Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Технологія менеджменту

Кондратюк к.в., бурий с. А.

Хмельницький національний університет

Знаючи, що жодне підприємство не існуватиме без раціональносформованої технології управління, кожен формує дане поняття по-різному. Але якщо так, то чому, на сьогоднішній день, не сформувалося єдине тлумачення технології менеджменту, чому існує стільки різних думок?

Постановка проблеми. Вибір характерного тлумачення технології менеджменту, яке б не суперечило існуючому підгрунтю, саме те яке б співпадало в деякій мірі із його характерними ознаками.

Дана проблема методичних підходів до розробки технології менеджменту розглядалася й раніше як в роботах вітчизняних науковців, стадника в.в., йохна м.а., кузьміна о.є., завадського й.с., мельника о.г., яцури в, так і в іноземних, гріфіна р., арманда х., гейтвуда р., мішеля геррі.

Мета статті. Аналіз існуючих підходів щодо технологічних процесів управління підприємствами різного виду діяльності.

Виклад основного матеріалу досліджень. На сьогоднішній день, незважаючи на будь-які фактори, технологія менеджменту стала важливою частиною навколишнього середовища бізнесу.

Саме деякі організації прагнуть одержати конкурентноздатну перевагу через власне чітко узгоджене використання технологічних процедур управління. Проте тут слід пам'ятати, що періодичне використання одних і тих самих управлінських процесів протягом тривалого періоду носять тимчасову перевагу. В остаточному підсумку, конкуренти можуть приймати ту ж саму технологію менеджменту.

Звідси й головна особливість технології управління - здійснення пошуку конкурентоздатної переваги.

Але це не заважає тлумачити технологію менеджменту кожному по різному. Паралельно з цим виникає питання - чому? І справді, що вплинуло на те, що кожен має власну думку щодо тенології менеджменту, хоч базова основа у всіх однакова.

Так наприклад, стадник в.в. говорить, що технологія менеджменту ніщо інше як сукупність способів впливу суб'єктів управління на учасників виробничого (невиробничого) процесу з метою спонукання їх до створення та реалізаціїї товарів чи надання послуг, що мають практичну цінність для організації і формують її конкурентні переваги. [1; с. 464].

А кузьмін о.є. і мельник о.г. стверджують: "технологія менеджменту - послідовне протікання загальних функцій менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання), в результаті якого реалізуються конкретні функції управління (управління виробництвом, фінансами, збутом тощо). Інакше кажучи, це процес реалізації конретних способів управління шляхом застосування загальних функцій менеджменту." [2; с. 331].

Але гріфін р. Робить акцент на наступне: "...це конверсійний процес, який використовують для трансформації вкладень (матеріалів або інформації) у випуск товарів чи надання послуг." [3; с. 218].

З приводу цього якось висловився і завадський й.с: "технологія менеджменту криє в собі сукупність практичних прийомів, методів і засобів впливу на керований об'єкт, які здійснюються на основі пізнання закономірностей управлінських процесів і використання відповідних правил і процедур.". [4; с. 332].

"фундаментальна основа технології менеджменту не нова, але всеодно залишається багатою, в тому розумінні, що кожне підприємство використовує даний технологічний процес "власноруч"...", - говорить хаммондс. [5; с. 379].

Томас кук вважає, що технологія управління є ніщо інше як знання, процедури, і використання організаційних методів при залученні ресурсів у виробництво планової продукції [6; с. 379].

Проте крайслер, технологію менеджменту тлумачить по інакшому: "... Три основних рівня впливу на структуру організації..." він також вказує на те, що воля ухвалення управлінського рішення є невід'ємною частиною тенологічного процесу, адже завдання бувають настільки складні, що проблеми є кращим результатом обробки інформації в їхньому джерелі. [5; с. 380].

Інші вважають, технологія - будь-який електронний або механічний процес, що може використовуватися при здійсненні професійної діяльності або шлях, яким організація описує свій життєвий цикл.

Суть технології менеджменту полягає в установленні організаційного порядку в системі і визначенні раціональної послідовності виконання управлінських робіт [4; с. 333].

Адже технологія менеджменту тлумачиться як і низка вимог, а саме як:

-                    Єдність технологічного процесу;

-                    Неперервність технологічного процесу;

-                    Мінімальна вартість і трудомісткість технологічних процесів;

-                    Рівномірність завантаження апарату управління.

Вважаємо, що, перш за все, технологія менеджменту - це процес збирання, обробки і передачі інформації з метою підготовки, прийняття і реалізації рішень.

Тобто рішення у сфері менеджменту являє собою процес, який реалізується суб'єктом управління і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в даній фактичній чи запроектованій ситуації. Таке рішення в широкому значенні розглядається як акт реалізації влади з вибором способу дій у конкретній ситуації. Рішенням визначається, хто і що має здійснити, в які строки, з якими затратами праці і коштів, в якому порядку, при якому розподілі обов'язків, прав і відповідальності, за якої організації контролю, яких результатів слід очікувати.

На наш погляд, технологія менеджменту не має чітких меж, тут можна погоджуватися з одним чи зі всіма авторами хто придав цьому увагу, поруч з цим ніщо не заважає робити свої висновки.

Тут слід наголосити лише те, що технологія управління виступає як ланцюг послівних і в той самий час, логічнообгрунтованих етапів керівництва, а саме основних складових технології: (рис. 1.)

А)    функції менеджменту;

Б)     методи управління;

В)     управлінські рішення;

Г)     інформаційне забезпечення процесу управління або процес комунікації.

Рис. 1. Складові технології менеджменту

По-перше, звідси, випливає, безперервність виконання функцій менеджменту, які і є його технологію.

„люди приходять і відходять, але функції залишаються незмінними. Тому ясно, що вивчення функцій має колосальне значення...", - стверджував г. Черч. [5; с. 381].

Загалом під функціями менеджменту слід розуміти види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу. На сучасному етапі розвитку менеджменту до загальних функцій належать планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. В минулому файоль виділяв планування, організування, розпорядництво, координування і контролювання. Науковці колишнього

Радянського союзу говорили про шість функцій: планування, організування, координування, стимулювання, регулювання та контролювання. Мескон, альберт і хедоурі запропонували розглядати чотири функції: планування, організування, мотивування і контролювання. Останній підхід виглядає досить привабливим, однак відмовлятись від функції регулювання недоцільно, оскільки дослідження показують, що ця функція бере активну участь у здійсненні будь-якого управлінського процесу [4; с. 52].

Отже, сутність та зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління відображають в собі функції менеджменту.

По-друге, що ж грунтується під методом управління?

Тут варто лише згадати, сукупність засобів й прийомів впливу на колектив працівників і окремих виконавців для досягнення конкретних цілей організації:

-                 Організаційно-розпорядчі (сукупність прийомів належного впливу на персонал, що носять адміністративний характер);

-              Економічні (це система засобів прямого і непрямого впливу працівників, які втілюються на основі низки матеріальних стимулів);

-              Соціально-психологічні (грунтуються на врахуванні особистій взаємодії людей, форм спіолкування, культурних норм і цінностей).

По-третє, важливим елементом процесу прийняття управлінських рішень є оцінювання дій на різних його етапах. Так, на етапі діагностики проблеми - це оцінювання меж, масштабів та рівня поширення проблеми; на етапі обґрунтування - оцінювання різних варіантів, запропонованих для вирішення проблеми, на етапі прийняття рішення - оцінювання очікуваних наслідків від його реалізації.

Звідси, процес комунікації - обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей. Основні функції комунікаційного процесу полягають в досягненні соціальної спільності при збереженні індиві­дуальності кожного її елемента. В окремих актах комунікацій реалізуються управлінська, інформативна, емотивна (така, що викликає емоції) і фатична (пов'язана із встановленням контактів) функції.

Таким чином, у своїй основі процес комунікації становить процес руху інформації в ланцюг "відправник - канал - одержувач", реальному або потенційному зв'язку у формі діалогу, а також впливу на керований об'єкт, який досягається в результаті обміну повідомленнями. [4; с. 379].

Беручи до уваги згадені положення, варто не забути і про головне, технологія менеджменту - це і професійні та особисті здібності самого менеджера, це мистецтво управляти, це навички, уміння впроваджувати теоретичні знання в практику, сукупність прикладів, зразків або еталонів умілого розв'язання управлінських проблем на різних рівнях. Тому актуальними є вивчення історично конкретних ситуацій господарського життя, теоретичне узагальнення нагромадженого досвіду керівництва на передових підприємствах.

Відомий американський мільярдер арманд хаммер, наприклад, писав: "щоб досягти успіху у будь- якій справі, потрібно довідатись, що роблять конкуренти, і робити це краще, залучити кращих людей у бізнес і вміти використати їх знання і досвід..." [7; с. 188].

Також умовами ефективності технології менеджменту стосовно організації кожного процесу є:

1)             Створення системи внутрішньовиробничих, організаційно-правових документів для комплексної регламентації діяльності апарату управління (положень про відділи і служби, посадових інструкцій, алгоритмів і стандартів на функції менеджменту і окремі види управлінської діяльності та ін.);

2)             Розробка і дотримання раціональних процедур здійснення управлінських операцій;

3)             Правильне поєднання в менеджменті кількісних і евристичних методів;

4)             Використання сучасної оргтехніки і спеціальних прийомів, що полегшують пошук альтернатив, вибір і обґрунтування варіантів рішень та використання їх (метод "мозкової атаки", таблиці рішень, карти управлінських процедур, технологічні карти на документ, посадові операційні карти тощо);

5)             Повне врахування вимог законів формальної логіки (тотожності, протиріччя, вилучення третього, достатньої підстави) і широке використання її категорій (мислення, судження, висновок, силогізм, досвід, спростування, асоціація, рефлексія, інтуїція та ін.). [4; с. 333].

Висновки. На завершення, кожна організація для здійснення ефективної діяльності визначає цілі, досягнення яких можливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній послідовності і є способом вирішення окремих, часткових завдань. Звідси контроль передбачає прийняття рішень щодо вибору системи аналізу отриманої інформації та здійснення коригуючих дій. Від того, наскільки обґрунтованими будуть ці рішення, залежатимуть успіх чи невдача організації, її процвітання чи занепад.

Процес управління буде ефективним й за чітко налагодженого інформаційного забезпечення, яке здійснюватиметься у ході комунікацій адже використання сучасних технологій опрацювання інформації дає змогу менеджерам оперативніше реагувати на виникнення управлінських проблем, приймати обґрунтовані рішення щодо їх усунення і контролювати хід їх виконання. Від раціональної побудови інформаційних потоків в організації, від повноти і швидкості їх опрацювання менеджерами залежатиме ефективність управлінських рішень.

Проте важливим засобом удосконалення процесів менеджменту є впровадження його раціональної технології, яка передбачає алгоритмізацію (опис менеджменту у вигляді взаємопов'язаних операцій і правил їх здійснення).

Наголосивши, що конкретного визначення щодо технології менеджменту, на сьогодні, досі не віднайти, так як кожен із науковців тлумачить його на власний розсуд, кожен розуміє по-своєму, хтось розуміє в ньому логічний комунікаційний процес, а хтось конкретний ланцюг прийняття управлінських рішень...але, на наш погляд, саме логічно впроваджена технологія менеджменту має на підприємствах стати одним із аспектів зміцнення українського бізнесу у майбутньому, адже перед нами, процес технології постає як поєднання менеджерських знань, тобто професійних навичок, які потребують постійного вдосконалення; а також як багатоємкий процес управління та використання інформаційних ресурсів, що забезпечують очікувані перетворення в інформації та персоналу загалом.

Література

1.            Стадник в.в., йохна м.а. іноваційний менеджмент: навч. Посіб. - к.: академвидав, 2006. - с. 464

2.             Кузьмін о.є., мельник о.г. теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. Посіб. - 2-е вид. І перероб. - львів: національний університет "львівська політехніка" "інтелект-захід", 2003 - с. 331

3.            Гріфін р., яцура в. Основи менеджменту: підручник / наук. Ред. В яцура. - львів бак, 2001. - с.

218

4.             Завадський й.с. менеджмент: management. - у 3 т. - т. 1,- 3-вид., доп. - к.: вид-во європ. Ун-ту. - 2001. - с. 332-334

5.             Gatewood r. Management. Comprehension, analysis, and application - chicago: questen press, 1995 - pp. 379-381

6.             Michael garry, "teaching tecnology", progressive gracer, may 1994, pp. 79-82

7.             Арманд хаммер. Мой век - двадцатый. Пути и встречи. Пер. З англ. - м.: прогресе, 1988, с. 188

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292