Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Фєдулова с. О., колесніков в. П.

Український хіміко-технологічний університет

У центрі уваги статті дві найважливіші компоненти процесу управління персоналом (моделі управління і методи управління). Під моделлю управління ми розуміємо абстрактні зразки системиуправління, що знаходять втілення в щоденній практиці роботи з персоналом. Методи управління є похідними від моделі управління. Також центрі уваги є стратегічне управління персоналом в умовах ефективной організаційної культури.

Вступ

По визнанню західних учених осмислення проблеми стратегічного управління персоналом у теорії і практиці за кордоном знаходиться у зародковому стані. В нашій країни ще в 80-х роках узагалі не було навіть терміна "управління персоналом". Тепер ми повинні розробити і впровадити в практику принципи стратегічного управління персоналом. На практиці це означає перехід відразу до відділів стратегічного управління людськими ресурсами. Управління персоналом у xxi столітті припускає стратегічне управління персоналом в умовах ефективной організаційної культури.

Постановка задачі

Уважний аналіз напрямків розвитку менеджменту р. Геллера приводить до висновку, що принаймні третина напрямків у європі мають безпосереднє відношення до організаційного поводження. У 1959 р. Була опублікована доповідь р. Гордона і д. Хауела, з якою звичайно зв'язують поняття «організаційного поводження». Ними було з' ясовано, що майбутнім менеджерам-практикам недостатньо вивчення психології, необхідне створення такої навчальної дисципліни, що охоплювала б широкий спектр питань, що стосується поводження людей і груп в організаціях. Ця дисципліна повинна була акумулювати досвід практичного менеджменту, управлінського консультування й у науковому плані ґрунтуватися на концепціях і теоріях психології, соціології, теорії організацій і інших областей знання. Однак, сьогодні скоріше можна говорити про дослідження управління як динамічної, нелінійної системи. На сцену виходить корпоративне управління.

Результати

Французький історик люсьєн февр у своїх роботах (1948) показав, що в якості нового духовного інституту почала претендувати саме праця. Трудова етика протестантизму, біблійні погляди і відношення до поняття праці багатьох мислителів указує на безумовно високий статус праці в людському співтоваристві. Таким чином, сьогодні актуально глянути на підприємство (основний інститут праці) на рівні тих високих позицій, на які зведено історією поняття праці і його інститути. Центральною стає проблема людського самоздійснення в трудовому контексті діяльності підприємства. Проблеми праці і можливості людського самоздійснення мають уже чималу історію. Розглянемо проблему людського самоздійснення в історичному контексті еволюції управління підприємством. Російські учені виділяють чотири етапи: цехова організація, фабрична організація, поведінкові теорії, самоорганізація.

Для цеху, що зародився приблизно в xiv столітті і фірмі об'єднання майстрів з помічниками й учнями по виду виконуваних ремісничих робіт, характерна цілісність здійснюваної кожним працівником професійної діяльності. Зародження капіталізму показало необхідність у значному укрупненні виробництва, що привело до неспроможності цехової організації. Ідея фабричної організації, яка оказалась адекватною відповіддю, складалася у використанні у виробництві поділу праці (що почалося приблизно з xvii в.). Фабрична організація породила явище відчуження (конкретний працівник перестав бути відповідальним виготовлювачем закінченого продукту. Дана проблема усе більш відчужувала працівника від продукту праці і від самої праці, і праця за цей період перетворилася лише в один з економічних факторів виробництва. Проблема відчуження з економічної і політичної позицій була проаналізована пізніше к. Марксом. Підставою управління як науки виявилися результати, отримані американським дослідником ф. Тейлором із проблем спеціалізації на виробництві, а також аналогічні результати, отримані французьким дослідником а. Файолем із проблем спеціалізації конторських робіт. У цій формі управління орієнтується переважно на організацію діяльності підприємства, його працівників.

Але вже в першій половині xx століття стало виявлятися, що досягнуті масштаб і розмаїтість форм відчуження працівника починають стримувати подальший очікуваний ріст продуктивності. І тут дослідники управління зробили підбадьорююче відкриття (э. Мейо, ф. Ретлисбергер і ін.), у працівнику виявився несподіваний трудовий резерв. Було введене поняття людського фактора і з цього моменту стали множитися всякого роду теорії мотивації (поведінкові теорії, теорії лідерства, теорії людських потреб, підходи до гуманізації праці і т. П.), орієнтовані на подолання відчуження з метою використовувати людський фактор надалі для росту продуктивності. Досягши визначених позитивних результатів, поведінкові теорії породили серйозну моральну проблему — вони дали суб'єкту управління механізми, що дозволяють йому маніпулювати людською свідомістю, що приводить до виникнення численних ризиків як у підлеглих, так і в самого суб' єкта управління.

В другій половині xx століття почали говорити про обрії дослідження, що відкриваються, керування як динамічної, нелінійної системи, що стало стимулювати безліч так званих концепцій самоорганізації виникла в поведінкових теоріях «моральна проблема» у концепції самоорганізації зникає, але разом з «зникненням» з цієї концепції самої людини, на сцену виходить корпоративне управління.

Висновки

Сформовану ситуацію можна охарактеризувати як актуальну для пошуку концептуально нового підходу до управління на підставі стратегічного управління персоналом. Багато сучасних учених вважають так і невирішеної позначену «моральну проблему» управління, також вважають, що для управління недостатньо філолофсько-методологічної підстави системного руху, на якому багато в чому ґрунтується розглянута перспективна концепція самоорганізації. Але головний акцент полягає в тому, що найбільш розповсюджені в практиці управління «фабрична організація» і «управління поводженням» не дають шанс людському самоздійсненню.

На наш погляд необхідно побудувати „систему самоздійснення людини" під впливом організаційної культури та державної культури (рис. 1).

Рис. 1. Система самоздійснення людини

Сучасний стан трудового потенціалу в україні характеризується поглибленням негативних тенденцій, які, перш за всі, проявляються в звуженні демографічної бази відтворення трудового потенціалу через знижування народжуваності, збільшення смертності, скорочення очікуваної тривалості життя, погіршення статево-вікової структури, загальне постаріння населення, розширення масштабів його депопуляції, що призвело до загального скорочення населення україни, щорічно майже на 300 тис. Чол.

Основні тенденції несприятливої демографічної ситуації зберігатимуться до 2010 долі і складатимуть загрозу подальшому формуванню трудового потенціалу україни і забезпеченню високої продуктивності економіки. До того ж слід додати, що кризовий стан економіки обмежує можливості перелому ситуації на кращу через зниження загального рівня життя, погіршення стану здоров'я населення, невирішеність житлових проблем та працевлаштування молоді, її загальної освіти та професійної підготовки.

На наш погляд саме історична спадщина дуже важлива для розуміння практики управління, зокрема й українського, потребуючого глибокого знання національного характеру і філософії праці. На думку японського дослідника с.ямамото, японці є працьовитими, відданими працівниками, тому що робота - це їхня релігія, і саме релігійне відношення до праці лежить в основі економічного успіху японії. Дійсно, японці виявляють релігійний фанатизм у прагненні домогтися усе більш високих економічних цілей. Хоча, видимо, лише деякі з них визнають, що їхньою мотивацією до старанної праці почасти є підсвідоме бажання досягти стану будди, кожен японець, безсумнівно, розуміє і приймає цю концепцію.

Коли індивід виконує яку-небудь функцію, він служить громаді, наповняючись в ході її здійснення общинним духом. Метою японської компанії є довгостроковий розвиток навичок працівників і підвищення ефективності їхньої праці, цілком закономірними виявляються довічний найм і система старшинства в тій чи іншій формі (організаційна культура). Для здійснення української „системи самоздійснення людини", на наш погляд, треба звернутися саме до історичного релігійного досвіду україни.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292