Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Роговий а.в.

Чернігівський державний інститут економіки і управління

У статті досліджується сутність фінансового планування як важливої складової системи менеджменту підприємства, та обґрунтовується його роль у повноцінному фінансовому забезпеченні процесу розробки, прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень.

Постановка проблеми. В умовах трансформаційних змін в економіці нашої країни і розвитку ринкових відносин зростає значення фінансового планування як невід' ємного структурного елементу процесу управління економічним суб'єктом. Сутність планування проявляється в конкретизації цілей розвитку підприємства на певний період, визначені завдань та способів їх досягнення, виявленні матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, які необхідні для вирішення поставлених завдань. Відповідно фінансове планування можна визначити як специфічну форму управлінської діяльності суб' єктів господарювання, що полягає в підготовці різних варіантів фінансового забезпечення управлінських рішень у вигляді прогнозів, проектів програм і планів, обґрунтуванні їхньої оптимальності та створенні системи контролю за ефективністю їх виконання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розкриваючи сутність фінансового планування, необхідно узагальнити існуючі в економічній літературі наукові погляди. Багато вчених - економістів, серед яких о.д. василик, о.м. ковалюк, с.в. льовачкін, р.с. сайфулін, а.д. шеремет, а.м. поддєрьогін, а.і. балабанов, розглядають фінансове планування як один з фінансових методів, який представляє собою сукупність фінансових способів, що використовуються у діяльності суб'єктів господарювання для ефективного формування та використання фінансових ресурсів. Р. Брейлі та с. Майерс характеризують фінансове планування як систему, діяльність якої полягає як в аналізі можливостей, так і обґрунтуванні найкращого плану. Тому, на нашу думку, фінансове планування слід трактувати не як окремий метод, а як систему методів, що дозволяють вирішити широке коло фінансових завдань, які стоять перед системою менеджменту підприємства.

Цілі статті. Дослідження ролі фінансового планування в ефективному функціонуванні системи менеджменту підприємства та фінансовому забезпеченні процесу прийняття та реалізації управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу. Обґрунтовуючи роль фінансового планування в системі менеджменту, доцільно розглянути існуючі в економічній літературі точки зору, що характеризують взаємозв'язок системи менеджменту й фінансового планування та розкривають сутність останнього з позиції задач управління. Систематизація існуючих в економічній літературі наукових поглядів щодо визначення поняття "фінансове планування" відображена в таблиці 1.

Таблиця 1

Систематизація існуючих в економічній літературі наукових поглядів            щодо визначення сутності фінансового планування______________________________

Автори

Зміст фінансового планування

М.м. олексіїва, г.г. кірейцев, е.а. уткін, м.л. лишанський, і. Б. Маслов

Фінансове планування - важлива складова внутрішньофірмового планування

І. А. Бланк, м.н. крейніна, л.о. коваленко, л.м. ремньова, о.р. романенко, в.с. загорський, о.д. вовчак, і.г. благун, і.р. чуй

Фінансове планування - це процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді

0.     Д.        Василик, о.і. волков,

A.    Б.        Гончаров, в.м. гриньова,

1.     В.        Зятковський, в.о. коюда, л.н. павлова, а.м. поддєрьогін,

B.    П.        Савчук, в.к.скляренко,

О.с. філімоненков, о.м. бандурка, м.я.

Коробов, п.і. орлова,

К.я. петрова, с.м. онисько,

П.м. марич, г.м. тарасюк,

М.д. білик, с. Ковтун

Фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді

 

Характеризуючи наведену таблицю 1 з функціональної точки зору, слід зазначити, що науковий підхід м.м. олексіївої, г.г. кірейцева, е.а. уткіна, м.л. лишанського, і.б. маслова, які визначають фінансове планування як важливу складову внутрішньофірмового планування, є дещо звуженим, так як не розкриває сутності фінансового планування, його мети та завдань. Крім того, як на нашу думку, трактування фінансового планування як внутрішньофірмового, не дає можливості враховувати повноцінно фактори зовнішнього середовища, що значно звужує межі його використання. Дане трактування не відображає сутності процесу фінансового планування, і, скоріш за все, зводиться до складання фінансових балансів.

Як на наш погляд, досить важливим для розуміння місця фінансового планування в системі менеджменту економічного суб'єкта є визначення, наведене в працях і.а. бланка, м.н. крейніної, л.о. коваленко, л.м. ремньової, о.р. романенко та інших. Вони характеризують фінансове планування як процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді. При цьому основний акцент зроблено саме на порядку розробки та складання фінансових планів з метою найповнішої реалізації задач менеджменту підприємства.

Найбільш поширеним в економічній літературі (о.д. василик, о.і. волков, а.б. гончаров, в.м. гриньова, і.в. зятковський, в.о. коюда, л.н. павлова, а.м. поддєрьогін, в.п. савчук, в.к.скляренко, о.с. філімоненков, о.м. бандурка, м.я. коробов, п.і. орлова, к.я. петрова, с.м. онисько, п.м. марич, г.м. тарасюк, м.д. білик, с. Ковтун та інші) є підхід до трактування фінансового планування як процесу визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Дане визначення характеризує процес фінансового планування як процес розрахунку потреби у фінансових ресурсах, визначення їх обсягу та напрямів використання з урахуванням факторів, що впливають на цей процес, зокрема, показників виробничої та маркетингової діяльності. Тобто, вже саме визначення фінансового планування підкреслює його взаємозв'язок з іншими елементами структури управління підприємством, без якого неможливий ефективний процес створення планів. Такий розширювальний підхід дозволяє глибше зрозуміти місце фінансового планування у загальній системі менеджменту підприємства. При цьому слід зауважити, що процес фінансового планування повинен обов'язково одночасно втілювати мету маркетингової діяльності підприємства [1]. Такої ж думки щодо визначення фінансового планування дотримується а.м. поддєрьогін [2]. В цьому відношенні цікавим є тлумачення поняття "стратегічне фінансове планування" а.в. чупісом [3], який під стратегічним фінансовим плануванням розуміє управлінський процес утворення та підтримання фінансової відповідності між цілями підприємства, його потенційними можливостями і можливостями сфери маркетингу. Таке тлумачення поняття фінансового планування зводиться до стратегії розвитку підприємства, і, як наслідок, виступає процесом забезпечення джерелами фінансування виробничої та маркетингової діяльності.

На особливу увагу в контексті досліджуваних питань заслуговує визначення фінансового планування м.д. білик [4,5], яка вважає, що процес фінансового планування не лише повинен відображати мету операційної та маркетингової діяльності підприємства, але й передбачає визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання залежно від розміру підприємства, форми господарювання, форми власності та поставлених завдань.

Дане визначення є дуже важливим в методологічному плані, підкреслюють особливості фінансового планування залежно від розміру підприємства, форми господарювання, форми власності та поставлених задач. Крім того, наведений у наукових працях м.д. білик перелік основних завдань фінансового планування дозволяє зробити висновок, що фінансове планування є науковим підґрунтям процесу прийняття управлінських рішень і невід'ємною складовою менеджменту економічних суб'єктів.

Висновки. Більшість авторів схиляють до думки, що основним завданням фінансового планування є процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання або забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності. Зроблений висновок дає підстави розглядати фінансове планування як важливу складову менеджменту, що дозволяє повноцінно реалізовувати його задачі, здійснюючи процес фінансового забезпечення управлінських рішень.

Література

1.             Гузенко о.п. фінансове планування на промислових підприємствах // фінанси україни. - № 11, 2003 рік. С. 73-76

2.             Фінанси підприємств: підручник / за ред. А.м. поддєрьогіна. - к.: кнеу. - 2000. - 458 с. - гл. 1. -

С. 9-10

3.             Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование): научно-методическое издание / под. Ред. А.в. чуписа. - сумы: университетская книга. - 1999.

4.             М.д. білик бюджетування у системі фінансового планування // фінанси україни. - № 3, 2003 рік. С.

97 - 109

Білик м.д. фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах // фінанси україни. - 2006. - № 4. - с. 133 - 141.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292