Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Щербань в.м.

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

На сучасному етапі розвитку економіки україни постає проблема щодо створення певного ефективного механізму державного регулювання ринковою інфраструктурою країни. Особливо гостро ця проблема стосується організації процесу регулювання державних закупівель та розподілення. Державне управління є прерогативою некомерційної складової маркетингу.

Основне завдання некомерційного маркетингу у сфері державного управління полягає у необхідності задоволення двох основних груп потреб громадян. А саме:

1.            Група базових потреб - право на життя, право на працю, на відпочинок, на соціальний захист, на охорону здоров'я, на безпечне довкілля тощо.

2.            Група найважливіших потреб - право на вільний розвиток особистості, на повагу до гідності громадянина, на свободу та особисту недоторканість, на свободу думки і слова, право на підприємницьку діяльність, на страйк, на освіту тощо.

Якщо органи державної виконавчої влади розглядати як суб'єкти маркетингу, то їх можна прокласифікувати шляхом розділення на наступні рівні:

1.           Вищий маркетинговий рівень виконавчої влади;

2.            Галузеві маркетингові органи державної виконавчої влади;

3.            Місцеві маркетингові органи державного управління;

4.            Окремі маркетингові органи державних установ.

Якщо органи виконавчої влади, незалежно від їх рівня, органічно поєднають основні інструменти політичного маркетингу та менеджменту у своїй повсякденній діяльності, вони будуть здатні створити ефективну систему соціального управління країною. Організаційний інструмент з елементами інноваційного маркетингу, який запропоновано у цій роботі, може додати методичного та практичного наповнення до загальнодержавної системи соціального управління в україні за сучасних умов політично-економічної трансформації. Звідси постає проблема щодо адаптування маркетингових бізнес-технологій до специфіки державного управління з урахуванням існуючих соціально-політичних умов державного устрою країни для забезпечення ринку влади дієвим ефективним маркетинговим управлінським інструментарієм.

Маркетингова система державного управління в україні має складатися із декількох підсистем. А саме: підсистеми національного маркетингу; підсистеми муніципального маркетингу; підсистеми фірмового

Маркетингу. Національний, регіональний, муніципальний маркетинговий комплекс призначений створювати сприятливі зовнішні умови для підвищення ефективності функціонування підсистеми фірмового маркетингу. Інакше кажучи, для підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств всіх галузей та видів господарської діяльності.

Отже, одним із можливих шляхів адаптування деформованої структури загальнодержавного господарського комплексу до потреб суспільства на засадах маркетингу може бути органічне інтегрування державних управлінських функцій з маркетинговими інструментами. Головним важелем у реалізації такого процесу інтегрування логічно вважати управлінську функцію. Управлінська функція як процес забезпечення системи соціального управління політико-економічною сферою держави, має бути озброєна ефективним управлінським апаратом, який повинен об'єднувати всіх учасників управлінського процесу на загальних засадничих умовах командного спрямування.

Виходячи із цього ми пропонуємо варіант моделі командної структури державного управління, яка спрямована на забезпечення організаційної та професійної когерентності кадрового управлінського персоналу всіх державних структур. Ця модель, що зображена на рис. 1, сприяє створенню атмосфери командної компетентності та колективного розвитку всіх членів команди у наступних напрямках.

1.             Напрямок, що забезпечує готовність всіх членів команди досягати певного ефекту колективної праці;

2.            Напрямок, що забезпечує готовність до оволодіння колективним обсягом знань, умінь, і навичок, що є необхідними для успішної роботи команди.

Рис. 2. Схема структури маркетингового менеджменту у сфері державного управління

Все це, у комплексі, створює потужний потенціал та набір ключових факторів успіху для забезпечення як високого рівня командної компетенції, так і ефективного управління на всіх підсистемах маркетингової системи держави.

Організація роботи управлінської команди за врахуванням визначених вище характеристик та показників групового трудового потенціалу дозволяє досягати суттєвих позитивних результатів функціонування всіх маркетингових підсистем загальної маркетингової системи державного управління. Отже, якщо вважати управлінську функцію як головну у системі маркетингу державного управління від місцевого рівня до загальнодержавного, то модель структури управління цим процесом за вертикальним принципом можна подати у вигляді схеми, що показана на рис. 2. Дана модель передбачає створення шістьох рівнів суб'єктів маркетингового державного управління. Центральним елементом, ядром структури, є третій рівень, тобто "державний департамент з маркетингової політики".

Література

1.            Бебик в. М. Політичний маркетинг і менеджмент.: монографія. - к.; мауп, 1996. - 144 с.

2.             Государственная власть и предприятие: от команды к партнерству / под ред. Ю.м. осипова. - м.: междунар. Отношения, 1991.

3.            Гребнев е.т. управленческие нововведения. - м.: экономика, 1985.

4.             .державне управління: теорія і практика/ за загальн. Ред. В.б. авер'янова. - к.: юрінком інтер, 1998.

- 432 с.

5.            Лапко о. О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. - к.: іеп нану, 1999.

6.             Окландер м.а. проблеми формування маркетингової системи країни. К.: наук. Думка, 2002. - 168 с.

7.            Роматє.в. маркетинг у державному управлінні. // маркетинг в україні, № 4, 2003- с 32-35.

8.             Щербань в.м. модель інноваційного менеджменту в системі командного управління корпоративною організацією. // формування ринкових відносин в україні. "збірник наукових праць" випуск № 11 (66). - к.: ндєі. 2006-с. 45-48.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292