Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Попель о. А., фрадинський о. А.

Хмельницький національний університет

У даній статті проаналізовано податкові системи україни та інших держав, зроблено висновок про необхідність трансформації вітчизняної системи оподаткування з врахуванням досвіду розвинених країн світу.

Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги наукової і громадської думки з дня отримання україною незалежності. Особливо сьогодні в пошуках шляхів економічної стабілізації назріла необхідність податково-бюджетного регулювання в україні замість проведення суто фіскальної податкової політики. Крім цього, сьогодні на державному рівні визнано гостроту проблеми оподаткування, пов'язаної з надмірністю податкового тягаря. Останній і є однією з причин фінансової та економічної нестабільності підприємств, зменшення сукупного попиту.

Чинна податкова система зазнає нищівної критики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів. Українські вчені мають певні здобутки в дослідження теоретичних і практичних аспектів оподаткування. Розгляду цих проблем присвячена низка праць і публікацій таких вчених, як о. Д. Василик, т. І. Єфименко, і. О. Лютий, а. І. Крисоватий, а. М. Соколовська, в. М. Федосов, в. Андрущенко, т. Василькова, г. Василевська, с. Гасанов, в. Геєць. Однак стає дедалі очевиднішим, що на сьогодні потрібен комплексний, якісно новий та повний аналіз фінансових зв'язків в економіці, потреб держави у фінансових ресурсах для виконання нею функцій регулювання темпів та пропорцій розвитку економіки, підтримання на належному рівні

Суспільного добробуту, обороноздатності, системи державного управління.

Віддаючи належне напрацюванням українських вчених, слід відзначити, що при реформуванні національної податкової системи не в повній мірі досліджується та враховується досвід функціонування та реформування податкових систем розвинутих та постсоціалістичних країн, що може дати досить позитивний результат. Тож розглянемо основні характерні риси сучасних податкових систем деяких країн.

1.             Податок на додану вартість. Крім всіх європейських країн, зокрема в україні, він функціонує в латинській америці, туреччині, індонезії. У сша і канаді застосовується близький по методу стягування до пдв податок з продажів. Пдв є найважливішою складовою частиною податкових систем 42 держав. На частку цього податку припадає в середньому 13,8 % податкових надходжень та 5,5 % ввп. Широке розповсюдження і тривалість функціонування даного податку свідчать про те, що він відповідає вимогам ринкової економіки. Виходячи з економічних міркувань, багато країн встановлюють декілька ставок податку: знижену, стандартну, підвищену. Знижені ставки (2-10 %) застосовуються до продуктів харчування, медичних і інших соціально вагомих товарів і послуг; стандартні ставки (12-23 %) - до промислових товарів і послуг, підвищені (понад 25 %) - до предметів розкоші. Країни єс намагаються домовитись про введення єдиної ставки пдв на рівні близько 15 %. Кількість ставок податку різна: у великобританії - 2, у франції - 3, у італії - 4, в україні - 2 (0 %, 20 %). Необхідність існування податку на додану вартість в україні диктується низкою чинників: розвиток ринкової економіки з незалежними господарюючими суб'єктами і цінами, що вільно складаються, вимагає нових методів керівництва економікою; бюджет, що відчуває незбалансованість, потребує стабільних надходжень; введення пдв дає можливість українській економіці приєднатись до міжнародного співтовариства [1, 21].

2.             Податок на прибуток. У країнах заходу податок на прибуток компаній існує на постійній основі з початку другої світової війни. Ставка корпоративного податку у високорозвинених країнах (наприклад німеччині) коливалась в межах 50 %. У 80-ті роки внаслідок податкових реформ вона значно знизилась: у великобританії - з 50 % до 35 %, у сша - з 46 % до 34 %, у канаді - з 50 % до 29 %. Податок на прибуток у всіх країнах виконує подвійну роль: фіскальну і регулюючу. У розвинених країнах світу його надходження складають близько 10 % всіх доходів державного бюджету і грає роль дієвого регулятора економіки. Поки що а україні податок на прибуток регулюючу функцію виконує дуже слабе через нестійку економічну ситуацію, слабкість бази оподаткування.

3.             Акцизний збір. У сучасних розвинених країнах світу акцизи - важливе джерело державного доходу. У франції і фрн вони забезпечують близько половини надходжень до центрального бюджету, у великобританії - більше однієї третини, в японії - одну п'яту. Для збільшення прибуткової бази державного бюджету розширюються об'єкти обкладання акцизами. Зокрема у німеччині до обкладання акцизним збором притягують товари масового споживання, різні комунальні, транспортні, та інші послуги. Найбільш поширеними об'єктами обкладання є: у великобританії - вино, тютюн, бензин, у фрн - сигарети, пиво, сіль, чай, оцет, гральні карти, у японії - цукор, бензин, нафта, тютюн, спиртні напої. В україні - тютюн, спиртні напої, легкові автомобілі, предмети розкоші [2, 44].

4.             Податок з доходів фізичних осіб. Існує майже у всіх країнах світу. Сьогодні в розвинених країнах світу 30-40 % всіх доходів населення вилучається за допомогою цього податку. Останніми роками податок з доходів фізичних осіб є одним із найважливіших джерел доходів бюджету різних країн, про що свідчать дані таблиці 1 [1, 22].

Рівень оподаткування прибутковими податками в україні та країнах членах оеср у 2004 році

Таблиця 1

Країна

Податкові надходження , у % до ввп

Питома вага прибуткових податків у под. Надходж., %

Граничні ставки прибуткових податків, у %

Прибутковий податок з громадян

Прибутковий податок з корпорацій

Прибутковий податок з громадян

Прибутковий податок з корпорацій

1

2

3

4

5

6

Україна

18,3

20,9

25,6

13,0

25,0

Австралія

31,5

38,5

16,8

48,5

30,0

Австрія

44,0

22,8

5,1

42,9

34,0

Бельгія

46,4

31,7

7,6

47,4

40,2

Канада

33,9

35,0

10,1

46,4

38,6

Чехія

39,3

12,8

11,8

28,0

31,0

Данія

48,9

53,2

5,8

54,4

30,0

Фінляндія

45,9

31,2

9,3

51,8

39,0

Франція

44,0

17,3

6,6

40,0

35,4

Німеччина

36,0

25,1

2,9

51,2

38,9

Греція

35,9

14,0

2,9

33,6

35,0

Угорщина

38,3

20,3

10,4

56,0

18,0

Ісландія

38,1

38,6

6,2

44,0

18,0

Ірландія

28,40

26,2

3,0

42,0

16,0

 

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

Італія

42,6

25,5

13,1

41,4

36,0

Японія

25,8

18,4

7,6

47,2

40,9

Корея

24,4

12,8

12,2

36,7

29,7

Люксембург

41,8

16,2

12,8

33,9

30,4

Мексика

18,1

28,90

20,5

35,0

35,0

Нідерланди

39,2

18,3

-

52,0

34,5

Норвегія

43,5

24,8

12,1

47,5

28,0

Польща

32,6

22,9

18,9

26,2

28,0

Португалія

33,9

27,6

6,3

35,6

33,0

Іспанія

35,6

19,4

8,2

48,0

35,0

Швеція

50,2

30,4

9,1

55,5

28,0

Швейцарія

30,3

34,4

4,8

34,0

24,4

Великобританія

35,8

29,8

7,1

40,0

30,0

Сша

26,4

37,7

8,1

45,2

39,3

Середнє по єес

40,6

25,8

6,7

44,6

32,4

Середнє по оеср

36,4

26,0

8,6

42,6

31,2

 

У всіх країнах податок з доходів фізичних осіб справляється за прогресивною шкалою, діапазон ставок - від 0 % до 56 %. Діюча ставка даного податку в україні є найнижчою у світі.

5. Податкове адміністрування. Система адміністрування в україні залишається чи не найголовнішою перешкодою на шляху гармонізації відносин між податковими органами та платниками податків. За дослідженнями світового банку, українська система адміністрування податків є однією з найскладніших у світі. Україна посідає друге місце у світі, поступаючись лише бразилії, за показником часу, який необхідний середньостатистичному підприємству для підготовки, заповнення, здачі податкової звітності та сплати усіх необхідних податків. В україні час на відносини підприємства з податковими органами становить 91 добу, або майже квартал. В таких країнах, як росія, молдова, польща та багатьох інших цей час на декілька порядків менший. Франція має один з найменших показників часу, який необхідний для адміністрування податків [3,58].

Отже, з урахуванням вищезазначеного можна зробити висновок про те, що вітчизняна податкова система, ще не повністю узгоджена і має цілий ряд суттєвих недоліків, тож процес її реформування має і надалі активно продовжуватись. В той же час позитивна та ефективна трансформація вітчизняної податкової системи можлива лише на основі комплексного використання досвіду інших більш розвинених країн світу у побудові оптимальної податкової системи.

Література

1.             Криклій а. С., демиденко л. М., субботович ю. Л. Компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжної податкових систем // економіка та держава. - 2007. - 1. - с. 20-23.

2.            Мельник т. Вплив внутрішніх податків на зовнішній сектор економіки // економіст. - 2005. - № 12. - с. 42-45.

3.             Швабій к. І. Методологічні підходи до розробки податкового кодексу україни // актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 1. - с. 54-64.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292