Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.

Актуальність дослідження. Для місцевих фінансів україни в даний час характерною є слабкість дохідної бази місцевих бюджетів, а також наявність суттєвих проблем, які гальмують її нарощування. Саме тому нагальною є проблема визначення шляхів подальшого розвитку системи місцевого оподаткування.

Аналіз останніх публікацій. Питання, пов'язані з місцевим оподаткуванням досліджували відомі вітчизняні вчені-економісти, зокрема: в. Вишневський, в. Кравченко, і. Назаркевич, в. Письменний, о. Піхоцька, в. Слав'юк, л.о. терещенко, в. Федосов та інші.

Об'єктом дослідження даної роботи є система місцевого оподаткування, її правове забезпечення, а також діяльність місцевих органів влади із справляння місцевих податків і зборів.

Мета роботи. Проаналізувати ситуацію, що склалась на сьогодні в україні у системі місцевих податків і зборів, а також розглянути перспективи її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Як переконує досвід розвинених країн, фінансові проблеми регіонів розв'язуються через надання місцевим органам влади стабільно закріплених дохідних джерел, розширення сфери місцевого оподаткування та реформування всієї системи міжбюджетних відносин у країні. Адже нестабільність дохідної бази місцевих бюджетів, відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів негативно позначаються на розвитку регіонів.

Місцеві податки і збори виступають основою фінансової автономії та рушійною силою економічного розвитку регіону. Але в україні їх питома вага становить 2-3 %. Для порівняння, у розвинених країнах зарубіжжя цей показник змінюється від 20 % до 70 % (у таких європейських країнах як данія, іспанія, норвегія, швеція, фінляндія, швейцарія - більш як 40 %) [4].

Всі місцеві податки в зарубіжних країнах, як правило, поділяють на чотири групи:

1)             Власні місцеві податки встановлюються місцевими органами самоврядування і справляються лише на території місцевого союзу. До них належать як прямі, так і непрямі податки: особисті прибуткові, податки на прибуток корпорацій, майнові, земельні, промислові, на автомобілі, на професії, місцеві акцизи, на покупки тощо. Найбільше фіскальне значення мають податки на доходи (громадян та підприємств) і майнові.

2)             Надбавки до державних податків на користь місцевих бюджетів. Крім того, до даної групи належать відрахування від загальнодержавних податків, які залишаються в доходах місцевих бюджетів. Розміри відрахувань, а також граничні рівні надбавок визначаються центральним урядом.

3)             Податки, що стягуються у вигляді плати за послуги, які надаються місцевими властями (за користування електроенергією, газом, водопроводом, каналізацією, послугами зв'язку, автостоянками, за видачу різного роду документів органами місцевої влади).

4)             Податки, які відображають політику місцевих властей, головним чином, це екологічні податки, значної фіскальної ролі вони не відіграють, проте сприяють охороні навколишнього середовища і економному використанню обмежених природних ресурсів. Характерними рисами сучасних місцевих податків зарубіжних країн є їх множинність, регресивність, широке охоплення платників. Загальна кількість місцевих податків в окремих країнах досить значна і відповідно суттєва роль місцевих податків у формуванні доходів місцевих бюджетів.

У різних країнах існує неоднакова кількість місцевих податків і зборів. Так, у великій британії функціонує лише один місцевий податок, який справляється з нерухомого майна. В японії є три основні місцеві податки, а саме: підприємницький податок, який справляється з прибутку; корпоративний муніципальний податок; зрівняльний податок, що є фіксованою сумою податку, розмір якої не залежить від розміру капіталу юридичної особи та чисельності працюючих. Найбільшу кількість місцевих податків запроваджено у бельгії - 100, в італії - 70, у франції - понад 50 [3].

Велика розмаїтість податкових систем місцевих органів влади пояснюється як історичними причинами (особливостями становлення регіонального і місцевого самоврядування в тій чи іншій державі), так і прагненням місцевих органів влади підвищити ступінь фінансової автономії за рахунок пошуку нових джерел доходів в умовах, коли найзначніші податкові бази зайняті центральним урядом і на місцевому рівні не доступні. При цьому в розвинутих країнах місцеві податки і збори, як правило, займають досить високу питому вагу в загальній сумі грошових надходжень органів регіонального і місцевого самоврядування. У колишніх соціалістичних країнах, де протягом довгих років застосовувалися методи централізованого планового управління, ще й тепер власні кошти у формі місцевих податків і зборів становлять, як правило, відносно малу питому вагу в доходах місцевих бюджетів.

В україні величина загальної суми місцевих податків і зборів з кожним роком зростає, але її частка у загальних податкових надходження постійно знижується. Це можна простежити, якщо розглянути динаміку оподаткування за 2002 - 2005 роки (табл. 1).

У зв'язку з проголошенням україною наміру курсу до інтеграції у європейське співтовариство особливого значення набувають процеси наближення територіальної організації влади до стандартів, запроваджених радою європи. Ратифікувавши європейську хартію місцевого самоврядування, україна надала її нормам загальнообов'язкової сили на своїй території. Європейська хартія місцевого самоврядування розглядає локальні податки і збори як необхідний атрибут, потребу, і в певному розумінні ознаку місцевого самоврядування. Саме тому вони повинні існувати у такій кількості, в якій повністю б забезпечували місцеві ради коштами, необхідним для задоволення власних потреб.

Таблиця 1

Питома вага місцевих податків і зборів у загальній сумі податкових надходжень   

Роки

2002

2003

2004

2005

Податкові надходження, млн грн.

45392,5

54321,0

63161,7

98065,2

З них

Місцеві податки і збори, млн грн.

542,4

592,4

555,5

598,2

Питома вага місцевих податків і зборів у загальній сумі податкових надходжень, %

11,95

10,91

8,79

6,10

Побудовано на основі [5].

Для україни характерна множинність місцевих податків і зборів. Серед них основними є комунальний податок, податок з реклами, готельний збір, збір за припаркування автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, курортний збір, збір за право використання місцевої символіки; збір за проведення аукціону тощо [1].

Але, не зважаючи на велику кількість місцевих податків і зборів, їх вплив на формування місцевих бюджетів незначний. Так, їх частка у доходах місцевих бюджетів у 2005 році становила 1,8-4,2 % [4].

Практика застосування місцевих податків і зборів засвідчує, що їх використання в україні малоефективне, а роль у формуванні місцевих бюджетів поки що незначна. Адже наявна бюджетна система передбачає формування дохідної частини бюджетів в основному за рахунок загальнодержавних податків та бюджетних трансфертів (дотацій і субвенцій).

Окремі органи місцевого самоврядування ще недостатньо використовують наявні можливості збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок відповідних місцевих податків і зборів. Основними причинами такої ситуації, на думку і. Назаркевича [7], є:

-             Складність податкової системи, механізму справляння і обліку податків і податкових платежів;

-              Великі затрати місцевих бюджетів зі справляння місцевих податків і зборів, що ледве покриваються надходженнями цих платежів о бюджету;

-              Надходження від місцевих податків і зборів, хоча і незначні, автоматично сприяють зменшенню в наступному бюджетному році нормативів відрахування від загальнодержавних податків і зборів, тому, відповідно, не стимулюють роботу місцевих органів влади в цьому напрямку.

На даний момент необхідною є зміна ставлення до місцевих податків і зборів. Вони не мають розглядатися як другорядні податки в складі системи оподаткування. До місцевих повинні належати деякі загальнодержавні податки з тих, що традиційно надходять до місцевих бюджетів. Це, зокрема, прибутковий податок з громадян, плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, ресурсні платежі, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, надходження від збору за забруднення навколишнього середовища.

До переліку місцевих податків і зборів треба додати й такі, що з огляду на світовий досвід, найпридатніші для місцевого оподаткування. Це податок на нерухомість, податок на спадщину, дарування, податок на майно підприємств, організацій та фізичних осіб. Ці податки дозволять перерозподіляти кошти, встановлюючи залежність між обсягами місцевих бюджетів і результатами господарювання підприємств, рівнем оплати праці працівників, ступенем розвитку ринку нерухомості, ефективного використання суб'єктами господарювання майна тощо. Таке становище змусить органи місцевого самоврядування активніше вирішувати проблеми зайнятості, створювати сприятливі умови для розвитку підприємництва, зокрема, середнього та малого бізнесу.

Велика кількість податків та численних позабюджетних фондів цільового призначення істотно ускладнює сплату податків і зборів, контроль за їх сплатою. Також негативним чинником є й те, що становлення системи місцевого оподаткування відбувається надто повільними темпами. На сьогоднішній день діюча система місцевого оподаткування як засіб податкової політики держави потребує вдосконалення. У першу чергу докорінного оновлення потребує правова база, яка регламентує місцеві податки і збори. Одним із шляхів вдосконалення системи оподаткування в цілому та системи місцевого оподаткування є прийняття податкового кодексу україни. В проекті податкового кодексу україни у розділі xvii переглянуті види місцевих податків і зборів.

На динаміку, структуру й географію надходжень впливає багато факторів. Насамперед - регіональна структура економіки, розміщення продуктивних сил, фінансовий стан підприємств, розвиток побутової інфраструктури населених пунктів і, зокрема, наявність курортних зон тощо. Крім того, обсяги надходжень місцевих податків і зборів визначають зусилля місцевої влади, спрямовані на створення необхідних умов для підприємництва, у т.ч. Для торгівлі, а також діяльність місцевих податкових органів із мобілізації доходів.

Висновок. Отже, місцеві податки і збори потребують як теоретичного обґрунтування, так і практичного впровадження. Вони повинні стати надійним інструментом регулювання економічного розвитку територій і головним атрибутом місцевого самоврядування, як це відбувається в розвинених країнах.

Література

1.            Декрет кабінету міністрів україни "про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 р. № 56-93 // www.minfin.gov.ua.

2.            Закон україни "про внесення змін до декрету кабінету міністрів україни "про місцеві податки і збори" від 20 березня 2003 року // www.rada.gov.ua.

3.            Матеріали офіційного сайту державної податкової адміністрації україни // http://www.sta.gov.ua.

4.            Матеріали офіційного сайту міністерства фінансів україни // http://www.minfin.gov.ua/.

5.            Статистичний щорічник україни за 2005 рік // за ред. О.г. осауленка. - к.: "консультант", 2006. -

480 с.

6.            Вишневський в.п., рибак в.в. місцеві податки і збори у ринковій економіці // фінанси україни. -

2004.                  - № 1. - с. 10-15.

7.            Назаркевич і. Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // регіональна економіка. -

2005.                  - № 2. - с. 291-293.

8.            Письменний в. Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів // вісник танг. - 2005. - № 1. - с. 71-73.

Підп. До друку 11.05.2007 р. Ум. Друк. Арк. 29,21 обл.-вид. Арк. 27,79 формат а4, папір офсетний. Друк різографією. Наклад 100, зам. №________________

Друк здійснено іiiі ковальський 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 53 тел/факс (8-0382) 76-42-92

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292