Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Накалюжний а. В., ситник л. С.

Донецький національний університет

В сучасних умовах розвитку соціально-економічних відносин в україні проблема раціональної оцінки вартості підприємства набуває особливої актуальності, адже поширюється коло суб'єктів, зацікавлених в проведенні цього процесу. Оцінка вартості підприємства необхідна не тільки потенційним інвесторам в процесі його придбання, а і менеджменту для оцінки ефективності управління підприємством, розробки плану його розвитку і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Проблема оцінки вартості підприємства недостатньо розроблена у вітчизняній економічній науці, що пояснюється не досить тривалим періодом формування ринкових відносин. Методологія цього процесу детально описана в працях таких всесвітньовідомих сертифікованих фахівців-оцінщиків як еванс френк та девід бішоп, також значний внесок в розробку цієї проблеми зроблено російськими вченими а. Г. Грязновою, м. О. Федотовою, в. В. Григор'євим.

Метою дослідження є аналіз чинної практики оцінки вартості підприємства, детальний розгляд основних розрахункових показників та формування концептуальних основ використання кожного підходу.

Оцінка підприємства представляє собою складний процес використання різних підходів і методик для визначення в грошовій формі вартості підприємства. Цей процес можна представити у вигляді послідовних етапів:

1.            Визначення мети оцінки і складання плану;

2.             Збір і перевірка інформації;

3.            Вибір оптимальних підходів оцінки;

4.             Узгодження і корегування результатів;

5.             Звіт про результати оцінки, його представлення і захист.

Вибір оптимальних підходів оцінки підприємства є одним з ключових етапів процесу. В світовій практиці виділяють три підходи оцінки вартості підприємства: доходний, порівняльний і затратний.

Доходний підхід орієнтовано на оцінку підприємства в якості об'єкта, ринкова вартість якого цілком залежить від доходу, що воно може принести в процесі подальшого функціонування. Сутність підходу полягає в дисконтуванні прогнозованих майбутніх доходів з метою отримання поточної вартості підприємства. Цей підхід варто застосовувати в таких умовах:

1)            Підприємство характеризується позитивними фінансовими результатами;

2)             В структурі активів значну частку займають нематеріальні активи;

3)             Ризик підприємства може бути достовірно оцінено через норму доходності, а результати діяльності майбутніх періодів - завдяки прогнозу.

Доходний підхід ґрунтується на двох методах:

1. Метод дисконтування грошових потоків або результатів декількох періодів (multiple-period discounting method, mpdm) доцільно застосовувати для оцінки діючих підприємств, які характеризуються стабільними темпами економічного зростання. Розрахункова формула має вигляд:

Pv = -г-+... + +r(1±g), (1 + d) (1 + d)2 (1 + d)3 (1 + d)n d - g '

(1 + d )n

Де r - величина грошового потоку, який має дві форми: грошовий потік для власного капіталу та

R (1 + g)

Грошовий потік для інвестованого капіталу; g - довгостроковий темп зростання;                   формула гордона,

D-g

За якою кінцева вартість підприємства визначається на момент завершення прогнозного періоду; (d - g) - ставка капіталізації; d - ставка дисконтування, проблема визначення якої остаточно наукою не вирішена. Застосовується декілька методів її розрахунку:

1) для грошового потоку для власного капіталу:

-                     Модель оцінки капітальних активів (capital asset pricing model, camp) [1, с.190]:

R = rf + ß( erp),

Де re - очікувана норма доходності; rf - безризикова норма доходності; ß - коефіцієнт бета або систематичний ризик; erp (equity risk premium) - премія за ризик власного капіталу, розраховується як різниця між загальною доходністю ринку в цілому та безризиковою ставкою доходу (rm - rf).

-                     Модифікована модель оцінки капітальних активів (mcamp) [1, с.192]:

R = rf + ß( erp) + scp + scrp,

Де scp (small-company premium) - збільшення норми доходності з метою компенсації ризику, пов'язаного з меншим розміром підприємства; scrp (specific company risk premium) - збільшення або зменшення норми доходності внаслідок впливу конкретних сильних і слабих сторін підприємства (несистематичний ризик, а).

-                     Метод кумулятивної побудови (розрахункова формула є формулою методу mcamp за умови, що ß = 1) [1, с.192]:

Re = rf + erp + scp + scrp.

2) для грошового потоку для інвестованого капіталу:

-                     Модель середньозваженої вартості капіталу (weighted average cost of capital, wacc) [2, с.83]:

D e

Wacc = r- (1 -1) - + re-, v v

D

Де rd - витрати на залучення запозиченого капіталу; t - ставка податку на прибуток; — - доля

V

E

Запозиченого капіталу; — - доля власного капіталу підприємства. V

2. Метод капіталізації прибутку або результатів одного періоду (single-period capitalization method, spcm) варто застосовувати в ситуації, коли очікується, що підприємство протягом тривалого періоду буде отримувати однакову величину прибутку. Розрахункова формула має вигляд [1, с.182]:

Pv = го(1 + g) , d - g '

Де r0 - величина прибутку, яка може бути представлена прибутком останнього звітного періоду, прибутком першого прогнозованого року або середньозваженою величиною прибутку за останні 3-5 років функціонування підприємства.

Порівняльний підхід орієнтується при оцінці вартості підприємства на ціни продажу підприємств- аналогів на ринку. Цей підхід застосовується при наявності таких умов:

1.            Достатня кількість підприємств-аналогів і адекватна інформація про них;

2.             При згодах про злиття і придбання підприємств враховуються обставини, які схожі з умовами підприємства, вартість якого оцінюється;

3.             Коефіцієнти, які характеризують діяльність підприємства, представляють собою достовірну інформацію про ринкові умови і ціни на дату оцінки.

Порівняльний підхід ґрунтується на двох методах:

1.            Метод підприємства-аналога або метод ринку капіталу оцінює вартість підприємства шляхом співставлення цін акцій подібних підприємств на відкритому фондовому ринку. При використанні цього методу необхідно провести такі етапи:

-                     Визначити підприємства-аналоги за результатами аналізу таких показників, як розмір підприємства, вироблена ним продукція, ринки збуту та фінансові результати;

-                     Вибрати та розрахувати необхідні ринкові мультиплікатори:

-        P/e (price/earnings) - ціна/прибуток. Мультиплікатор, який характеризує відношення ціни акції підприємства до чистого прибутку, прибутку до оподаткування або прибутку до сплати податків і процентів за кредит. Він використовується у більшості випадків для прибуткових підприємств зі стабільною структурою капіталу, дозволяє безпосередньо оцінювати вартість власного капіталу;

-        P/r (price/revenues) - ціна/доход від реалізації. Цей мультиплікатор потребує припущення про однорідність галузі, в якій очікується, що доход від реалізації підприємств створює відповідні об'єми прибутку та грошового потоку;

-        P/cf (price/cash flow) - ціна/грошовий потік використовується для оцінки підприємств, в структурі яких переважає нерухомість;

-        P/bv (price/book value) - ціна/балансова вартість. Основний недолік цього показника полягає в тому, що він не базується на достовірних результатах господарської діяльності підприємства;

-        Mvic/ebit або mvic/ebitda (market value of invested capital/earnings before interest and taxes or /earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - ринкова вартість інвестованого капіталу/прибуток до сплати податків і процентів або /прибуток до сплати податків, процентів та відрахування амортизації;

-                     Розрахувати ринкову вартість підприємства шляхом добутку фінансового показника діяльності підприємства, який використовувався при розрахунку мультиплікатора, на величину відповідного мультиплікатора.

2.             Метод угод m&a (merger and acquisition) орієнтовано на порівняння цін придбання подібних підприємств в цілому або їх контрольного пакета акцій. Метод угод за етапами реалізації ідентичний до методу підприємства-аналога, відрізняючись розрахунком ринкового мультиплікатора: знаменником цього показника буде ціна придбання подібних підприємств або їх контрольного пакета акцій.

Затратний підхід або підхід по активам (asset approach) оцінює вартість підприємства шляхом підрахунку понесених витрат. Цей підхід доцільно використовувати за таких умов:

1)            Підприємство володіє значним об' ємом матеріальних активів;

2)             Господарська діяльність підприємства характеризується збитковістю або нестабільністю фінансових результатів;

3)             Існує можливість отримати достовірні оцінки активів підприємства. Затратний підхід включає два методи:

1. Балансовий метод оцінює вартість підприємства шляхом оцінки вартості власного капіталу. При цьому вартість власного капіталу розраховується як різниця між активами та зобов'язаннями підприємства, статті яких переведені з балансової вартості в ринкову вартість.

2. Метод ліквідаційної вартості орієнтовано на оцінку вартості підприємства як об'єкта ліквідації. Таким чином ліквідаційна вартість розраховується шляхом віднімання з переоціненої вартості активів балансу суми поточних витрат, пов'язаних з ліквідацією підприємства, і величини всіх зобов'язань.

Таким чином при використанні різних підходів оцінки одного підприємства остаточна вартість розраховується за формулою [3, с.194]:

V = £vz,

I=1

Де vi - оцінка вартості підприємства i-м методом; zi - ваговий коефіцієнт i-го методу (розраховується індивідуально для кожного методу шляхом експертних оцінок).

Аналіз сучасних підходів до оцінки вартості підприємства дозволяє зробити висновок, що проведення цього процесу потребує його адаптації до тих умов, в яких функціонує підприємство, тому оцінщик, ґрунтуючись на світовому досвіді в цій галузі, має оптимізувати розроблені методики з метою отримання раціонального показника вартості підприємства.

Література

1.             Еванс ф. Ч., бішоп д. М. Оцінка компаній при злиттях і поглинаннях: створювання вартості в приватних компаніях/пер. З англ. - м.: альбіна паблішер, 2004. - 332с.

2.             Петренко в., шалаєв в. Міжнародна практика оцінки вартості бізнесу компанії/business valuation. - к.: "арт ек", 2006. - 144с.

3.             Круш п. В., поліщук с. В. Оцінка бізнесу: навч. Посібник. - к.: центр навчальної літератури, 2004.

- 264с.

4.            Оцінка бізнесу: підручник/під ред. А. Г. Грязнової, м. О. Федотової. - м.: фінанси і статистика, 1998. - 512с.

5.            Григор'єв в. В., федотова м. О. Оцінка підприємства: теорія і практика. - м.: інфра-м, 1997. - 320с.

6.             Оцінка вартості підприємства (бізнесу)/в. О. Щербаков, н. О. Щербакова. - м.: омега-л, 2006. -

288с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292