Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Мул н.а., капінос г.і.

Хмельницький національний університет

У статті обґрунтовано структуру та роль місцевих податків і зборів у системі місцевого оподаткування. Проаналізовано надходження місцевих платежів та їх місце в доходах місцевих бюджетів. Розглянуто проблеми і перспективи функціонування місцевих податків і зборів.

Актуальність дослідження. З переходом економіки на ринковий шлях розвитку з'явилась необхідність ретельного вивчення питань теорії податків з метою ефективного застосування податкових інструментів. Підвищення результативності фінансової діяльності держави передбачає докорінну перебудову податкової системи і вдосконалення такого важливого її механізму, як місцеві податки і збори. Саме вони покликані зміцнювати місцеві бюджети, розширювати їх фінансову автономію. Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів є важливим способом зміцнення фінансової системи україни. В цих умовах зростає необхідність і актуальність дослідження проблем та перспектив функціонування місцевих податків та зборів в україні.

Аналіз останніх публікацій. Різні аспекти цієї багатогранної проблеми були і є предметом досліджень таких відомих вітчизняних і зарубіжних фахівців-науковців і практиків, як м. І. Долішній, о. П. Кириленко, в. І. Кравченко, о.л. синцова, о.і. луніна, о.м. піхоцька та ін.

Об'єктом дослідження є інститут місцевих податків та зборів україни.

Метою статті є обґрунтування ролі місцевих податків та зборів у системі місцевого оподаткування, визначення основних проблем діючої системи оподаткування на місцевому рівні та шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. У реаліях сьогодення податки - це основне джерело доходів держави. Крім цієї чисто фіскальної функції, податки використовуються для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науково-технічного прогресу. Вони є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміни форм державного устрою незмінно супроводжуються перетвореннями податкової системи.

Основу формування інституту місцевого оподаткування в україні поклало ухвалення декрету кабінету міністрів україни «про місцеві податки і збори». Проте в процесі справляння місцевих податків і зборів виявилось багато недоліків, які зумовлені невирішеністю як суто теоретичних проблем самої системи місцевого самоврядування, так і невизначеністю багатьох технічних процедур механізму обчислення, пріоритетів у наданні пільг тощо [2, с. 291 - 292].

До складу місцевих податків і зборів, запропонованих в податковому кодексі включені: комунальний податок (обов'язковий); податок з реклами; збір з власників собак (обов'язковий); збір за припаркування автотранспорту (обов'язковий); ринковий збір (обов'язковий); збір за видачу ордера на квартиру (обов'язковий); збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі (обов'язковий); курортний збір; збір за участь у бігах на іподромі; збір за виграш на бігах на іподромі; збір на розвиток рекреаційного комплексу; збір за право проведення кіно- і телезйомок; збір за право використання місцевої символіки; збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі і іподромі; збір на розвиток пасажирського електротранспорту в ар крим [3, с. 44].

Як засвідчує практика, у структурі місцевих податків та зборів найвагомішими є комунальний податок, податок з реклами, ринковий збір, збір за видачу дозволу на розміщення об' єкта торгівлі.

Практика застосування місцевих податків і зборів стверджує, що їх використання в україні малоефективне, а роль у формуванні місцевих бюджетів поки що незначна. Адже наявна бюджетна система передбачає формування дохідної частини бюджетів в основному за рахунок загальнодержавних податків та бюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій).

Незважаючи на наявність певних суттєвих змін, які плануються здійснити згідно з проектом податкового кодексу, докорінного реформування місцевого оподаткування в україні поки що не передбачається. Суттєво гальмується цей процес через такі фактори, як:

-                     Незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів;

-                     Нерозвиненість податків, які відображають політику місцевих органів влади;

-                     Відсутність прав у органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй території власних податків і зборів [2, с. 292].

В ході реформи місцевого оподаткування необхідно докорінно змінити ставлення до місцевих податків та зборів і не розглядати їх як другорядні в складі податкової системи україни, а суттєво піднімати їх роль і значення у формуванні фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, що можливо лише за умови перегляду складу місцевих податків і зборів, до яких мають бути віднесені такі загальнодержавні податки, як податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств (комунальної форми власності), податок на землю, платежі за ресурси місцевого значення, плата за торговий патент.

Розширення переліку місцевих податків і зборів повинно проходити за рахунок цільового використання, одержаних від сплати місцевих податків та зборів, коштів. В умовах загрозливої екологічної ситуації в україні своєчасним буде стягнення місцевих екологічних податків у вигляді штрафів за забруднення водоймищ, лісів, повітря та інших природних ресурсів [1, с. 80]. Такі податки повинні стати дієвим інструментом у справі збереження і охорони навколишнього природного середовища і покращення екологічної ситуації як в регіонах, так і в державі в цілому.

Одним із можливих напрямів розширення переліку місцевих податків і зборів є запровадження місцевих акцизів, наприклад на тютюнові та алкогольні вироби.

Становлення системи місцевого оподаткування в україні відбувається надто повільними темпами. Сьогодні діюча система місцевого оподаткування, як засіб податкової політики держави, потребує вдосконалення. У першу чергу, докорінного оновлення потребує правова база, яка регламентує місцеві податки та збори. Запропоновані проектом податкового кодексу україни зміни в обкладенні місцевими податками і зборами покликані створити стабільну законодавчу базу оподаткування, збільшити податкові надходження до державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування. А також необхідно запровадити науково обґрунтовані, випробувані на практиці місцеві податки та збори, які б не лише забезпечували оптимальні фінансові надходження, але й стимулювали розвиток виробництва, підприємництва, активний пошук ефективних форм і методів вирішення завдань соціально-економічного розвитку, підвищення добробуту населення.

Висновок. Підсумовуючи все вищевикладене, слід зазначити, що місцеві фінансові системи через податки здійснюють вагомий вплив на розвиток економіки країни в цілому. Місцеві податки і збори повинні займати провідне місце в частині формування доходів бюджетів місцевих органів влади. Розвиток та вдосконалення системи місцевого оподаткування сприятиме чіткій диференціації державних і місцевих податків, розмежуванню компетенції органів центральної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і покращенню фінансового контролю за надходженням грошових коштів у місцеві бюджети. Податки повинні стати надійним інструментом регулювання економічного розвитку територій і головним атрибутом місцевого самоврядування в розвинених країнах.

Література

1.             Богданова о.о. проблеми реформування системи місцевого оподаткування // вісник хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 4, ч. 2, т. 1. - с. 78 - 81.

2.             Назаркевич і.п. місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // регіональна економіка. - 2005. - № 2. - с. 290 - 295.

3.             Петриченко о.л. система місцевих податків і зборів в україні // вісник податкової служби україни. - 2006. - № 17-18. - с. 44-53.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292