Стратегія підприємства

Тема 7 Основні поняття

Стратегія диференціації товару. Стратегія диференціації ринку. Диверсифікація. Стратегія диверсифікації. Поступові зміни середовища. Переривчасті зміни середовища. Інтернаціоналізація бізнесу. Диверсифікація, пов'язана з потребами і з технологією. Інтернаціоналізація, пов'язана з потребами і з технологією. Конгломератна диверсифікація та інтернаціоналізація.

1.  Контрольні запитання

1.  Коли і чому виникла необхідність у диференціації товару і ринку?

2.  Що слід розуміти під стратегією диференціації товару і ринку?

3.  У чому суть диверсифікації діяльності підприємства?

4.  Що слід розуміти під поступовими і переривчастими змінами середовища?

5.  Охарактеризуйте умови, які спонукають проводити диверсифікацію?

6.  Які основні групи причин диверсифікації ви знаєте?

7.  У чому суть основних варіантів диверсифікації?

8.  У чому суть основних критеріїв диверсифікації (гнучкості та синергізму) та їх взаємозв'язку?

9.  Які два основні способи модифікації бізнес-портфеля застосовуються?

2.  Тести

7. 01 .до виникнення стратегії як науки поведінку на ринку обґрунтовували:

1)      Маркетинг;

2)       Макроекономіка;

3)      Мікроекономіка;

4)      Чи політекономія?

7. 02. Чому в період виникнення стратегії як науки основною конкурентною стратегією стає диференціація товару:

1)      Суспільство стало багатшим;

2)       Ринки стали насиченими;

3)       Певна частина суспільства незадоволена стандартним товаром;

4)       Чи всі відповіді правильні?

7. 03. Конкурентна стратегія диференціації товару означає:

1)      Розширення асортименту товару і підвищення його якості;

2)       Розширення ринків;

3)       Зростання прибутковості;

4)       Чи зростання обсягів виробництва?

7. 04. Стратегія диференціації ринку означає:

1)      Формування нових потреб;

2)       Задоволення існуючих потреб;

3)       Розширення асортименту товару;

4)       Чи всі відповіді правильні?

7. 05 .диверсифікація підприємства - це:

1)      Диференціація товару;

2)       Диференціація ринку;

3)       Диференціація товару і ринку одночасно;

4)       Чи зміна технології?

7. 06. Диверсифікація виробництва передбачає:

1)      Розвиток маркетингу;

2)       Розвиток технології;

3)       Диференціацію товару;

4)       Чи розвиток технології і маркетингу одночасно?

7. 07. Наслідком диверсифікації підприємства є:

1)      Стабілізація бізнесу;

2)       Зниження вразливості від несподіваних змін середовища;

3)       Підвищення конкурентоздатності;

4)       Чи всі відповіді правильні?

7. 08. Яким переважно фактором підвищення ефективності виробництва є диверсифікація:

1)      Технологічним;

2)       Організаційно-економічним;

3)       Науково-технічним;

4)       Чи соціальним?

7. 09. Значення диверсифікації у розробці портфельної стратегії;

1)      Забезпечує гнучкість портфеля;

2)       Є одним із напрямків розвитку, що сприяє стабільності і конкурентоспроможності;

3)       Обидві відповіді правильні;

4)    Чи кожна з попередніх відповідей не правильна?

7. 10. Причинами диверсифікації є:

         Суттєві зміни на ринках або в технологіях;

          Різкі переривчасті зміни середовища підприємства;

          Різка активізація маркетингової діяльності;

          Чи правильні відповіді 1 і 2?

7. 11. До диверсифікації вдаються тоді, коли:

1)    Підприємство не досягає цілей з наявним бізнес-портфелем;

2)    Можливості підприємства перевищують його цілі;

3)    Цілі не співставляються з можливостями, рішення приймаються

Спонтанно, залежать від амбіцій власників; 7. 12 .диверсифікація є способом реалізації стратегій:

1)    Функціональних;

2)     Конкурентних:

3)    Портфельних;

4)    Чи операційних?

7. 13. Які альтернативи має зміна бізнес-портфеля:

1)    Зміну технології або маркетингу;

2)    Розвиток ринку або товару;

3)    Диверсифікацію або інтернаціоналізацію;

4)    Чи всі відповіді правильні?

7. 14. Конгломератна диверсифікація - це:

1)    Об' єднання підприємств багатьох галузей, технологія на яких - різна;

2)    Об'єднання підприємств багатьох галузей з однаковою або схожою

Технологією;

3)    Диверсифікація, пов'язана з потребами споживачів;

4)    Чи диверсифікація, пов'язана з технологією?

7. 15. Яку диверсифікацію вибирають прихильники синергізму:

1)    Конгломератну;

2)    Пов'язану з новими потребами чи новими технологіями;

3)    Конгломератну інтернаціоналізацію;

4)    Чи всі відповіді неправильні?

7. 16. У чому прихильники конгломерації звинувачують прихильників синергізму? Утому, що уніфікація виробництва призводить:

1)    До втрати гнучкості і зниження конкурентостійкості;

2)    До застою;

3)    До технологічної обмеженості;

4)    До безгосподарному використанні ресурсів?

7. 17. Інтернаціоналізація, порівняно з диверсифікацією є:

1)    Більш складнішою і дорожчою;

2)    Дешевшою, менш складною і ризикованою;

3)    Більш ризикованою;

4)    Чи правильними є відповіді 1 і з?

4. Перелік запитань для бліцопитування

(відповідати одним - двома словами на кожне)

1.   Як називають варіант диверсифікації, коли переходять у сферу діяльності, не пов'язану з поточним бізнесом підприємства?

2.    Якими змінами середовища викликана диверсифікації?

3.    Що відбулось на ринку в ii половині xx ст., викликавши диференціацію товару?

4.    На одночасне оновлення чого спрямована стратегія диверсифікації?

5.    Що забезпечує портфелю підприємства стратегія диверсифікації?

6.    В ухилянні від чого звинувачують прихильників конгломератної диверсифікації?

7.    Чи погодяться на диверсифікацію консервативні керівники у випадку, коли можливості підприємства перевищують цілі?

8.    Що ще є основним показником переривчастості змін середовища, крім ступеня відходу підприємства від традиційних технологій, географічних, економічних, соціальних позицій?

9.    Чи правда, що в першій половині xx ст. Єдиним критерієм поведінки покупців на ринку була ціна?

10.  Скільки в середньому галузей охоплюють диверсифіковані підприємства сіла?

11.  Який ще варіант диверсифікації можуть обрати прихильники критерію синергізму, крім пов'язаного з потребами споживачів?

12.  У чому полягає специфіка змін середовища в першій половині xx ст.?

13.  Який товар вже більше не влаштовував покупців у другій половині xx ст.?

14.  Чи може стимулювати диверсифікацію антимонопольне законодавство?

15.  Якщо вектор зростання підприємства спрямований на розвиток ринку, то на чому слід зосередитись для досягнення успіху?

16.  Як називають зміни середовища, що не відповідають історичній логіці розвитку даного підприємства?

17.  У чому полягали зміни середовища в другій половині xx ст.?

18.  Який з варіантів диверсифікації слід обрати, щоб досягти найвищого ступеня гнучкості підприємства?

19.  Яким чинником є диверсифікація для зростання прибутковості підприємства?

20.  Чи правда, що диверсифікація є конкурентною стратегією?

21.  Яке планування зумовили переривчасті зміни середовища?

22.  Що є альтернативним варіантом зміни бізнес-портфеля, крім диверсифікації?

23.  Чи правда, що диверсифікація означає вихід за межі основного діючого бізнесу?

24.   На розширення чого спрямована стратегія диференціації?

25.   Чи може впливати амбіційність власника на прийняття рішень про диверсифікацію?

26.   Як називають зміни середовища, які відбуваються логічно?

27.   Чи могли підприємства в першій половині xx ст. Масово створювати нові потреби, управляти перевагами споживачів?

28.   Чи правда, що диференціація підвищує конкурентостійкість підприємства?

29.   29.яким шляхом здійснюється конгломератна диверсифікація?

30.   До чого вдаються, якщо можливості відповідають цілям підприємства, але структура його бізнес-портфеля не забезпечує їх досягнення?

31.   На формування чого спрямована стратегія диференціації ринку?

32.   Як впливає на бізнес диверсифікація підприємства?

33.   Насичення чого стало поштовхом до диверсифікації?

34.   Якщо вектор зростання підприємства спрямований на розвиток товару, то що є засобом досягнення конкурентної переваги?

35.   Що робить підприємство, коли з'являється можливість досягти більш високих цілей?

36.   Який критерій, крім гнучкості є альтернативним критерію диверсифікації?

5.  Теми рефератів

       Суть диверсифікації виробництва на підприємстві та не обхідність її

Застосування на сучасному етапі ринкових відносин.

          Диверсифікація та інтернаціоналізація виробництва як важливі

Шляхи зміни поточного бізнес-портфеля підприємства.

6.  Рекомендована література

       Ансофф и. Новая корпоративная стратегия: пер с англ. - спб.: «питер». - 1999. - с. 179 - 197.

        Саєнко м. Г. Стратегія підприємства: навчальний посібник. - тернопіль: «тайп». - 2003. - с. 117 - 126.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292