Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Неліпович о.в.

Хмельницький національний університет

В статті визначені основні учасники фінансового ринку, що здійснюють діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, проаналізована динаміка зміни активів недержавних пенсійних фондів за 2005 - 2006рр. Та розглянуті основні перспективи розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в україні. Визначені місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення.

Актуальність. Жодна державна солідарна пенсійна система не спроможна забезпечити високий рівень пенсій при низьких розмірах обов'язкових пенсійних відрахувань та несприятливих демографічних умовах. Починаючи із січня 2004 р., в країні розпочалося реформування системи пенсійного забезпечення. З метою ефективнішого використання коштів пенсійного фонду уряд розробив та прийняв закони "про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "про недержавне пенсійне забезпечення".

Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення в більшості країн з розвинутою ринковою економікою є одним із найсуттєвіших сегментів ринку фінансових послуг. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, з одного боку, дозволяє знизити навантаження щодо пенсійних виплат з державної пенсійної системи, з другого виступає значним внутрішнім джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів в економіку країни. Україна, на сьогодні не маючи можливості активного запозичення на міжнародних фінансових ринках, у вирішенні завдань реформування економіки та соціальної сфери повинна орієнтуватися на власні внутрішні фінансові ресурси. Таким резервом можуть стати ресурси пенсійних фондів.

Пенсійні кошти, що надходитимуть до пенсійних фондів, - суми досить значні, які призначені для довготермінового використання, тобто це так звані довгі гроші. Їх необхідно ефективно інвестувати з метою отримання якомога більшого доходу на користь учасників недержавних пенсійних фондів.

З прийняттям 9 липня 2003 року вр закону україни «про недержавне пенсійне забезпечення» [1] в державі відбулася не тільки реформа системи пенсійного забезпечення, а й було дано суттєвого поштовху інституційним змінам на ринку фінансових послуг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні питання розгляду економічних аспектів діяльності з недержавного пенсійного забезпечення у вітчизняній науковій літературі висвітлюються невеликим колом дослідників, зокрема а. Федоренком, д. Леоновим, е. Лібановою, н. Ковальовою, а. Якимовим. Однак публікації в періодичних виданнях не дають цілісного уявлення про місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення. Тож вироблення наукового підходу до обґрунтування ролі комерційних банків в системі недержавного пенсійного забезпечення на вітчизняному ринку фінансових послуг є нагально необхідним.

Мета статті. Метою даної статті є визначення місця та ролі комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення.

Основні результати дослідження. Закон україни „про недержавне пенсійне забезпечення" концептуально і функціонально розмежував послуги з недержавного пенсійного забезпечення, які надаються недержавними пенсійними фондами, комерційними банками та страховими організаціями на три відокремлені частини, що дозволяє, з однієї сторони, урізноманітнити пенсійне обслуговування громадян, з іншої - мінімізувати дублювання професійної діяльності різних фінансових установ на ринку пенсійних послуг та підвищити якість цих послуг.

З 1 січня 2004 року недержавне пенсійне забезпечення в україні здійснюється:

-                     Пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів відповідно до закону;

-                     Страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до цього закону та законодавства про

Страхування;

-                     Банківськими установами відповідно до закону «про недержавне пенсійне забезпечення» та законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом. Зауважимо, що на сьогодні сума, визначена для відшкодування вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб складає 25 000 гривень [2].варто зазначити, що клієнтові для забезпечення пенсійних виплат необхідно нагромадити щонайменше 100 тис. Грн, а отже, відкрити рахунки в 4 банках.

Необхідно відмітити, що активи недержавних пенсійних фондів за січень-вересень 2006 р. Зросли в 3,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2005 р. - до 118,288 млн грн., а кількість їхніх учасників збільшилася на 56,3 % - до 138,4 тис. Чоловік, що говорить про ріст середнього розміру пенсійного фонду [3].

Ріст активів пенсійних фондів є позитивним сигналом для фондового ринку, тому що через пф формується вітчизняний інвестиційний капітал. І хоча залучені в нпф суми є поки незначними, трикратні темпи росту вселяють оптимізм.

Аналітики фінансового ринку очікують зростання сум на пенсійних рахунках до кінця поточного року до рівня 600 млн грн. З них 200 млн грн - це заплановані кабміном на наступний рік відрахування з держбюджету на створення нпф працівників бюджетних установ. Разом з тим, бюджетна норма викликає ряд питань. Адже не зовсім зрозуміло, чому саме за рахунок платників податків (працівників небюджетних організацій) кабмін планує формувати свій нпф, якщо це по логіці правильно робити скоріше із зарплат самих працівників бюджетних організацій. По-друге, якщо таке незрозуміле рішення вже прийняте, то будемо сподіватися, що хоча б відбір компанії з управління активами цього "бюджетного нпф" буде проводитися на публічному відкритому конкурсі [3].

Важливо визначити місце та роль комерційних банків в запровадженні та функціонуванні системи недержавного пенсійного забезпечення, адже саме банкіри першими заявили про свої плани взяти участь у ній. Що ж так зацікавило комерційні банки у перспективі участі в системі недержавного пенсійного забезпечення, якщо закон обмежив їх можливості по залученню пенсійних коштів громадян сумою, визначеною для відшкодування вкладів фондом гарантування вкладів фізичних осіб? Це створення власних корпоративних пенсійних фондів з урахуванням пільг при поєднанні функцій засновника, адміністратора й керівника активами. Такий варіант надзвичайно привабливий для великих банків з тисячами добре оплачуваних працівників. Створили власні корпоративні недержавні пенсійні фонди банки «хрещатик» і вабанк. За словами керівників цих банківських установ, створення таких фондів покликано забезпечити соціальний захист працівників банків та їхніх клієнтів.

Такий самий шлях обрав і приватбанк. А ось банк «аваль» лише за кілька місяців після прийняття нового пенсійного законодавства заявив про плани створення не тільки власного корпоративного, а й відкритого недержавного пенсійного фонду. Вкладниками корпоративного фонду стали банк і роботодавці, що уклали з ним договір, які запропонували пенсійні програми своїм працівникам. Після отримання відповідної ліцензії адміністратор здійснює діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів. Зокрема, у його обов'язки входить укладення пенсійних контрактів, ведення персоніфікованого обліку, здійснення пенсійних виплат, надання банку-зберігачу розпоряджень про перерахування коштів за надані пенсійному фонду послуги, надання передбаченої законом звітності державним органам та радам фондів, подання інформації учасникам про рух коштів на індивідуальних пенсійних рахунках тощо. Тобто створення зат адміністратор недержавних пенсійних фондів «аваль» було обов'язковою умовою ефективного функціонування обох недержавних пенсійних фондів «аваль».

Зазначимо, що банківські установи готові конкурувати й щодо надання послуг управління активами. Досить багато банків розглядають можливість створення компаній з управління активами нпф, щоб надавати своїм клієнтам додаткові послуги. Функцію управління активами пенсійних фондів, згідно із зазначеним законом, можуть здійснювати особи, які мають ліцензію державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності з управління активами.

Необхідно відмітити основні напрямки діяльності банку-зберігача активів нпф:

-                    Відкриття та ведення рахунків пенсійного фонду (поточного, валютного, депозитних);

-                     Приймання, передача, облік та забезпечення зберігання цінних паперів, а також інших документів;

-                     Перевірка підрахунку чистої вартості активів нпф і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та куа нпф;

-                     Звітність перед державними органами (держфінпослуг, дкцпфр) з питань здійснення депозитарної діяльності зберігача.

Варто зазначити, що ще однією «пенсійною послугою» банків стануть консультації зі створення корпоративних фондів для клієнтів, а також послуги охоронців. Тобто, можемо зауважити, що комерційні банки в україні мають досить непогані перспективи щодо реалізації своїх планів як учасників системи недержавного пенсійного забезпечення.

Висновки. Необхідно зазначити, що незначна місткість ринку недержавного пенсійного забезпечення на сьогодні не дозволяє продемонструвати його інвестиційний потенціал як довгострокового джерела фінансування потреб реального сектору економіки, справити помітний позитивний вплив на розвиток фондового ринку, стати акумулятором фінансових ресурсів. В той же час ми можемо відмічати позитивну динаміку в зростанні активів нпф протягом останніх років. Спеціалісти прогнозують, що нпф стануть популярними не раніше 2010 року, в якому очікується вирівнювання оподаткування доходів фізичних осіб від різних фінансових інструментів (планується введення оподаткування п'ятивідсотковим податком доходів по банківським депозитам) [4].

Література

1.            Закон україни «про недержавне пенсійне забезпечення» // http://zakon1.rada.gov.ua

2.             http://fg.org.ua

3.             http://ufs.com.ua/

4.             www.kinto.ua

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292