Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Бук л.м., колісник м.

Львівська комерційна академія

Проаналізовано динаміку показників діяльності банківської системи україни, доходів населення та споживчих настроїв. На основі розрахунку парного коефіцієнта кореляції зроблено висновок про зв 'язок між доходами населення та обсягами залучених депозитів і наданих кредитів, а також про вплив індексу споживчих настроїв населення на питому вагу кредитів та депозитів у ввп.

Найбільшим сектором українського фінансового ринку на сьогоднішній день є ринок банківських послуг. Це зумовлюється тим, що саме банки задовольняють потреби фізичних осіб та суб'єктів підприємництва у кредитних ресурсах, сприяють раціональному використанню коштів своїх клієнтів, забезпечують обіг грошової маси, а також беруть активну участь у регулюванні реального сектору економіки. Як фінансові посередники, банки акумулюють тимчасово вільні кошти та перерозподіляють їх в економіку. Розвиток ринку банківських послуг суттєво впливає на розвиток економіки в цілому. Своєю чергою, виявлення факторів, що впливають на розвиток банківського сектору та спрямування їх впливу у потрібному напрямку сприятиме цьому розвитку та зміцненню економіки.

Розвиток сфери банківських послуг обумовлений впливом численних факторів: сприятливим законодавчим середовищем, зростанням сукупних активів операторів на ринку, економічною ситуацією в країні, а також, найбільш відчутним для громадян показником - зростанням їхніх доходів. Безумовно, усі ці фактори детермінують розвиток ринку, але необхідно, на наш погляд, враховувати також вплив факторів більш суб'єктивного характеру, серед яких: оцінка громадянами їхнього економічного становища, очікування громадян щодо можливості зміни їхнього матеріального становища на майбутнє, ставлення громадян до можливості економічного розвитку на майбутнє, готовність громадян здійснювати великі покупки. Усі перелічені фактори дозволяє врахувати індекс споживчих настроїв населення [1].

Проблемі функціонування банківської системи україни в сучасних умовах, розвитку сфери банківських послуг, використанню інструментів менеджменту та маркетингу в діяльності банків присвячені праці багатьох науковців, зокрема вовчак о.д [2], козюк в.в [3], кочетов в.м [4], бор м.з., пятенко в.в [5] та інші. Проте дослідження ринку банківських послуг зазвичай відображають загальний стан ринку, зміни, що на ньому відбуваються, та вплив окремих факторів на показники діяльності банків та на розвиток банківського сектора загалом. Поряд з цим, дослідженню впливу споживчих настроїв населення на обсяги наданих банками кредитів та залучених депозитів належної уваги не приділяється.

Мета статті полягає у виявленні впливу споживчих настроїв та доходів населення на такі показники діяльності банків як обсяги наданих кредитів і депозитів, з тим, щоб в подальшому мати можливість їх прогнозувати. Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати динаміку зазначених показників діяльності банківської системи україни, доходів населення та індексу споживчих настроїв та розрахувати парний коефіцієнт кореляції, що свідчитиме про щільність зв'язку.

Простежимо залежність обсягів залучених депозитів та наданих кредитів від доходів населення, а також вплив індексу споживчих настроїв населення на величину питомої ваги наданих кредитів та депозитів у валовому внутрішньому продукті (ввп).

На основі опрацювання джерел [6], [7], [8], [9], [10], [11] та розрахунку питомої ваги наданих кредитів і залучених депозитів у ввп виявлено динаміку відповідних показників діяльності банківської системи (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка показників діяльності банківської системи україни у 2001 - 2006 рр.         

Показник

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Обсяг наданих кредитів, млн грн.

28626,516

37376,685

48292,533

79783,467

107618,394

179278,616

Обсяг залучених депозитів, млн грн.

22267,027

29990,862

55190,121

83991,213

116181,328

165059,608

Частка кредитів у ввп, %

14,0

16,6

18,1

23,1

25,7

40,0

Частка депозитів у ввп, %

10,9

13,3

20,6

24,3

27,8

36,8

 

Аналіз даних табл. 1 свідчить про те, що на ринку банківських послуг україни за період з 2001 р. По 2006 р. Простежується тенденція до зростання показників діяльності операторів ринку. Це відображає позитивну динаміку та свідчить про розвиток ринку.

Простежимо вплив доходів населення на показники функціонування банківської системи. Для цього, насамперед, потрібно проаналізувати динаміку доходів населення україни (табл. 2).

Динаміка доходів населення україни у 2001-2006 рр.

Таблиця 2

Показник

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Доходи, млн грн

157996

185073

215672

274241

381404

475200

Темпи росту ланцюгові, %

-

117,1

116,5

127,2

139,1

124,6

Темпи росту базисні, %

-

117,1

136,5

173,6

241,4

300,8

Розраховано за даними держкомстату україни [12].

Для оцінки щільності зв'язку між обсягом залучених депозитів та доходами населення розрахуємо парний коефіцієнт кореляції, який характеризує залежність між показником та фактором, який на нього впливає. Парний коефіцієнт кореляції розраховується за формулою:

 

N

N

N

 

Г = -

Nz хіуі -z xi z уі i=1 i=1 i=1

 

2

2

\

N

N

F

 

Z xf - z

*

2z уі - z уі

V i=i

I=1

I=1

V i=i

 

R - парний коефіцієнт кореляції;

Хі - середнє значення фактору в і - тому році;

Уі - середнє значення показника в і - тому році;

N - кількість років;

Для спрощення процедури обчислення, скористаємось засобами ms excel і отримаємо наступний результат: r = 0,994. Одержане значення парного коефіцієнту кореляції дуже близьке до 1, що свідчить про високий ступінь щільності зв'язку між обсягами залучених депозитів та доходами населення.

За аналогією обчислимо парний коефіцієнт кореляції для визначення впливу обсягів доходів населення на обсяги наданих банками кредитів. Отримаємо наступний результат: r = 0,985. Одержане значення парного коефіцієнту кореляції також дуже близьке до 1, що свідчить про високий ступінь щільності зв'язку між обсягами наданих кредитів та доходами населення.

Отримані результати свідчать про значний вплив доходів населення на обсяги наданих кредитів та залучених депозитів.

105

На наш погляд, доцільно простежити вплив факторів більш суб'єктивного характеру на зміну показників діяльності банківської системи україни. Для цього проаналізуємо зміну індексу споживчих настроїв населення (рис. 1). Цей індекс визначається на підставі вибіркового обстеження домогосподарств країни і є сукупним індексом, розрахованим на основі індексів: поточного особистого матеріального становища, очікуваних змін особистого матеріального становища, очікуваного розвитку економіки країни впродовж року, очікуваного розвитку економіки країни впродовж п'яти років, доцільності робити великі покупки. Його значення змінюється від 0 до 200. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки [1].

Де

102,7

100,6

 

100

£

W

(u «

.5 х

X

95,6

95

92,1

90

85

Ей к сп

 

80

2001 р 2002 р 2003 р 2004 р 2005 р

Рік

Рис. Динаміка індексу споживчих настроїв населення у 2001 — 2005 рр.

Простежимо вплив динаміки індексу споживчих настроїв населення на питому вагу кредитів та депозитів у ввп. У цьому випадку також скористаємось парним коефіцієнтом кореляції.

Значення парного коефіцієнта кореляції, що відображає вплив індексу споживчих настроїв на питому

Вагу депозитів у ввп україни складає 0,985. Можемо зробити висновок про високий ступінь щільності зв'язку між споживчими настроями населення та часткою депозитів у ввп.

Значення парного коефіцієнта кореляції, що відображає вплив індексу споживчих настроїв на питому вагу кредитів у ввп україни складає 0,986. Отримане значення близьке до одиниці, що свідчить про значний вплив споживчих настроїв населення на частку кредитів у ввп.

Розрахунок щільності зв'язку між наведеними показниками розвитку ринку банківських послуг та такими факторами впливу як доходи і споживчі настрої має практичне подальше застосування. Прогнозування розвитку ринку на майбутнє за допомогою регресійного аналізу можна здійснювати на основі факторів, які характеризуються високою щільністю зв'язку з результатами діяльності банківської системи.

Література

1.            Сезон свят не поліпшив настрої українців // www.icps.kiev.ua

2.             Вовчак о.д. банківська інвестиційна діяльність в україні: монографія. - львів: лка, 2005. - 544 с.

3.             Козюк в.в. сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення: монографія. - тернопіль: астон, 2001. - 300 с.

4.             Кочетов в.м. забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико- методологічні аспекти: монографія / мін. Освіти і науки україни. Кнеу. - к., 2002. - 238 с.

5.             Бор м.з., пятенко в.в. менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - м.: икц «дис», 1997. - 288 с.

6.             Структура активів банків україни станом на 01.07.2001 // вісник нбу. Вересень - 2001. - с. 24 - 35.

7.             Структура активів банків україни станом на 01.07.2002 // вісник нбу. Вересень - 2002. - с. 10 - 25.

8.             Структура активів банків україни станом на 01.07.2003 // вісник нбу. Вересень - 2003. - с. 24 - 39.

9.             Структура активів банків україни станом на 01.07.2004 // вісник нбу. Вересень - 2004. - с. 48 - 67.

10.            Структура активів банків україни станом на 01.07.2005 // вісник нбу. Вересень - 2005. - с. 46 - 65.

11.            Структура активів банків україни станом на 01.07.2006 // вісник нбу. Вересень - 2006. - с. 40 - 65.

12.            Державний комітет статистики // www.ukrstat.gov.ua

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292