Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Мантур д.в., ларіонова к.л.

Хмельницький національний університет

У статті зроблена спроба проаналізувати стан споживчого кредитування в україні з метою його пожвавлення в банківській системі та інших фінансових інститутах. Посилаючись на світовий досвід, наводяться основні тенденції розвитку споживчого кредитування у найближчі роки.

Актуальність дослідження. Сьогодні в україні більшість населення не може собі дозволити купувати товари тривалого користування за рахунок поточних доходів. Майже половина працездатного населення має доходи, які не перевищують прожиткового мінімуму. Для цих категорій людей, а також інших

Малозабезпечених громадян придбання певних товарів стає неможливим.

В умовах ринкової економіки актуальності набуває вироблення концепції розвитку споживчого кредитування в україні.

Орієнтація на ринкові відносини передбачає нове розуміння споживчого кредиту, різноманітну економічну роль партнерів у процесі кредитування, зміни схеми їх стосунків. Новим у системі взаємин є участь товаровиробників, будівельних фірм у відтворюючому процесі, охоплює процес реалізації товарів. В той же час однією з проблем надання споживчих банківських кредитів та розвитку банківської системи в цілому, є досить висока ризикованість кредитних операцій.

З огляду на існуючі труднощі з наданням споживчих кредитів обрана тема є досить актуальною, адже ринок споживчого кредитування в україні розвивається швидкими темпами, хоча він ще далеко не в повній мірі виконує свої економічні та соціальні функції.

Аналіз останніх публікацій. Досить важливим з точки зору нагальності вирішення є формування дієвої системи та вибору ефективної моделі споживчого кредитування в україні. Це підтверджується наявністю значної кількості існуючих наукових праць, цілого ряду вітчизняних науковців та практиків фінансово- кредитної сфери а. Арістової, є. Калюги, м. Клапківа, в. Лагутіна, д. Слинька та інші. У своїх працях вони вивчали суть споживчого кредитування, визначали його класифікацію, форми забезпечення та механізм надання. Проте і нині невирішеними є ще ряд питань, пов'язаних із організацією споживчого кредитування та його нормативно-правовим забезпеченням.

Метою дослідження є аналіз стану споживчого кредитування в україні та опрацювати пропозиції щодо підвищення динаміки його розвитку.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах, коли конкурентна боротьба між банками в галузі кредитування досягла особливого напруження, західні банки прагнуть задовольнити потреби своїх клієнтів та залучити нових, шляхом розширення спектру банківських послуг і підвищення якості обслуговування.

З діючої практики надання споживчих позик зарубіжними банками можна зробити висновки відносно тенденції розвитку споживчого кредитування за кордоном [3].

По-перше, наявність різноманітних кредиторів (включаючи банки, торговельні організації, кредитні кооперативи та ін.), які надають широкий вибір споживчих позик всім типам позичальників (від забезпечених клієнтів, підприємців до студентів і пенсіонерів), дають змогу задовольнити різноманітні потреби індивідуальних позичальників, що знаходять своє відображення в гамі споживчих позик.

По-друге, важливою особливістю кредитування населення за кордоном є використання банками різноманітних методів кредитування (порядок надання та погашення позик), які дозволяють: а) брати до уваги відмінності в кредито- і платоспроможності приватних клієнтів; б) швидко задовольняти потреби клієнтів в споживчих позиках, в т. Ч. Використовуючи кредитні картки або овердрафт по поточних рахунках; в) максимально спростити процедуру отримання і забезпечити зручність розпорядження позикою (зокрема, використовуючи пластикові картки, банкомати, електронні системи платежів і розрахунків).

В зарубіжній практиці найбільш поширеними видами банківських позик, які надаються населенню, є такі: кредити по поточних рахунках; поновлювальний кредит; кредитна лінія; кредити по поточних рахунках, забезпечених ощадними вкладами та цінними паперами; споживчі кредити; іпотечні кредити; цільові позики з індивідуальними умовами; позики на освіту дітей; персональні позики студентам тощо.

До основних причин які гальмують розвиток кредитування населення в україні треба віднести такі [1]:

-                     Не високий рівень платоспроможності населення;

-                     Високі процентні ставки;

-                     Неврегульованість законодавчої бази стосовно відчуження заставленого майна та зволікання судових органів у розгляді справ;

-                     Відсутність надійних інститутів забезпечення позик;

-                     Відсутність чіткого механізму відчуження і реалізації нерухомого майна для погашення заборгованості за позики;

-                     Ризикованість споживчого кредитування для банків;

Аналіз тенденцій банківського кредитування за останні роки засвідчив, що у кредитній політиці банків відбулися зміни — банки дедалі активніше нарощують кредитні вкладення у сектор домогосподарств (таблиця 1) починаючи з 2002 року, темпи нарощування кредитів домогосподарствам стабільно перевищують темпи кредитування нефінансового сектору економіки. Відповідно така зміна тенденцій позначилася на структурі банківських кредитів за інституційними секторами економіки: питома вага кредитів домогосподарствам у загальному обсязі вимог банків за кредитами в економіку україни за підсумками 2005 року зросла до 24,9%, тоді як ще п'ять років тому ледве перевищувала 5%.

Таблиця 1

Кредит банків за окремими інституційними секторами економіки, 2001-2005 рр.     

Показники

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Кредити нефінансовому сектору, млрд. Грн.

26,60

38,15

57,40

71,59

106,08

Відсоток до загального обсягу кредитних вкладень

93,8

90,8

84,6

80,8

74,0

Кредити домогосподарствам, млрд. Грн.

1,56

3,66

9,89

16,13

35,66

Відсоток до загального обсягу кредитних вкладень

5,5

8,7

14,6

18,2

24,9

 

Не в останню чергу такі зміни в кредитній політиці банків зумовлені реакцією на підвищення рівня платоспроможності населення: 2002 року доходи населення зросли на 17,1%, 2003-го - на 16,5%, 2004-го - на 27,2%, 2005-го номінальні доходи населення становили 365,9 млрд. Грн. І порівняно з 2004 роком зросли на 38,4% (таблиця 2). Особливо істотно зросли доходи на фоні темпів збільшення ввп: наявні доходи, які використовувалися населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг у 2005 році, зросли на 36,4%, а реальні наявні — на 20,1%.

Таблиця 2

Заробітна плата і доходи населення україни, 2002-2005 рр.            

Показники

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн.

Темпи зростання до попереднього року, %

376,38 121,0

462,27 122,8

589,62 127,5

806,18 136,7

Доходи населення, млн. Грн.

Темпи зростання до попереднього року, %

185 073 117,1

215 672 116,5

274 241 127,2

365 923 138,4

Довідково: темпи зоостання ввп. %

105,5

109,6

112,1

102,4

 

Стимулювання урядом соціальних виплат сприяло збільшенню внутрішнього платоспроможного попиту населення. У поєднанні зі зниженням попиту на кредити з боку суб'єктів господарювання через несприятливий інвестиційний клімат (унаслідок відсутності чіткої позиції уряду у питаннях реприватизації, непередбачуваності податкового середовища та митної політики за підсумками трьох кварталів 2005 року обсяги інвестицій в основний капітал зросли всього на 3,4% порівняно з 34,5% за аналогічний період 2004 року) це стало додатковим чинником активізації банків у сегменті споживчого кредитування населення. [6].

Однією з головних проблем слабкого розвитку є підвищення "ризикованості споживчого кредитування". За даними нбу, за підсумками 2005 року обсяг проблемних кредитів, наданих фізичним особам, порівняно з початком року збільшився на 106,1 млн. Грн. (на 54,1 %), тоді як загальний обсяг кредитів населенню зріс більш як у 2 рази. Це слугувало основним чинником зменшення частки проблемних кредитів у загальному обсязі кредитів фізичним особам із 1,4 до 0,9%. На сьогодні, за оцінками експертів, рівень неповернення за споживчими кредитами становить 1—5% і в найближчі роки може збільшитися. В росії вже стикнулися з подібною проблемою: нині там 15—20% проблемних позичальників. Аналогічна ситуація виникала і в польщі. Зменшення ризиків у разі споживчого кредитування можливо, заручившись підтримкою страхової компанії, однак страховики не можуть покрити всі втрати банків у випадку не повернення коштів. Завдяки страхуванню ризиків зарубіжним банкам вдалося знизити рівень неякісних кредитів до 5% сум коштів, виданих населенню.

Виникнення ризику у разі споживчого кредитування пояснюється відсутністю якісного забезпечення під виданні кошти. Формально, гроші видають під заставу товару, придбаного за рахунок банківського кредиту. Виходячи з ціни товару на час купівлі, визначають його заставну ціну, тобто коли товар є новим. У випадку, коли клієнт виявився не здатним розплатитися за кредитом, банк зобов'язаний реалізувати закладене майно. І одразу виникає безліч проблем, а саме:

-                     - набагато складніше продати товар, який був уже в користуванні, ніж новий;

-                     - виручені гроші не покривають не лише первинну вартість товару, а й витрати банку

-                     На його реалізацію, отже банку у разі продажу доведеться сплатити пдв, витратитися на виконавчу службу, а в окремих випадках і на судові позови;

-                     - при видачі кредиту у валюті виникають втрати, пов'язані з конвертацією та курсовими різницями.

Висновки. З метою розвитку та вдосконалення споживчого кредитування треба розробляти нові інструменти цього кредитування, які принесуть користь як позичальникам, так і банкам.

Слід визначити, що споживче кредитування впливає на економічне середовище кількома шляхами. По- перше, позики фізичним особам позитивно позначаються на розвитку реального середовища економіки, ведуть до активізації попиту і, як наслідок цього, до зростання виробництва в низці галузей промисловості. По-друге, розвиток споживчого кредитування впливає на подолання соціальної нестабільності. Однією з важливих передумов досягнення соціальної стабільності є задоволення потреб населення в житлі, адже ціни на ринку житла невпинно зростають, а доходи населення практично не змінюються і саме довгострокове іпотечне кредитування дозволить вирішити дані питання. Розвиток цього виду кредитування значною мірою залежить від законодавчого забезпечення захисту прав кредиторів. До останього часу брак відповідних гарантій практично унеможливлювало розвиток іпотечного ринку: за таких умов він був непередбачуваним, неврегульованим і високо-ризикованим. На певному етапі це могло призвести до кризи і дискредитації перевірених часом інструментів. Тож важливість вибору правильного шляху при формуванні іпотечного законодавства важко переоцінити.

Таким чином, застосовуючи різноманітні види кредитування фізичних осіб та розширюючи фінансові інститути, які б мали змогу надавати кредити фізичним особам, країна буде сприяти розвитку як кредитної системи в цілому, так і споживчого кредитування зокрема.

Отже, аналіз ситуації, що склалася сьогодні в банківській системі україни, показує, що нині більшість українських комерційних банків аналогічно до банків заходу розпочали активний пошук індивідуального

Клієнта, розглядаючи даний напрямок роботи як важливе джерело поповнення фінансових ресурсів.

Враховуючи важливість проблеми обслуговування індивідуальних позичальників на сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашої країни, доцільно запозичити зарубіжний досвід і використовувати його для подальшого удосконалення організації кредитування вітчизняними банківськими структурами.

Література

1.            Арістова а. Особливості кредитування банками фізичних осіб // вісник нбу. — 2003. -№2-с. 14-18

2.             Клапків м. Страхування споживчих кредитів: теорія і практика // банківська справа. -2001.-№6-с. 5-8

3.             Коваль л., масловська л. Порівняльний аналіз сучасних кредитних технологій з обслуговування індивідуальних позичальників в україні і єс // вісник тернопільської академії народного господарства. — 2001. — №18 - с.20-24

4.             Олійник о. Проблеми споживчого кредитування в україні // економіст. — 2000. — №7-8.

5.             Слинько д. Споживчі кредити стануть дешевшими // галицькі контракти. 2003. — №9-с.18-19

6.             www.poglyad.com

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292