Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Шелест в.і., шелест і.і., хмелевський о.в.

Хмельницький національний університет

В статті, на основі дослідження сучасних класифікацій стратегій підприємства, вносяться пропозиції подальшого розвитку їх групування за системними класифікаційними ознаками з метою використання в практиці вітчизняних підприємств

Серед стратегій, які застосовуються на промислових підприємствах україни, лише незначна частина розроблена вітчизняними вченими, а переважна більшість - запозичена з іноземної економічної практики та адаптована українськими вченими та підприємцями до застосування в практиці управління вітчизняними підприємствами. Подальший розвиток та ефективне використання стратегій в значній мірі залежить від розуміння їх змісту та призначення в системі стратегій підприємства, чому сприяє їх оптимальна класифікація.

Зазначимо, що у низці наукових джерел українські автори [1, с.27; 2, с.31; 3] та іноземні науковці [3, с.128; 4] наводять приклади різних видів класифікацій стратегій підприємств.

На нашу думку, в першу чергу заслуговують уваги групування стратегій за системними класифікаційними ознаками, до яких можна віднести:

1.             Рівень охоплення економічного середовища.

2.             Рівень охоплення діяльності стратегічного об'єкту.

3.             Ієрархія стратегій.

Рівень охоплення економічного середовища дозволяє визначити межі оточення, де розповсюджується дія тієї чи іншої стратегії: економічне оточення (макросередовище), ринкове оточення чи внутрішнє середовище (мікросередовище). Зазначена класифікаційна ознака дає можливість сформувати уявлення про масштаб шуканої стратегії, обсяг інформації про господарську діяльність стратегічного об'єкту (корпорації, незалежного підприємства, виду діяльності підприємства, функціонального підрозділу підприємства), який охоплює дана стратегія, про рівень диверсифікації стратегічного об'єкту. Володіння зазначеною інформацією забезпечує можливість формулювання таких цілей, які адекватні до масштабів стратегії, що, в свою чергу, дозволяє якомога точніше підібрати стратегію для того чи іншого стратегічного об' єкту відповідно до його розмірів, рівня стратегічної відповідальності та обсягу господарської діяльності. Загалом, рівень охоплення оточення дозволяє класифікувати стратегії відповідно до обсягу господарської діяльності шуканого стратегічного об'єкту.

Рівень охоплення діяльності стратегічного об'єкту (корпорації, незалежного підприємства, виду діяльності підприємства, функціонального підрозділу підприємства) дозволяє визначити зміст його діяльності у певній галузі. Зазначена класифікаційна ознака дає можливість сформувати уявлення про ті види діяльності, які підприємство здійснює в межах різних масштабів охоплення оточення. За цією ознакою стратегії класифікуються за тими галузями економічного оточення, де вони визначають певний вид діяльності підприємства в межах контексту його економічного оточення. Загалом, рівень охоплення діяльності стратегічного об'єкту дозволяє класифікувати стратегії відповідно до видів діяльності стратегічного об'єкту.

Ієрархія забезпечує наочне відображення масштабності відповідних стратегій стосовно підприємства і його оточення та класифікувати укрупнені стратегії на більш конкретні, що характеризують масштаб та галузь застосування останніх. Зазначена класифікаційна ознака дозволяє підприємству визначити послідовність розробки портфелю стратегій, загальнофірмової (корпоративної) стратегії та стратегічного набору ділових стратегій, а також зорієнтуватись у різноманітті основних видів стратегій на всіх рівнях ієрархії.

У класифікації стратегій за ознакою ієрархічності необхідно звернути увагу на ієрархічну структуру стратегій, яку описав б. Карлофф [170: 148-149]. Її зміст характеризується наступним чином: те, що на більш високому рівні управління вважається стратегією (тобто засобом для досягнення якихось цілей), - на нижчих рівнях вважається ціллю (набором цілей).

Ієрархію стратегій промислового підприємства традиційно подають у вигляді „дерева стратегій" яке відбиває класифікацію стратегій за ознакою ієрархічності. Подібна деталізація дає можливість визначати основні напрями стратегічних досліджень у галузі тієї чи іншої ієрархічної одиниці. „дерево стратегій", як правило, об'єднує три укрупнених класи стратегій: клас корпоративних (загальнофірмових) стратегій, клас ділових стратегій і клас функціональних стратегій.

Корпоративна стратегія (чи загальнофірмова стратегія - для недиверсифікованих підприємств) - це всеохоплююча стратегія, що розповсюджується на всю компанію (підприємство), охоплюючи усі напрямки її діяльності. Корпоративна (загальнофірмова) стратегія передбачає досягнення наступних цілей [7, с73]: створення та управління господарським портфелем структурних підрозділів (розширення діяльності, збільшення наявних ділових позицій, припинення діяльності, яка не відповідає управлінським планам); досягнення синергізму серед споріднених структурних підрозділів і перетворення його у конкурентну перевагу; встановлення інвестиційних пріоритетів та спрямування корпоративних ресурсів у найбільш привабливі сфери діяльності.

Ділова стратегія - це стратегія, яка розробляється для кожного окремого виду діяльності підприємства. Ділова стратегія передбачає досягнення наступних цілей [7, с.74]: формування механізму реагування на зовнішні зміни; розробка заходів, що спрямовані на посилення конкурентоспроможності та зберігання конкурентних переваг; об'єднання стратегічних дій основних функціональних підрозділів; здійснення заходів щодо розв'язання специфічних питань і проблем підприємства.

Функціональна стратегія - це стратегія окремого функціонального підрозділу підприємства чи корпорації, яка у вигляді стратегічного об'єкту охоплює функціональні напрямки діяльності підприємства (маркетинг, фінанси, кадри та ін.) [112: 109-113]. Функціональна стратегія передбачає досягнення таких цілей [136: 74]: дії щодо підтримки ділової стратегії та досягнення цілей підрозділу; огляд, перегляд та об'єднання пропозицій менеджерів на місцях.

Поняття „портфель стратегій", на нашу думку, можна розглядати у двох площинах: портфель стратегій для диверсифікованого підприємства, тобто корпоративний портфель стратегій, та портфель стратегій для недиверсифікованого підприємства.

Корпоративний портфель стратегій являє собою сукупність загальнофірмових стратегій тих підприємств, які входять до складу корпорації і визначають головні напрямки діяльності корпорації відповідно до її місії.

Портфель стратегій для недиверсифікованого підприємства - це сукупність узагальнених стратегій разом з їх альтернативними варіантами, що розроблені для підприємства (компанії) в цілому, охоплюють усі види і напрямки його діяльності, відповідають його місії та спрямовані на реалізацію цілей діяльності.

Кожна стратегія, що входить до портфелю, називається відповідно „портфельна" стратегія. Головною метою портфельної стратегії є використання переваг ефекту синергізму серед стратегій, які складають портфель. Портфель стратегій може розроблятися як для корпорації, так і для будь-якого незалежного підприємства (підприємства, яке не входить до складу корпорації), тому будь-яку портфельну стратегію можна вважати узагальненою всеохоплюючою стратегією підприємства, яка визначає основний напрямок формування загальнофірмової стратегії.

Портфель стратегій можна віднести до узагальненого класу укрупнених стратегій, що об'єднує набори стратегій і вважати комбінованою стратегією, тобто узагальненою стратегією, яка містить комбінацію з ряду інших стратегій, що відповідають загальному напрямку розвитку підприємства.

Кожному з зазначених класів укрупнених стратегій відповідають певні стратегічні об'єкти, а саме, портфельній стратегії - диверсифікована чи недиверсифікована організація, корпоративній стратегії - корпорація чи незалежне підприємство, діловій стратегії - певний вид діяльності підприємства, господарський підрозділ, функціональній стратегії - структурний підрозділ підприємства. Кожен клас містить підкласи: наприклад, глобальні стратегії є підкласом корпоративних (загальнофірмових) стратегій, стратегії ринкового орієнтування - підкласом ділових стратегій, стратегія розвитку виробництва - підкласом функціональних стратегій. Кожен підклас поділяється на окремі види стратегій, які характерні даному підкласу і визначають основні напрямки стратегічних досліджень в його межах.

Стосовно видів стратегій зауважимо, що в процесі розробки стратегії промислового підприємства, в разі потреби, їх теж можливо конкретизувати на окремі стратегії (підвиди).

Підсумовуючи зазначене необхідно наголосити, що корпоративна стратегія, ділова стратегія та портфель стратегій являють собою укрупнені стратегії промислових підприємств, що призначені для визначення основного напрямку розвитку підприємства та забезпечення реалізації його місії та цілей без конкретизації напрямів внутрішньофірмової діяльності в межах функціональних підрозділів.

Література

1.            Герасимчук в.г. стратегічне управління підприємством. - к.: кнеу, 2000. - 360 с.

2.             Наливайко а.п. теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку. - к.: кнеу, 2001. - 227 с.

3.             Жолобова е.с. сущность системного подхода к процессу разработки стратегии промышленного предприятия // економіка: проблеми теорії та практики. - дніпропетровськ: дну, 2003 - вип. 175. - с. 136-146.

4.             Болотов с.п. развитие управления - фактор обновления. - сыктывкар: коми книжное изд-во, 1991. -

200с.

5.            Минцберг г., альстрэнд б., лэмпел дж. Школы стратегий: пер. С англ. - с. - пб: питер, 2000. - 336

С.

6.             Karloff b. Business strategy. Guide to concepts and models. Macmillan. - reference books, 1989. - 243 p.

7.             Томпсон а.а., стрикленд а.дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов. - м.: банки и биржи, юнти, 1998. - 576 с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292