Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Струсовський с.о., гой і.в.

Хмельницький національний університет

Глобалізація світової економіки, радикальна реструктуризація національної економіки, незворотність європейської інтеграції - далеко не повний перелік визначальних чинників реформування економіки україни. У цьому аспекті чинниками реалізації названих тенденцій, найбільш мобільними з точки зору реакційної здатності, доцільно розглядати потоки товарів та інформації. В статі розглянута проблема формування сучасної логістичної системи

Актуальність теми. Трактуючи xxi сторіччя як період входження у інформаційне суспільство, говоримо водночас про суспільство, що ґрунтується на знаннях та вміннях, носіями яких є люди, зайняті у процесах трансформації ресурсів.

Досить тривала ізоляція вітчизняних підприємств та підприємств інших країн колишнього радянського союзу, а також робота їх у закритому від конкуренції просторі не створила умов для розвитку сучасної інфраструктури. Постійний дефіцит практично усіх видів продукції став визначальним у системі розподілу товаровиробників.

Процес переходу до ринкових відносин, розпад системи матеріально-технічного постачання та втрата її інфраструктури поставили підприємства у абсолютно нові умови. Така проблема виникла не лише на підприємствах україни.

Якщо провести порівняння організаційних форм щодо забезпечення руху товарів в економіці постсоціалістичних країн та країн з розвинутою економікою, то чітко прослідковується той факт, що україна відстає на 40-45 років.

Постановка завдання. В багатьох країнах колишнього радянського союзу зберігається бачення логістики, як екзотичного терміну. В останні роки існує досить великий попит на спеціалістів в області логістики. Цілю як логістики так і логістичної системи є забезпечення доставки товарів в потрібній кількості, в потрібний час, в потрібне місце з мінімальними затратами ресурсів. Базою визначення найкращих шляхів впровадження сучасної логістичної системи в сучасних умовах є дослідження особливостей її впровадження в економіку україни.

Виклад основного матеріалу досліджень. Місією логістики являється якісне задоволення потреб клієнта на товар при найменших затратах, зв'язаних з функцією планування: транспорт - склад - запаси. Проектування, структурування, створення та розвиток сучасної логістичної системи на підприємствах для максимально ефективної організації руху матеріальних та інформаційних ресурсів являється однією з найважливіших цілей та задач в менеджменті.

Логістична концепція організації виробництва включає в себе такі положення:

1.            Відмова від надлишкових запасів.

2.            Відмова від завищеного часу на виконання транспортно-складських операцій.

3.            Відмова від виробництва товару, чи партії товарів на які не має замовлення потенційного покупця.

4.             Усунення простоїв обладнання..

5.             Обов'язкове усунення браку продукції.

6.             Усунення нераціональних внутрішньовиробничих перевезень.

На відміну від виробничої логістики, традиційна концепція виробництва передбачає підтримку виготовлення продукції найбільш великими партіями, мати максимально великий запас матеріальних ресурсів.

В свою чергу логістична система включає в себе такі елементи:

-                    Транспортування;

-                     Складування і зберігання;

-                     Пакування і маркування;

-                    Управління виробничими запасами;

-                    Документальне оформлення надходження товарів.

Логістична система являється абсолютно інтегрованою в систему фінансів, менеджмента, виробництва, постачання, а також маркетингу компанії. Ефективні логістичні рішення, які реалізуються кваліфікованим персоналом, дозволяють в достатній мірі турбуватись про конкурентні переваги фірми в області цінового лідерства та якісної відмінності від конкурентів.

Завдяки використанню логістики економиться час, знижуються витрати на закупку та доставку, зберігання, переробку, розподіл, реалізацію та технічне обслуговування товарів. Логістика допомагає працювати без складів, тобто реалізовувати концепцію виробництва з нульовими запасами. Принцип "точно в час" висуває високі вимоги до роботи транспорту, оскільки сировина, матеріали, комплектуючі вироби повинні пройти відповідний контроль якості і необхідної кількості, в потрібному місці в потрібний час. Розв'язання даної проблеми досить складно реалізувати враховуючи стан вітчизняної транспортної системи.

У такому аспекті відстежується органічний зв'язок між інформацією та ресурсами виробництва, предметна оцінка якого синтезована в таких категоріях, як "інформаційний потенціал", "інформаційний ресурс". Не піддаючи ніякому сумніву, надзвичайну корисність інформації з погляду створення доданої вартості, підкреслимо, що вона все ж перебуває на рівні потенціальному до тих пір, поки не буде реалізована людиною безпосередньо шляхом прийняття відповідних рішень, чи опосередковано шляхом формування експертних систем, якими приймаються такі рішення. Актуальність власне цієї сфери управління матеріальними потоками зумовлена процесами ринкової трансформації, глобалізації економіки, та стійкими тенденціями структурних змін у сфері створення вартості, в сфері формування повних витрат у сфері обслуговування споживача, в сфері формування ефективності функціонування економіки. Це означає:

-                     Зростання важливості місця, часу та інформації як складників доданої вартості.

-                     Зміщення центру ваги витрат у напрямку від виробничих до транспортно-складських та пакувальних: багатокритеріалькнй підхід до обслуговування споживача з точки зору гарантованого забезпечення акцептованого рівня сервісу; наявність значно більшої концентрації резервів ефективності та їх вища доступність щодо реалізації у позавиробничих (транспортно-складсько-пакувальних) процесах.

Питання теорії систем просторово-часової трансформації товарів у контексті забезпечення їх правління та регулювання в режимі реального часу все ще не знаходять належної уваги зі сторони науковців. Вимагають насамперед теоретичного осмислення питання інформаційного забезпечення "процесів трансферу" як типових логістичних процесів у сфері позавиробничої кооперації (транспортування, складування, тощо), інтеграції інформаційних систем учасників логістичного каналу, врешті-решт світові досягнення в практиці управління та регулювання логістичними процесами у системах трансформації товарів.

Навіть створення сучасних складських організацій не вирішить проблему різкого зниження витрат обігу, оскільки концептуальні підходи у логістиці індустріально розвинутих країн є орієнтованими на глобальні логістичні системи.

Створення сучасної логістичної системи з логістичними центрами, наприклад, у києві, харкові, львові, повинне опиратися на удосконалення законодавства у сфері міжнародного права щодо торгівлі та перевезень. Закони, кодекси, підзаконні акти та інші нормативні документи україни повинні бути приведені у відповідність з міжнародним правом. Особливого значення при цьому набувають митне законодавство та його стабільність, які нерідко стають перепоною у здійсненні ефективних міждержавних взаємодій.

Проблемою для вітчизняних та закордонних виробників є також нестійка цінова політика на ринку енергоносіїв та транспортні витрати, що постійно зростають. Зниженню останніх і буде сприяти система логістичних центрів за рахунок "випрямлених матеріальних потоків" та консолідації продукції на основі сучасних комп'ютерних технологій.

Організація ефективного руху товарів дасть змогу залучити до створення логістичних центрів інвестиції іноземних фірм та змінити негативну тенденцію щодо заміни вітчизняних транспортних компаній закордонними із відповідними економічними наслідками для бюджетів регіонів та країни в цілому.

Відсутність "прозорих" систем руху товарів призводить також до масової фальсифікації продукції.

Основною ж проблемою ми вважаємо створення у перехідний період великої кількості посередниціких фірм, діяльність яких не завжди є "прозорою". Створення логістичних центрів передбачає повну прозорість усієї системи руху товарів та контроль на будь-якій її ділянці, що, можливо викличе опір з боку підприємців, дохід яких формується за допомогою посередницьких операцій.

Висновок. Без вирішення вказаних проблем забезпечити конкурентоспроможність продукції регіональних виробників неможливо, оскільки така спроможність їх скорочується в результаті об'єктивного підвищення цін на енергоносії та несприятливої зміни структури витрат за рахунок затрат на сировину та транспорт.

Вивчаючи досвід іноземних підприємств та розуміючи необхідність зміни системи розподілу продукції, було б доцільно, на нашу думку, в нашій країні створити мережу логістичних транспортно- інформаційних центрів. Створення таких центрів могло б сприяти як кращій взаємодії транспортників, допомогло б відновленню втрачених господарських зв'язків, між регіонами україни та і з іншими країнами.

Відсутність розвинутої інфраструктури на українському ринку товарів та послуг, з одного боку, сприяє створенню українськими підприємцями та адміністраціями аналогів закордонних логістичних центрів, а з другого боку, невирішеність багатьох проблем в області товарних потоків призводить до втрати ринків послуг та переводу фірм, що їх забезпечують, за кордон. Створення власних логістичних мереж, на нашу думку, є одним із напрямків розв'язання вказаних проблем.

Література

1.             Христофор о. Формування сучасної логістичної системи// вісник вінницького політехнічного інституту. - 2004. - №2. - с.48-52.

2.             Самойленко н., терещенко о. Логістична система// актуальні проблеми економіки.- 2002.- №2.- с.31-35.

3.             Логистика. Логістичні технології ххі сторіччя. - к.: кнеу, 2004. - логистика, 445с.

4.            Макаренко с., сціборовський о. Проблеми становлення логістичної системи// держава та регіони.- 2005.- №4.- с.24-28.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292