Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Тріщ м.л., капінос г.і.

Хмельницький національний університет

В даній статті досліджується роль інновацій у діяльності підприємств, а також інноваційне становище на підприємствах україни.

Актуальність дослідження. Інновації - шлях до успіху. Шлях складний з наукової точки зору, адже потребує застосування високоточних технологій, модернізованого обладнання, що потребуватиме відповідного професійного рівня підготовки працівників; складний з фінансової сторони, так як вимагає значних грошових вкладень, що в свою чергу призводить до активного пошуку інвестиційних джерел. Але яким би важким не був цей шлях кінцеве слово в наведеному реченні - успіх. І щоб його досягти маємо, здолавши всі труднощі, реалізувати інвестиційну програму підприємства.

Загальновизнано, що в сучасних умовах господарювання інновації - це необхідний і об' єктивний чинник конкурентоспроможного розвитку кожного підприємства. Та перш ніж приймати рішення про впровадження інновацій на підприємстві, аналізується і оцінюється його загальне становище, його інноваційний потенціал, тим самим визначаються можливості підприємства до здійснення певних заходів.

Україна стала на інноваційний шлях розвитку. На користь цього свідчить велика кількість заходів, прийнятих на державному рівні, зокрема, прийняття в новій редакції закону «про наукову і науково-технічну діяльність», «про інноваційну діяльність», «про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в україні» та інше.але зазначені заходи не стали повною мірою стимулом до активізації інноваційної діяльності підприємств. Головними причинами цього є: брак коштів як у господарюючих суб' єктів так і в держави; відрив фінансового ринку та інвестиційних потоків від реального сектора економіки; відсутність чітко визначених і законодавчо закріплених державних пріоритетів в інноваційній політиці [2].

Таким чином, актуальністю є питання забезпечення інноваційної активності промислових підприємств україни за рахунок вдосконалення методики пільгового оподаткування промислових підприємств, що мають стратегічне значення для забезпечення інноваційного розвитку економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цією проблемою займається велика кількість таких вчених як в. Александрова, ю. Бажал, а. Гальчинський, в. Геєць, ю. Капіца, в. Корнілов і багато інших. Але слід зазначити, що ця проблема комплексно в науковій літературі не висвітлювалась. Науковці в. Корнілов і ю. Капіца у своїй роботі «податкове регулювання розвитку науки і технологій в українї» спробували усунути цей недолік. Проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку, що необхідно звільнити від оподаткування не тільки надходження грошових коштів у такі сфери діяльності як освіта і наука, а також використовувати результати їх діяльності.

Що ж до визначення сутності самих інновацій, то зустрічається декілька підходів.

П. Завлін і о. Васильєв наводять дві точки зору, коли в одному випадку нововведення вважається результатом творчого процесу у вигляді нової продукції, технології, методу тощо, в іншому - процесом введення нових виробів, елементів, підходів, принципів замість діючих. А інноваційний процес визначається науковцями як процес, що має місце «в будь-якій складній виробничо-господарській системі, є сукупністю прогресивних, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі» [2].

Метою статті є висвітлення проблеми інновацізації українських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Щодо ролі і сутності інновацій потрібно зазначити, що вони є найважливішим засобом вирішення основних соціально-економічнх завдань підприємства: підвищення економічної ефективності, покращення умов і змісту праці, охорони навколишнього середовища, оновлення

Матеріально-технічної бази виробництва та інше.

В умовах трансформації економіки стан і обсяги інноваційних процесів на підприємствах країни є далекими від європейських стандартів. Однак таке становище є безумовно тимчасовим. Загальна тенденція до значного впливу інновацій на техніко-економічний рівень підприємств, яка існує в західних країнах ринкової економіки, поступово захопить і вітчизняну економіку, оскільки альтернативи цьому процесу просто не існує. Саме цим і визначається актуальність даної проблеми. Інновацізація виробництва є постійним процесом залучення і впровадження інновацій у виробництво, яке є комплексним, системним і базується на якісних змінах в продуктивних силах і виробничих відносинах. Інновацізація підприємства є більш ємною категорією, бо охоплює не лише сферу виробництва, а й сферу обігу [3].

Кожне підприємство має свій інноваційний потенціал, що являє собою приховані можливості накопичених ресурсів, які можуть бути використані для досягнення цілей економічного суб'єкта. Також інноваційний потенціал можна визначити як міру готовності організації до виконання завдань по досягненню її цілей.

А загалом інноваційний потенціал - це сукупність інноваційних ресурсів (факторів, що визначають здатність системи до інноваційної діяльності і стають її джерелами), які перебувають у взаємозв'язку та умовозабезпечуючих чинників, що створюють необхідні умови для оптимального використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та покращення стану підприємства в цілому.

Дослідження інноваційного потенціалу необхідне для аналізу його найважливіших характеристик, тенденцій розвитку, напрямів вдосконалення його якості. В даному контексті інноваційний потенціал слід розуміти як сукупність властивостей, що зумовлюють наукоємність продукції підприємництва.

У законодавстві україни інноваційний потенціал визначено як сукупність можливостей, необхідних для забезпечення інноваційного розвитку.

Сучасні процеси в економіці україни не сприяють технологічним змінам належної інтенсивності. Висока інфляція в перші роки незалежності, невдала промислова політика сприяли тому, що багато інноваційних проектів перестали функціонувати. Ще одним фактором зниження інноваційної активності підприємств є зниження темпів інвестицій, за несприятливого інвестиційного клімату [1].

Аналізуючи сучасний стан інноваційної діяльності промисловості україни, не можна брати до уваги інерцію в організації досліджень і розробок.

Як свідчить зарубіжний досвід, головна роль в стимулюванні інноваційного розвитку підприємств полягає в створенні державою сприятливих умов для здійснення промисловими компаніями науково-дослідної діяльності, введення в дію різних видів податкових і амортизаційних пільг.

Висновок. Підприємства повинні бути зацікавленні та задіяні у використанні різноманітних новинок, по скільки нейтральне відношення до інновацій є передумовою виникнення застою у розвитку підприємства, регресу його виробництва, втрати позицій на ринку, ключовим фактором завоювання якого, забезпечення максимального продажу продукції є її якість, включаючи її новизну, технічний рівень, надійність в експлуатації і ремонтуванні. Звичайно кожна організація прагне дійти вершини олімпу, і оновлення - розумний спосіб його досягнення.

Література

1.             Брус с. Аналіз інноваційної діяльності підприємств україни // актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 5. - с.121-128.

2.             Турило а. Зінченко о. Інновації. Сутність і характеристики // актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 5. - с.76-79.

3.            Яковлєва н. Оцінка інноваційного потенціалу і ефективності його використання // вісник київського національного торгово-економічного університету. - 2005. - № 1. - с.45-52.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292