Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Система управління витратами промислового підприємства

Коваленко о.в., попкова л.в.

Дніпропетровський національний університет

В статті розглянуті питання впровадження ефективної системи управління витратами на промисловому підприємстві. Визначена актуальність даного напрямку діяльності керівництва підприємства, та запропоновані функціональні блоки системи управління витратами.

Сьогодні перед підприємствами україни стоять завдання підвищення конкурентоспроможності, стабільності й стійкості в постійно мінливих умовах. Важливу роль у вирішенні цих завдань мають відіграти розроблення і впровадження нових форм і методів управління витратами підприємства.

Розвитку та впровадженню на підприємстві ефективної системи управління витратами присвячені наукові праці таких видатних вчених - економістів, як грещака м.г., голова с.ф., друрі к, лебедєва в.г, савчук в.п., хорнгрена ч. [1,2,3,5].

Ситуація, що склалася на ринку на даний момент суттєво відрізняється від ситуації чотирьохрічної давнини. Внаслідок росту цін на ресурси й паливо виникла жорстка конкуренція не тільки з іноземними підприємцями, але й між вітчизняними виробниками: для виробництва продукції тієї ж якості необхідно більше коштів. Тому, якщо продукцію, яку випускають вітчизняні виробники, витискують з ринку, саме час оцінити, що відбувається на рівні витрат, й як керівництво може управляти ними. Хто керує собівартістю як процесом формування витрат, той керує підприємством.

Вірно побудована система мінімізації витрат стає довгостроковою конкурентною перевагою, а не просто управлінням рентабельністю підприємства. Але при оптимізації системи управління витратами на підприємстві не треба впадати в крайнощі й враховувати та оптимізувати все, бо витрати на управління стануть вище, ніж самі основні витрати.

Основою для визначення, як саме й якими в першу чергу необхідно управляти витратами, являється стратегічний план підприємства, та обрана підприємством базова концепція створення конкурентних переваг. Розвиток теорії управління витратами сприяв формуванню основних базових концепцій: концепція витратоутворюючих факторів, концепція стратегічного позиціювання, концепція доданої вартості, концепція ланцюжка цінностей.

Створюючи систему управління витратами необхідно в першу чергу обрати критерії оцінки раціональності витрат. Якщо критерієм оцінки являється «мінімізація витрат при заданому обсязі випуску», то мова йде про зниження витрат. Це найбільш простий спосіб управління витратами у короткостроковому періоді. Метою зниження витрат на підприємстві являється максимізація прибутку без додаткового збільшення обсягів продаж. А сам процес мінімізації витрат супроводжується загальним впорядкуванням внутрішнього середовища підприємства.

Однак, при використання такого критерію як «максимізація віддачі при фіксованому рівні витрат» може спостерігатися ефективне збільшення витрат. Темпи такого росту повинні бути відображені в статях витрат та враховані при плануванні на майбутній період.

Приймаючи рішення про вибір критерію необхідно враховувати, що збільшення віддачі при фіксованому рівні витрат, потребує застосування більш складних інструментів, ніж зниження витрат. Це можуть бути такі методики, як оптимізація складських запасів, поставки «точно в строк», різні методики планування, техніка управління асортиментом.

Підприємства, котрі залучають для свого розвитку зовнішні фінансові ресурси, можуть управляти витратами на будь - якому етапі виробництва. А, ті, хто розвивається за рахунок власних засобів, краще робити все по порядку: починаючи управляти витратами в короткостроковий період, потім застосовувати механізм мотивації, а отриманий на попередніх двох етапах прибуток реінвестувати [3].

Якщо представити систему управління витратами у вигляді схеми, то вона може мати наступний вид (рис. 1). При цьому в загальному розумінні всі витрати підприємства можна поділити на дві частини: зовнішні, тобто витрати в системі закупівлі ресурсів й збуту продукції, й внутрішні витрати, котрі формуються в процесі внутрішньої виробничої діяльності підприємства.

Мінімізувати підприємство може як внутрішні витрати, так й зовнішні. На нашу думку, слід починати з зниження зовнішніх витрат підприємства, тобто працювати в системі закупівлі та збуту. Для вирішення проблеми мінімізації зовнішніх витрат можуть бути запропоновані наступні дії: примусовий переогляд умов контрактів з існуючими постачальниками; проведення тендерів, пошук нових партнерів, об'єднання закупівельних зусиль з іншою кампанією, надання допомоги ключовим постачальникам в проведенні заходів з оптимізації витрат, вертикальна інтеграція. Такий же самий алгоритм вирішення цього питання може застосовуватися й для витрат, пов'язаних зі збутом продукції.

Зовнішнє середовище                  внутрішнє середовище                               зовнішнє середовище

Рис. 1. Функціональна схема системи управління витратами

Управління внутрішніми витратами на підприємствах різних галузей промисловості може мати декілька основних схожих етапів: аналіз організаційної структури підприємства й розробка фінансової структури; класифікація витрат для цілей управлінського обліку; застосування системи управлінського обліку й звітності; застосування системи моніторингу витрат; створення бази нормативів технологічних витрат; вибір методів калькулювання собівартості; оптимізація асортименту продукції, яку випускає підприємство; оптимізація запасів сировини, матеріалів й готової продукції; створення корпоративної культури, орієнтованої на мінімізацію витрат.

Першим кроком при визначенні організаційної структури необхідно впорядкувати її та виділити центри відповідальності. Необхідно виявити всі статті видатків деталізувати і класифікувати їх (постійні і змінні, прямі й накладні, виробничі витрати й витрати періоду). Головне, деталізація повинна бути розумною: тобто контроль над статтею не повинні бути дорожче обслуговування цієї статті, а статті повинні бути розбиті так, щоб не було змішаних статей змінних й постійних витрат.

Одним з елементів системи управління витратами безумовно являється управлінський облік, який забезпечує інформаційну прозорість діяльності всіх підрозділів підприємства. Відсутність або недосконала облікова політика може привести до прийняття фатальних управлінських рішень на базі спотворених показників діяльності підприємства. Як один з варіантів вирішення цієї проблеми на нашу думку може бути розробка повноцінного положення про облікову політику управлінського обліку на підприємстві, або залучення спеціалістів зовні, або застосування аутсорсингу.

Наступним елементом системи управління витратами може бути моніторинг витрат, який дозволяє відслідковувати відхилення та здійснювати пошук резервів зменшення витрат. Для цього необхідно розробити відповідні форми управлінської звітності, в котрих будуть представлені показники, які характеризують інформацію про витрати, пов'язані з визначеними центрами відповідальності й за видами продукції, роботами або бізнес - процесами. Періодичний аналіз цих даних дозволяє виявити не тільки зміни в структури витрат, причини їх виникнення, але й вплив змін на показники ефективності діяльності підприємства.

В проведених дослідженнях на прикладі підприємств різних галузей промисловості було виявлено, що в деяких галузях промисловості на сьогоднішній день існує розмита база нормативів технологічних витрат, яка не дає можливості визначити границі, за котрими норма переходить у відхилення. Для того щоб вирішити цю проблему, можна запропонувати провести моніторинг витрат сировини й операцій. Можна скористатися методом аналізу витрат за минулі періоди, визначити типові відхилення від норм і створити або переглянути базу нормативів технологічних витрат.

Якщо на підприємстві не існує достатньої інформації о реальній собівартості кожного продукту або бізнес процесу, їх рентабельності й перспективності для прийняття управлінських рішень, необхідно обрати систему планування собівартості а також планування накладних витрат, адекватну економіки підприємства. Питання планування накладних витрат актуальне, тому що при виборі бази, або ставки накладних витрат необхідно враховувати наступне: чим вище питома вага накладних витрат в структурі собівартості, тим більш коректним повинен бути норматив, або базова ставка згідно якої плануються кошториси накладних витрат; не існує ідеальної бази як планування так й розподілу накладних витрат, але існує більш коректна база для кожної статті накладних витрат й для кожного підприємства взагалі; потенційний позитивний результат від більш уточнюючого планування й розподілу накладних витрат повинен перевищувати пов'язані з цим витрати.

І останнє, що може вплинути на результативність системи управління витратами, це мотивація персоналу. Якщо співробітники підприємства не усвідомлюють необхідності створення системи мінімізації витрат й не мотивовані на розробку управлінських рішень з підвищення ефективності роботи підприємства, то корпоративні відношення необхідно орієнтувати на мінімізацію витрат. Для цього розробити ефективну і зрозумілу кожному співробітнику систему стимулювання - співробітники повинні бути впевненими, що їх успішна робота буде оцінена й віддячена. Головне - це зміни в усвідомленні середньої ланки менеджерів, котрі несуть відповідальність за більшу частину витрат.

Успішне застосування прогресивних технологій управління усіма аспектами діяльності підприємства, постійний моніторинг процесів, оптимізація й мінімізація витрат дозволить підприємству ефективно конкурувати на ринку з своєю продукцією.

Література

1.            Голов с.ф. управлінський облік. Підручник. - к.: лібра, 2003. - 704 с.

2.             Друри к. Управленческий учет для бизнес - решений: учебник / пер.с англ. - м.:

3.            Юнити, 2003. - с. 30

4.            Майбутнє в сьогоденні, або як побудувати ефективну систему управління витратами. / ковтун с. // справочник экономиста. - 2005. - № 10 (11) - с. 79 - 82, 75 - 77.

5.             Савчук в.п. финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. - к.: издательский дом «максимум», 2001. - 600 с.

6.             Управління витратами: навч. - метод. Посібник для самост.вивч.дисц./ грещак о.с. коцюба - к.: кнеу, 2002. - 131 с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292