Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Арбузов с.г., попова і.в.

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-барановського

В статті розглянуто стратегічний банківський менеджмент як важливий фактор прискорення інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір. Розглянуто принципову позицію щодо визначень „ банківський менеджмент" та „ стратегічний банківський менеджмент". Визначено шляхи сучасного банківського менеджменту у галузі банківського нагляду.

Банківська система україни представлена великою кількістю установ, не всі з яких відповідають вимогам нбу та здатні ефективно функціонувати в умовах високої конкуренції та високої концентрації банківських установ.

Стратегічна мета україни, якою є набуття членства в європейському союзі, становить нові завдання перед банківською системою країни. Для їх вирішення банки повинні бути потужними, характеризуватися високим рівнем капіталізації, ліквідності, бути міцно пов' язаними з реальним сектором економіки та мати високу якість менеджменту.

У сучасних динамічних інтеграційних умовах саме стабільність і надійність банківської системи, вдосконалення банківського менеджменту і посилення його стратегічної складової мають ґрунтовне значення.

Питання банківського менеджменту та фінансової безпеки вивчали такі зарубіжні та вітчизняні учені: а.а.томпсон, а.дж.стрикленд, д.кемпбелл, к.боумен, е.рід, р.коттер, е.гілл, р.сміт, в.к.сенчагов, е.а.уткін, о.і.новопашин, а.н.люкшинов, ю.с.масленченков, о.кириченко, і.гіленко, а.ятченко, о.в.васюренко, о.с.власюк, а.і.сухоруков, с.і.пирожков, м.м.єрмошенко, о.і.барановський, о.дзюблюк, а.м.мороз та інші. Однак вплив стратегічного банківського менеджменту на рівень фінансової безпеки держави ще недостатньо досліджено.

Вивчення стану та аналіз тенденцій розвитку банківської системи україни дають підстави стверджувати, що вона практично сформована і, в цілому, відповідає вимогам перехідного періоду та враховує рекомендації базельського комітету. Розробка національним банком україни необхідної нормативно-правової бази, запровадження нових принципів діяльності банків, організація ефективної системи банківського нагляду, менеджменту, використання зарубіжного та накопичення власного досвіду - зробили банківську систему

України важливою складовою фінансово-кредитної системи держави.

Управління банками може бути здійснено в кількох напрямах - стратегічному, організаційному, операційному і фінансовому, які є складовими системного банківського менеджменту. Системний підхід у банківському менеджменті полягає в тому, щоб брати до уваги, як саме впливають управлінські рішення щодо окремих організаційних, операційних або фінансових питань на стійкість банківської системи загалом або стан окремих банків, реалізацію їх стратегічних цілей і поточних завдань.

В цілому, банківська система україни є системою відкритого типу. В україні створено рівні умови для реєстрації та функціонування банків з вітчизняним і іноземним капіталом, зокрема й щодо регламентації менеджменту банківських операцій та їх оподаткування, права виходу у світовий фінансовий простір. Але глибокій інтеграції банківської системи україни у світову фінансову систему заважає недостатній рівень суверенного рейтингу держави, що відштовхує серйозних іноземних інвесторів, та невисока конкурентоспроможність банківської системи україни порівняно із банківськими системами інших країн і міждержавними утвореннями. Враховуючи цей факт, завдання стратегічного менеджменту банківської системи україни можна поділити на п'ять взаємопов'язаних частин:

-                    Забезпечення ефективного розвитку і дієвості банківської системи україни, що сприяє сталому економічному зростанню країни, поліпшенню соціального захисту та добробуту населення і спрямоване на зміцнення фінансової дисципліни в державі, дотримання принципів ефективності та доцільності;

-                    Визначення стратегічних цілей та пріоритетів для подальшої розбудови банківської системи;

-                    Виявлення та класифікація ризиків у банківській сфері;

-                    Ефективна реалізація основних завдань стратегічного банківського менеджменту;

-                    Організація моніторингу ризиків і загроз у банківській сфері, що впливають на рівень конкурентоспроможності банківської системи україни порівняно із банківськими системами інших країн і міждержавними утвореннями

При цьому основними пріоритетами стратегічного менеджменту банківської системи є:

1)           Рівень капіталізації

Для банків з недостатньою капіталізацією з боку нбу має бути передбачено такі заходи впливу: зобов' язання продажу акцій; заборона на виплату дивідендів; обмеження на рівень відсоткових ставок за зобов' язаннями; заборона на виплату надлишкових компенсацій менеджменту і на прийняття депозитів від банків-кореспондентів; введення обмежень на сплату відсотків за боргами та здійснення операцій, які істотно відрізняються від їх звичайної діяльності.

2)            Забезпечення належного рівня банківського кредитування реальної економіки

Стратегічний банківський менеджмент у сфері кредитування реального сектору економіки та населення необхідно спрямувати на:

-                    Розширення форм кредитування малого та середнього бізнесу із залученням небанківських фінансових установ;

-                    Розширення сфер іпотечного кредитування шляхом розвитку ринку заставних, емісійних іпотечних цінних паперів; створення відповідної інфраструктури та державного земельного кадастру і реєстру нерухомого майна; забезпечення надійної системи реєстрації землі, впровадження консорціумного кредитування;

-                    Широке територіальне охоплення населення кредитними послугами, в тому числі із застосуванням накопичувальних інвестиційних схем - пенсійних рахунків, рахунків на оплату навчання та придбання житла тощо;

-                    Використання лізингових схем кредитування, зокрема для підтримки підприємств сільського господарства та сфери послуг;

-                    Розкриття банківської інформації шляхом створення системи незалежних рейтингових агентств та кредитних бюро;

-                    Здійснення довірчих операцій, зокрема в управлінні пайовими фондами;

-                    Створення систем мобільного, інтернет- і телебанкінгу та інтегрування їх у діючі платіжні системи з передбаченням відповідних систем захисту;

-                    Залучення кредитів міжнародних фінансових організацій, окремих держав і суб' єктів господарювання, надходження від здійснення приватизаційної діяльності, коштів на закордонних рахунках.

3)            Антиінфляційна спрямованість грошово-кредитної політики

Це одне із завдань стратегічного банківського менеджменту нбу та держави, що забезпечує стабільність національної грошової одиниці - гривні шляхом підтримування такої динаміки монетарних агрегатів, яка водночас задовольняє попит на гроші і не створює загрози для значної зміни цін. Стратегічний банківський менеджмент у цій сфері доцільно було б удатися і до таких кроків:

-                    Упровадження ефективних заходів, спрямованих на виведення національної економіки з «тіні» та прискорення її зростання до рівня 9- 10 %;

-                    Інструментами процентної політики нбу і фіскальної політики уряду забезпечити таку динаміку приросту депозитів фізичних осіб, яка буде достатньою для уповільнення інфляційних процесів;

-                    Законодавчо врегулювати митні бар'єри для наповнення внутрішнього ринку продовольчими товарами і товарами широкого вжитку;

-                    Удосконалити ринок цінних паперів з метою антиінфляційної стерилізації надлишкової ліквідності і оптимального управління грошовою пропозицією;

-                    Проводити економічно обґрунтовану цінову політику, що стосується, насамперед, залізничних тарифів, а також цін на продукцію інших природних монополій.

4)             Забезпечення стабільності фінансового стану банківської системи

Нестабільність фінансового стану значної кількості вітчизняних комерційних банків є чи не основною загрозою фінансовій безпеці держави. Баланси більшості банків містять ненадійні кредити, а баланси підприємств відповідно можуть містити борги без перспективи їхньої сплати [7].

Як наслідок, окремі комерційні банки часто свідомо збільшують фінансовий прибуток, щоб опублікувати його і мати привабливіший вигляд в очах клієнтів. Водночас у їхній податковій звітності зазначено збиткову діяльність. До того ж найпоширеніші схеми пов'язані зі страхуванням банками своїх кредитних ризиків в афільованих страхових компаніях.

Не сприяє фінансовій стабільності і структура банківської системи україни. Оптимальною є така її побудова, за якої динамічний розвиток вітчизняної економіки міг би бути щонайбільше забезпечений повноцінним набором основних банківських продуктів, яких потребують суб'єкти ринку.

Відтак, вирішення питань оптимізації структури банківської системи україни слід вважати необхідною умовою зміцнення стійкості банківського сектору, підвищення довіри до нього з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, а також посилення його ролі у стимулюванні прискореного та збалансованого розвитку всіх галузей і секторів економіки держави.

5)            Ефективний банківський нагляд та регулювання

Цей вид банківського менеджменту є запорукою забезпечення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів та наближення його до міжнародних стандартів і практики. На вимогу закону україни «про банки і банківську діяльність», що містить низку нових положень про банківський нагляд і регулювання, та зважаючи на базельські принципи і директиви єс з ефективного банківського нагляду, стратегічний банківський менеджмент в україні здійснюється шляхом практичного впровадження нормативно-правових актів, які є методологічною базою регулювання діяльності банків.

Попри позитивні оцінки світового банку та міжнародного валютного фонду у сфері банківського нагляду є недоліки, які знижують його дієвість. Щоб їх усунути, на нинішньому етапі менеджмент у галузі банківського нагляду ми вважаємо запровадити такі шляхи вирішення поставленого завдання:

-                     Впровадження нагляду доцільно проводити лише на основі оцінки банківських ризиків, зокрема, шляхом контролю за процесами впровадження систем управління ризиками; ідентифікації ризиків, визначення їх розміру, оцінки розроблених стратегій нагляду; розробки методичних рекомендацій стосовно визначення та оцінки ризиків банківської діяльності та щодо запровадження механізмів їх управління і хеджування;

-                     Забезпечення нагляду необхідно здійснювати на консолідованій основі шляхом отримання повної інформації про відповідних клієнтів банку або їх консолідовані групи, а також оцінки впливу кожного учасника групи на стабільність роботи банку;

-                     Орієнтувати систему нагляду на засоби превентивного контролю та раннє попередження, особливо зі спорідненими особами;

-                     Особливий контроль треба здійснювати за власниками істотної участі та змінами у структурі власності шляхом перевірки джерел походження коштів і визначення їх реальних власників;

-                     Забезпечувати належний контроль за наявністю у банківських установ можливостей протидії банківському шахрайству, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Таким чином, головним завданням стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни є забезпечення фінансової стабільності комерційного банку та інтеграції банківського капіталу до світового фінансового простору.

Література

1.            Мексон м..х., альберт м., хедоури ф. Основы менеджмента: пер. С англ. - м.: дело, 1995. - 704 с.

2.             Долан э. Дж., кемпбелл к..д., кемпбелл р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - спб.: аозт «санкт-петербург. Оркестр», 1994. - 493 с.

3.             Кириченко о., гіленко і., ятченко а. Банківський менеджмент - к.: основи, 1999. - 671 с.

4.             Васюренко о.в. современные методы управления банковскими ресурсами. - харьков: гриф, 1997. -

392 с.

5.            Рид э., коттер р., гилл э., смит р. Коммерческие банки. - м.: сп «космополис», 1991. - 480 с.

6.            Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки україни // ніпмб; за ред. А.і.сухорукова. - к., 2003. - 64 с.

7.             Дзюблюк о. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці. - вісник нбу. - 2005. - '3.

8.             Сухоруков а.і. сучасні проблеми фінансової безпеки україни - к.: ніпмб, 2005. - 140 с.

9.            Бюлетень нбу. - 2005. - с. 2.

10.            Урядовий кур'єр. - 2005. - '96. - с. 7.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292