Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Лізингові відносини в національній економіці україни

Олійник т.о., квасницька р.с.

Хмельницький національний університет

Висвітлено питання необхідності лізингу як багатогранного економічного явища. Розглянуто стан та розвиток лізингових відносин в україні та за її межами, проаналізовано переваги та недоліки таких відносин.

Актуальність: економічна ситуація, яка склалася внаслідок переходу україни на ринкові рейки функціонування економіки дає змогу розвиватися і лізинговим відносинам. Передумовами для виникнення таких відносин є: велика потреба в оновленні виробничих потужностей, криза неплатежів, погіршення збуту продукції, спад виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку лізингових відносин, їх перевагами, недоліками та аналізом їх доцільності безпосередньо в україні займалися такі науковці: батіщев в.г., риндя к.в., коваленко с.а., байдик о.в., миргородський а. А. Та багато інших.

Мета. Метою написання статті є вивчення розвитку лізингових відносин як за кордоном так і в національній економіці україни та виокремлення певних напрямів вдосконалення лізингового процесу з метою розширення попиту та пропозицій на лізингові послуги.

Результати: лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувача майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Законом україни «про лізинг»№ 723/97- вр від 16.12.1997р. Виділено такі види лізингу:

Фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об^кт лізингу на строк, не менший строку, за яким амортизується 60 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

Оперативний лізинг - це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший строку, за яким амортизується 90 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.

Існують також такі форми лізингу:

Зворотний лізинг,_характерною ознакою якого є придбання лізингодавцем об'єкта лізингу у власника для наступної (зворотної) переджачі йому ж у лізинг. Підприємці укладають такі угоди з кількох причин, а найбільш розповсюджені з них такі: податки. Якщо в підприємства є повністю амортизовані основні засоби, які воно не використовує і може продати це майно лізингодавцеві, а потім взяти його в лізинг, і, таким чином, може списувати лізингові платежі, як виробничі витрати; якщо у підприємства є у власності цінне майно, воно може використати ці активи як заставу і скористатись грошима, щоб отримати прибуток після сплати вартості фінансування.

Пайовий лізинг, характерною ознакою якого є укладання багатостороннього договору (за участі продавця об'єкта лізингу, лізингоодержувача та лізингодавця) та залучення одного або кількох кредиторів, які інвестують свої кошти на придбання об'єкта лізингу, сумарний розмір якого не може перевищувати 80 % вартості об'єкта лізингу.

Міжнародний лізинг- це договір лізингу, що здійснюється суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних днржав, або в разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Перші згадки про подібні до лізингу операції відносять до часів стародавньої держави шумерів. Сучасного вигляду лізинг набув у середині 20 сторіччя спершу у сша. Величезною заслугою уряду сша, було те, що він гідно оцінив унікальність лізингу як інвестиційного механізму оновлення техніки та технології підприємств, розробив та реалізував спеціальну програму його стимулювання. Згодом лізинг почав розвиватися в країнах західної європи та японії. Річний обсяг лізингових угод у світі складає більше 500 млрд дол. Сша. Нині лізинг посідає важливе місце в економіці багатьох країн і є ознакою їх динамічного розвитку. Пн. Америка лідирує за обсягом лізингових операцій (більше 224 млрд дол. Сша), за нею йде європа (більше 190 млрд дол. Сша). Найвищі темпи зростання ринків лізингу демонструють країни африки (69 % річних), австралія та океанія (32 % річних), європа та пд. Америка (17 % річних) (табл. 1)

Таблиця 1

Регіональна структура ринку лізингу                         

Регіон

Річний обсяг лізингових операцій (млрд дол. Сша)

Темпи приросту обсягу лізингових операцій 2002-2003 рр.

Частка у світовому ринку лізингу, 2003 рік (%).

Північна америка

224,1

3,7

43,8

Європа

190,3

17,4

37,2

Азія

79,6

13,1

15,5

Австралія та океанія

7,6

31,5

1,5

Африка

6,3

68,9

1,2

Південна америка

3,9

16,6

0,8

Разом

511,7

-

100

 

У розрізі окремих країн перше місце за річним обсягом ринку лізингу посідають сша (208 млрд дол. Сша), далі з великим розривом йдуть японія (68,8 млрд дол. Сша) та німеччина (48,31 млрд дол. Сша) [2].однією із причин швидкого розвитку лізингу в сша є податкові пільги, а саме: прискорена амортизація та інвестиційна податкова пільга (до 10 % вартості нових інвестицій вираховувались із суми податку).

Американські економісти оптимістично оцінюють перспективи розвитку лізингу як у країні, так і за її межами. Вони вважаються, що насиченість внутрішнього ринку орендними послугами буде доповнюватися розширенням супутного сервісу, диверсифікацією діяльності під компаній і залученням до цього виду бізнесу міжнародних банків.підприємці західної європи перспективність лізингових відносин зрозуміли значно пізніше. Гальмом для успішного розвитку лізингу аж до початку 60-х років була політична та економічна нестабільність, а також відсутність вільних коштів у період відновлення економіки європейських країн після другої світової війни. Тому перші лізингові угоди почали укладати фірми таких країн, як швейцарія, швеція і австрія.

Відомо, що економіка фрн вважаються в західній європі взірцем стійкого розвитку (з 2,5- 3 % щорічного приросту ввп) при майже незмінних цінах (в 80-х-90-х рр., інфляція коливань від-0,5 % до 1,4 % на рік). На сьогоднішній день у фрн діє більше 700 лізингових компаній, таким чином лізинг відіграє значну роль в економіці німеччини, де щорічно укладається 2 млн лізингових угод. Основні напрямки діяльності німецьких лізингових фірм: надання в оренду машин та устаткування; лізингових транспортних засобів; надання в оренду нерухомості; інтенсифікація виробництва, діяльності науки, сфери послуг та інформаційних технологій.

Лізингові відносини в економіці великобританії займають значне місце. Але це головним чином, угоди з наступною купівлею майна (на цей тип договорів припадає 72-78 % в лізингових контрагентів).такий вид

Фінансового лізингу в англії характеризується рядом специфічних особливостей: збереження за лізингодавцем права власності на майно на весь період договору, після закінчення якого здійснюється купівля; вибір типу устаткування і постачальника здійснюється тільки лізингоодержувачем; на лізингоодержувачеві лежить відповідальність за транспортування, стан і ремонт майна, починаючи з підписання угоди; якщо орендар відмовляється купити устаткування і воно продається лізинговій компанії 3-ій особі, то орендар має право претендувати на частину виручки ввід цього продажу.

Французькі фірми досить чітко спеціалізуються на трьох видах лізингової діяльності:

1)            Лізинг окремих видів машин і устаткування;

2)             Лізинг нерухомості;

3)             Лізингові на замовлення державних установ франції

В інших західноєвропейських країнах обсяги лізингових операцій значно менші, ніж у фрн, великобританії та франції. Однак і в цих країнах можна спостерігати швидкий ріст лізингових контрактів, так у скандинавських країнах ринок лізингових послугза останні роки розширюється приблизно на 755 щорічно, що пов'язано з надлишком машинобудівної продукції і диверсифікацією банківської діяльності.

Спостерігаються високі темпи росту впровадження лізингу в ірландії, іспанії, що обмовлено проведенням державної політики на модернізацію економіки за рахунок імпортуючих лізингових контрактів. Частка лізингу в інвестиціях в економіці швеції та іспанії в даний час становить 13-17 %, в італії та нідерландах 12-14 %, в австрії, данії та норвегії 8-10 %.в останній час спостерігають більше лізингових послуг в таких сферах, як фінанси і страхування. Їхня частка в загальній сумі лізингових інвестицій досягає 4­8 %, загальний рахунок оренди обчислювальної техніки і конторського обладнання [3].

Ринок лізингу в україні ще зовсім молодий, він знаходиться на початковому етапі розвитку. Обсяг місцевих лізингових операцій, що фінансуються із внутрішніх джерел дуже низький і приблизно становить 20 млн грн. Всі інші операції, які пов'язані з лізингом фінансуються іноземними виробниками чи різними посередниками.

Так структура техніки та обладнання, що надавалися у лізинг в україні в 2005р. Наведено у рис. 1.

Інше обладнання 3%

Сільськогосподар ська техніка 32%

Нерухомість 19%

Авіатранспорт 5%

Автотранспорт 28%

Рисунок 1- структура лізингу в україні у 2005 році

Промислов обладнання 13%

 

Найбільш питома вага в наведеній структурі належить сільськогосподарській техніці, а друге місце в структурі лізингової техніки посідає автотранспорт. Це пояснюється тим, що майже всі організації з міжнародних перевезень протягом останніх років змушені були повністю оновити свій автомобільний парк. Відмітимо, що найбільшою лізинговою компанією, що займається лізингом саме автотранспорту, є дочірнє підприємство компанії „hansa leasing" (естонія), сьогодні ця компанія орієнтується на легковий транспорт і структура наданої в лізинг автотехніки має такий вигляд: тягачі, причепи та напівпричепи - 64 %, легковий транспорт та мікроавтобуси - 36 % [2].

Також досить значне місце посідає лізинг нерухомості, склад та структура об'єктів переданих в лізинг представлено у таблиці 2.

Таблиця 2

Об'єкти нерухомості, що були передані в лізинг у 2005році в україні    

 

Сума, млн грн.

Частка, %

Промислові споруди

1,2

4,0

Магазини

2,6

9,0

Офісні будівлі

10,1

3,5

Готелі

9,4

32,0

Будівлі громадських послуг

3,0

10,0

Інші

2,5

8,6

Всього

28,8

100,0

 

Дуже великим попитом користується лізинг обладнання для виробництва та переробки продуктів харчування. Промислові підприємства беруть у лізинг млини, лінії з виготовлення макаронів, інших борошняних виробів, морозива, консервів, лінії з виготовлення та розливу мінеральних, солодких газованих вод та пива. До категорії іншого обладнання належить поліграфічне, медичне (в основному стоматологічне),

Обладнання для автозаправних станцій тощо.

Що стосується строків лізингових угод в україні, вони законодавчо прив'язані до строків амортизації. Для нерухомості строк лізингової угоди має бути більше 10 років, для машин та обладнання - 4-7 років [3].

В україні існують як зовнішні, так і внутрішні проблеми, котрі впливають на розвиток лізингових відносин у національній економіці. До зовнішніх проблем можна віднести: законодавчу базу лізингу, що не дозволяє забезпечити оптимальний режим оподаткування та амортизації; нормативні документи, які не достатньо чітко регулюють бухгалтерський облік, митний контроль та інші, слабкі і суперечливі організаційні заходи державної підтримки діяльності лізингових організацій, відсутність дієвої інфраструктури лізингової діяльності. До внутрішніх проблем варто віднести нестачу кваліфікованих кадрів; нездатність суб'єктів лізингу управляти ризиками в цій галузі; слабке забезпечення кредитоспроможності та стійкості українських підприємств.

Ще одним важливим фактором, котрий позбавляє лізинг економічної привабливості в україні є застаріла політика амортизації. Усвідомлення та успішне і невідкладне вирішення нагальних проблем дасть змогу активізувати лізингові відносини в україні.

Україна повинна розробити і реалізувати державну програму підтримки і розвитку лізингової діяльності у найближчі 10-15 років. [5].така програма повинна передбачати участь україни в міжнародних лізингових операціях, використання норм міжнародного лізингового права, приведення вітчизняного законодавства про лізинг до світових стандартів. Ця робота повинна проводитися за участю вітчизняних лізингових компаній, всеукраїнської асоціації „укрлізинг", фонду державного майна, податкової адміністрації, міністерств, комітетів, учених і практиків з питань лізингу тощо.. Держава повинна створити сприятливі умови для активізації лізингової діяльності в україні. В число заходів державної підтримки на нашу думку повинні входити: створення дієвого спеціального або додаткового механізму прискореної амортизації об'єктів лізингу; бюджетне фінансування і надання державних гарантій при здійсненні лізингових проектів щодо експорту продукції вітчизняних виробників; участь держави в створенні інфраструктури лізингової діяльності та ін.

Висновки: виходячи із вище сказаного слід зазначити, що лізинговий бізнес дуже позитивно впливає на економіку країни саме під час ринково-економічного періоду; який характеризується низькими темпами виробництва, нестабільністю фінансового сектору, нерозвиненістю банківської системи. Саме такий період зараз переживає і україна. Адже світова практика свідчить, що лізинг є вигідною формою для всіх його суб'єктів в умовах ринкових відносин, саме лізинг дає можливість вижити малим, середнім та великим підприємствам, яким не завжди доступні банківські позики, підприємствам, які потребують переоснащення виробництва, придбання «ноу-хау» та високотехнологічного й дорогого устаткування. Тому, якщо доповнити і відкорегувати законодавчу базу нашої країни і серйозно підійти до розвитку лізингових відносин, то ці зміни позитивно відобразяться на розвитку національної економіки і на добробуті її громадян.

Література

1.            Закон україни „ про лізинг"»№ 723/97- вр від 16.12.1997р // hpttvwww.rada.com.ua

2.             Адамов н.а., пилов а.а. лизинг. - спб.: питер, 2005.118с.

3.            Газманов в. Д. Финансовый лизинг. - 2-е изд. - м.: изд.дом гу вшэ, 2005. - 397с.

4.            Лизинг. Практическое учебно- справочное пособие/в.а.горемыкин. - м.: инфа-м, 1999. - 384с.

5.            Міщенко в.і., луб'яницький о.г., слов'янська н.т.., основи лізингу: навч.посібник. - к.: товариство „знання", коо, 1999. - 138с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292