Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Сінєнко і.о., хотомлянський о.л.

Приазовський державний технічний університет

Розглянутий механізм управління фінансовими ресурсами підприємства, отримало подальшого розвитку визначення сутності фінансових ресурсів підприємств.

Різноманіття чинників макро і мікро середовища підприємства і їх динамічність диктує необхідність безперервної дії на фінансові ресурси з метою їх раціонального використання і поліпшення фінансового стану підприємства, тобто вимагає управління фінансовими ресурсами.

Управління фінансовими ресурсами підприємства підкоряється загальним принципам управління економічними (виробничими) системами та припускає застосування відповідного механізму. Управління характеризують такі категорії як закономірності, принципи, функції і методи. Закономірності - це об'єктивно існуючий, повторюваний, істотний зв'язок явищ, процесів, рис, елементів управління. Принципи управління (від лат. Principium - початок, основа) - початкове положення системи управління на основі його закономірностей. Методи (від грецької méthodos - шлях дослідження) - сукупність прийомів практичного освоєння дійсності. Методи управління є сукупністю способів побудови і обґрунтування системи управління, способів досягнення цілей, поставлених в процесі управлінської діяльності. Функції (від лат. Function - виконання, здійснення) управління - це специфічна область діяльності на конкретному об'єкті [10]. Таким чином, управління є комплексним поняттям, яке відображає, у даному випадку використання фінансів як важеля впливу на процес суспільного відтворення [13].

Фінанси, будучи однією з найпоширеніших і широко застосовуваних економічних категорій, важко однозначно визначити по якому - або одній ознаці, що об'єктивує необхідність подальшого розвитку змісту категорії фінансових ресурсів підприємства.

У економічній літературі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту і ролі у відтворювальному процесі. Визначенню сутності фінансових ресурсів були призначені роботи балабанова і. Т., бланка о.і., василика о.д., волкова о.і., кірейцева г.г. коробова м.я., лахтіонової л.а., опаріна в.м., павлюка к.в., поддєрьогіна а.м., ушакової н.н., філімоненкова о.с., хачатуряна с.в. та ін.. Відсутність одноманітності у визначенні категорії «фінансові ресурси» обумовлена так само тим, що її розглядають фахівці різних галузей економічної науки.

Щоб зрозуміти сутність категорії «фінансові ресурси» необхідно звернутися до генезису і еволюції її складових. Спочатку термін «ресурси» походив від лат. «resurgo» - «виникаю знову» [9]. У перекладі з французької мови термін «ressource» [10] означає допоміжний засіб, тобто щось таке, що може бути використане з певного джерела (запаси, засоби, матеріали і тому подібне) на певну мету. Згідно нового тлумачного словника української мови [6] «ресурси» це - засіб, можливість, якими можна скористатися у разі потреби; грошові цінності, джерело фінансових доходів. Слово «фінанси» виникло від лат. «finantia» - «платіж» [9] і від французького «finances», тобто «грошові кошти» [10].

У словосполученні термін «фінансові ресурси» можна визначити як «виникаючі знов платежі» у відтворювальному процесі, що характеризують кругообіг, трансформацію і поверненість грошових ресурсів.

Таким чином, фінансові ресурси підприємств - це засоби, що акумулюються підприємством з внутрішніх і зовнішніх джерел, до грошових фондів і в не фондовій формі з метою забезпечення процесу розширеного відтворення шляхом трансформації їх в інші види ресурсів, а також з метою досягнення високих фінансових результатів.

Отже, управління фінансовими ресурсами підприємства - це дії всіх рівнів управлінського апарату, що призводять до змін в об'ємах, складі і структурі фінансових ресурсів, і які впливають на показники бізнес- процесів.

Література

1.             Балабанов и.т. основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - м: финансы и статистика, 1995. - 310 с.

2.             Бланк и. А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. - к.: ника-центр, 1999. - 528 с.

3.            Василик о. Д. Теорія фінансів: підручник. - к.: ніос, 2001. - 416 с.

4.             Инвестирование, финансирование, кредитование: стратегия и тактика предприятия / ушакова н.н., унковская т.м., гуляева н.н., гринюк н.а.; под ред. Ушаковой н.н. - к.: киевский государственный экономический университет, 1997. - 191 с.

5.            Лахтіонова л.а. фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: монографія. - к.: кнеу, 2001. -

387с.

6.             Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. Т.3. /яременков.в., сліпушко о.м. - к.: аконіт, 1999, с. 899.

7.             Опарін в. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // вісник нбу. - 2000. - № 5. -

С.10-11.

8.            Павлюк к.в. фінансові ресурси держави: монографія. - к.: ніос, 1997. - 224с.

9.             Словарь иностранных слов /под ред. Мельничука о.с, - киев, 1977, с. 586, с. 709.

10.            Советский энциклопедический словарь /под ред. Прохорова а.м. - г.: советская энциклопедия, 1987. - 1599 с.

11.            Філімоненков о.с. фінанси підприємств: навчальний посібник. - к.: ельга, ніка, 2002 - 306 с.

12.            Фінанси підприємств/ за ред поддєрьогіна а.м. - к.: кнеу, 2002. - 571 с.

13.            Фінансовий менеджмент/ за ред. Кірейцева г.г. - к.: центр навчальної літератури, 2004. - 531 с.

14.            Хачатурян с. В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // фінанси україни, 2003. - № 4. - с. 77 - 81.

15.            Экономика предприятия / под ред. Проф. О. И. Волкова. - м.: инфра-м, 2001. - 520 с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292