Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Структура фінансового потенціалу підприємства

Кривонос о.м., черномазюк а.г.

Хмельницький національний університет

Постановка проблеми. В умовах динамічного розвитку ринкових процесів в україні важливою і актуальною проблемою є визначення граничних можливостей потенціалу підприємства. Без самоідентифікації і оцінки рівня власного потенціалу неможливо встановити перспективну мету і виробити оптимальну стратегію її досягнення. Виходячи з цього, важливим є вивчення формування ресурсного потенціалу, що тісно пов'язаний із діяльністю підприємства, метою і характером його функціонування.

Від того, який потенціал має підприємство, наскільки оптимальна його структура, залежать фінансовий стан підприємства та результати його діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління ресурсами та потенціалом підприємства в економічній літературі досліджували такі науковці, як анчишкін о.і., краснокутська н.с., гавва в.н., божко е.а., федонін о.с., рєпіна і.м., олексик о.і. та інші. У своїх працях названі автори розглядають різні аспекти суті і змісту потенціалу підприємства, його структури, оцінки й перспектив розвитку.

Метою даної роботи є визначення сутності, місця і ролі фінансового потенціалу як елемента ресурсного потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Дослідивши еволюцію трактування науковцями терміна „потенціал" в економіці, авторський колектив у складі федоніна о.с., рєпіної і.м., олексюка о.і. зазначає, що основний зміст поняття „потенціал підприємства" полягає в інтегральному відображені (оцінці) поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси [6, с.11]. Проведені дослідження показали, що „потенціал підприємства" є складним, багаторівневим і багатоаспектним поняттям, тому існують різноманітні підходи до розкриття його сутності. Найбільше поширення одержала ресурсна концепція, яка розглядає потенціал підприємства як сукупність ресурсів, що вступають у взаємодію й обумовлюють досягнуті результати. Таким чином, потенціал підприємства визначається обсягом та якістю накопичених ресурсів наступних видів: матеріально-технічних, технологічних, кадрових, фінансових, інформаційних, організаційної структури системи управління та інших.

Безумовно, кожний з перелічених ресурсів являє собою сукупність можливостей, але саме унаслідок взаємодії всіх складових системи ресурсів досягається ефект синергії і виробнича система отримує нові властивості і можливості, яких не має кожен окремий вид ресурсів.

Елементами ресурсного потенціалу підприємства є кадровий, фінансовий, науково-технічний, управлінський потенціал та інші. Невід'ємною складовою ресурсного потенціалу підприємства виступає фінансовий потенціал.

Істотні зміни соціально- економічних відносин в україні, зумовлені побудовою ринкової економіки, потребують ефективнішої діяльності економічних суб'єктів. Зважаючи на те, що економічною теорією до основних суб'єктів ринкового господарства віднесено й державу, можна стверджувати, що формою вияву її економічної діяльності є функціонування підприємств загальнодержавного значення, забезпечення ефективності якого в сучасних умовах визначає пошук шляхів, які дають змогу найповніше використовувати їхній фінансово - економічний потенціал. Очевидно, що саме активно залучений фінансовий потенціал підприємств є визначальним і стабілізуючим чинником розвитку та гарантом економічного зростання [1, с.56].

Економічні дослідження у сфері потенціалу пов'язані здебільшого з оцінкою ефективності роботи підприємств, визначенням їхнього фінансового стану і конкурентоспроможності.

Щодо визначень фінансових ресурсів, то існують багато різних думок щодо їх трактування. Так, в.м. радіонова дає визначення: «фінансові ресурси підприємства - це грошові доходи й надходження, які перебувають у розпорядженні суб'єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення затрат із розширеного відтворення і економічного стимулювання працівників».

Визначення о.д. василика: «фінансові ресурси - це грошові накопичення і доходи, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту та зосереджують ся у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних потреб» [2, с.339].

Фінансовий потенціал формує основу для виробництва певного обсягу та асортименту продукції, побудови моделей мінімізації збитків та максимізації прибутку, визначення оптимального співвідношення компонентів виробничої, фінансової та організаційної структури управління й інших економічних механізмів. Уміння підприємства максимально використовувати власний фінансовий потенціал значною мірою зумовлює його життєздатність і конкурентоспроможність. Саме він забезпечує можливість трансформації ресурсного і виробничого потенціалів у результати діяльності підприємства. До певної міри фінансовий потенціал виступає в ролі важеля, що формує механізм динамічної трансформації ресурсів у результати діяльності підприємства. Не менш важлива і його роль у відтворювальних процесах на підприємстві. До складу фінансового потенціалу входять фінансові ресурси, що складаються, у свою чергу, зі статутного, додаткового і резервного капіталів, цільового фінансування, фондів накопичення, вартості основного капіталу, оборотних активів тощо. При оцінці

Фінансового потенціалу треба враховувати такі показники, як обсяг власних коштів, можливість отримання додаткових коштів у вигляді цільового фінансування; обсяг дебіторської заборгованості; оперативність управління фінансами тощо.

Звідси можна дійти висновку, що фінансовий потенціал формує основу для виробництва певного обсягу та асортименту продукції, побудови моделей мінімізації збитків та максимізації прибутку, визначення оптимального співвідношення компонентів виробничої, фінансової та організаційної структури управління й інших економічних механізмів. Уміння підприємства максимально використовувати власний фінансовий потенціал значною мірою зумовлює його життєздатність і конкурентоспроможність [2, с.340].

Як бачимо, між компонентами фінансово-економічного потенціалу підприємства загальнодержавного

Сутність і роль фінансово-економічного потенціалу можна розглядати з позиції взаємозв'язків між його компонентами та результативністю діяльності підприємства в цілому (рисунок 1) [1, с.61].

Рис. 2. Ієрархічна структура фінансового потенціалу підприємства

Значення існують взаємозалежності, які мають ієрархічний характер, що пов' язано з тим, що ресурсний потенціал підприємства виступає основою і необхідною умовою у здійсненні виробничо-господарської діяльності. Проте для активнішого використання ресурсів у виробничому процесі треба залучити відповідні рушійні сили: технологічні й економічні важелі, а також управлінські заходи і дії, спрямовані на ефективність виробництва.

Для оцінки ефективності використання фінансових ресурсів використовують наступні групи показників: показники ліквідності; показники фінансової стійкості; показники ділової активності; показники рентабельності; неформальні показники інвестиційної привабливості підприємства; показники дебіторської і кредиторської заборгованостей; показники використання фінансового інструментарію; показники потенціалу персоналу на підприємстві, що займається реалізацією фінансової діяльності.

Даний перелік груп показників є недосконалим. Він може бути змінений, чи переглянутий залежно від специфіки господарювання підприємства, від цілей дослідників від мети оцінки. Однак, автори вважають, що така систематизація різноманітних показників дозволяє: наочно бачити розвиток того чи іншого аспекту фінансової діяльності на підприємстві, відстежувати динаміку змін кожної групи показників окремо.

На рисунку 2 наведено ієрархічну структуру фінансового потенціалу підприємства [5, с.10].

Висновки. Отже, ресурсний потенціал трансформується у виробничий за наявності специфічних складових, що забезпечують процес виробництва. У свою чергу, фінансовий потенціал забезпечує процес виробництва і служить основою для результативності використання фінансово-економічного потенціалу підприємства.

Фінансовий потенціал забезпечує можливість трансформації ресурсного і виробничого потенціалів у результати діяльності підприємства. До певної міри фінансовий потенціал виступає в ролі важеля, що формує механізм динамічної трансформації ресурсів у результати діяльності підприємства. Не менш важлива і його роль у відтворювальних процесах на підприємстві.

Література

1.             Бикова в.г., ряснинський ю.м. фінансово- економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення - оцінка й управління // фінанси україни. - 2005. - № 6. - с. 56-60.

2.             2.волк і.ф. фінансові ресурси підприємства: економічна сутність та ефективність управління // економіка і підприємництво. Держава і регіони. - 2006. - № 6. - с. 339-343.

3.             Гавва в.н., божко е.а. потенціал підприємства: формування та оцінювання: навч. Посібник. - к.: центр навчальної літератури, 2004. - 224 с.

4.             Краснокутська н.с. потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. Посібник. - к.: центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.

5.             Ковалевська а.в. фінансовий потенціал підприємства // вісник хмельницького національного університету. - 2006. - № 6. - с.10.

6.             Федонін о.с., рєпіна і.м., олексюк о.і. потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. Посібник. - к.: кнеу, 2004. - 316 с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292