Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Тітова с.п.., кеніг о.в., єфремова н.ф.

Дніпродзержинський державний технічний університет

В статті розглянуто теоретичні аспекти регулювання процесу формування доходів державного бюджету, визначено принципи побудови системи доходів, запропоновано схему формування доходів бюджету україни, наведено пропозиції щодо запобігання негативних наслідків виконання доходів державного бюджету.

Вступ. Сучасний етап соціально - економічного розвитку країни потребує поглиблення розуміння ролі бюджету в реалізації соціально-економічних функцій держави. Ефективність розвитку економіки, зростання темпів нарощування ввп залежить від вибору і реалізації фінансової політики адекватної сучасному етапу розвитку держави.

Неадекватність суспільного розвитку економічним перетворенням та наявність проблем неузгодженості попиту і пропозиції на державні ресурси привертає увагу науковців та практичних працівників до дослідження дієвості механізму формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держави, досягнення найбільшої ефективності щодо надання суспільних послуг та благ у відповідності із фінансовими можливостями держави. Головними інструментами такого регулювання мають стати державні фінанси і безпосередньо їхні складові - доходи і видатки бюджету.

Сьогодні в україні, у період політичних протиріч та загострення соціально-економічних проблем, особливо актуальна потреба у забезпеченні прозорості бюджету для громадськості, поліпшенні якості надання державних послуг, які залежать як від обсягу реальних доходів бюджету, так і від того наскільки ефективно розпорядники бюджетних коштів розподіляють і використовують наявні фінансові ресурси.

Одним із найважливіших інструментів управління життєдіяльністю суспільства є державний бюджет - основний чинник соціально-економічних перетворень і дійовий інструмент регулювання всіх суспільних процесів, в тому числі демографічних, економічних як на макро-, так і на мікрорівні.

Надходження до державного бюджету безпосередньо залежать від стану виробництва. В свою чергу, можливість утримувати соціальну сферу, забезпечувати соціальний захист населення залежить від стану надходжень коштів до бюджету. Формування дохідної та видаткової частини державного бюджету пов'язане з основними макропоказниками економічного і соціального розвитку на відповідний рік.

Як на наш погляд, це достатньо аргументоване обґрунтування значимості проблем формування і використання державного бюджету та виявлення шляхів їх розв' язання.

Постановка завдання. Досягнення розширеного відтворення державних коштів, як свідчить реальна дійсність, можливо забезпечити, при наявності цілісної системи доходів формуючих державний бюджет та побудови стратегії її розвитку на перспективу. При цьому, першочергового значення набуває побудова ефективного, стимульованого механізму формування доходів, а не "вибивання" адміністративними методами окремих податків, які не сприяють розвитку бізнесу, не враховують наслідків таких дій у їх мобілізації і не забезпечують розширене відтворення публічних коштів у перспективі. У цьому контексті щораз більшої уваги потребує дослідження змісту, ролі та призначення доходів бюджету як головного інструменту державного впливу на формування бюджетної політики та здійснення державою своїх регулюючих можливостей. Виходячи із вищезазначеного особливої уваги потребують питання щодо оцінки доходів з точки зору джерел їх формування, оптимального розподілу, ефективності використання та відтворення як цілісної системи.

Результати. На превеликий жаль, реальних кроків, змістовних пропозицій щодо отримання додаткових надходжень до бюджету, залучення їх без навантаження на економіку, на різноманітні суб'єкти та сфери економічної діяльності, майже немає.

Болючі проблеми у формуванні дохідної частини бюджету залишаються нерозв' язаними, вони живлять тіньову економіку з її негативними наслідками, створюють підґрунтя для корупції.

У теперішній час очевидним є те, що побудова ефективної системи доходів - справа дуже складна. Насамперед потрібна науково обґрунтована політика відносно джерел формування доходів фінансових ресурсів і, зокрема, державного бюджету, яка б враховувала сучасне економічне становище в україні, ті функції, які покладені на неї конституцією в галузі економічного й соціального життя. Без усебічно продуманої та концептуально вивіреної політики доходів держави не можливо здійснити податкову реформу адекватну сучасному етапу соціально-економічного розвитку суспільства. Тому основними принципами формування системи доходів держави є:

-                     Мобілізація доходів до бюджетної системи завдяки впровадженню прямих податків;

-                     Використання непрямих податків лише у формі акцизів із метою обмеження споживання окремих видів товарів, можливостей виробника-монополіста в одержанні необґрунтовано високих доходів, а також для оподаткування виробництва предметів розкоші, захисту власного виробника;

-                     Застосування при оподаткуванні обґрунтованої диференціації ставок податків залежно від виду діяльності та розміру одержуваного прибутку чи доходу;

-                     Ліквідація податкових пільг, які сприяють не справедливому перерозподілу доходів, деформують вартісні показники в економіці й знижують конкурентоспроможність товаровиробників.

-                     Зростання видатків пропорційно зі зростанням доходів бюджету (це гарантуватиме збалансованість бюджету за будь-яких економічних умов у державі);

-                     Прогнозована й стійка система надходжень [1, с.154].

Роль держави найповніше виявляється у процесі розробки і реалізації бюджетної політики з метою виконання відповідних функцій та зобов'язань. Регулювання здійснюється прямо і безпосередньо через бюджет як головний інструмент державної політики та фінансовий план країни і його складові - доходи й видатки бюджету [2, с.20].

Бюджетна політика в 2007 році, як зазначено у відповідному законі, насамперед буде спрямована на стабілізацію фінансово-економічної ситуації в країні, проведення структурних реформ, розв'язання найважливіших соціально-економічних проблем, підвищення соціальних стандартів та рівня життя людей, відновлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Доходи зведеного бюджету україни на 2007 рік плануються у сумі близько 180 млрд грн, що на 14 % більше від плану на 2006 рік. Прогноз видатків зведеного бюджету становить близько 197 млрд грн, що також на 14 % більше за планові показники на 2006 рік [3, с.6]. 2007й - рік податкових напрацювань. Якщо в січні - липні 2006 року приріст надходжень до держбюджету становив 12,3 %, то у вересні - вже 31,7 %, у жовтні - 43,2 %, у листопаді - 36,7 % [4, с.4]. За 2006 рік державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 118,7 млрд грн (90,3 % річних призначень), або 26,2 % до ввп [5, с.7].

Динаміка й обсяги мобілізації доходів бюджету україни на душу населення свідчать про те, що їхній рівень менший за рівень у республіці білорусь майже удвічі і в російській федерації - відповідно утричі. Порівняно з країнами європейського союзу доходи бюджету україни на душу населення такі: на рівні 16 % порівняно з польщею, 14 % - із чехією, 3 % - з німеччиною і францією [6, с. 12].

Авторитет держави й повага до неї визначаються, насамперед, реальністю виконання конституційних зобов'язань, спроможністю дієво впливати на формування, розподіл та перерозподіл ввп з метою мобілізації необхідних фінансових ресурсів для надання благ і забезпечення належного рівня життя кожного громадянина і суспільства в цілому. Для україни ця проблема стає ще гострішою. Незважаючи на позитивну динаміку економічного розвитку в україні, у 2005р. Сповільнилося реальне зростання ввп україни до 2,4 % у порівнянні з рекордно високими 12,1 % у 2004 р. [7, с.7]. Приріст реального ввп у січні - серпні 2006р. Порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 5,7 % [8, с.8].

Функціональне призначення доходів треба розглядати у контексті формування, розподілу та вико­ристання фінансових ресурсів і функціонування відповідних відносин на усіх стадіях суспільного відтворення у процесі виконання зобов'язань держави. При цьому, сутність і роль доходів бюджету можна оцінити, з точки зору мобілізації, розподілу, використання та відтворення державних фінансових ресурсів як єдиний, нерозривний суспільно-економічний процес - формування доходів бюджету.

В умовах побудови дійового, ринкового економічного середовища та формування прогресивних засад з мобілізації податків, зборів і обов'язкових платежів важливу роль має відігравати запровадження єдиної системи формування доходів бюджету [9, с.486]. У запропонованій схемі (рис. 1) наведено етапи проходження формування доходів у розвитку та взаємозв'язку на різних стадіях бюджетного процесу. Прогнозування, планування, виконання, звітування, контроль і моніторинг доходів бюджету й чинного законодавства мають відбуватися у межах єдиного механізму формування та функціонування доходів бюджету. За таких умов функціонування податкових зобов'язань, їх нарахування та мобілізація має стати основою акумуляції як єдиного неподільного процесу його формування.

Запропонована схема формування та функціонування доходів бюджету має на меті побудову дійового єдиного механізму надходження доходів бюджету у контексті виконання зобов'язань та забезпечення відтворення державних коштів.

Доходи бюджету україни

 

£

Е

Ж

Д

Ю б

М

О

Х

О

Д

«

Н

Анн

«

Р

О •©

А

Ет л ч

О р

Т н о

Прогнозування доходів бюджету

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292