-

 

 

- зростання витрат на

 

9. Дієвість

9. 1. Угодовська

Екологію.

 

Профспілок

Поведінка, низькі вимоги

 

+-

 

До роботодавців.

- погіршення якісних

 

10. Міжна­

10. 1. Міжнародні

Параметрів пропозиції робочої

-

Родне

Конфлікти, пов'язані з

Сили.

 

Становище

Переділом сфер впливу.

 

-

 

 

- низькі темпи зростання

 

11. Форс-

 

Соціальних вимог, отже і

 

Мажорні

11.1. Можливість аварії

Витрат.

-

Обставини

Через застаріле

 

 

 

Обладнання.

- зростання цін на

-

 

11.2. Можливість пожежі

Нафтопродукти.

 

 

І підтоплення.

- низькі можливості

 

 

 

Зовнішньо - економічної

 

 

 

Діяльності.

 

 

 

- відрахування коштів на

 

 

 

Ліквідацію аварійних ситуацій.

 

 

 

- зростання витрат на

 

 

 

Страхування і запобіжні

 

 

 

Заходи.

 

 

Результатом такого аналізу є виявлення загроз підприємству, що містяться у зовнішньому середовищі і можливостей, які надає йому це середовище.

За допомогою експертів і відповідних методів (про це в наступних темах) оцінюють ступінь впливу кожного фактора-загрози та реальності кожної можливості, їх градацію за важливістю. Виявляють критичні для підприємства загрози та найбільш реальні і бажані можливості.

2. 3. Аналіз і прогнозування мікросередовища

Елементи мікросередовища називають іншими словами елементами зовнішнього середовища безпосереднього факторіального впливу на підприємство. Саме тому їх глибокий аналіз має неабияке значення для вироблення ефективної стратегії. Адже кожен фактор мікросередовища за певних обставин може призвести навіть до банкрутства підприємства.

Елементи-фактори мікросередовища - наступні:

1. Конкурентне середовище. Конкуренти. Галузь, в якій діє підприємство.

2.  Покупці (споживачі, клієнти).

3. Партнери (стейкхолдери) зовнішні: постачальники, компаньйони, власники, акціонери, засоби масової інформації, місцеві органи влади, партії і громадські організації, профспілкові органи та інші, заінтересовані в успішній діяльності підприємства.

4.  Постачальники, сировини, матеріалів, енергоносіїв, робочої сили, фінансових ресурсів, капіталу, інформації тощо.

5.   Профспілки, партії і громадські організації, їх місцеві органи.

6. Місцеві органи влади: держадміністрація, рада, податкова адміністрація, казначейство, фінорган, санстанція, орган держстатистики, пожежний нагляд, технагляд та ін.

Розглянемо кожен з цих факторів. Зрозуміло, що в умовах ринкових відносин найбільш суттєвий вплив має на підприємство те конкурентне середовище, в якому воно перебуває. Йдеться насамперед про галузь, в якій функціонує підприємство, і його конкурентів.

2. 3. 1. Конкурентне середовище (галузь, конкуренти)

Загальні поняття і визначення

У ринковій економіці кожне підприємство діє в певному конкурентному середовищі, фактори якого справляють на нього визначальний вплив. Аналіз і особливо прогнозування конкурентного середовища достатньо трудомістка складова розробки стратегії.

Спочатку слід зрозуміти основні теоретичні положення. Серед них вузлове поняття - конкуренція (від лат. Сопсиггспйа - суперництво, змагання). Це ключовий елемент ринку: немає конкуренції - немає ринкової економіки.

Перші серйозні теоретичні положення про конкуренцію як рушійну силу розвитку економіки започаткували в середині xviii ст. Представники класичної політекономії. Зокрема, а. Сміт дослідив, а пізніше д. Рікардо побудував модель досконалої конкуренції. К. Маркс доповнив її з позиції закону вартості. Досліджували досконалу конкуренцію також дж. Міль, а. Курно, е. Хокшер і б. Олін. Дж. Робінсон і е. Чемберлін пішли дальше: дослідили монополістичну конкуренцію. А. Курно теоретично обґрунтував також поняття олігополії, а п. Сраффа, ф. Еджоурт, а. Лернер, ф. Хайєк та інші - монополії.

У процесі еволюції теоретичних поглядів на конкуренцію вияснилось, що це поняття достатньо складне та багатогранне, чим і пояснюється наявність чисельних його визначень. Однак більшість економістів під конкуренцією розуміють боротьбу (змагання, суперництво) суб'єктів ринку за досягнення своїх цілей: кращих, вигідніших умов поставок ресурсів, виробництва і збуту товарів, отримання якомога вищого прибутку. Тлумачні словники конкуренцію визначають достатньо спрощено - як змагання на ринку. В законі україни «про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (лютий 1992 р.) Конкуренція трактується як змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво товарів, яких потребує споживач.

На нашу думку, поняття конкуренції можна сформулювати наступним чином:

Конкуренція - це співіснування і боротьба товаро­виробників та інших суб'єктів ринкового середовища за досягнення максимальних прибутків та інших цілей шляхом задоволення різноманітних потреб споживачів з повним використанням при цьому власних сильних сторін і можливостей зовнішнього середовища, усуненням слабких власних сторін і загроз ззовні.

Суб'єктів конкурентної боротьби називають конкурентами.

Таким чином, в ринковій економіці підприємство перебуває в певному конкурентному середовищі, а тому змушене брати участь у конкурентній боротьбі. Пропонуємо наступне визначення конкурентного середовища.

Конкурентне середовище підприємства - це суб'єкти конкурентної боротьби (конкуренти) і їх дії із забезпечення власних інтересів, в результаті чого формуються певні умови діяльності підприємства.

V_______________________________________ )

У кожній галузі формується власне конкурентне середовище. Саме тому підприємство повинно правильно оцінити його конкурентів та їх інтереси, галузь (або галузі), в якій воно функціонує, щоб виробити найбільш ефективні конкурентні стратегії, які б забезпечували його високу конкурентоздатність та конкурентостійкість.

Почнемо з оцінки галузі. Така робота непроста.

Аналіз галузі

Аналіз галузі і конкурентного середовища в ній слід проводити в певній послідовності.

Етапи аналізу галузі:

1.  Відбір і розрахунок основних економічних показників (параметрів), які найбільш повно характеризують галузь

2.  Визначення конкурентних сил, що діють у галузі і їх впливу на ситуацію, проведення конкурентного аналізу.

3.  Виявлення чинників, рушійних сил, які викликають зміни в структурі конкурентних сил у галузі.

4.  Визначення підприємств, які мають найсильніші і найслабкіші конкурентні позиції у галузі.

5.  Прогнозування найбільш імовірних кроків стратегічних конкурентів.

6.  Визначення ключових факторів успіху підприємства (кфу) у конкурентній боротьбі.

7.  Прийняття остаточного рішення щодо прибутковості і привабливості галузі (заключний етап).

Розглянемо названі етапи детальніше.

*

 *

На першому етапі розраховують параметри галузі. Найбільш повно її характеризують наступні з них:

•   Доступність входу в галузь і виходу з неї (труднощі: стартовий капітал, адміністративні перешкоди, монополістичні ціни і т. Ін.).

•   Ступінь диференціації продукції конкурентів.

•   Можливість економити на масштабах виробництва.

•   Ступінь завантаження виробничих потужностей в галузі.

•   Ринки сировини.

•   Рівень інвестування галузі.

•   Рівень і темпи інновацій.

•   Рівень прибутковості галузі (до середнього рівня по економіці країни).

***

Другим важливим етапом аналізу галузі є визначення конкурентних сил і конкурентної позиції підприємства в галузі, або, як його ще називають, конкурентний аналіз.

Конкурентний аналіз - це визначення конкурентних сил і конкурентної позиції підприємства у галузі.

Він виконується в такій послідовності:

1. Спочатку визначають основні конкурентні сили у галузі.

2.  Пізніше формують загальні основні альтернативні варіанти конкурентних стратегій.

Загальновизнаним лідером розробки підходів до конкурентного аналізу вважається м. Портер - професор гарвардської школи бізнесу.

Сили конкуренції в галузі, за м. Портером, наступні:

•   Конкуренти, які вже надійно закріпились в галузі.

•   Потенційні (можливі, нові) конкуренти.

•   Загрози з боку товарів-субститутів (замінників).

•   Постачальники (продавці).

•   Клієнти (покупці, споживачі).

Інтенсивність конкуренції в галузі розрізняють за такими видами: привабливо-слабка, помірна, інтенсивна, запекла. Вважається, що конкуренція інтенсивна, якщо дії конкурентів

Знижують середній прибуток у галузі. Помірна конкуренція спостерігається тоді, коли більшість підприємств отримують прибуток, близький до середнього по галузі. Слабка - тоді, коли більшість підприємств може отримувати прибуток вищий від середнього, інвестуючи лише у виробництво. Різкі загострення роблять конкуренцію запеклою.

Фактори, що впливають на інтенсивність конкуренції у

Галузі:

А)     велика кількість конкуруючих підприємств з приблизно однаковими обсягами продаж, що збільшує ймовірність появи стратегічних ініціатив;

Б)      повільне зростання попиту (підвищує інтенсивність конкуренції);

В)      умови господарювання у галузі (можуть спонукати конкурентів до зниження цін або інших методів зростання обсягів продаж);

Г)    витрати на покупців при переході від виробництва однієї марки до іншої (низькі - полегшують перехоплення споживачів продукції конкурентів);

Д)    незадоволення кількох учасників ринку своїм становищем на ньому (може спонукати їх до агресивних дій);

Е)   посилення конкуренції пропорційно зростанню прибутку від вдалих стратегічних рішень, що привертає до них увагу всіх учасників ринку;

Є) конкуренція стає інтенсивною, коли витрати на те, щоб вийти з даного ринку, вищі, ніж залишитись на ньому та прийняти участь у конкурентній боротьбі;

Ж)    конкуренція посилюється, коли великі компанії купують слабке підприємство в даній галузі і вживають радикальних заходів, щоб запобігти банкрутству.

Галузь є привабливою з точки зору отримання великого прибутку, якщо конкурентні сили відчутно не впливають на ситуацію в ній. Ідеальним конкурентним середовищем для отримання високих прибутків є таке, в якому постачальники і покупці займають слабку позицію на торговельних переговорах, відсутні якісні товари-субститути, входженняні бар'єри високі, а конкуренція помірна. Однак, якщо хоча б одна з конкурентних сил є сильною, галузь стане привабливою лише для тих підприємств, чия стратегія достатньо протидіє тиску даної конкурентної сили і при цьому дає можливість отримувати прибуток вищий від середнього.

Таким чином, щоб зайняти провідні позиції у галузі, підприємству слід забезпечити міцні конкурентні переваги.

Ґ \ конкурентна перевага - це перевага, що забезпечує міцні позиції на ринку і доходи на рівні, вищому від середнього по галузі, завдяки кращій компетенції і можливостям в певній сфері або напрямку діяльності.

С                                                                                  \

Загальні конкурентні стратегії у галузі - це такі стратегії, що універсально застосувуються на будь-якому підприємстві.

Ч________________________________________ /

Існують два основні типи таких загальних стратегій, що забезпечують конкурентоспроможність, конкурентну перевагу в галузі (за м. Портером):

•     Стратегія низьких витрат, що дає змогу продавати товар за цінами, нижчими ніж у конкурента.

•     Стратегія спеціалізації, що забезпечує високу якість продукції.

Кожна з цих загальних стратегій може стати конкурентною перевагою, спираючись на яку та враховуючи діапазон конкуренції, підприємство формує свою конкурентну стратегію.

Таким чином, на основі конкурентних переваг (загальних типів стратегій) і діапазону конкуренції можна сформулювати принаймні чотири альтернативні конкурентні стратегії за матрицею, поданою в таблиці 2. 2.

Таблиця 2. 2

Альтернативні конкурентні стратегії з урахуванням конкурентних переваг і діапазону конкуренції

Діапазон конкуренції

Конкурентні переваги

Низькі ціни (низькі витрати)

Висока якість (спеціалізація)

Широкий

1. Орієнтація на

2. Лідерство за

Витрати

Якістю, унікальність

Вузький

3. Зосередження уваги на витратах

4. Вибіркова спеціалізація

\

 

Змiст

Нові надходження

 • Співачук В Л
  Історія економічних вчень
 • Автор невідомий
  Розміщення продуктивних сил
 • Михайловская И
  Деньги и кредит
 • Скальський В В
  Державне регулювання економіки
 • А .П Білик
  Відновлення поверхонь тертя
 • Автор невідомий
  Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Спивачук В Л
  История экономических учений
 • Войтков В Г
  Информатика и компьютерная техника
Всього підручників:

292

 • Карта сайту