Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Фоломкіна і.с., балабанова л.в.

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-барановського

У статті обґрунтовано необхідність проведення діагностики процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств, розглянуто зміст, порядок та результати оцінки процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору (функціональний зріз) підприємств донецька і донецької області.

Перед сучасними підприємствами, які прагнуть довгострокового успіху на ринку і підвищення або збереження своєї ринкової частки у складних і невизначених умовах маркетингового середовища, гостро постає питання ефективного стратегічного управління і використання сучасних інструментів стратегічного розвитку. Менеджери нової формації усвідомлюють той факт, що маркетингова орієнтація діяльності підприємств і використання маркетингового підходу до управління вже стало об'єктивною необхідністю функціонування на ринку, і саме використання маркетингу як базової концепції управління забезпечить професійне і ефективне управління розробкою і реалізацією стратегій підприємства.

В сучасній літературі приділяється значна увага питанням реалізації розроблених підприємством стратегій (стратегічного набору). Прибічники системного підходу, зокрема, п.в. забєлін, с.а. кузнєцова, в.д. маркова, н.к. моісеєва, р.паскаль, т.питерс, р.уотерман та інші, для створення ефективного механізму реалізації стратегій пропонують використовувати системний підхід і удосконалювати окремі елементи системи управління, що забезпечують реалізацію стратегій підприємства. Використовуючи функціональний підхід, науковці, зокрема, в.о. василенко, і.в. жалінська, г.в. осовська, т.і. ткаченко, о.л. фіщук та інші, пропонують розглядати реалізацію стратегій як послідовне здійснення основних функцій управління.

Однак, майже зовсім не приділяється уваги маркетинговому підходу до управління реалізацією стратегічного набору, хоча реалізація розроблених підприємством стратегій на основі використання маркетингової концепції в управлінні, без сумнівів, надасть йому ряд переваг на ринку у довгостроковій перспективі. Метою впровадження маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств є створення сучасного механізму реалізації стратегій підприємства, що відповідає зовнішнім і внутрішнім умовам функціонування підприємства [1, с. 202], тому діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств дозволить керівництву виявляти слабкі сторони у процесі реалізації своїх стратегій і вчасно приймати заходи з їх ліквідації, хоча на теперішній момент у літературі не висвітлені напрямки її здійснення.

Метою статті є визначення порядку здійснення оцінки процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору (функціональний зріз) і проведення відповідної оцінки на матеріалах діяльності підприємств донецька і донецької області.

На нашу думку, одним з найважливіших напрямків дослідження процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств є оцінка ступеня виконання функцій стратегічного маркетингового менеджменту по відношенню до реалізації стратегій у підприємствах.

В основу цієї оцінки покладено ідею ю.д. мироненка та а.к. тереханова, які пропонують оцінювати якість системи управління підприємством за допомогою двох параметрів: якості стратегічного та оперативного управління [2]. Адаптація їх ідеї до проблематики дослідження дозволила припустити, що якість маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств також можна визначити співвідношенням двох параметрів:

По-перше, якості стратегічного планування, з якого виходить процес маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств, і яке визначається якістю цілеполягання, здійснення стратегічного маркетингового аналізу та формування стратегічного набору. Якість здійснення процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств значною мірою визначається тим, наскільки точно визначені стратегічні маркетингові цілі підприємства, наскільки повно проведено стратегічний маркетинговий аналіз, і наскільки оптимально сформовано стратегічний набір підприємства на перспективу, тобто стратегічним аспектом діяльності підприємства;

По-друге, якості стратегічної організації у реалізації стратегічного набору, яка визначається якістю виконання функцій стратегічного маркетингового менеджменту, що формують процес маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: ситуаційного аналізу стратегічної маркетингової позиції підприємства, планування реалізації стратегічних змін, здійснення стратегічних змін та контролю за реалізацією стратегічного набору підприємств. Тобто це оперативний аспект процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств, який характеризує якість підготовки, проведення стратегічних змін і контролю за їх реалізацією у поточному періоді діяльності підприємства.

Оцінку системи показників за кожним напрямком дослідження доцільно здійснювати за допомогою 5- бальних деталізованих шкал. Узагальнення результатів оцінки процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору досліджуваних підприємств донецька і донецької області, об'єднаних у чотири кластери, наведено у таблиці 1.

Як показали результати дослідження, за стратегічним аспектом високу оцінку отримали майже всі підприємств кластеру а: найбільшу оцінку за цим аспектом отримало тов тб „амстор" (4,13 балів з 5 можливих), за ним слідує тов „ефект" бум (4,02 бали), завершує ієрархію дф дп „прогрес-трейдинг" (3,93 бали). Для всіх інших підприємств характерна середня якість стратегічного планування, з якого виходить процес маркетингового управління реалізацією стратегічного набору (від 2,64 балів у тов „камалія" до 3,64 балів у тов тк „обжора"). При цьому, слабкою стороною стратегічного планування підприємств є формування стратегічного набору підприємств, оскільки більшість підприємств не приділяє належної уваги використанню сучасних стратегічних маркетингових інструментів для вибору стратегій, стратегії обираються в основному на основі інтуїції та досвіду керівників, у багатьох підприємствах стратегії їх діяльності не формалізовані і не оформлюються відповідним управлінських документом.

Що стосується якості оперативного аспекту процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств, високий її рівень характерний для всіх підприємств кластеру а (найбільшу оцінку- 4,03 бали отримало тов тб „амстор") та одного підприємства кластеру в (зат „маркомпрод" - 3,69 балів). Якість стратегічної організації у реалізації стратегічного набору всіх інших підприємств може бути визначена як середня: від 2,46 балів у пп „кольрабі" до 3,49 балів у втк „шахтар". Їх основні проблеми пов' язані зі здійсненням ситуаційного аналізу стратегічної маркетингової позиції підприємства та контролю реалізації стратегій, за яким повинні прийматися обґрунтовані рішення.

Сполучення результатів оцінки стратегічного та оперативного аспектів процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств характеризує якість цього процесу і дозволяє визначити одну з трьох зон, яку може зайняти підприємство:

-                    „зона успіху" (підприємства кластеру а та одне підприємство кластеру в - зат „маркомпрод"), для якої характерний високий рівень якості процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств, достатньо висока ефективність стратегічних і оперативних заходів. Незначні недоліки цих підприємств у стратегічному або в оперативному аспекті, легко можна подолати за допомогою своєчасного їх виявлення;

-                    „зона провалу" (не потрапило жодне з підприємств), яку визначає низька якість оперативного аспекту при будь-якій якості стратегічного аспекту, оскільки підприємство, не спроможне функціонувати у поточному періоді, не зможе навіть перейти до майбутнього;

-                    „зона питань або шансів" (всі інші підприємства кластерів в, с і б), для якої характерний середній рівень якості процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору. Ця зона має подвійну назву, оскільки майбутній стан підприємств, що до неї потрапляють, не можна спрогнозувати однозначно: в разі ліквідації ними недоліків у стратегічному чи оперативному аспекті, підприємства розвиватимуться за бажаним напрямком стратегічного розвитку, визначеним керівництвом підприємства; в разі нехтування існуючими проблемами підприємства не зможуть розвиватися у майбутньому.

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

Одним з найважливіших напрямків дослідження процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств є оцінка ступеня виконання функцій стратегічного маркетингового менеджменту по відношенню до реалізації стратегій;

Якість маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств можна визначити співвідношенням двох параметрів: якості стратегічного планування, яке визначається якістю цілепо лягання, здійснення стратегічного маркетингового аналізу та формування стратегічного набору (стратегічний аспект), та якості стратегічної організації у реалізації стратегічного набору, яка визначається якістю ситуаційного аналізу стратегічної маркетингової позиції підприємства, планування реалізації стратегічних змін, здійснення стратегічних змін та контролю реалізації стратегічного набору (оперативний аспект);

Залежно від співвідношення стратегічного та оперативного аспектів, підприємство може зайняти одну з трьох зон, які характеризують якість маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: „зону успіху" (всі підприємства кластеру а та зат „маркомпрод" з кластеру в), „зону питань або шансів" (всі інші підприємства кластерів в, с і б), „зону провалу" (жодне з досліджуваних підприємств).

Перспективами подальших досліджень є визначення напрямків застосування результатів оцінки процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств (функціональний зріз) для оптимізації стратегічних маркетингових рішень під час реалізації стратегій.

Література

1.            Фоломкіна і.с. маркетингове управління реалізацією стратегічного набору підприємств: концепція та особливості // торгівля і ринок україни: темат. Зб. Наук. Пр. Вип. 20. - донецьк: дондует, 2005. - с.198-206.

2.            Мироненко ю.д., тереханов а.к. роль стратегического управления компанией в ее организационном развитиии. // корпоративные системы, 2004, № 5. // http://www.management.com.ua/ cm7cm047.html

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292