Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Височинська о.в., шавкун в.м.

Хмельницький національний університет

У статті аналізуються актуальні питання впливу глобалізації на розвиток банківської системи україни. Розглянуто проблеми функціонування іноземного капіталу у вітчизняному банківському секторі та запропоновано шляхи їх вирішення.

Актуальність дослідження. Xxi століття ознаменувалося початком формування єдиного глобального світового господарства. Значення національних кордонів зменшується, а зовнішні фактори економічного розвитку стали впливати і на національні господарства. При цьому, головним напрямом цього процесу стала глобалізація фінансової сфери економіки, основною тенденцією якої стало посилення концентрації банківських активів та капіталів, що вилилось у зміцнення позицій транснаціональних банків (тнб). В свою чергу, це призвело до дедалі активнішої експансії тнб на фінансові ринки країн, які розвиваються. Основною передумовою цього стала прискорена лібералізація доступу на національні фінансові ринки, що є обов'язковою умовою членства в багатьох міжнародних організаціях. Інтенсивність приходу іноземного капіталу в банківський сектор країн з перехідною економікою, різко зросла з середини 1990-х рр., особливо стрімким цей процес був у країнах східної європи та балтії (за винятком росії, білорусі. України). На сьогодні, у країнах східної європи та балтії іноземні банки контролюють уже 57 % активів. Пошук шляхів і сфер примноження капіталу та збереження його від інфляції є ще одним вагомим чинником, який сприяв розширенню присутності представників західного фінансового капіталу.

Аналіз останніх публікацій. Проблемам впливу фінансової глобалізації на банківську систему присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних економістів, зокрема а.с. філіпенка, о.і. рогача, с.я. боринець, ю.в. макогона, є.в. савельєва, з.о луцишина, с.р моісеєва, а.в. холопова, д.с. кідуела, р.л. петерсена та інших.

Метою статті є узагальнення особливостей тенденцій фінансової глобалізації для оцінки ризиків, пов'язаних з лібералізацією доступу іноземного капіталу на фінансовий ринок україни і розробка на цій основі пропозицій щодо узгодження інтересів вітчизняних банків та іноземного фінансового капіталу.

Виклад основного матеріалу. Банківська система україни на початковому етапі становлення і розвитку була мало привабливою для іноземного капіталу через наднизьку ефективність та надмірну концентрацію ризиків. Зараз в україні функціонує 30 банків з іноземним капіталом, з яких 11 - зі 100 %-м іноземним капіталом (всі вони є дочірніми). На сьогодні ці кредитні інститути зайняли певну нішу на ринку, однак не можна однозначно стверджувати, що вони суттєво потіснили банки з українським капіталом. Надходження іноземного капіталу у банківський сектор україни є об'єктивним наслідком інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний простір [2, с.137].

Під час підготовки нашої країни до участі у сот з особливою гостротою постало питання надання можливості іноземним банкам відкривати в україні свої філії. Головні проблеми, що виникають при цьому, полягають у наступному. По-перше, філії іноземних банків діють у правових рамках тих країн, де знаходяться ці банки. Наслідком цього може стати суттєве послаблення контролю і регулятивного впливу на них з боку нбу і вітчизняного законодавства. По-друге, філії іноземних банків матимуть кращі можливості щодо обсягів ресурсної бази, асортименту послуг порівняно із вітчизняними банківськими установами. Це означає, що іноземні банки зможуть досить швидко опанувати значні сегменти вітчизняного фінансового ринку та залучити кращих клієнтів, пропонуючи більш вигідні умови обслуговування. По-третє, кредитна політика іноземних банків цілком очевидно буде орієнтована на розвиток тих галузей і секторів української економіки, що мають порівняно високі прибутки і низькі ризики виробничої діяльності, а також, що головне, розвиток яких не містить конкурентних загроз на внутрішньому ринку україни і зовнішніх ринках для зарубіжних компаній, пов'язаних із відповідними банками. По-четверте, філії іноземних банків можуть зосередити свою увагу переважно на спекулятивних видах діяльності, де висока швидкість обороту капіталу та отримання прибутку від вкладених коштів. По-п'яте, вітчизняна банківська система і передусім органи банківського нагляду поки що не готові працювати саме з філіями іноземних банків. Це пов'язано із наявністю низки суттєвих проблем, таких як, формування консолідованої звітності, правил контролю. По-шосте, якщо прибутки філій іноземних банків спрямовуватимуться у загальний обсяг прибутків їх головних (материнських) банків, де вони й оподатковуватимуться, то це суттєво знизить кількість платників податків у вітчизняному банківському секторі із відповідним зниженням дохідної бази бюджету україни [1, с.11-14].

Отже, глобалізаційні процеси несуть в собі істотні ризики для вітчизняної банківської системи, так як порушується фундаментальний принцип її функціонування - створення рівноправних конкурентних засад діяльності всіх банків. Однак, як свідчить світова практика, не все так однозначно. Існує досить багато позитивних сторін присутності філій іноземних банків в україні. По-перше, підсумки емпіричних спостережень, здійснених у 80-ти країнах, свідчать, що у переважній більшості країн, де функціонують філії іноземних банків. Їх присутність однозначно вплинула на дві позиції: зменшення дохідності і маржі місцевих банків та підвищення ефективності банківської системи в цілому. Іноземні філії, які розгортають свою діяльність на ринках, що формуються, як правило, виявляються більш гнучкими з точки зору оптимізації витрат і забезпечують вищу прибутковість капіталу та активів. У такій ситуації місцеві банки змушені або адекватно відповідати зниженням витрат, або бути витісненими з ринку. Наявність такої конкуренції у перспективі позитивно вплине на ефективність тих вітчизняних банків, котрі прагнуть залишитися на ринку. По-друге, у деяких випадках філії іноземних банків стимулювали розвиток місцевих ринків капіталу. По-третє, філії іноземних банків можуть стати важливими гравцями у сегменті довгострокового кредитування, бо на відміну від дочірніх банків при наданні кредитів можуть спиратися на капітал материнського банку. По-четверте, філії імпортують стандарти корпоративного управління, які на порядок вищі, ніж в українських банках, що передусім виявляється у меншій частці недоходних активів, і загальній вищій якості активів. По-п'яте, відкриття філій іноземних банків сприятиме притоку прямих іноземних інвестицій в україну [3, с.89-90].

Загалом масштаб потенційних переваг присутності філій іноземних банків в україні порівняно з потенційними ризиками більший, причому останні стосуються більше проблеми стабільності економічного розвитку країни. А прийняття рішення по допуску філій іноземних банків на фінансовий ринок залишається під впливом суто політичних та кон'юнктурних чинників.

Висновки. З поглибленням фінансової глобалізації зростає рівень ризиків для національної банківської системи, але водночас відкриваються і нові перспективи. Для убезпечення вітчизняних банків має бути ухвалений комплекс заходів законодавчого і інституційного характеру. Зокрема, це може передбачати такі заходи як: встановлення верхньої межі участі іноземного капіталу у банківській системі україни; заборона на відкриття філій банками із офшорних зон; введення вимог щодо закріплення за філіями іноземних банків власного приписного капіталу відповідно до вимог до розмірів капіталу; обов'язкове виконання філіями зарубіжних банків усіх економічних нормативів; розширення повноважень нбу щодо координування діяльності філій. Як радикальніше рішення, може бути розглянута пропозиція повної заборони на відкриття філій іноземних банків із відповідним дозволом нерезидентам засновувати банки в україні лише як самостійні юридичні особи лише у вигляді ват для полегшення контролю за рухом капіталу.

Отже, щоб не втратити конкурентні переваги на світовому ринку капіталів, вітчизняні банки повинні постійно удосконалювати свої операції і послуги, нарощувати рівень капіталізації банківської системи і консолідації вітчизняного банківського бізнесу.

Література

1. Дзюблюк о. Грошово-кредитна система україни у контексті глобалізаційних процесів // вісник

Тдеу. - 2006. - № 2. - с. 7-20

2.             Кириченко м.м. процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в україні // актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 1. - с. 132-139

3.             Шелудько н.м. сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору україни // актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. - с. 85-92

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292