Соціологія та її функції

13. Особистість та її дослідження  в соціологічній науці.

Социология личности - отрасль знаний социологии, имеющая предметом изучения личности - объект и субъект социальных отношений в рамках социально - исторического процесса на уровне взаимосвязей личности и социальных общностей. Социология включает в понятие личности объективное содержание деятельности человека. Социолога интересуют не столько личные качества, сколько объективные социальные роли, образующие его социальное качество. Личность в социологии — это определённое социальное качество человека, определяющее его связь с другими людьми в данное время. Социальное качество есть способность осуществлять социально значимую деятельность. Процесс обретения ребёнком свойства личности есть социализация. Это процесс усвоения человеком знаний, ценностей, необходимых навыков и умений. С овладением первой социальной ролью человек начинается как личность, а с обретением полной материальной независимости от родителей или иных лиц он в основном становится личностью. Личность есть взрослость. Человек – это социальное животное. Задача социологии личности состоит не просто в исследовании и субъективного, и объективного аспектов личности самих по себе, а в изучении механизма их взаимодействия.

Змiст

1. Об’єкт та предмет соц, її місце в системі сусп. наук.

2. Виникнення та формування соціології як науки.

3. Соціологія та її функції.

4. Основні етапи становлення та розвитку соціол. науки.

5. Засновники соціологічної науки.

6. Класичний етап в розвитку соціології.

7. Посткласичний етап в розвитку соціології.

8. Соціологічні школи ХХ століття.

9. Особливості розвитку соціології в Україні.

10. Організація та методи конкретних соц. досліджень.

11. Опитувальні методи соціологічних досліджень.

12. Спостереження та інтерв’ю як методи соц. дослідж.

13. Особистість та її дослідження  в соціологічній науці.

14.  Соціальний статус та роль.

15. Соціологічні концепції особистості.

16. Сутність концепції дзеркального „Я”.

17. Особливості концепції особистості З.Фрейда.

18.  Соціалізація особистості: сутність, основні етапи.

19. Соціалізація та ресоціалізація, їх основний зміст.

20.  Соціологія культури: об’єкт та предмет дослідження.

21. Особливості соціолог. підходу до вивчення культури.

22. Базисні компоненти культури.

23. Співвідношення домінуючої культури і субкультури.

24. Соціальні функції культури.

25. Масова культура: сутність та функції.

26. Соціальна структура суспільства.

27. Соціальні групи та їх види.

28. Соціальна диференціація суспільства.

29. Теорія соціальної стратифікації.

30. Середні верстви та їх роль в постіндустр. суспільстві.

31. Маргінальні верстви в структурі сучас. суспільства.

32. Особливості стратифікаційних процесів в Україні

33. Соціальна мобільність та її види.

34. Вертикальна та горизонтальна мобільність.

35. Канали соціальної мобільності.

36. Девіантна поведінка: сутність та основні прояви.

37. Причини та види девіацій.

38. Методи соціального контролю девіантної поведінки.

39. Форми девіантної поведінки, соціальна аномія.

40. Соціальні функції сім’ї.

41. Сім`я  як соціальний інститут.

42. Проблеми сучасної сім’ї.

43. Типологія сім’ї.

44. Сутність демографічної політики.

45. Соціологія молоді: об’єкт і предмет дослідження.

46. Девіації в молодіжному середовищі.

47. Особливості молодіжної субкультури.

48. Сутність та причини соціальних конфліктів.

49. Сутність і динаміка соціальних конфліктів.


Нові надходження

Всього підручників:

292