Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Золотарьова о.в., лисиця м.о., єфремова н.ф.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Доведено важливість визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку; обґрунтовано необхідність використання системи показників оцінки ефективності кредитних операцій; наведено основні чинники, які впливають на прибуток від кредитної діяльності банку

Вступ. Роль комерційних банків як головних суб'єктів грошово-кредитних відносин у суспільстві визначається їхніми можливостями залучати тимчасово вільні кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси для задоволення фінансових потреб реального сектору економіки з метою забезпечення безперервності індивідуального обігу капіталу підприємств. Саме від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів господарювання необхідними грошовими ресурсами, значною мірою, залежать перспективи розвитку національної економіки. Реальна дійсність свідчить, що без економічно сильних, стабільно працюючих банків, ринкове трансформування економіки україни не дає бажаних результатів.

В умовах сьогодення надзвичайно динамічно розвивається кредитна діяльність комерційних банків, на підставі якої на промислових підприємствах забезпечується організація як поточного господарського обороту, так і розширене відтворення виробничого процесу. Банківське кредитування, крім того, є необхідною передумовою розвитку малого і середнього бізнесу.

На рисунку 1 представлена позитивна динаміка обсягів кредитного портфеля, кредитів суб' єктам господарювання та фізичним особам.

□ кредити, надані суб'єктам господарювання в кредити, надані фізичним особам □ кредитний портфель

Рис. 1. Динаміка кредитного портфеля, кредитів, наданих суб'єктам господарювання та коштів фізичних осіб [4, с.50].

Як свідчать дані, за період з 01.01.2001 р. По 01.01.2007 р. Загальний обсяг кредитного портфеля збільшився в 9,2 рази, кредитів суб'єктам господарювання - в 11,4 рази, а кредитів фізичним особам - в 82,6 разів. В той же час, за цей період обсяг проблемних кредитів зріс з 2679 млн грн. До 4458 млн грн, або в 1,7 рази.

Можливості і характер впливу кредитної діяльності банків на розвиток економіки визначається як загальноекономічними факторами, так і внутрішніми особливостями окремо взятого банку. Тому на мікроекономічному рівні, враховуючи дилему дохідність-ризик та особливості і розробленої процедури організації кредитних операцій, першочергового значення набуває достовірна оцінка їх ефективності і розробка оптимальної кредитної політики. В практичній площині реалізації кредитних відносин лежить не тільки дохідність банку із врахуванням ризикованості, але й дохідність кожного кредитного проекту, як основа забезпечення повернення позик. Отже, формуючи власну кредитну політику, яка визначає характер і структуру кредитного портфеля, комерційні банки повинні розробити процедуру і визначити показники оцінки ефективності кредитних операцій.

Постановка задачі. В зв'язку з вищезазначеним, проблема оцінки ефективності кредитних операцій надзвичайно актуальна. Міжнародною практикою доведено, що отримання прибутку банком, підтримання його фінансової стійкості, високого рівня ліквідності і платоспроможності безпосередньо пов'язано з дохідністю його кредитної діяльності.

Основними цілями даної статті є наступні: обґрунтувати важливість визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку; навести перелік показників щодо оцінки ефективності кредитних операцій; визначити основні чинники, які впливають на її рівень.

Результати. Загальновідомо, що кредитна діяльність банків реалізується, безпосередньо, через здійснення кредитних операцій, які полягають у проведенні комплексу дій, пов'язаних з наданням і погашенням банківських позик.

Оцінка ефективності кредитних операцій комерційного банку, по суті, є практичною діяльністю, спрямованою на збирання, групування, опрацювання та інтерпретацію даних щодо процесу кредитування. Метою згаданої оцінки є отримання інформації про закономірності та тенденції розвитку кредитної діяльності банку, що дає інформаційну підтримку її регулюванню, дозволяє визначити напрями підвищення її ефективності. З цього приводу доцільно зауважити, що універсальної методики оцінки ефективності кредитних операцій банку не існує. Науковці пропонують низку показників, за якими, варто оцінювати кредитну діяльність банку [2, с. 106].

Безперечно, оцінювання ефективності будь-яких банківських операцій повинно зводитися до визначення їх дохідності та рентабельності. Адже питома вага доходу від кредитної діяльності банку традиційно найбільша в загальній структурі доходів банку.

Тому доцільно ефективність кредитної діяльності і кредитних операцій банку аналізувати за допомогою системи показників: 1) дохідність кредитних вкладень; 2) дохідність активів за рахунок кредитних операцій; 3) питома вага доходів від надання кредитів в загальній сумі доходів; 4) рентабельність кредитних операцій; 5) прибутковість кредитних операцій; 6) дохід на одного працівника кредитного відділу;

Дохідність кредитних вкладень розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню суму кредитних вкладень за досліджуваний період. Даний коефіцієнт є універсальним показником, що характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні операції. За умови ідеальної фінансової дисципліни позичальників, він дорівнюватиме середньозваженій процентній ставці за кредитами. Розраховується відношенням фактичної суми отриманого доходу від процентів за кредитами.

Дохідність активів за рахунок кредитних операцій розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню суму активів. Даний коефіцієнт характеризує внесок кредитних операцій у загальну дохідність активів. Різновидом його може бути показник, у знаменнику якого замість загальних активів - тільки дохідні активи, а за високої частки кредитів у загальних активах його значення наближатиметься до значення першого коефіцієнта [3, с. 20].

Питома вага доходів від надання кредитів у загальній сумі доходів розраховується діленням доходу від кредитних операцій на загальну суму доходів банку. Цей коефіцієнт характеризує частку доходів, отриманих банком від надання кредитів у загальних доходах банку від інших активних операцій. Якщо коефіцієнт питомої ваги кредитних доходів вищий коефіцієнта питомої ваги кредитів у дохідних активах, це свідчить про те, що ефективність кредитних операцій вища, ніж ефективність інших банківських операцій.

Рентабельність кредитних операцій розраховується діленням прибутку від кредитних операцій на витрати, пов'язані із залученням ресурсів та функціонуванням кредитного відділу. Різновидом цього показника може бути відношення процентних доходів від кредитів до процентних витрат, пов'язаних із залученням ресурсів, яке характеризує ефективність обраної політики щодо регулювання співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною розміщення ресурсів. Зростання даного коефіцієнта характеризує високу якість менеджменту в банку.

Прибутковість кредитних операцій розраховується діленням прибутку від кредитних операцій на середні кредитні вкладення і показує, скільки отримано прибутку від кредитних операцій на кожну гривню, вкладену в ці операції. Зростання показника прибутковості кредитних операцій вищими темпами порівняно зі зростанням показника дохідності кредитних операцій свідчить про підвищення ефективності кредитних вкладень.

Для порівняльного аналізу ефективності роботи працівників кредитних відділів різних банків або філій банку можна розраховувати показник продуктивності праці як відношення доходу від кредитних операцій до середньооблікової чисельності працівників кредитного відділу. Його не доцільно використовувати для порівняльного аналізу ефективності роботи різних відділів та департаментів у межах одного банку, адже продуктивність праці робітників різних структурних підрозділів залежить не від зусиль конкретних працівників.

Далі слід зазначити, що загальний прибуток комерційного банку є різницею між його валовим прибутком та витратами. Валовий дохід банку залежить, перш за все, від об'єму його кредитних вкладень і інвестицій, розміру процентної ставки за видаваними кредитами, від величини і структури активів банку.

Валові доходи комерційного банку є сумою процентних доходів і непроцентних доходів [4, с. 23]. Збільшення процентних доходів переважно може відбуватися під впливом двох чинників: збільшення об'єму кредитного портфеля, зміни рівня прибутковості.

Щоб проаналізувати як вплинуть ці чинники на доходи банку, розраховується абсолютна зміна доходу за формулою:

ддкр+адг=дд=д1-д0                                                                                                                  (1)

Де д 1,0 - доходи в звітному і базисному періодах відповідно, адкр - зміна доходу за рахунок динаміки об' єму кредитного портфеля, яка розраховується по формулі:

а дкр = ( кр1 - кр0 ) х я0                                                                                                            (2)

Де кр1,0 - об'єм кредитного портфеля в звітному і базисному періодах відповідно, я1,0 - рівень прибутковості в звітному і базисному періодах відповідно, адг - зміна прибутку за рахунок динаміки рівня прибутковості, яка розраховується по формулі:

адг = ( ю -я 0) х кр0                                                                                                                   (3)

Щоб проаналізувати як вплине ступінь ризику на рівень прибутковості, необхідно розрахувати індекс змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень [50,с. 45]. Індекс змінного складу (іпс) розраховується по формулі:

£ х ё1

Іпс = £ я0х ё0

Де я 1,0 - прибутковість кредитних операцій за ступенем ризику в звітному та базисному періоді відповідно, ^,0 - частка кредитів в звітному і базисному періоді відповідно.

Зміна середнього рівня прибутковості відбувається під впливом самого рівня прибутковості та змін кількісного показника, тобто структури. Щоб проаналізувати вплив змін в структурі кредитного портфеля на показник зміни рівня прибутковості обчислюють індекс фіксованого складу (іфс). Для цього прибутковість в базисному періоді корегують на структуру фактично виданих кредитів. Тоді формула індексу фіксованого складу буде записана так:

Хё1

Іфс = £ я0хё1

В цілому, проведений аналіз процентних доходів банку дозволяє зробити висновок про те, наскільки конкретний банк ефективно розміщував свої кредитні ресурси протягом визначеного періоду, а також динаміку частки прибутку від кредитних операції в загальних доходах банку. Це допоможе з'ясувати загальну тенденцію зміни рентабельності інших банківських операцій.

Важливим етапом в аналізу кредитних операцій завжди буде залишатись визначення факторів та причин, що вплинули на зміну абсолютного розміру прибутку від кредитних операцій [50,с. 24]. На прибуток від кредитних операцій впливають такі чинники: а) обсяг наданих кредитів; б) зміна структури наданих кредитів; в) зміна процентної ставки за кредит (ціна кредиту); г) зміна процентної ставки за депозитами (собівартість залучених ресурсів).

Розрахунок впливу цих чинників доцільно здійснювати за методикою: 1) для розрахунку впливу обсягу наданих кредитів на зміну прибутку необхідно базисну величину суми прибутку помножити на відсоток приросту фактичної суми наданих кредитів порівняно з базисною; 2) для розрахунку впливу структурних зрушень необхідно від базисної величини прибутку в перерахунку на фактичний обсяг та структуру відняти базисну суму прибутку, помножену на відсоток темпу зростання обсягів наданих кредитів; 3) для розрахунку впливу процентної ставки за кредит необхідно від фактичних процентних доходів банку відняти базисну величину доходів у перерахунку на фактичний обсяг та структуру наданих кредитів.

Висновки. В результаті дослідження з'ясовано:

А)     оцінка ефективності кредитних операцій комерційного банку дозволяє не тільки виявити проблемні питання в кредитуванні, а й дослідити причини, що обумовили виникнення цих проблем;

Б)     важливого значення набуває розрахунок системи показників, розрахунок яких дозволяє об'єктивно оцінити ефективність кредитних операцій банку, намітити основні шляхи удосконалення управління активами банку та підвищити результативність банківського менеджменту.

В)      на особливу увагу заслуговують наведені чинники, які впливають на прибуток від кредитних операцій, а також методика розрахунку їх впливу.

Подальші наукові розробки щодо розглянутої проблеми повинні бути спрямовані на конкретизацію наведеної методики, що дозволить підвищити загальний рівень ефективності кредитних операцій.

Література

1.           Аванесова і. А. Оцінка кредитної діяльності банку // фінанси україни. - 2005. - № 6. - с.103-112.

2.            Євтух о.т. кредит як соціально-економічне явище // фінанси україни. - 2006. - № 3. - с.7-21.

3.            Єрмоленко г.г., коршикова т.в. аналіз кредитних операцій банків // фінанси україни. - 2004. - № 3. - с.121-129.

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

4. Основні показники діяльності банків україни на 1 січня 2007 року // вісник нбу. - 2007. - № 2. - с. 50.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292