Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Собко о.п., квасницька р.с.

Хмельницький національний університет

Розглянуто важливість податкового регулювання в україні, його вплив на економічне зростання. Проаналізовано склад і стан податкової системи україни, основні шляхи її модернізації та розвитку. Розкрито головні проблеми проблеми функціонування державної податкової служби україни, основні недоліки та напрями реформування.

Актуальність. Україна на даному етапі свого розвитку прагне модернізувати свою економіку до європейських стандартів. Оновленню в обов'язковому порядку також повинна підлягати податкова система. Оскільки саме податки забезпечують як прозорість діяльності країни, загалом, так і кожного окремого громадянина, зокрема. Отже, вони є засобом державного регулювання та контролю, що є надзвичайно важливим для високорозвиненої країни, яка прагне вміло керувати та ефективно й справедливо здійснювати свій вплив на всі сфери та ланки економічної системи. Для україни необхідно усвідомлювати всю серйозність своїх намірів щодо реформування податкової політики, чітко встановлювати свою основну стратегію у розрізі пріорітетних завдань та постанов у даній сфері своєї діяльності. Вона повинна прикласти максимальну кількість зусиль й умінь, щоб привести дуну систему країни у належний стан. Це дієвий шлях трансформації економіки, вірний шлях до економічного зростання, а в перспективі й подолання відсталості від розвинених країн.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням та пошукам можливостей вирішення зазначеної проблеми присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, чередніченко а.п., ревун в.і., соколовська а.м., романюк м.в., руфат кулієв атакиши-огли, бречко о., баликіна в. Д., данілова о. Д., суторміна в.м., федосов в.м., чуприна о.в. та інші вчені.

Мета статті полягає у висвітленні сутності та важливості податкової політики, у визначенні її головних принципів та шляхів модернізації.

Результати. У більшості країн світу податки є "ефективним знаряддям державної політики" відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ввп у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах, компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон'юнктури. Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. В економічній літературі проблема впливу податків на динаміку економічного зростання належить до таких, щодо яких іще не всі крапки над "і" розставлено. Але механізм цього впливу описаний досить грунтовно. Податки самим фактом свого стягнення впливають на рішення платників щодо напрямів використання обмежених ресурсів. Якщо до запровадження податків ринкові механізми забезпечували їхній ефективний розподіл, то під впливом оподаткування його ефективність може зменшуватися, що негативно впливає на економічне зростання. Чим більше деформацій у ринковому механізмі розподілу ресурсів породжує оподаткування, тим негативнішими будуть його наслідки для економічної динаміки. Оскільки мірилом деформуючого впливу податків є надлишковий податковий тягар, то чим він менший, тим сприятливіші умови для економічного зростання створює та чи інша податкова система. [1].

На відміну від фіскальної функції, властивої податкам за будь-яких умов, регулююча функція податків забезпечується лише при цілеспрямованому використанні податкових важелів як засобів стимулювання чи стримування соціально-економічного розвитку економіки. Тобто, податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави. [1].

Загальновідомо, що кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій зобов' язана мати відповідні кошти, які концентруються в бюджету. Через прибутки та видатки центрального уряду і місцевої влади, тобто через бюджетну систему, здійснюється пряме державне регулювання економіки.

Джерелом формування коштів бюджету є:

-                     Власні доходи держави, тобто надходження платежів за ресурси, що належать їй відповідно до законодавства;

-                     Податки, які сплачують юридичні і фізичні особи зі своїх доходів.

Перехід до ринкових відносин, розвиток нових форм власності зумовлюють втрату державою значної частини власних доходів. У результаті податки стають основних джерелом формування коштів бюджету.

Ефективність державного регулювання за допомогою податків вирішальною мірою залежить від вибору системи оподаткування, висоти податкових ставок (ставки пдв, податку на прибуток, прибуткового податку з громадян та інші повинні ретельно і обґрунтовано обраховуватись і бути оптимальними за даної економічної ситуації), видів і розмірів податкових пільг (необгрунтоване і безсистемне надання пільг веде до втрати державою значних фінансових ресурсів). Податки здійснюючи свою регулюючу функцію, завжди прямо або опосередковано впливають на економічну діяльність суб'єктів господарювання. Тому податкова система повинна будуватися з урахуванням вище названих чинників, а вони, в свою чергу, можуть впливати на результати її функціонування. Створення податкової системи і розробка податкової політики не можуть вестися

Спонтанно.

Досліджуючи податкову систему україни, ми прийшли до висновку, що модель системи податкового регулювання, що побудована в україні, вичерпала свої можливості позитивного впливу на господарські процеси, і в силу своєї фіскальної орієнтованості стала перешкодою на шляху подальшого зростання економіки україни. До такого висновку приводить аналіз безсистемних змін в податковому законодавстві, здійснених протягом кількох останніх років; наявність і суттєве збільшення кількості необгрунтованих податкових пільг та їх користувачів, значне розширення повноважень і функцій державної податкової адміністрації, нівелювання місця і ролі фінансового обліку в системі управління підприємством, і, як наслідок - недостатня достовірність державної статистичної звітності, що слугує основою для аналізу макроекономічних показників. [2] на нашу думку, призначення податкової системи в сучасних умовах - це забезпечення умов для розвитку суспільного виробництва і всіляке сприяння державним органам управління у вирішенні соціальних завдань.

Суспільне виробництво є об'єктивним єднанням елементів упредметненої і живої праці. З огляду на необхідність сьогодні збільшити обсяги виробництва, підвищити його ефективність, створити умови для розвитку бізнесу, скоротити безробіття та підвищити зайнятість населення, конче потрібно через систему оподаткування домогтися зниження вартості живої праці (це дасть змогу вирішити зазначене вище завдання у комплексі). А воно надзвичайно велике: витрати на оплату праці враховуються при розрахунку податку на додану вартість, мита, акцизів, обов'язкових соціальних платежів, прибуткового податку... [3] модернізуючи податкову політику необхідно дотримуватись певних її принципів, які в подальшій розробці формують і завдання. Основне завдання полягає у встановленні такого рівня оподаткування у державі, за якого розвиватиметься підприємницька діяльність і надходження до бюджету коштів буде достатнє для задоволення державних потреб. А ефективність проведення податкової політики, в свою чергу, залежить від ступеня її відповідності потребам соціально-економічного розвитку країни та інтересам широкого загалу. Тому основні принципи податкової політики розглядаються в: [4].

-                     Рівень податкової ставки повинен установлюватися з урахуванням можливостей платника податку, тобто рівня його доходів.

-                     Оподаткування доходів має носити однократний характер. Багатократне обкладення доходу або капіталу неприпустиме.

-                     Сплата податків має носити обов'язковий характер.

-                     Система і процедура сплати податків повинні бути простими, зрозумілими і зручними для платників податків і податкової адміністрації.

-                     Податкова система має бути гнучкою і такою, що швидко адаптується до мінливих економічних і суспільно-політичних потреб.

-                     Податкова система має забезпечувати перерозподіл створюваного валового внутрішнього продукту і бути ефективним інструментом державного регулювання економічної політики.

Проводячи свою податкову політику держава повинна дотримуватись визначених на певний час орієнтирів у розвитку суспільства, змінюватися поступово, еволюційним шляхом. З набуттям незалежності україни почала формувати свою власну податкову політику. Її аж ніяк не можна назвати стабільною, так як це був період пошуку оптимальних форм і механізмів стягнення податків, який триває й досі. Сучасні прогресивні співвідношення податкової політики відтворюють державне регулювання економічних процесів у таких аспектах: [5].

-                     Фіскальний-забезпечення надходження коштів до державного бюд жету, зменшення рівня інфляції вирішення проблеми зменшення державного боргу. Це може бути спонукальним мотивом для розширення податкової бази за рахунок підвищення рівня оподаткування та розширення контингенту платників податку;

-                     Соціальний аспект - надання пільг малозабезпеченим верствам насе лення та вільнення від оподатку вання доходів юридичних і фізичних осіб, які потребують додаткових стимулів для розвитку, або спря мовуються на соціальні заходи та благодійність;

-                     Забезпечення необхідних темпів економічного зростання і стабілізації прогресивних економічних процесів, підтримка інвестицій, спрямованих на оновлення виробничого потенціалу шляхом постійного зниження ставок оподаткування фізичних та юридичних осіб, збільшення участі держави у фінансуванні витрат на розвиток базових науково-технічних та енергетичних галузей, використання активної кредитної політики як для юридичних, так і для фізичних осіб;

-                     Стабілізація економічної кон'юнктури в країні - регулювання купівельної спроможності населення на різні групи товарів, створення специфічних умов оподаткування товарів не першої необхідності й предметів розкоші.

Основні повноваження з контролю за процесом оподаткування лежать на державній податковій службі, шо представляє інтереси держави у правовідносинах між державою і платниками податків. Дпа є одним із провідних органів державної виконавчої влади, яка координує свою діяльність з фінансовими органами, органами державного казначейства україни, служби безпеки, міністерства внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державної митної і контрольно-ревізійної служб, інших органів контролю, банками та податковими службами інших держав. [6] як свідчать усі зазначені вище результати досліджень, на даному етапі не можна стверджувати, що організація та діяльність податкової служби наблизилася до рівня європейських держав. Характер відносин між органами податкового контролю і платниками податків можна окреслити як такий, що викликає взаємну недовіру. Причинами цього є довільні тлумачення податківцями податкового законодавства, завищення своїх службових повноважень, ігнорування презумпції невинності стосовно платників податків, вияви бюрократичного свавілля та корупції, що призводять до матеріальних бізнесових втрат.

Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби, створений у складі дпа україни кабінетом міністрів україни ще у 2000 році розробив програми модернізації, спрямованих на ризикоорієнтовну систему в частині удосконалення механізмів адміністрування податків. [6] ці розробки уже сьогодні відкривають для податкової служби реальні перспективи переходу на партнерські прозорі взаємовідносини з платниками податків у співпраці над наповненням державного бюджету україни, є основою для планування проведення документальних перевірок суб'єктів господарської діяльності. Модернізація податкової служби за програмою до 2013 року передбачає її здійснення відповідно до того, що дпс в ієрархії державної влади посідає рівень міністерства і є самостійним органом виконавчої влади. Однак таке підпорядку­вання має свої позитивні й негативні чинники, тому, зберігаючи основні цілі модернізації за програмою, можна розглядати ще й інший варіант структурного реформування дпс.

З огляду на потребу подальшого удосконалення системи й структури органів, що забезпечують надходження до бюджету, приведення до стандартів європейського союзу механізму взаємодії між органами фіскального та бюджетного контролю, з метою удосконалення структури управління у бюджетній сфері, упо­рядкування їхньої діяльності щодо забезпечення виконання дохідної частини державного бюджету україни, встановлення на базі міністерства фінансів україни.

Висновок. Податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави. Податкова політика повинна забезпечити вирішення двоєдиного завдання. З одного боку - це встановлення оптимальних податків, які не стримуватимуть розвиток підприємництва, а з іншого - забезпечити надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення державних потреб.податкову політику, які діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків розглядають у широкому і вузькому планах. У вузькому плані вона охоплює діяльність держави тільки у сфері оподаткування - встановлення видів податків, платників, об'єктів, ставок, пільг, термінів і механізму зарахування в бюджет. Податкова політика ведеться виходячи з певних принципів, що відображають її завдання. Основне завдання полягає у встановленні такого рівня оподаткування у державі, за якого розвиватиметься підприємницька діяльність і надходження до бюджету коштів буде достатнє для задоволення державних потреб. Реформування податкової системи повинно базуватися на таких вимогах, як прозорість та повнота сплати податків, стабільність та рівномірність податкових надходжень до державного бюджету, їх зростання за рахунок розширення бази оподаткування та легалізації тіньового сектору економіки, врахування суперечностей між загальнодержавними та місцевими інтересами, наукова обгрунтованість податкових ставок та простота залежно від ступеню впливу інвестора на об'єкт інвестування не тільки через підконтрольну частку дає можливість користувачам фінансової інформації більш поглиблено аналізувати фінансову звітність, та здійснювати зважені економічні рішення.

Література

1.             Соколовська а.м. податкова політика в україні у контексті її впливу на розвиток економіки // фінанси україни. - 2006. - № 9. - с.65

2.            Романюк м.в., руфат кулієв атакиши-огли податкова система та інвестиційна привабливість економіки // вісник хну. - 2005. - № 4 т.2, ч.2,-с.30

3.            Ревун в.і. про реформування й модернізацію податкової системи // фінанси україни. - 2006. - № 6.

- с.27

4.            Податкова система в україні та податкова політика на сучасному етапі\\шр: bagato-referativ com.ua

5.            Бречко о. Податкове регулювання: стабілізаційний та стимулюючий інструментарій економічних процесі // світ фінансів. - 2005-№ 2,-с.61

6.            Чередніченко а.п. актуальні проблеми та головні завдання реформування дпс україни // фінанси україни. - 2006-№ 2. - с.113

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292