Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Нога м.і., квасницька р.с.

Хмельницький національний університет

У статті теоретично розглядаються проблеми кредитування комерційними банками. Значна увага приділяється питанню визначення оптимальних меж зростання внутрішнього кредиту з урахуванням особливостей української економіки, дається оцінка різним можливостям щодо покращення політики кредитування комерційними банками україни.

Актуальність дослідження.. Банківський кредит - в багатьох випадках незамінна форма фінансових послуг, що дозволяє враховувати потреби конкретного позичальника і пристосовувати до них умови одержання позики. В умовах економічної нестабільності діяльність комерційних банків виявилась тісно пов'язаною з проблемою неповернення кредитів, тобто неможливістю своєчасного та в повному обсязі повернення одержаних позичок. Ця проблема, в свою чергу, пов'язана з різким спадом виробництва в реальному секторі економіки, але суттєвий вплив на неї мала і недостатньо виважена політика багатьох комерційних банків "нової хвилі", що виникли в умовах високої інфляції і головне джерело своїх прибутків вбачають у високих відсотках за кредити. Хоча частково ситуація й змінюється на краще, але все ще залишається вкрай напруженою, оскільки такого натиску не витримують не тільки клієнти банків, але й банки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних вчених питаннями кредитної політики комерційних банків, удосконалення політики кредитних операцій займалися кот л.л., твердохлібова д.п., федулова л., васюренко о.в., шелудько н., діденко о.м., денисенко м.п., вожжов а.п. бондар о.л. та ін. Однак ще багато питань щодо підвищення ефективності кредитної політики комерційних банків потребують найшвидшого вирішення.

Мета статті оцінити вплив зростання банківського кредиту на рівень цін, сальдо поточного балансу та норму чистих приватних заощаджень в україні, розглянути проблему визначення кредитоспроможнсті клієнта та розробку стратегії своєї діяльності, визначити форми забезпечення кредиту.

Основні результати дослідження.. Банківська система україни динамічно нарощує обсяги кредиту­вання - середньорічні темпи зростання номінальних обсягів банківських кредитів упродовж останніх років перевищують 50 %, що значно перевищує темпи зростання ввп. З одного боку, можна стверджувати, що вітчизняний кредитний ринок має значний потенціал зростання і швидке нарощування обсягів кредитування - закономірне його відродження після звуження цього ринку внаслідок фінансової нестабільності та рестрикційної політики 1990-х років, а з іншого, - враховуючи, що високі темпи збільшення обсягів кредиту­вання є чинниками посилення системного ризику в економіці, особливої актуальності набуває питання: які темпи є оптимальними в нинішніх умовах і як вони позначаються на макроекономічних параметрах. [1,с.32].

Відтак тенденції стрімкого розширення вітчизняного кредитного ринку потребують наукової оцінки, зокрема визначення оптимальних (бажаних) меж зростання внутрішнього кредиту з урахуванням особливостей української економіки.

Свого часу дуже швидке нарощування банківського кредитування в україні викликало критичні застереження фахівців мвф, які вказували на можливість накопичення проблемних кредитів у разі сповільнення темпів економічного зростання та пропонували запровадити структурні заходи щодо посилення регулювання та банківського нагляду, підвищення капіталізації банків і вдосконалення систем адекватності оцінки якості їх кредитного портфеля.

Досить важливо дати оцінку впливу зростання банківського кредиту на рівень цін, сальдо поточного балансу та норму чистих приватних заощаджень в україні.

Так розрізняють збалансоване зростання кредиту і кредитний бум. Швидке збільшення кредитування є складовою так званого фінансового поглиблення, довгострокового тренду зі зростанням співвідношення між активами банківського сектору і ввп, тоді як кредитний бум визначають як "надмірне і нестабільне циклічне зрушення" [2,с.56]. При цьому для оцінки потенціалу зростання банківського кредиту застосовуються різні підходи. Найпростіший порівняння рівня розвитку банківського сектору країни (відношення активів до ввп) з аналогічним рівнем економічно розвинутих країн. Застосування цієї методики дало змогу оцінити потенціал розширення кредитного ринку східної європи у розмірі 20 % від ввп [2, с. 56]. Підставою для таких висновків є теза про неминучість конвергенції кредитних ринків менш розвинутих країн із розвинутими ринками "старої"

Європи. Ці порівняльні підходи базуються на припущенні, що потенціал розвитку кредитних ринків у посттрансформаційних економіках визначається лише в абсолютному обсязі на основі очікувань їх потенційно вищої відносної частки щодо ввп. Водночас не визначається оптимальний темп приросту внутрішнього кредиту, а встановлюються лише бажані орієнтири.

Серед об' єктивних причин стрімкого зростання банківського кредиту в трансформаційних економіках можна виділити:

1)            Ефект відновлення після фінансових потрясінь на початкових етапах ринкових реформ;

2)             Ефект конвергенції фінансових ринків старих членів єс і нових;

3)             Підвищення довіри бізнесу і домогосподарств до політики уряду, зумовлене макроекономічною стабілізацією та економічним зростанням;

4)             Інституційний чинник зміцнення інституту захисту прав кредиторів.

Зростання обсягів кредитування не є безумовно позитивним явищем з точки зору стабільності макроекономічних індикаторів. Лише у певних межах і за певних обставин цей процес може позитивно впливати на економіку. Відомо, що численні банківські кризи в історії виникали внаслідок кредитного буму і зумовлювали загальноекономічні кризи. Є кількісні критерії оптимально припустимого збільшення обсягів кредитування. Один із них кількісна характеристика їх надмірного зростання (кредитного буму), яким вважається щорічний приріст відношення обсягів кредиту до ввп на рівні 5-10 %.

Отже, швидкий приріст внутрішнього кредиту не завжди можна вважати виключно позитивною тенденцією. Аналіз аналогічних процесів у східній європі дав підстави для висновку про ймовірність перетворення трансформаційного відродження кредитного ринку в слабоконтрольований кредитний бум. Таким, скажімо, є надмірне зростання обсягів кредитування у болгарії та румунії, що закладає потенціал економічної нестабільності у середньостроковій перспективі: збільшення дефіциту поточного балансу та підвищення загального рівня цін, які є альтернативами з позицій економічної теорії [3,с.91]. Можливим ризиком, зумовленим кредитним бумом, є зростання вірогідності виникнення банківської кризи спричинене потенційним зниженням якості кредитних активів. Ейфорія, пов'язана з підвищенням доступності кредитів в умовах кредитного буму, зумовлює послаблення контролю за довгостроковою ліквідністю і необгрунтовані сподівання на збереження такої доступності протягом невизначено тривалого періоду.

Серед основних ризиків, зумовлених кредитним бумом, виділяють:

-                     Погіршення сальдо поточних операцій. Якщо у відкритій для імпорту економіці кредитна експансія розгортається переважно у сегменті споживчого кредитування, це призводить не до зростання цін, а до формування негативного сальдо поточного рахунку. Цей процес посилюється у разі значної імпортної залежності щодо споживчих товарів. Макроекономічна стабільність за таких умов починає суттєво залежати від припливу іноземних інвестицій, зростає вірогідність виникнення дефіциту платіжного балансу (припустимим вважається дефіцит поточного балансу в розмірі 5 % від ввп) [3,с.84];

-                     Зростання загального рівня цін. Додатковий попит, зумовлений зростанням обсягів кредитування, у відносно закритій економіці, захищеній протекціоністськими бар' єрами, може сформувати негативну тен­денцію до підвищення загального рівня споживчих цін. Такі наслідки можна очікувати у разі: а) цілковитого завантаження виробничих потужностей у секторах, орієнтованих на споживача (фізичної неможливості нарощувати пропозицію на ринку); б) монополізації внутрішнього ринку та відсутності реальної конкуренції;

-                     Зниження норми чистих приватних заощаджень. Доступність зовнішніх джерел фінансових ресурсів (запозичень на міжнародних фінансових ринках) дає змогу розширити внутрішній кредит не за рахунок внутрішніх заощаджень, а за рахунок іноземного позичкового капіталу. Загрозливим для перспектив економічного зростання вважається падіння норми чистих приватних заощаджень до рівня нижче 5 % від ввп [4,с.22].

Найбільшими позичальниками комерційних банків поки що залишаються державні підприємства і організації. На них у січні 2006 року припадає близько 60 % кредитів, але якщо порівняти цей показник з рівнем 2004 року, то можна зробити висновок про зміни на користь недержавного сектора і домашніх господарств, частка яких за два роки зросла на 2 процентних пункти [5,с.70]

Необхідно зазначати, що досить важливою проблемою в процесі кредитування є визначення кредитоспроможності клієнта та розробка стратегії своєї діяльності.

Згідно з положенням національного банку україни "про кредитування" № 246 від 29.09.95 (з наступними доповненнями) головним принципом кредитування банків є забезпеченість кредиту, що "означає наявність у банка права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника". Відповідно до даного положення основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть бути:

-                     Забезпеченість власними коштами не менш, ніж на 50 % видатків позичальника (клієнта);

-                     Репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни тощо);

-                     Оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію, конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, обсяги експорту;

-                     Економічна кон' юнктура (перспективи розвитку підприємства позичальника, наявність коштів для капіталовкладень) [6,с.42].

Аналізуючи запропоновані критерії, можна сказати, що крім першого, решта мають якісний характер, а завдання визначення певних кількісних параметрів та їх оцінки повністю покладені на менеджерів комерційного банку. Згідно з вказаними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника у вітчизняній практиці всі кредит поділяються на п'ять груп: стандартні, нестандартні, сумнівні, небезпечні та безнадійні.

Висновки. Вітчизняний кредитний ринок має значний потенціал зростання і швидкого нарощування обсягів кредитування, але потрібно брати до уваги те, що високі темпи збільшення обсягів кредитування є чинниками посилення системного ризику в економіці. Комерційні банки мають проблеми у сфері кредитування, які потребують якнайшвидшого вирішення. Підводячи підсумки викладеного необхідно зауважити, що досить актуальним залишається питання щодо кредитоспроможності клієнтів банку не тільки для них самих, але і для позичальника, оскільки правильне законодавче і нормативне врегулювання таких відносин сприяє своєчасному поверненню коштів, прискоренню їх обігу, стимулюючи тим самим подальший розвиток кредитування комерційними банками україни і економіки в цілому.

Література

1.            Мороз а.н. коммерческие банки: финансовая устойчивость коммерческого банка. - к.: уфбш, 1996. - 56 с.

2.             Зимовець в.,шелудько н. Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в україні // вісник нбу. - 2006. - № 11. - с.54-58.

3.             Вожжов а.п., бондар о.л., бородін с.в. інвестиційне кредитування комерційними банками // фінанси україни. - 2003. - № 12. - с.84-97.

4.             Шелудько н. До проблеми реструктуризації банківської системи в україні // економіка україни. - 2006. - № 11. - с.19-27.

5.             Діденко о.м., кабанов в.г. інституційний розвиток банківської системи // фінанси україни. - 2005. - № 11. - с.70-76.

6.             Єпіфанов а., міщенко в. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку // банківська справа. - 1997. - № 5. - с.39-45.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292