Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Сутність і етапи відмивання грошей

Вавдіюк н.с.

Луцький державний технічний університет

Однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнього часу є зростання кількості випадків участі банків у процесі «відмивання» брудних грошей. Це завдає відчутних моральних збитків кредитним установам, підриває довіру добропорядних вкладників, обіг брудних коштів шкодить економіці держави. З метою запобігання легалізації «брудних» коштів, провідні світові банки вдаються до різних методів і засобів: встановлюють спеціальні правила, а органи державної виконавчої влади запроваджують відповідні системи контролю, дають рекомендації стосовно конкретних напрямів боротьби із цим явищем.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з науковими програмами. Україна дотепер майже не стикалася з масштабним відмиванням грошей у його класичному варіанті. Характерною для нашої країни проблемою є ухилення від оподаткування та супутнє йому явище - неминучий відплив капіталу. Проте рано чи пізно майже перед усіма країнами постає проблема запобігання відмиванню «брудних» грошей. У цьому відношенні наше суспільство переживає етап становлення. Ось чому україна має враховувати особливості самої системи протидії відмиванню коштів, яка має координуватися не тільки з національною системою законодавства та економічним порядком держави, а й із міжнародною системою протидії, яка вже склалася і має свої принципи функціонування і розвитку.

Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення проблеми. В україні банківська система стала основною ланкою у схемі «відмивання» та переведення у готівку коштів підприємницьких структур, у будь-якій фінансовій сфері, особливо пов' язаній з фіктивними фірмами, нелегальними конвертаційними центрами тощо, обов'язково виявляється «банківський» слід - в україні чи за кордоном. Питанням визначення етапів «відмивання» грошей у банківській сфері займалися такі відомі вчені як барановський о.і., голованов н.м., перекислов в.е., фадеев в.а., попович в.м. та ін. [1-3].

Цілі статті. Зоною підвищеної фінансової небезпеки держави є «відмивання» грошей у банківській сфері: що, по-перше, банки є своєрідною ареною боротьби за перерозподіл власності, де беруть участь як «чисті», так і «брудні» гроші; по-друге, «відмиті» гроші зазвичай розміщуються на банківських рахунках, які часто відкриваються на підставних осіб, на фіктивні імена або від імені осіб, що діють за дорученням бенефіціарів. Характерною тенденцією є використання офіційних представництв іноземних банків для операцій з доходами від кримінальної діяльності. З забезпечення фінансової безпеки банківської сфери метою виявлення слідів «відмитих» грошей доцільно розглянути підходи вчених до визначення сутності та етапів їх формування.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Експерти та науковці розрізняють одно-, дво-, три-, чотирифазову, чотирисекторну модель «відмивання» грошей [1-3] (табл. 1).

Таблиця 1

Етапи «відмивання» грошейу                                 

Вчені, експерти

Вид моделі

Особливості

Бернасконі п.

Двофазова модель

1.     Відмивання грошей;

2.     Повернення в обіг

Дудоров о., музика а.

Двофазова модель

1.     Приховування джерелами коштів, одержаних у результаті вчинення злочинів;

2.                             Переведення коштів з кримінального обігу в легальний сектор економіки.

Асоціація французьких банків

Двофазова модель

1.                        Входження      "брудних" грошей.

2.     Імплантування вже легалізованого капіталу

Комітет сенату сша з міжнародних відносин

Трифазова модель

Отримання, консолідація і розміщення готівкової валюти. Консервація.

3.репатріація або інтеграція "відмитих" коштів у легальні організації

Савченко а.

Двофазова модель

1.                          Розміщення   - впровадження злочинно здобутого капіталу в фінансову систему держави; приховування джерела та власника;

2.     Інтеграція -репатріація в країну походження та асиміляція з легальними капіталами

Експерти

Американських органів правопорядку

Трифазова модель

1.залучення. 2.переміщення. 3.об'єднання.

Цюндом в.

Трифазова модель

В її основі лежить подібність процесу відмивання грошей до круговороту води в природі

Барановський о. І.

Трифазова модель

1.     Утворення «брудних» грошей

2.     Відмивання «брудних» грошей

3.                                  Рециклювання       «брудних» грошей

Римарук а.і., лисенков ю.м., капустін в.в., синянський с. А.

Трифазова модель

1.     Попереднє відмивання грошей;

2.     Розшарування;

3.     Інтеграція.

Експерти оон

Чотирифазова модель

1.     Звільнення від готівки і переказ її на рахунки підставних осіб

2.     Розподіл готівки.

3.     Маскування слідів вчиненого злочину.

4.     Інтеграція грошової маси.

Мюлер к.

Чотирифазова модель

1.     Країна основного злочину/діяльність: внутрішнє, попереднє «відмивання».

2.     Країна основного злочину/нелегальність: збирання грошей, що пройшли попереднє «відмивання», у пул і підготовка їх до контрабанди.

3.     Країна «відмивання»/нелегальність: підготовка до введення грошей у легальну фінансову систему.

4.           Країна         «відмивання»грошей/легальність: маскувальні дії у вигляді переказів, інвестиції

Бєлошапка в.

Чотирифазова модель

1.                   Введення грошей у національну фінансову систему;

2.                                   Перерахування     грошей за кордон;

3.                                   Циркулювання      грошей у банківських системах інших країн;

4.                          Повернення   коштів на батьківщину переказом або перерахуванням

Попович в.м.

Чотирифазова модель

1.     Утворення («намивання»);

2.     «відмивання»;

3.     Повернення «відмитих» грошей;

4.     Використання «відмитих» грошей.

 

Сьогодні до «брудних» грошових коштів відносяться не тільки доходи від наркобізнесу, але і доходи, одержані від торгівлі зброєю, людьми, контрабанди, викрадання людей, несплати податків і інших незаконних джерел.

В цілому, за визначенням фатф, легалізація (відмивання) доходів, одержаних незаконним шляхом, - це надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, придбаними свідомо незаконним шляхом.

У своїх дослідженнях доцільно використовувати схему відмивання «брудних» грошей, запропоновану римаруком а.і., лисенковим ю.м., капустіним в.в., синянським с.а. (рис. 1), оскільки запропонована вченими схема найбільш точно відображає етапи утворення та відмивання коштів.

Збір брудних грошей

Брудні гроші поступають у фінансову систему

Придбання цінних активів фінансові інвестиції

Нашарування

Платіж «а» за підробленим

Рахунком компанії «х»

Фшорнии банк

Інтеграція

Рис. 1. Схема відмивання «брудних» грошей

 

Опишемо коротко кожну із стадій [3, с.20-33].

Перша дія - розміщення (placement) - це фізичне розміщення наявних грошових коштів у фінансові інструменти, а також розміщення засобів територіально віддалене від місць їх походження.

Може бути виконано шляхом депонування засобів в місцевих банках або гущавині всього в інших типах фінансових установ. Грошова готівка може бути також переведена за межу для її депонування в іноземних фінансових установах або використана для придбання товарів високої цінності (художні твори, літаки, дорогоцінні метали і камені), які можуть перепродувати з оплатою банківським чеком або банківським переказом.

Методи, використовувані на цій стадії «відмивання», припускають розміщення:

-                     • у традиційних фінансових установах;

-                     • у нетрадиційних фінансових установах;

-                     • через установи нефінансового сектора;

-                     • за межами країни.

Друга дія - нашарування (layering).

Завдання тут полягає в тому, щоб шляхом складної послідовності фінансових операцій («накладенням» шарів) відокремити незаконні доходи від їх джерела і приховати так званий аудиторський слід (відстежування угод при проведенні перевірки).

Методи, які використовуються в процесі шарування:

1.            Переказ наявних грошей в грошові інструменти;

2.             Придбання і продаж майна;

3.            Електронний переказ коштів;

4.             Множинний переказ грошей на рахунки інших фірм.

Ця стадія може включати такі операції, як переклад депонуючої грошової готівки, конвертація депонуючої грошової готівки в грошово-кредитні інструменти (облігації, акції, дорожні чеки і ін.), перепродаж товарів високої цінності і грошово-кредитних інструментів, інвестиції в нерухомість і легальний бізнес, особливо в індустрію туризму і дозвілля.

Третя дія - інтеграція (integration). Інтеграція - додання видимості легальності злочинно одержаним фінансовим коштам. На цій фазі гроша знаходять легальне джерело походження і інвестуються в легальну економіку.

Після того, як процес розшарування успішно проведений, особи, що «відмивають» гроші, повинні створити видимість достовірності при поясненні джерел появи свого багатства. На стадії інтеграції «відмиті» гроші поміщаються в банківську систему під виглядом законно зароблених доходів.

При інтеграції «відмиті» гроші повертаються в банківську систему під виглядом чесно зароблених доходів. Інтеграція може включати досить велике число різного роду способів і техніки, наприклад використання компаній для надання позики у розмірі незаконних доходів або використання засобів, що депонують в іноземному банку, як застава під кредити місцевих банків. Інший поширений метод полягає у

Виписуванні помилкових накладних (рахунків) за продані або фіктивно продані товари за межу.

Якщо слід «відмитих» грошей не був виявлений на двох перших стадіях, то потім відокремити законні гроші від незаконних достатньо складно. Виявлення «відмитих» грошей на стадії інтеграції стає можливим, як правило, лише за допомогою агентурної роботи. Методи, що використовуються на стадії інтеграції:

1.            Продаж нерухомості;

2.             Спотворення цін зовнішньоторговельних операцій;

3.            Операції із заниженням /завищенням/ ціни;

4.             Трансферпрайсинг;

5.            Використання банківських рахунків іноземної або сумісної фірми;

6.             Депонування готівки на банківський рахунок фірми;

7.            Підставні компанії і помилкові кредити;

8.            «відмивання» через казино і лотереї;

9.            Встановлення контролю над іноземними банками.

Використання вказаних методів інтеграції грошової маси істотно полегшується у зв'язку з існуванням у ряді зарубіжних країн банків, які не зацікавлені давати поліції відповідну інформацію про своїх клієнтів. Йдеться, головним чином, про офшорний банківський бізнес, який вважається в даний час одним з найприбутковіших. Основними причинами поширеності такого бізнесу є: відрахування невеликого доходу, що одержується банками від своїх клієнтів, до бюджету держави; наявність в числі засновників банку осіб з місцевого населення і запрошення деяких представників з числа місцевих громадян на роботу до таких установ.

Висновки. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі економіки доцільно здійснювати за допомогою наступних засобів. Серед них, зокрема, розробка і прийняття з метою дотримання в банківській практиці законів і різноманітних підзаконних актів, директив міжнародних економічних союзів, спеціальних правил, запропонованих провідними світовими банківськими установами, рекомендацій органів виконавчої влади окремих країн стосовно конкретних напрямів боротьби з цим явищем, впровадження відповідних систем контролю.

Література

1.            Барановський о. І. „відмивання" грошей: сутність та шляхи запобігання. - х.: вид-во „форт". - 472 с.

2.            Попович в.м. тіньова економіка як предмет економічної кримінології. - к.: „правові джерела", 1998. - 448 с.

3.             Рымарук а.и., лысенков ю.м., капустын в.в., синянський с.а. под редакцией профессора рымарука а.и. отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. - к.: юстиниан. - 2003. - 544 с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292