Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Скобенко т.ю., черномазюк а.г.

Хмельницький національний університет

В статті розглянуто питання матеріального і нематеріального стимулювання праці персоналу, наведено переваги та недоліки деяких існуючих систем мотивації праці, розглядаються можливі шляхи удосконалення стимулювання праці співробітників

Проблема пошуку і утримання кваліфікованих фахівців і менеджерів сьогодні як ніколи набуває виключно важливого значення для підприємств. Адже саме люди і їхня зацікавленість в успіху - це той основний актив, який багато в чому визначає успішність тієї або іншої компанії. Проте створити на підприємстві "команду № 1" не так просто. І висока заробітна платня часто не допомагає утримати цінних співробітників. Для вирішення таких питань у всьому світі застосовуються різні системи мотивації співробітників.

У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні та стимулюючі аспекти праці. Мотивація є атрибутом свідомості людини, який активізує діяльність або спричиняє її припинення. Ширшим поняттям за мотивацією є захоплення працею, тобто переконання працівника у доцільності, змістовності його праці. Захоплення виявляється тенденцією до сталості в часі, тоді як мотивація може періодично коливатися. Крім того, мотивація є чинником ефективності праці, але потрібно відмітити, що надто висока мотивація особистості призводить до численних ускладнень в її діяльності.

Стимулювання праці - спосіб винагороди працівників за участь у виробництві, що ґрунтується на порівнянні ефективності праці й вимог технології. Проблемою у сфері управління виробництвом є значне випередження темпів зростання заробітної плати над темпами росту продуктивності праці, що приводить до зниження стимулюючої функції заробітної плати [1, с. 233-234].

Вагомий внесок в теоретичну розробку проблем трудової мотивації зробили такі відомі зарубіжні вчені: ф.герцберг, д.макгрегор, д.маккледланд, к.маркс, а.маслоу, ф.тейлор та інші [4, с. 174-175]. Значний вклад у розробку проблем мотивації до високорезультативної праці зробили такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як генкін б.м., ігумнов б.м., вєдєрніков м.д., богиня д.п., колот а.м., куліков г.т., нижник в.м., семикіна м.с., слезінгер г.е.

Однак досвід управління сучасними підприємствами свідчить, що ще існує широке коло проблем мотивації праці, які є актуальними для подальшого дослідження з огляду на трансформацію соціально- економічних відносин в контексті інтеграції україни до єс.

Дана стаття має на меті дослідити існуючі в україні та за кордоном системи мотивації і стимулювання праці робітників, визначити переваги та недоліки існуючих методів мотивації та стимулювання праці, розглянути можливі шляхи удосконалення системи стимулювання праці на сучасних підприємствах.

Суть мотивації персоналу підприємства полягає в розробці такої системи стимулювання, яка б забезпечила виробництво високоякісної продукції і прибутковість всієї системи робіт на підприємстві. Для цього, перш за все, треба зацікавити кожного конкретного працівника в результативній, високопродуктивній праці. Повинна бути створена така система стимулювання праці, яка б включала в себе оплату праці, створення нормальних умов для відтворення трудової енергії, робочої сили, тобто забезпечення працівника житлом, послугами охорони здоров' я, освіти та ін.

У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Поняття мотивації тісно пов' язане з проблемою управління персоналом. Нові економічні відносини, породжені трансформаційним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розміщення кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації [5, с.16-17].

Безумовно, однією з головних складових мотивації персоналу і ефективності його роботи є заробітна платня. Ринок праці диктує як вимоги до людини, яка займає певну позицію, так і умови оплати її праці. Проте цей зовнішній чинник є далеко не єдиним і, як показує практика, не завжди вирішальним. Адже завжди знайдеться конкурент, який зможе запропонувати оклад вище. Крім того, навряд чи знайдеться людина, яка буде повністю задоволена своєю заробітною платнею. І оскільки підвищувати зарплату співробітникам до нескінченності неможливо, необхідно вирішувати цю проблему комплексно, розглядаючи у обов' язковому порядку і додаткові схеми мотивації і утримання співробітників - премії, надання різного роду привілеїв, соціальних пільг і т.д. Наприклад, буде не зайвим потурбуватися про розробку системи нематеріальної винагороди для співробітників. У таку включаються подяки, грамоти, надання додаткових вихідних за добре виконану роботу. Та й "матеріальну" частину винагороди можна варіювати самим різним чином. Так, крім "твердої" заробітної платні вона може містити і змінну складову - короткострокові і довгострокові заохочувальні виплати. Основна мета перших - заохотити виконання планових показників, встановлених підприємством. Як правило, такі виплати проводяться за підсумками року, іноді ж (особливо на підприємствах, що вийшли з радянських часів) виплата премій відбувається в щоквартальному або щомісячному режимі. Проте, на думку фахівців, хоча така форма мотивації співробітників достатньо ефективна, вона в основному стимулює їх до отримання негайного результату. Тому паралельно менеджеру необхідно використовувати і так звану систему відкладеної мотивації або довгострокових заохочувальних виплат. Це допоможе примусити співробітників задуматися про перспективу і зацікавити їх в довгостроковій роботі на підприємстві. Такі премії виплачуються співробітникам раз на 5-10 років, за умови, що за цей період компанія досягне запланованих показників.

Матеріальне заохочення залишається найбільш вагомою з форм стимулювання праці. Особливо це відчувається в країнах з економікою, що знаходиться в стані реструктуризації і переходу на ринкові принципи, оскільки в них поки що не досягнуто такого матеріального забезпечення, яке дозволило б забезпечити рівень життя, характерний для розвинутих країн [3, с. 45-47].

Одним із самих популярних методів стимулювання праці на заході, і таким, що тільки набирає оберти у нас, є методика соціальних виплат. Роль соціальних пільг і виплат як частини сукупного доходу працівників в останні роки в україні помітно зростає. Спектр пільг, надаваних працівникам, досить широкий: оплачені святкові дні; оплачені відпустки; оплачені дні тимчасової непрацездатності; оплачений час перерви на відпочинок; оплачений час на обід; медичне страхування на підприємстві; додаткове пенсійне страхування на підприємстві; страхування від нещасних випадків; страхування від тривалої непрацездатності; надання житла або автомобіля; забезпечення медичною й соціальною допомогою членів родини; оплата послуг мобільного зв'язку; надання пільгових кредитів; надання безкоштовних стоянок для автомобілів; страхування туристів від нещасних випадків; допомога в підвищенні освіти, профпідготовці й перепідготовці; участь у розподілі прибутків; покупка працівниками акцій; надання в користування працівникам об' єктів відпочинку й розваг; надання допомоги в переїзді на нове місце роботи. В україні список реально існуючих пільг поки що набагато менший.

Розвиваючи систему соціальних пільг і виплат під тиском працівників і профспілок, підприємці стурбовані зростанням витрат на робочу силу в цілому, а також частини, що пов'язана з наданням цих пільг. Стурбованість зростаючими витратами й об' єктивна необхідність їх контролю, призвела до появи нового різновиду соціальних пільг і виплат, які одержали назву гнучких пільг. Суть їх полягає в тому, що більш широкий набір пільг і виплат дозволяє працівникам вибирати в кожний конкретний момент ті з них, які їх найбільше влаштовують, пристосовуючи тим самим пільги під поточні потреби працівників. Дана схема відносин тільки починає використатися в україні, оскільки більш поширений старий радянський фіксований соціальний набір.

Ще одна значуща складова, що грає ключову роль в системі винагороди і мотивації персоналу - непряма матеріальна винагорода. Як стверджують фахівці, часто наявність нематеріального заохочення для персоналу може у декілька разів підвищити продуктивність праці на підприємстві і часто діє у багато разів ефективніше, ніж безпосереднє підвищення окладу. Витрати підприємства на додаткові пільги і соціальні програми значно менше ніж ті, що йдуть на підвищення окладів і премій. Можна стверджувати, що розвиваючи систему непрямої матеріальної винагороди персоналу підприємство за невеликі гроші може підвищити лояльність персоналу багато разів. Забезпечуючи співробітникам блок соціальних і додаткових пільг, адміністрація сприяє створенню на підприємстві атмосфери єдиної команди, цілісної корпоративної культури.

У практиці американських фірм «форд», «дженерал моторс» та інших використовуються різні методи мотивації і гуманізації праці. Багато з них пов'язані з матеріальними заохочуваннями працівників. Часто використовують аналітичні системи заробітної платні. При цьому змінна частина заробітної плати, яка виступає у формі винагороди за підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, економію сировини, становить третину зарплати. Використовуються різноманітні форми участі працівників у розподілі прибутків.

Для вирішення проблем відповідності ефективності діяльності співробітника і розміру зарплати, яку він отримує, використовується система рау їог регіогшапсе - «плата за виконання» (рбр). Під рбр розуміється застосування будь-яких методів оплати праці, при яких винагорода, що її отримує працівник, залежить від індивідуальних і групових відмінностей у діяльності. Це конкретно виражається в системі гнучкої оплати праці, системі змінної оплати.

Існує безліч типів гнучких схем оплати праці. Основні з них: 1) комісійні; 2) грошові виплати за виконання поставлених цілей; 3) спеціальні індивідуальні винагороди; 4) програми розподілу прибутку; 5) акції і опціони на їх купівлю.

Етапи для ефективного застосування подібних методів наступні [2, с. 169-171]:

-                     Оцінка організаційної культури використання рбр;

-                     Аналіз ситуації на ринку;

-                     Оперативність дій;

-                     Довгостроковість програм, що впроваджуються;

-                     Преміювання «зірок», тобто тих працівників компанії, без яких ефективність роботи опиняться під загрозою;

-                     Наділення менеджерів відповідними повноваженнями.

Важливим фактором підвищення продуктивності і якості праці є правильне використання стимулюючого значення заробітної плати. На сьогоднішній день при управлінні виробництвом необхідне впровадження таких систем оплати праці, які б повніше стимулювали ріст продуктивності праці, підвищення якості продукції і зниження її собівартості.

Оплата праці є мотивуючим фактором, якщо вона безпосередньо пов'язана з підсумками праці. Працівники повинні бути впевнені в наявності стійкого зв'язку між матеріальною винагородою та своєю працею. В заробітній платні обов' язково повинен бути присутній компонент, який залежить від досягнених результатів.

В наш час все більше працівників намагаються не лише мати гарну, добре оплачувану, з наявністю заохочень та соціальних пільг роботу, а й мати можливість кар'єрного зросту. Отже, розумному керівникові залишилося вибрати тільки більш практичну в тому чи іншому випадку систему пільг і відповідно розвивати своє підприємство.

Література

1.            Колот а. М. Мотивація персоналу: підручник. - к.: кнеу, 2002. - 337 с.

2.             Баран р. Досвід закордонних країн у системі мотивації та стимулювання персоналу // регіональна економіка. - к., 2005. - № 1. - с. 169-176.

3.             Вдовенко л. Матеріальне стимулювання праці в підприємницьких структурах // агро інком. - к., 2002. - № 4-7. - с. 45-47.

4.             Мазур н.о. роль стимулів у системі мотивації персоналу // формування ринкової економіки. - к: кнеу, 2005. - спец вип. - с. 173-182.

5.             Швед в.в. стимулювання праці в україні. Аналіз існуючої ситуації // вісник хну. Економічні науки. - хмельницький, 2006. - № 5, т.1 - с. 63-67.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292