Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Тимощук о.в., мацеха д.с.

Хмельницкий национальный университет

Стаття розглядає побудову внутрішньої структури фінансової системи в розрізі сфер та ланок приведені визначення фінансової системи. Подані певні характеристики фінансової системи країни.

Фінансова система є питанням багатогранним і складним. Різні науковці у своїх виданнях обґрунтовують її по різному. Наприклад, василик дає визначення фінансової системи як сукупність відносно відокремлених взаємозв'язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу та перерозподілу ввп [1,с.40]. За ковальчуком фінансова система - це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, не фінансового сектора економіки (господарських суб'єктів), окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення економічних та соціальних потреб [3,с.37]. Отже, фінансова система являє собою економічну категорію, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів. Фінанси є неминучим атрибутом як певної організації, так і держави в цілому.

Фінансова система держави є відображенням форм і методів конкретного використання фінансів в економіці і відповідною до задіяної моделі економіки та значною мірою визначається нею.

Фінансова система деяких держав може відрізнятись за своєю структурою, але існує загальна ознака притаманна всім - це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які різняться за методами мобілізації та напрямками використань, однак тісно пов'язані між собою, мають прямий та зворотній вплив на економічні та соціальні процеси в державі, а також на формування й використання фондів фінансових ресурсів у розрізі окремих ланок.

Фінансові системи мають певні характеристики:

-                     Кожна ланка фінансової системи має властиві їй методи мобілізації коштів для створення фондів фінансових ресурсів та свої напрямки й методи їхнього використання;

-                     Кожна ланка фінансової системи є відносно самостійною, має власну сферу застосування:

-                     Між ланками фінансової системи існують тісний взаємозв'язок і взаємна обумовленість, кожна ланка може успішно функціонувати лише при досконалості й ефективності системи в цілому;

-                     Фінансова система держави досягає найбільшої ефективності лише тоді, коли відлагоджена та закріплена діяльність кожної її ланки;

-                     Залежно від факторів, що впливають на організацію фінансів, насамперед на формування й використання фондів фінансових ресурсів, кожна ланка фінансових систем може поділятися на менші підрозділи.

На сьогодні очевидним є те, що фінансова наука постійно поглиблює своє розуміння фінансової системи, її структури, функцій тощо.. Якщо в середині хх століття більшість науковців поняття фінансової системи ототожнювали з поняттям державних фінансів, тобто різних видів бюджетів, то нині до складу фінансової системи стали включати фінанси підприємницьких структур, державний кредит, страхові й позабюджетні фонди тощо.

При розгляді внутрішньої структури фінансової системи необхідно враховувати регіональний аспект її побудови. З огляду на це необхідно виділити національні та світові фінансові системи.

Так, національні фінансові системи відображають структуру фінансів окремих країн. До них входять:

-                     Фінанси суб' єктів господарювання;

-                    Внутрішній фінансовий ринок;

-                     Страхування;

-                     Державні фінанси;

-                    Міжнародні фінансові відносини.

Внутрішня структура національної системи можна поділити на сфери та ланки. Першою сферою системи є фінанси суб'єктів господарювання - це економічні відносини, що виникають між державою і підприємствами, між підприємцями і працівниками у процесі створення і використання доходів і нагромаджень шляхом утворення і використання децентралізованих грошових фондів. Специфіка фінансів, суб'єктів господарювання, виявляється в тому, що вони обслуговують процес первісного розподілу вартості ввп.

Другою сферою є державні фінанси, які характеризують фінансову діяльність держави та поділяються на декілька ланок: державний бюджет, фонди цільового призначення та фінанси державного сектора економіки. Бюджет являє собою план утворення фінансових ресурсів держави. Фонди цільового призначення характеризують централізацію фінансових ресурсів для вирішення конкретних завдань та проблем. Їх характерною ознакою є чіткі визначені джерела формування і напрямки використання. Щодо фінансів державного сектора економіки, то це ті відносини, що і фінанси будь-якого суб'єкта господарювання, оскільки характер і напрям господарської і фінансової діяльності не залежать від форм власності.

Третьою сферою фінансової системи являється міжнародні фінанси, які відображають рівень світового господарства за її допомогою стає можливим надання характеристик діяльності на даному рівні національних суб'єктів і держави. До цієї сфери входить міжнародні розрахунки, які характеризуються переміщенням цінностей між окремими країнами. Вона спирається на валютне регулювання, тобто встановлення курсу валют. Фінанси міжнародних організацій здійснюють формування та використання фондів фінансових ресурсів. Також до сфери включають таку ланку, як міжнародні фінансові інституції які являють собою своєрідну надбудову на сукупність національних фінансових систем і характеризує зародження єдиної фінансової системи у напрямку світового співробітництва.

Четвертою сферою являється фінансовий ринок який охоплює кругообіг фінансових ресурсів як специфічного товару і є важливою складовою фінансової та економічної систем. Цей ринок включає в себе наступні ланки: ринок грошей, ринок капіталів та кредитну систему. Ринок грошей є сферою, де безпосередньо можна купити гроші, і функціонування даного ринку забезпечується насамперед кредитною системою - сукупністю кредитних установ, які здійснюють концентрацію тимчасово вільних грошових коштів, та їх надання в кредит. Щодо ринку капіталів, то це є сфера торгівлі не лише грошима, але і правом власності. При цьому інструментами ринку капіталів вступають спеціальні цінні папери - акції.

Останньою сферою виступають фінанси домогосподарств, під яким слід розуміти сукупність механізмів формування, руху та використання грошових фондів домогосподарств. Основою фінансів домогосподарств є їх бюджет (сімейний), який є грошовим фондом сімей чи домогосподарств, що складається з дохідної та видаткової частин.

Узагальнюючи вищесказане можна відмітити те, що для кожної держави, організації, підприємства павильне визначення фінансової системи загалом як і окремих її ланок має важливе значення, оскільки сприяє побудові ефективної фінансової політики, націленої на економічне зростання та поліпшення добробуту населення.

Література

1.            Василик в.о.,теорія фінансів: підручник. - к.: ніос. - 2001. - 416 с.

2.             Карпінський а.б., фінансова система. - навчальний посібник. - київ: »центр навчальної літератури»,-184 с.

3.            Ковальчук с.в., форкун і.в., фінанси. Навчальний посібник. - львів.: »новий світ-2000»,2005. - 568 с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292