Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Пасічник л.а., неліпович о.в.

Хмельницький національний університет

У статті висвітлено сучасний стан банківського кредитування суб 'єктів малого бізнесу в україні, визначені причини ризиковості даних послуг для банків, а також проблеми, вирішення яких дасть змогу здійснити реальну підтримку малого підприємництва в умовах ринкової системи господарювання.

Актуальність. Формування ринкової системи господарювання в україні пов'язане зі зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Тому спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості суб'єктів малого бізнесу (далі - смб), що дає змогу стверджувати про виникнення важливого сегменту ринкової економіки. Проте гостро стоїть проблема фінансової та кредитної підтримки малих підприємств. Її розв'язання належить до першочергових завдань подальшого розвитку малого бізнесу, адже питома вага власних коштів малих підприємств у середньому коливається у межах 30 % від загальної суми [1, с.101]. За таких умов для розширення виробництва та його модернізації виникає потреба в залученні довгострокових ресурсів і смб звертаються за кредитами до комерційних банків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вважаємо за необхідне зауважити, що дослідженню теорії і практики організації кредитних відносин між банківськими установами та підприємствами сприяють праці вітчизняних вчених-економістів і.с. гуцала, о.в. дзюблюка, а.м. мороза, м.і. савлука, в.т. сусіденка. Однак питання необхідності та перспектив розвитку банківського кредитування малих підприємств досліджено недостатньо, що зумовлює необхідність додаткового його аналізу та визначає актуальність обраної теми.

Мета статті. Метою статті є дослідження сучасного стану та визначення перспектив розвитку банківського кредитування смб в україні.

Основні результати дослідження. Необхідно відзначити, що у країнах з ринковою економікою майже 50 % малих підприємств зазнають краху у перший же рік своєї роботи. Тому для підвищення життєздатності малого бізнесу в ринкових країнах діє розгалужена інфраструктура його підтримки, яка складається з мережі дорадчих органів, консультаційно-інформаційних установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків. Однак, при цьому, особливим видом інфраструктурної підтримки є напрям державного фінансово-кредитного регулювання розвитку малого і середнього бізнесу - особливий режим фінансової підтримки цього економічного сектора з боку банківської системи та розгалуженої мережі небанківських фінансових установ, а також застосування конструктивних і гнучких методів фінансової підтримки - фінансового лізингу, венчурного фінансування. В канаді для надання позик малим підприємствам існує понад 200 центрів розвитку. В україні у сфері інфраструктури розвитку малого підприємництва станом на 01.01.2007 діяло 404 бізнес-центри, 70 бізнес- інкубаторів, 27 технологічних парків, 313 лізингових центрів, 1005 кредитних спілок, 970 інвестиційних фондів і компаній, 398 інноваційних фондів і компаній, 1379 інформаційно-консультативних установ, 1654 громадських об'єднання підприємців, 202 фонди підтримки підприємництва, з них 32 - створені за участю українського фонду підтримки підприємництва [2]. По суті держава має делегувати оперативні функції з фінансової підтримки малого і середнього бізнесу банківським установам та небанківським фінансовим інститутам, розбудовуючи відносини з ними на засадах ділового партнерства. Але зауважимо, що вітчизняна банківська система - це ще не кінцевий результат, а процес розвитку. Для неї характерний низький рівень капіталізації, механізмів та інструментів управління ризиками, планування та стратегії розвитку, а також високі собівартість банківських операцій та рівень необгрунтованих витрат. Успішність банківського бізнесу, як і будь-якого іншого, залежить від якості й ціни виробничих ресурсів і продуктів, які повинні бути якомога якіснішими і дешевшими. Сьогодні ж параметри банківських операційних ресурсів мають зворотньо протилежний характер - вони надто дорогі і неякісні. В структурі кредитних ресурсів переважають дорогі залучені кошти, низька рентабельність активів. Низьким є також рівень банківського менеджменту та корпоративного управління. І ще одна ознака, яка також створює бар'єр для кредитного партнерства між великими комерційними банками та сектором малого і середнього бізнесу в україні, - обмеженість спектру і обсягів банківських кредитних послуг. Як наслідок, на практиці банки дуже обережно підходять до питання кредитування малих підприємств.

Головними недоліками кредитування малого бізнесу банкіри нерідко називають труднощі, пов'язані з "відстеженням" позичальників, які працюють у тіні і ведуть подвійну бухгалтерію, відсутність у позичальника заставного майна, яке б відповідало вимогам банку, високий кредитний ризик при кредитуванні пропонованих бізнес-планів проектів. Тому на нашу думку, при кредитуванні підприємств важливе значення має аналіз груп чинників ризику, що класифікуються за сферою виникнення. Даний розподіл відображено в таблиці 1 [3, с.39].

Варто зазначити, що існування досить значного переліку чинників кредитного ризику при кредитуванні смб, обмежує шанси малих підприємств отримати банківський кредит. З метою мінімізації ризиків банки визначають більш жорсткіші вимоги до малих підприємств щодо надання гарантій повернення кредиту внаслідок відсутності в останніх тривалої кредитної історії, а також специфічної структури активів малих підприємств, у якій мінімальна питома вага нерухомості, яка б могла виступати забезпеченням повернення кредиту.

Чинники кредитного ризику при кредитуванні суб'єктів малого бізнесу

Таблиця 1

Зовнішні чинники

Чинники, притаманні позичальнику

Чинники, притаманні банку

Чинники загальносвітового рівня

Некваліфікований менеджмент

Недосконалість кредитної політики

Чинники національного рівня:

-        Соціально-політичні

-        Макроекономічні (в тому числі валютні)

-        Рівень нормативно-законодавчої бази

-        Рівень законності

Некваліфікований персонал

Некваліфікований персонал

Регіональні чинники:

-        Економічні;

-        Діяльність влади;

-        Криміногенні

Недобросовісність позичальника

Операційні помилки

Галузеві чинники

Криміногенний чинник

Недосконалість внутрішнього контролю

Надзвичайні ситуації (форс-мажор)

 

 

 

Крім того, банківський сектор більшою мірою орієнтований на обслуговування великих підприємств, що значно підвищує витрати кредитування малих підприємств і призводить до підвищення ставок за кредитами. Для комерційних банків робота з смб, які отримують незначні кредити, є низькорентабельною.

Відмітимо, що зростання обсягів кредитування малого бізнесу в 2003-2006 роках відбувалося завдяки фінансовій та кредитній підтримці міжнародних і зарубіжних фінансово-кредитних установ. В україні діють кредитні лінії світового банку, спрямовані на структурну перебудову економіки, а також малий і середній бізнес підтримують німецька кредитна установа для відбудови (kreditanstalt fur wiederaufbau), фонд "євразія", європейський банк реконструкції та розвитку (далі - єбрр). У програмі мікрокредитування єбрр беруть участь банки «аваль», «приватбанк», «форум», «надра» та «кредитпромбанк», у програмі німецько - українського фонду (нуф) - «приватбанк», «форум», «надра», «прокредит банк», «кредитпромбанк». На даний час програмами мікрокредитування охоплено 209 міст україни. В рамках укладених угод банками- учасниками програм мікрокредитування єбрр та нуф станом на 01.12.2006 видано:

За програмою єбрр - 144 674 кредитів на суму 1 146 552 180 доларів сша, поточний портфель складає 49 807 кредитів на суму 440 791 428 доларів сша;

За програмою нуф - 117 414 кредитів на суму 458 185 866 євро, поточний портфель складає 46 530 кредитів на суму 157 085 378 євро [4].

Європейський інвестиційний банк підтримує малий бізнес шляхом надання глобальних кредитів. На відміну від єбрр, що додатково здійснює технічну підтримку та контролює кожен проект окремо, інвестиційний банк довіряє місцевим банкам працювати з проектами самостійно. Як правило, привабливість таких кредитів в умовах інфляції зменшується, оскільки позику надають та повертають у вільноконвертованій валюті, а підприємець, який працює на внутрішній ринок, отримує прибуток у гривнях. Ризик втрат на різниці курсу на дату отримання становить валютний ризик, який в усіх проектах залишається за малим бізнесом.

Проте аналіз графіка свідчить про те, що в україні у 2000-2006 роках спостерігалася інша тенденція: при скороченні темпів інфляції зменшувалась активність надання кредитів (рис. 1.) [5, с.68, 72, 110]. Лише у 2004 році про зростанні темпів інфляції відбувалося скорочення темпів росту кредитних вкладень.

Рис. 1. Динаміка зміни обсягів кредитування та темпів інфляції за 2000 — 2006 рр.

♦ темпи інфляції —■—темпи росту кредитів, наданих в іноземній валюті

 

Висновки. Перспективи стимулювання залучення кредитних ресурсів у сферу малого бізнесу залежать від розв'язання таких проблем:

-                     Спрямування частини бюджетних коштів на компенсацію банкам недоотриманих доходів при здійсненні кредитування смб на пільгових умовах. Для цього потрібно визначити на законодавчому рівні, що 10 % фінансових ресурсів, отриманих від приватизації, спрямовуються на фінансування державних програм підтримки смб;

-                     Виділення державних гарантій уряду україни за позиками і кредитами, наданими вітчизняними й іноземними кредитно-фінансовими організаціями у сферу малого підприємництва. Мережа товариств взаємного гарантування та гарантійних фондів дасть можливості мобілізувати активи й ресурси на центральному й регіональному рівнях. Для підвищення рівня довіри смб до банків необхідно створювати спеціальні консалтингові установи - кредитні бюро;

-                      Створення банку другого рівня - українського банку сприяння розвитку як проміжної ланки банківської системи україни. Це своєрідна установа, яка за рахунок державних коштів здійснюватиме режим кредитування з метою сприяння розвитку, а не отримання комерційного прибутку. І робитиме це шляхом рефінансування комерційних банків, не створюючи їм конкуренції, а навпаки, підтримуючи їх фінансову базу;

-                     Підвищення правової захищеності кредиторів та створення інституційної мотивації залучення комерційних банків до кредитування малого і середнього бізнесу; створення механізму плаваючої ставки за довгостроковими кредитами та її зміну у випадках зростання темпів інфляції;

-                      Запровадження режиму пільгового оподаткування прибутку та зниження нормативів обов'язкового резервування для банків, що кредитують смб;

-                     Використовуючи досвід великобританії, впровадження конкурсів на виконання різних видів робіт для життєзабезпечення місцевої громади. Переможці таких конкурсів отримують і муніципальні замовлення, і стартовий капітал на його виконання з місцевих фондів. Це сприятиме контролю за фінансовими ресурсами.

Впровадження цих ідей дасть змогу державі здійснити реальну підтримку малого бізнесу і тим самим створити умови для формування в україні середнього класу - найстійкішої економічної, соціальної і політичної верстви населення.

Отже, для зростання кожного малого підприємства важливими є банківські кредити. Водночас власні засоби смб мають вкладатися в кожну інвестицію у поєднанні з її фінансуванням за рахунок банківського кредиту, засвідчуючи готовність підприємця ризикнути частиною власних коштів, що дасть змогу переконати банк у кредитоспроможності малого підприємства. Отже, за умов трансформації економіки україни, кредитування малого бізнесу є перспективним напрямком діяльності банків україни, а також необхідним та важливим для розвитку малого підприємництва.

Література

1.            Кривоног о.л. банківське кредитування малих підприємств // фінанси україни. - 2005. - № 8. - с.

101.

2.             Http // www.dkrp.gov.ua/

3.             Фастовець м. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в україні // вісник нбу. - 2007. - № 2. - с. 39.

4.             Бюлетень національного банку україни. - 2007. - № 1. - с.68, 72, 110.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292