Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Шкілюк л.о., декалюк о.в.

Хмельницький національний університет

Розглянуто види витрат управління запасами, описано основні витрати й втрати пов'язані зі зберіганням запасів й їхньою відсутністю, досліджено розрахунок загальних витрат на управління запасами, визначено залежність цих витрат від обсягу поставок та їхній вплив на діяльність підприємства.

Постановка проблеми. Система управління поточними активами суб'єктів господарювання передбачає вирішення питань управління запасами. Ціллю ефективного управління запасами на підприємстві є зниження загальних щорічних затрат на утримання запасів до мінімуму при умові задовільного обслуговування споживачів. Тому кожне підприємство повинно приділяти значну увагу витратам на управління запасами, оскільки від їх обсягу залежить добробут і фінансова стійкість підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему витрат управління запасами вивчали такі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти як м. Еддоус, с. Росс, є. Брігхем, г. Фандель, панасюк в., цал-цалко ю.с., сисоєв в.в. та інші, які розглядають та аналізують цю проблему з точки зору функціонування підприємств, різних галузей господарства та економіки держави в цілому.

Мета дослідження полягає у виділенні основних елементів у структурі витрат управління запасами та впливові їх на діяльність підприємства.

Викладення основного матеріалу дослідження. Запаси є невід'ємною частиною господарських процесів підприємства. Тому управління запасами, як одна із сфер діяльності господарюючого суб'єкта, передбачає, з однієї сторони, їх формування, а з іншої, їх зберігання. А ці процеси, в свою чергу, вимагають певних витрат, величина яких впливає на ефективну роботу підприємства.

Л. Гелловей виділяє такі три основні джерела витрат, пов' язаних з веденням запасів:

-                     Витрати на придбання запасів - витрати на визначення обсягу замовлення, передачу замовлення постачальнику, оформлення та облік документів, оплату засобів зв'язку, транспортування вантажу до місця зберігання, вхідний контроль матеріальних цінностей та іншу додаткову інформацію;

-                     Витрати на збереження запасів - це вартість капіталу, "замороженого" в запасах, витрати, пов'язані із збереженням запасів (плата за оренду складських приміщень, витрати на придбання необхідного устаткування, заробітна плата працівників), вартість втрат із запасів (розкрадання, пошкодження, перевищення терміну зберігання, застаріння запасів);

-                     Витрати, пов' язані з відсутністю запасів - це витрати, які виникають у випадку відсутності запасів на складах підприємства (витрати, пов'язані зі зміною графіку виробництва, витрати на екстрену доставку запасів, втрати через зупинку виробництва).

О. Пестрецова описала основні витрати й втрати пов'язані зі зберіганням запасів й їхньою відсутністю, які можна представити у вигляді наступної таблиці 1.

Василенко в.о. та ткаченко т.і. крім трьох вищезазначених основних джерел витрат, пов'язаних з веденням запасів, виділяють ще два джерела, які підприємству необхідно приймати до уваги при управлінні запасами:

-                     Витрати з освоєння нової продукції. Виготовлення кожного нового продукту пов' язане з одержанням необхідних матеріалів, організацією певних комплексів устаткування, заповненням необхідної

Документації, виділенням відповідного часу і матеріалів, вилученням попереднього запасу матеріалів;

- витрати, пов'язані з пусконалагоджуваними роботами при зміні продукції. Якби з переходом від одного продукту до іншого не були пов'язані ніякі витрати і втрати часу, продукція вироблялася б дрібними партіями. Це дозволило б знизити рівні запасів, що привело б до економії витрат. Тому компанії намагаються знизити пусконалагоджувальні витрати, щоб мати можливість випускати більш дрібні партії продукції.

Таблиця 1

Витрати, що виникають у зв'язку зі зберіганням або відсутністю запасів

Зберігання запасів

Відсутність запасів

Заморожені в запасах фінансові активи

Втрати від простою виробництва

Витрати на підтримку спеціально обладнаних приміщень

Втрати у зв'язку з відсутністю товару на складі в момент пред'явлення на товар попиту

Оплата праці спеціального персоналу

Втрати від закупівель товарів дрібними партіями по більш високим цінам

Витрати, що враховують постійний ризик псування, розкрадань, а також моральне й фізичне старіння запасів

Втрата або звуження ринку збуту товарної продукції

Витрати, пов'язані з коливаннями кон'юнктури ринку

Порушення виробничих зв'язків з підприємцями

 

Різноманітні статті витрат управління запасами перебувають у певній залежності від обсягу поставок. Як зазначають а.м. окландер та о.п. хромов, (вони виділяють такі витрати управління запасами: ціна (собівартість), заготівельні витрати, витрати зберігання, втрати прибутку внаслідок закупівлі і зберігання запасів та інші) сукупні витрати, щ пов'язані із створенням та утриманням запасів - це сума витрат, величина яких змінюєтьс як у прямій, так і в оберненій пропорційній залежності від розміру поставки: витраті величина яких змінюється в прямій пропорційній залежності від розміру поставок - ц витрати зберігання та втрати прибутку внаслідок втрачених (невикористаних) можливостей що пов'язані із створенням та збереженням запасів; витрати, величина яких змінюється оберненій пропорційній залежності від розміру поставок - заготівельні витрати. Описану вище залежність можна проілюструвати графічно (див. Рис. 1).

Рис. 1. Функціональна залежність витрат управління запасами від розміру поставок

На рис. 1 пряма 1 - це витрати зберігання і втрати прибутку, внаслідок втрачених (невикористаних) можливостей, що пов'язані із створенням та збереженням запасів; крива 2 - заготівельні витрати. Відстань оа по осі ординат показує значення найменших загальних витрат, що зумовлені створенням та утриманням запасів, а відстань од по осі абсцис - відповідний їм розмір поставки, який називають економічним.

Стерлігова а.н. пропонує наступну формулу розрахунку загальних витрат на створення і зберігання

Запасу:

Т = б • і + • а + с • 5 , 2 б

Де т - загальні витрати на створення і зберігання запасу, грошові одиниці виміру;

Р - розмір замовлення, що поповнює запас, грошові або натуральні одиниці виміру; і - витрати на зберігання одиниці запасу в плановому періоді часу, грошові одиниці виміру/одиниця

Запасу;

8 - потреба в запасі в плановому періоді, грошові або натуральні одиниці виміру; а - вартість розміщення одного замовлення, грошові одиниці; с - ціна одиниці запасу, грошові одиниці.

В яких же випадках виникають витрати управління запасами і яким чином вони впливають на діяльність підприємства? Відповідаючи на це питання, можна виділити наступні ситуації, які можуть виникнути на підприємстві [1, с.50]: 1) наявність обґрунтованої величини виробничих запасів та недостатність запасів готової продукції через збої в процесі виробництва. За таких умов виникають витрати, обумовлені нестачею запасів готової продукції, які спричиняють зниження обсягів продажів. 2) наявність надлишку виробничих запасів та нестача запасів готової продукції через неможливість повного використання наявних виробничих запасів. У даному випадку підприємство несе втрати, пов' язані з неефективним використанням ресурсів, збереженням надлишку запасів та втратою обсягів продажів. 3) нестача виробничих запасів та запасів готової продукції через невірно складений бюджет реалізації. У даному випадку виникають втрати підприємства від зменшення обсягів виробництва. 4) наявність надлишку виробничих запасів через поставки в надмірному обсязі без врахування обґрунтованої величини запасів готової продукції. Тут виникають втрати підприємства через неефективне використання "заморожених" у запасах коштів. 5) наявність обґрунтованої величини виробничих запасів та запасів готової продукції. Це ідеальна ситуація для підприємства. При цьому загальні транспортно-заготівельні витрати мінімізуються, а витрати, спричинені надлишком чи дефіцитом виробничих запасів та запасів готової продукції, відсутні.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У процесі управління запасами важливо враховувати всі витрати, пов'язані з їх створенням і зберіганням. При цьому діяльність кожного підприємства повинна бути спрямована на визначення оптимального обсягу запасів та зниження витрат на їх утримання. Дане питання є особливо актуальним для вітчизняних підприємств і тому потребує подальших досліджень саме з точки зору специфіки діяльності вітчизняних підприємств та особливостей розвитку національної економіки.

Література

1.             Бондаренко о., організаційні моделі управління запасами промислових і торговельних підприємств // економіка та держава. - к. - 2006. - № 8. - с. 50-53.

2.             Василенко в.о., виробничий (операційний) менеджмент: навчальний посібник / в.о.василенко, т.і.ткаченко- к.: цул, 2003. - 532с.

3.            Гэлловэй л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. - м.: питер, 2001. - 320 с.: ил. - (теория и практика менеджмента)

4.             Окландер м.а. промислова логістика: навч. Посібник / м.а.окландер, о.п.хромов. - к.: цнл, 2004. - 222с

5.            Пестрецова о., складские задачи // office. - k. - 2003. - № 4. - c.24-28.

6.             Стерлигова а.н., процедуры оптимального распределения запасов в цепях поставок // логистика сегодня. - м. - № 4. - 2005. - с. 20-30.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292