Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Організація управління ефективністю виробництва

Купренко с.і., кучер м.м.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Визначені роль і місце організаційних факторів у процесі управління виробництвом. Обґрунтована необхідність оцінки організаційних можливостей. Запропоновано аналіз організаційних факторів підвищення ефективності виробництва здійснювати за етапами логістичного ланцюжка. Аналіз рекомендовано проводити групі фахівців з питань організаційного розвитку підприємства.

Аналіз робіт з удосконалення управління виробничо-ресурсним потенціалом підприємства показує, що в пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва, як правило, досліджуються класичні виробничі фактори: матеріальні, технічні й трудові ресурси.

Організаційні ресурси як виробничі фактори практично ніде не згадуються й, природно, у системі управління підприємством їм не приділяється належна увага. При цьому упускається з виду той факт, що без їхньої участі всі інші ресурси у виробничому процесі будуть «мертві». Активно впливаючи на інші види ресурсів, організаційні - забезпечують їх ефективну взаємодію шляхом встановлення у процесі технологічних перетворень необхідних зв'язків між ними, що дозволяє одержати продукцію з новими властивостями. Крім того, поєднуючи всі ресурси у виробничому процесі, вони підсилюють їх загальні потенційні можливості й синергический ефект від їхнього використання. З цього випливає, що ефективність виробництва багато в чому обумовлена організаційними факторами, вплив яких здійснюється шляхом створення і впровадження різноманітних організаційних форм, методів, принципів й організаційних важелів управління.

У ринковій економіці їхня роль підсилюється у зв'язку з роботою підприємств по запитах ринку (швидкою зміною змісту й масштабів діяльності), що вимагає гнучкої організації й динамічної її зміни. Все це припускає всебічне виявлення найменш капіталомістких організаційних резервів підвищення ефективності виробництва.

Для оцінки реально існуючих організаційних можливостей підприємства необхідно знати увесь комплекс організаційних ресурсів, їхній склад, структуру, показники використання й ступінь реального й можливого впливу на кінцеві результати виробничо-господарської діяльності виробничої системи. Як показав проведений нами теоретичний аналіз, організаційні можливості характеризуються безліччю кількісних й якісних показників. При цьому сукупний результат їхньої взаємодії, як правило, не оцінюється, а невикористані організаційні можливості не розглядаються.

Втрати підприємства із цієї причини можна проілюструвати на наступних прикладах. Аналіз роботи основних цехів одного з металургійних підприємств україни у 2006 році показав, що 78,6 % поточних простоїв устаткування (43 % до номінального часу роботи устаткування) приходиться на простої з організаційних причин. У результаті простоїв устаткування недовипущено 382600 тонн товарного прокату, з них з організаційних причин - 343190 тонн проти 39410 тонн - з технічних.

Аналіз значень показника рівня організації виробництва (див. Табл. 1) також показав, що економічні можливості підприємства використовуються лише на 42,6 - 63,6 %.

Таблиця 1

Організаційний рівень виробництва основних цехів металургійного підприємства          

Показник

Цех

Доменний

Марте­нівський

Обтискний

Тлц-1

Тлц-2

Сортопро­катний

Коефіцієнт

Використання

Устаткування

0,452

0,397

0,175

0,126

0,186

0,312

Коефіцієнт використання оборотних коштів

0,676

0,410

0,698

0,565

0,595

0,421

Коефіцієнт використання трудових ресурсів

0,781

0,740

0,853

0,588

0,735

0,85

Організаційний рівень

0,636

0,516

0,575

0,426

0,505

0,528

 

Це свідчить про низький ступінь забезпеченості виробництва організаційними умовами, необхідними для раціонального використання виробничих ресурсів, неефективність існуючої організаційної системи праці й виробництва, і ще раз підтверджує роль організаційних факторів у підвищенні ефективності виробництва й необхідності оцінки організаційних можливостей.

Для мобілізації організаційних факторів підвищення ефективності виробництва їхній аналіз доцільно здійснювати по етапах логістичного ланцюга, що включає в себе етапи заключения договорів на постачання, доставки вантажу від постачальника, знаходження матеріалів на складі, процесу виробництва, знаходження готової продукції на складі, відвантаження й реалізації готової продукції. Для кожного з них повинен бути визначений свій арсенал раціональних важелів управління, організаційних інструментів, які в сукупності забезпечать ефективність протікання виробничо-комерційних процесів.

Сьогодні у складі функціональних підрозділів підприємств немає жодного відділу або фахівця з питань організаційного розвитку. І це не дозволяє уключати організаційні ресурси підприємства «у роботу» по формуванню кінцевих результатів. На наш погляд, у складі функціональних підрозділів управління необхідно виділити (з числа наявних) структурний підрозділ (або групу фахівців), який буде вирішувати питання формування організаційної культури підприємства, зростання ефективності використання організаційних ресурсів, і прогнозувати організаційний розвиток. Цей підрозділ повинен виступати як оперативний орган, здатний збирати й аналізувати інформацію про стан й ефективність використання всіх ресурсів підприємства по всіх структурних підрозділах і стадіях управління. Аналіз отриманої інформації з погляду розриву (відсутності) необхідних зв'язків або нераціональності обраних організаційних форм і рішень організаційних завдань, дозволить керівникам цих підприємств не обмежуватися актом прямого управлінського впливу, а піти далі, прийнявши організаційне рішення, спрямоване на вдосконалення або реструктуризацію виробничої системи.

Таким чином, результати проведених досліджень переконують у тім, що реальні організаційні можливості повністю не використані. Існує безліч організаційних резервів, але вони не повністю використовуються у формуванні прибутку підприємства. Організаційна діяльність не розглядається як активний фактор підвищення ефективності виробництва. Все це обумовлює необхідність удосконалення наявних й активного залучення організаційних ресурсів в економічний розвиток підприємства.

Література

1.             Богатко а.н. система управления развитием предприятия (супр) /а.н. богатко. - м.: финансы и статистика, 2001. - 240 с.

2.            Васильев ю. П. Управление развитием производства: опыт сша. - м.: экономика, 1989. - 237 с.

3.             Дереповко і. Питання підвищення ефективності функціонування системи управління підприємством // регіональна економіка. - 2000. № 1. - с. 44-52.

4.            Организация управления промышленным производством. Учебник / козлова о.в., александров л. А., саркисов м.а., саломатин н.а. и др.; под ред. Козловой о.в., каменицера с.е. - м.: высш. Школа, 1980. - 399 с.

5.           Тихоморова а.в. оценка эффективности управления производством. - м.: финансы и статистика, 1986. - 146 с.

6.            Управление организацией: учебник / под ред. А.г. поршнева, з.п. румянцевой, н.а. соломатина. - 2-е изд. - м.: инфра-м, 2001. - 669 с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292