Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Михайлюк т.в., капінос г.і.

Хмельницький національний університет

В даній статті мова йде про забезпечення якості продукції на підприємствах, а також можливість її підвищення, що підвищить корисність та конкурентоспроможність даної продукції.

Актуальність дослідження. Відомо, що лідируюче положення в будь якій країні досягають лише ті підприємства, які здатні забезпечити високу якість продукції та послуг, що створює їм конкурентні переваги, а споживачам - комфортні умови життєдіяльності [3].

Вагомою проблемою в економіці україни є мінімальне забезпечення якості продукції більшістю підприємств. Цей факт є серйозною проблемою, яка не дає значною мірою підприємствам досягати бажаного результату, а споживачам - задовольняти свої потреби. Також, щоб уникнути поразки на шляху виробництва, необхідно забезпечувати якість продукції на підприємствах шляхом створення системи якості [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що увага до забезпечення і, безпосередньо, підвищення якості зростає і ця проблема має особливу актуальність. Основні підходи до організації систем якості на підприємствах, які ґрунтуються на версії стандартів iso 9000, висвітлено у працях вітчизняних вчених і економістів п. Калити, т. Щедріної, т. Марченко, т. Лазаренко, о. Загородної, а калініної. Дослідження даних авторів дають змогу зробити наступні узагальнення: проблема забезпечення і підвищення якості продукції є пріоритетною для підприємств на сучасному етапі розвитку, застосування системи управління якістю є єдиним можливим шляхом підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції [3].

Метою даної статті є аналіз та впровадження систем із забезпечення якості продукції на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. З виходом українських підприємств на зовнішній ринок та доступністю українських ринків для зарубіжних фірм, проблема якості продукції стала пріоритетною для вітчизняного товаровиробника.

В розвинених країнах світу проблема покращення якості займає ведуче місце в забезпеченні конкурентоспроможності робіт і послуг, створені нових відносин між споживачем і товаровиробником, задоволенні матеріальних потреб суспільства.

Забезпечення і підтримка необхідного рівня якості в процесі виготовлення і споживання продукції неможливі без управління якістю. Важливим елементом цієї системи є аналіз якості продукції. На базі такого аналізу більшість підприємств базують свою діяльність у сфері забезпечення якості. Схему аналітичного дослідження якості продукції представлена у вигляді наступних етапів:

І етап - оцінка рівня якості за допомогою системи показників.

Показники, які використовуються для оцінки якості, поділяють на одиничні, узагальнюючі і комплексні. Одиничні - характеризують одну властивість продукції певного виду і призначення. Узагальнюючі показники характеризують якість всієї продукції незалежно від її виду і призначення. Комплексні показники дають порівняльну характеристику товару за всією сукупністю параметрів стосовно вимог ринку чи властивостей товару-еталону.

II                                        Етап - оцінка виконання плану за якістю та вивчення динаміки показників якості.

На цьому етапі шляхом зіставлення фактичних показників якості з плановими, з фактичними за попередній рік, ряд років визначають рівень виконання плану та динаміку якості продукції. Якщо спостерігається зниження якості і така тенденція є стійкою, необхідно вивчити причини, які стримують ріст якості. Основними причинами можуть бути: низька якість сировини, низький рівень технології та організації виробництва, кваліфікації робітників тощо.

III                                        Етап - вивчення впливу якості на зміну показників ефективності господарювання.

Високий рівень якості сприяє підвищенню попиту на продукцію і збільшенню прибутку не тільки за

Рахунок обсягу продажу, але і за рахунок більш високих цін. У процесі аналізу розраховується вплив зміни якості на наступні показники діяльності підприємства [2]:

-                     Випуск товарної продукції (атпя), виручку від реалізації (авя) і прибуток (апя). Розрахунок здійснюється наступним чином:

Атпя = ((ц -ц0)*к^ авя = ц -ц0)*рщ; апя = [(( - ц0)* рпх ]-[(с - с)*рщ ] де ц1 ц0 - ціна продукції до і після підвищення якості;

С с0 - відповідно собівартість продукції до і після підвищення якості; - кількість виробленої продукції підвищеної якості;

Рп1 - обсяг реалізації продукції підвищеної якості.

Iv етап - оцінка витрат на забезпечення якості.

За оцінками спеціалістів витрати на забезпечення якості становлять 15 - 20 % від обсягу продажу і включають такі статті як: витрати на виправлення браку, вартість відходів виробництва, повторне обслуговування, проведення перевірок якості, тестів, забезпечення гарантій тощо.

Аналіз витрат на забезпечення якості повинен здійснюватися з врахуванням таких припущень:

-                     Будь-який брак зумовлений конкретною причиною;

-                     Превентивні заходи дешевші за виправлення браку;

-                     Важливі параметри піддаються вимірюванню.

Цілком логічно, що найбільшу важливість повинні мати заходи по попередженню браку [2].

V етап - пошук можливостей підвищення якості продукції.

Підвищення якості продукції повинно стати для кожного підприємства неперервним процесом, який пов'язаний з постійним вдосконаленням як продукції, так і технологічного процесу.

Важливим інструментом підвищення якості є використання циклу - "планування - виконання - перевірка - реакція." даний цикл показує послідовність і суть процесу постійного підвищення якості. На фазі "планування" визначають зони, які слід покращити і формулюють конкретні завдання. На фазі "виконання" намічені заходи втілюються в процес. На фазі "перевірка" проводиться оцінка даних, отриманих від реалізації плану. На завершальній фазі, "реакція", результати підвищення формуються у нову стандартну процедуру і відтворюються у всіх аналогічних процесах, в масштабах підприємства [1].

Зазначений шлях забезпечення і підвищення якості продукції, яким не вичерпується весь спектр заходів, спрямованих на досягнення відповідної якості, дає можливість досягти успішного результату і створювати конкурентоспроможну продукцію.

Висновок. Таким чином, вирішення проблеми по забеспеченю якості продукції на підприємстві - це високий його імідж, це вихід не тільки на внутрішній, але й на зовнішній ринок, це основа для одержання максимального прибутку та стійкого фінансового положення.

Високий рівень якості продукції, по великому рахунку, означає прискорення нтп, підвищення ефективності суспільного виробництва, могутність і процвітання держави в цілому.

Література

1.            Загородна о. Аналіз якості продукції // наукові записи. - 2003. - № 1, вип. 12. - с.100-105.

2.            Лазоренко т. Якість вітчизняної продукції: поліаспектність проблеми // вісник туп. Економічні науки. - 2004. - № 6. - с.211-217.

3.            Харченко т. Якість виробів як засіб задоволення потреб споживача і забезпечення конкурентоспроможності продукції // економіка. Фінанси. Право. - к., 2003 - № 3 - с.3-5.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292