Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Поліщук в. А., ларіонова к.л.

Хмельницький національний університет

Розглянуто методику пошуку найефективніших джерел фінансування. Дана оцінка двом головним моделям поведінки підприємця при пошуку джерел фінансування.

Актуальність дослідження. Пошук надійних джерел фінансування інвестиційних проектів, реалізується в цілях оновлення основних фондів, а також поповнення оборотних коштів, і може стати економічним базисом створення високоефективних і конкурентноздатних виробництв, а також дозволить забезпечити збереження найцінніших елементів накопиченого науково-технічного потенціалу.

Необхідність вивчення методики пошуку найефективніших джерел фінансування підприємництва посилюється тим, що досі в масштабах країни не створено інфраструктуру, яка забезпечувала б нормальне та безперешкодне функціонування малого бізнесу

Аналіз останніх публікацій. Методика пошуку найефективніших джерел фінансування в україні є досить важливою, і це може бути підтверджено наявністю значної кількості існуючих теоретичних та практичних напрацювань цілого ряду вітчизняних науковців та практиків кредитної сфери. Науковий інтерес викликають ряд останніх робіт з питань проблем розвитку малого та середнього бізнесу вітчизняних акторів догин л. Ф., коростельов в., сокириська і. Г. Та ін.

Метою дослідження є аналіз особливості методики пошуку найефективніших джерел фінансування

Малого та середнього бізнесу в україні.

Виклад основного матеріалу. Існує дві головні моделі поведінки підприємця при пошуку джерел фінансування [1]. Так, отримує широке розповсюдження „класична" модель, яка орієнтується на максимізацію віддачі від фінансових ресурсів, які є у підприємства.

Найбільш доступними способами заробляння грошей для початку власної справи є: грошові накопичення від торгово - посередницьких послуг чи перепродажу товарів; надання різноманітних послуг; виручка від продажу цінних паперів, нерухомості і т. Д.; доходи від цінних бумаг; доходи від спадку; дохід у вигляді банківського відсотка; дохід від оренди майна; засоби отримані по лінії спонсорства і благодійності.

Підприємства реалізують підприємницькі проекти по даній моделі за рахунок резервного прибутку, фінансових засобів у формі акцій, облігацій і інших цінних паперів.

Друга модель - „інноваційна" [1]. Вона передбачає використання будь - яких можливостей для розвитку виробництва, навіть якщо власних засобів недостатньо. Ведеться пошук альтернативних джерел фінансових засобів за наступною схемою: формулювання цілі і вивчення зовнішнього середовища в пошуках альтернативних шляхів реалізації капітальних вкладень; оцінка своїх ресурсів грошових засобів на реалізацію підприємницького проекту; пошук додаткових фінансових ресурсів; діяльність у відповідності з найбільш вигідною альтернативою з залученням як своїх, так і побічних джерел фінансування.

З розвитком ринкових відносин з'явилося безліч нових способів для фінансування підприємств і теоретично розширилися можливості по залученню засобів. Проте українські підприємства позбулися колишніх джерел фінансування; так, наприклад, державна підтримка підприємств в даний час зведена до мінімуму. В той же час багато джерел, широко використовуваних компаніями в країнах з розвиненою ринковою економікою, продовжують залишатися недоступними для наших підприємств унаслідок високої вартості залучення даних джерел або наявності інвестиційних обмежень.

У зв' язку з такими тенденціями підприємства стикаються з необхідністю аналізу багатьох джерел, перш ніж буде ухвалено рішення про прийнятність одного з них або їх комбінації при фінансуванні інвестиційного проекту. При цьому важливим моментом є аналіз особливості кожного джерела, обмежень, які мають місце при використовуванні того або іншого способу фінансування, а також вартості інвестиційних ресурсів.

Методика оптимізації є вибір джерел по критеріях з урахуванням інвестиційних обмежень. Процедура вибору і оптимізації включає наступні етапи:

1)            Визначення усіх можливих джерел фінансування;

2)             Класифікація цих джерел;

3)             Аналіз і оцінка інвестиційних обмежень;

4)             Розрахунок вартості інвестиційних ресурсів для кожного джерело;

5)             Вибір оптимального способу фінансування.

В 1 та 2 етапах визначаються можливі джерела фінансування та їх класифікація.

Третій етап включає аналіз інвестиційних обмежень, що мають місце при фінансуванні проекту. Обмеження, які, як правило пов'язані з чинним законодавством, ставлять діяльність підприємства в певні рамки, зменшуючи тим самим можливість маневру при використанні того або іншого способу фінансування.

Діагностика інвестиційних обмежень є першорядною задачею при виборі оптимального джерела фінансування. При цьому інвестиційні обмеження описуються трьома основними чинниками: термін залучення засобів; сума коштів, за рахунок даного джерела; ефективність інвестиційних вкладень.

При використовуванні державних коштів як джерело фінансування інвестиційного проекту діють наступні обмеження:

А) термін окупності інвестиційних проектів, яким держава подає підтримку на конкурсній основі, як правило, не повинен перевищувати двох років;

6)             По сумі коштів, що привертаються за рахунок даного джерела.

Фінансування інвестиційних проектів для акціонерного товариства може здійснюватися шляхом емісії акцій. При цьому існують наступні обмеження:

1)            По привілейованих акціях:

А)     по терміну: привілейовані акції є безстроковими цінними паперами;

Б)      по сумі: сукупна номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна перевищувати 25 % від статутного капіталу;

В)     ефективність інвестиційних вкладень.

Таким чином, сума чистого прибутку, який залишається у підприємства на інші цілі, зменшується на розмір виплат по цих типах акцій.

2)             По звичайних акціях:

А)     по терміну: звичайні акції є безстроковими цінними паперами;

Б)     по сумі: звичайні акції повинні складати 75 % і більш статутного капіталу акціонерного товариства;

В)     ефективність інвестиційних вкладень: розмір дивіденду по звичайних акціях не може бути більше, ніж дивіденди по привілейованих акціях.

Використання кредиту супроводжується наступними інвестиційними обмеженнями:

А)     по терміну надання існують наступні різновиди банківського кредиту: короткострокові - до 1 року, середньострокові - від 1 до 3 років, довгострокові - від 3 років і більш;

Б)     сума кредиту залежить від розміру забезпечення, і цільового призначення;

В) відсотки, виплачувані за кредитом в межах ставки рефінансування, списуються підприємством на собівартість продукції. Відсотки перевищуючі ставку рефінансування покриваються прибутком.

Наступний етап запропонованої методики є процедурою розрахунку вартості інвестиційних ресурсів за джерелами фінансування.

У реальних економічних умовах підприємству, яке збирається реалізовувати інвестиційний проект, важливо визначити, з якими витратами воно зіткнеться, якщо приверне засоби з того або іншого джерела.

Оцінку вартості інвестиційних ресурсів передбачається здійснювати за критеріями:

-                     Ціна інвестиційного ресурсу у відсотках річних;

-                     Ефективна вартість інвестиційного ресурсу за термін реалізації проекту (г3фф).

Не менш важливим моментом при розгляді вартості джерел фінансування виступає необхідність визначення того, наскільки одне джерело вигідніше іншого, і навпаки.

У фінансовому менеджменті в цілях оцінки вигідності однієї величини в порівнянні з іншою використовують два показники - ефект і ефективність.

Ефект від використовування джерела оцінюється за наступною формулою (1):

Е r ефф.р r ефф, тіп,                                                                                                                (1)

Де е - ефект;

R ефф. - ефективна % ставка за весь термін інвестиційного проекту ітого джерела;

R ефф< тіп - мінімальна ефективна процентна ставка з сукупності джерел.

Ефектівність від використання джерела визначається за наступнною формулою (2):

Еф                                                   ефф.р r ефф, тіп)/r ефф, тіп                                        (2)

Де еф - ефективність.

На першому етапі необхідно сформулювати перелік можливих способів фінансування, які підприємство може використовувати як джерело засобів для інвестиційного проекту. Кожен спосіб фінансування має обмеження по своєму застосуванню. Тому існуючі обмеження і примушують викреслити із списку недоступні або невідповідні по ряду умов способи фінансування.

Ці розрахунки допоможуть підприємствам у виборі оптимального джерела фінансування для кожного інвестиційного проекту. Вони забезпечують вибір найдешевшого джерела фінансування.

Висновки. Основними напрямами та заходами подальших науково-методичних досліджень з даної проблеми є розробка методики пошуку джерел фінансового забезпечення для малого і середнього бізнесу. Дана методика може стати економічним базисом створення високоефективних і конкурентноздатних виробництв, а також дозволить забезпечити збереження найцінніших елементів накопиченого науково-технічного потенціалу. На даний момент охарактеризовуючи всі чинники державна підтримка підприємств зведена до мінімуму. В недалекому майбутньому надіємось ситуація зміниться в іншу сторону.

Література

1.            Догин л. Ф. Предпринимательство и мальїй бизнес - м.: юнити, 2001. - 265 с.

2.             Коростельов в. Вітчизняні та міжнародні консалтингові організації, їх місце та значення у забезпечені кредитними ресурсами сектору малого та середнього бізнесу // економічні семінари для майбутніх підприємців. - 2001. - № 4. - с. 38-48.

3.             Сокириська і. Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // фінанси україни. - 2003. - № 1. - с. 88-95.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292