Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Створення логістичних систем на підприємстві

Кобзєва к.в., козаченко г.в.

Донбаський державний технічний університет

В статті розглянуто основи створення логістичної системи, узагальнений алгоритм розробки логістичної системи, її складові та система аналізу логістичних систем при її функціонуванні.

Постановка проблеми. В умовах зростання конкуренції особливого значення набувають сучасні підходи до планування і управління фізичним розподілом товарів, що дозволяє швидко реагувати на потреби споживачів. Без ефективного і цілеспрямованого управління товарними потоками неможливо забезпечити успішне просування товарів на ринок. Інтеграцію систем, пов'язаних з проходженням товаропотоку від виробника до споживача, можна здійснити за допомогою нової галузі економічної науки і нової сфери професійної діяльності - логістики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням створення логістичних систем приділяли увагу наступні вчені: альбеков а.у., гаджинський а.м, миротин л.б., митько о.а, неруш ю.м. сергєєв в.і. аналіз літературніх джерел, присвячених логістиці, дозволяє виявити широкий спектр проблем, що залишаються поза увагою вчених, одна з яких є створення та функціонування логістичної системи.

Постановка завдання. Розглянути специфіку створення логістичних систем

Виклад основного матеріалу. Загальновизнаною сферою використовування логістики є оптимальне управління потоковими процесами в економіці. Її головна економічна функція перш за все орієнтована на скорочення витрат часу, отримання максимального прибутку і задоволення потреб покупців товарів і послуг. Проте, на другий план віднесені функції забезпечення безпеки, самозбереження і стійкості підприємства.

Логістика - це сукупність пропозицій щодо розробки і впровадження логістичної системи, використання якої на практиці забезпечує поставку «точно вчасно».

Особливістю до логістичного планування, організації та управління матеріальними потоками є розгляд процесів руху матеріалів не як окремих явищ, етапів, елементів, а у вигляді певних систем - логістичних.

В науці під системою розуміють множину елементів, які знаходяться у відношеннях та зв'язках один з одним, і котрі утворюють певну цілісність. Тому логістичні системи вирізняються складом елементів, характером зв'язків між ними, а також такими особливими ознаками, як наявність потокового процесу; певна системна цілісність; наявність органу управління; керованість системи; варіантність поведінки; здатність до взаємодії з навколишнім середовищем; наявність комунікаційних зв'язків, наявність зворотних зв'язків в каналах інформації; цілеспрямована поведінка системи [2, с.34-35].

Логістична система - адаптивна система із зворотнім зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції і операції, складається як правило, з декількох підсистем і має досить розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем [1, с. 16].

Створення логістичної системи і побудова логістичних ланцюгів - це складна наукова проблема. Ця складність визначається її багатоплановістю і великою розмірністю системи управління. У узагальненому вигляді проблема логістичної системи розв'язується в наступній послідовності: розробка методики дослідження, інституалізація логістики - ідентифікація її вмісту в спектрі технологічних і економічних наукових дисциплін і як інфраструктура економіки; «юридичне визнання» такої прерогативи; цільове придбання знань в даній конкретній області для ефективності управління персоналом, що працює у сфері логістики [4, с.78-80].

При створенні логістичної системи та проектуванні її окремих елементів слід додержуватися вимог гуманізації технологічних процесів з урахуванням створення сучасних умов праці, запобігання несприятливому впливу на зовнішнє середовище. Однією з обов'язкових умов є врахування сукупності витрат по усьому логістичному ланцюгу з орієнтацією на ринок, надання послуг на рівні сучасних вимог, гнучкість, надійність та висока якість робіт.

Структуру логістичних систем розрізняють по наступних ознаках:

-                     Склад;

-                     Призначення (функції);

-                    Якість;

-                    Надійність;

-                     Економічність;

-                     Розмір;

-                     Компоновка;

-                     Ступінь дублювання;

-                     Ефективність;

-                     Результативність;

-                     Складність;

-                     Зв'язки [6].

Створення логістичної системи залежно від галузі застосування має різноманіттю структуру розробки, але ґрунтується на узагальненому алгоритмі розробки логістичної системи. Розглянемо узагальнений алгоритм розробки логістичної системи, який наведений на рисунку 1.

На підставі рисунку 1 можна зробити висновок, що при розробці логістичної системи необхідно ретельно підходити до кожного етапу розробки, враховувати усі чинники, що впливають на функціонування логістичної системи. Для ефективного функціонування логістичної системи недостатньо тільки її розробки, ще необхідний її аналіз.

Аналіз логістичних систем - це процедура розробки, обґрунтування і ухвалення рішень в процесі дослідження і формування логістичних систем підприємств. Суть аналізу - складне перетворити на просте, тобто важкозрозумілу логістичну проблему перетворити на серію задач, що мають методи рішення, знайти ефективні засоби управління складними логістичними об' єктами.

Аналіз логістичних систем застосовується, зокрема, для вирішення глобальних задач у області логістики, пов'язаних з діяльністю великих груп людей і із значними витратами ресурсів підприємства. При аналізі логістичних систем вирішуються такі основні завдання:

-                    Правильно і чітко описати логістичну систему;

-                     Зібрати дані про конкретну логістичну систему;

-                     Виявити призначення елементу, вирішальну логістичну задачу, з тим, щоб визначити його склад, методи, форми і способи взаємодії з іншими елементами логістичної системи;

-                     Сформулювати основні цілі створення і розвитку логістичної системи;

-                    Встановити ступінь взаємозв' язку цілей логістичної системи із засобами їх досягнення;

-                     Розробити декілька варіантів розвитку логістичної системи при дії різних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища;

-                     Вибрати оптимальний курс розвитку логістичної системи;

-                     Розробити програму розвитку логістичної системи;

-                     Перевірити ефективність взаємодії елементів логістичної системи, виявити і усунути вузькі місця;

-                     Виявити ефективність організації управління підприємством, функції і структуру органів управління;

-                     Розробити конкретні показники функціонування логістичної системи [5].

На практиці частіше застосовують системний аналіз, який є методологією прийняття або впорядкування (структуризації) логістичної системи. Фахівець з логістики спочатку фіксує тільки видимі структури, а потім шляхом аналізу і перетворення логістичної системи виявляє приховані структури, що визначають нову якість системи.

Рис. 1 узагальнений алгоритм розробки логістичної системи [5].

Універсальним засобом методологій системного аналізу є чітке виділення структурних елементів в процесі дослідження логістичних систем. До них відносяться:

-                     Мета або сукупність (комплекс) цілей логістичної системи;

-                     Варіанти досягнення обраної мети;

-                     Необхідні ресурси;

-                     Математична і логічна моделі, що відображають систему зв'язків між цілями, альтернативними засобами їх досягнення, зовнішнім середовищем і вимогами на ресурси;

-                     Критерій вибору найпереважнішого варіанту [6].

Для досягнення мети логістики потрібна інтеграція компонентів логістичної системи підприємства, що повинна здійснюватися у трьох напрямках. По-перше, у функціональних сферах логістики, ії компоненти повинні бути інтегровані на основі загальних витрат. По-друге, фізичний розподіл, підтримка виробництва і постачання в одному логістичному ланцюгу повинні бути скоординовані в єдиний матеріальний потік. По- третє, логістична політика повинна бути взаємопов'язана з усіма іншими частинами економічної політики підприємства [3, с.278].

Реалізація теоретичних положень логістики, в середньому, дає можливість скоротити витрати по транспортуванню та збереженню на 15 - 20 %, зменшити рівень запасів на 50 %, знизити триваліст робочого циклу на 50 - 70 %. Дозволяє скоротити час руху продукції приблизно на 25 - 30 %, знизити рівень запасів продукції у споживачів на 30 - 50 %, комплексний облік всіх витрат на завезення і вивезення вантажів, підвищити рівень транспортного обслуговування [3, с.76]. Але, реалізація таких положень логістики можливе при ефективному створенні логістичної системи.

Висновки. На підставі вищерозглянутого, можна зробити висновок, що призначення логістики полягає у впровадженні на підприємстві логістичної системи, потрібної для того, щоб матеріали і товари могли долати простір і час.

При створенні логістичних систем необхідно чітко уявляти на якому підприємстві вони розглядаються, яка система обрана. Логістичні системи функціонують в умовах чітко вираженої невизначеності зовнішнього середовища, для кон'юнктури ринку, для роботи транспорту характерні випадкові процеси. Тому неодмінною умовою якісного функціонування логістичної системи є її здатність до адаптації.

Детальний аналіз при створенні логістичних систем, врахування логістичних витрат, вчасне застосування заходів по вирішенню різноманітних питань, дозволить підприємству зайняти конкурентоспроможні позиції на ринку.

Література

1.            Крикавський є.в. логістика підприємства. Навч.пос. - л.: «львівська політехніка», 1996. - 160 с.

2.            Логістика. Конспект лекцій з курсу/ і.п. міщук (уклад.) - л.: «львівська комерційна академія», 2005.

- 96 с.

3.            Окландер м.а. логістична система підприємства: монографія. - о.: «астропринт», 2004. - 312 с.

4.            Радионов а.р., радионов р.а. логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия. - м.: «дело», 2002. - 416 с.

5.            www.yandex.ru

6.            www.google.ru

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292