Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Літинська в. А., ряснж є. Г.

Xмельницький національний упіверситет

В статті розглядаються деякі найбільш важливі питання пов 'язані з розробкою програми фінансового управління підприємством. Об'єктом є підприємство ват «городоцьке» атп 16838, яке знаходиться на межі банкрутства.

Вступ. Дослідження питань, які пов' язані з антикризовим управлінням підприємства є актуальним, адже на сьогоднішній день в нашій країні прослідковується негативна тенденція, яка свідчить про те, що багато вітчизняних державних підприємств закінчують своє функціонування банкрутством. Тому для того, щоб покращити фінансовий стан підприємств необхідно проводити дослідження, розробляти нові методи управління, які допоможуть змінити кризову ситуацію, яка склалася на підприємстві.

Із широкого спектра думок щодо сутності поняття санації можна синтезувати єдине визначення, яке має ввібрати в себе раціональне зерно кожного з варіантів. На нашу думку, таким можна вважати визначення, дане відомими зарубіжними економістами (н. Здравомислов, б. Бекенферде, м. Гелінг), провідними фахівцями у питаннях виведення підприємств із фінансової кризи: санація - це система фінансово - економічних, виробничо - технічних, організаційно - правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи від­новлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді [4, c. 365].

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо - технічного характеру.

Постановка завдання. Питання сутності, специфіки, задач і інструментарію антикризового управління та фінансової санації стали предметом наукових досліджень таких закордонних економістів як edvard і. Altman, a. Bathory, н. Grinyer, d. Mayes, r. Norgard, t. Peters, s. Slatter, j. Robertson, r. Taffler, с. Г. Бєляєв, a. П. Градов, г. П. Іванов, э. М. Коротке, b. И. Кошкин і багатьох інших. Серед робіт українських дослідників відрізняються роботи м. Д. Білик, о. А. Терещенко, и. А. Бланка, м. Я. Коробова [7, с. 12].

На жаль, у значній кількості опублікованих робіт розглядаються лише окремі (фрагментарні) питання антикризового управління без виходу на рівень формування належного теоретичного фундаменту й ефективного практичного інструментарію.

Таким чином, пріоритетним завданням програми фінансової санації є виявлення тих видів криз у про­цесах функціонування і розвитку об'єкта дослідження, які можуть бути об'єктом стратегічного аналізу та розробка заходів, які допоможуть вивести підприємство з кризи.

Основна частина. Якщо розглянути техніко - економічні показники діяльності ват «городоцьке» атп 16838, охарактеризувати його фінансовий стан, а також розглянути операційний, маркетинговий, кадровий, інноваційний та фінансовий менеджменти на підприємстві слід зазначити, що існують досить значні недоліки в кожній підсистемі управління автопідприємством. При оцінці фінансового стану можна відзначити, що всі показники свідчать про негативну тенденцію функціонування підприємства. Найбільший негативний вплив відчутний в фінансовому менеджменті. Підприємство отримує величезні збитки в результаті своєї діяльності. Держава виплачує дотації за перевезення пільгових пасажирів, але вони досить малі і не перекривають витрати на здійснення пільгових перевезень.

Значні недоліки існують і в інноваційному менеджменті. Інноваційний менеджмент на даному підприємстві майже не розвинений. Тому необхідно вживати заходи, які допоможуть впроваджувати інновації, такі як відкриття нових маршрутів, придбання в кредит автомобілів. Багато недоліків в роботі підприємства виникає через те, що не виконуються всі функції маркетингового менеджменту, який в сучасних умовах господарювання є досить важливим елементом ефективного функціонування.

Якщо розглядати операційний менеджмент, то загалом функції операційного менеджменту на даному підприємстві виконуються, але є певні недоліки. А саме, такі як:

-                     Дуже мало уваги приділяється оперативному плануванню;

-                    Не враховується якість наданих послуг по перевезенню пасажирів.

Слід зазначити і питання, які стосуються кадрового менеджменту. Загалом функції кадрового менеджменту на даному авто підприємстві виконуються належним чином, але існують недоліки, на які потрібно звернути увагу. Насамперед те, що тільки два працівники за останні три роки підвищили кваліфікацію за умови, що підвищення кваліфікації потребують 16 осіб. Це надзвичайно важливо для того, щоб підприємство ефективно працювало, адже працівники являються головною функціонуючою складовою підприємства.

Отже, все перелічене свідчить про те, що ват «городоцьке» атп 16838 функціонує неефективно, тому можна запропонувати програму його антикризового фінансового оздоровлення, яка включає наступні заходи:

1.            Підвищення кваліфікації управлінського персоналу автопідприємства.

2.             Введення посади маркетолога.

3.             Оновлення автопарку. Відкриття нових рентабельних маршрутів.

Якщо розглядати перший захід - підвищення кваліфікації управлінського персоналу ват «городоцьке» атп 16838, то на авто підприємстві підвищення кваліфікації, насамперед, потребують: директор та головний бухгалтер. Роль керівника підприємства завжди залишалася надзвичайно важливою в системі управління, адже завдяки йому відбувається впорядкована робота підприємства, здійснюється ефективне управління ним. Для підвищення кваліфікації директора підприємства йому необхідно через кожні три роки навчатися в школі менеджменту. Так, даний захід буде коштуватиме 300 гривень, однак після навчання значно покращиться робота керівника, збільшується продуктивність праці, тобто будуть відчутні зміни в управлінні у кращу сторону. Це можна пояснити тим, що керівник буде шукати нові шляхи покращення функціонування підприємства, застосовувати нові методи управління та вдосконалювати їх.

Що стосується головного бухгалтера, то його робота передбачає ведення операцій по бухгалтерському обліку, тому він повинен бути завжди в центрі всіх змін, які відбуваються в законодавстві бухгалтерського обліку (табл. 1).

Таблиця 1

Фінансовий ефект від підвищення кваліфікації працівників ват "городоцьке" атп 16838

Заходи

Витрати (навчання, курси підвищення кваліфікації)

Очікуваний дохід (покращення роботи)

Фінансовий ефект

1. Підвищення кваліфікації директора

300

1000

700

2. Підвищення кваліфікації головного бухга лтера

300

900

600

Другий захід - введення посади маркетолога. Маркетингова діяльність на ват «городоцьке» атп 16838 виконується частково. Однією з причин є відсутність служби маркетингу. Деякі з функцій маркетингового менеджменту виконують: керівник, начальник відділу експлуатації та фінансист.

Із вище сказаного можна зробити висновок, що введення посади маркетолога на даному підприємстві є вкрай необхідне. Для його ефективної роботи якого необхідно надати кабінет з меблями та комп'ютер. Все вище сказане, враховуючи заробітну плату за рік, буде коштуватиме підприємству 16 тисяч гривень. Розглянемо витрати, які необхідні для введення посади маркетолога (табл. 2).

Таблиця 2

Витрати на введення посади маркетолога                   

Витрати

Фактичні ціни, тис. Грн.

1. Покупка комп'ютера

1,5

2. Оздоблення кабінету

0,5

3. Офісні меблі

2

4. Річна заробітна плата маркетолога

12

Всього

16

 

Маркетолог буде проводити маркетингові дослідження, проводити рекламні заходи, що на сьогоднішній день, є запорукою успішного бізнесу та визначати інструменти, за допомогою яких можливо значно збільшити кількість перевезених пасажирів. Реклама дає нам можливість підвищити обсяг наданих послуг на 8 %.

Таким чином, із проведених розрахунків можна дійти висновку, що введення посади маркетолога на ват «городоцьке» атп 16838 сприятиме значному покращенню фінансового стану підприємства та значно підвищить гнучкість та динамічність його діяльності.

Третій захід - оновлення автопарку. Відкриття нових рентабельних маршрутів.

Ват «городоцьке» атп 16838 надає послуги з перевезення пасажирів. Взагалі дані послуги надаються п'ятьма автобусами (три автобуси марки паз - 672 м та два автобуси марки лаз - 699 рд). Вказані автомобілі перебувають у поганому технічному стані, адже вже 18 років перебувають в експлуатації. За весь цей період лише один раз перебували на капітальному ремонті, тобто на даному підприємстві вкрай необхідно оновлювати автопарк.

Для проведення даного заходу необхідно відремонтувати існуючі автомобілі, тобто необхідний капітальний ремонт. Його проведення коштуватиме для підприємства 40 тисяч гривень. Покращення технічного стану та зовнішнього вигляду автобусів сприятиме збільшенню кількості пасажирів, які будуть надавати перевагу послугам перевезень, які надає ват "городоцьке" атп 16838. В результаті збільшення кількості пасажирів збільшується дохід від наданих послуг з 241,4 до 312,9 тисяч гривень. Собівартість наданих послуг відповідно збільшиться на 40 тисяч гривень та буде становити 508,6 тисяч гривень. За підрахунками чиста теперішня вартість чистого прибутку інвестора за три роки від вказаного заходу становить 19268 грн. З кожної гривні, вкладеної в запровадження заходу він одержить 1,51 грн. Розглянемо вказане вище в таблиці 4.

Таблиця 4

Прогнозовані показники при оновленні автопарку            

Показники

Одиниця виміру

2006 рік

1-й рік інвестицій

2-й рік інвестицій

3-й рік інвестицій

1. Дохід від наданих по слуг

Тис. Грн.

241,4

259,9

294,9

312,9

2. Собівартість наданих послуг

Тис. Грн.

468,6

478,6

491,1

508,6

3. Валовий прибуток

Тис. Грн.

- 227,2

- 218,7

- 196,2

- 195,7

 

Таким чином, фінансовий ефект при оновленні автопарку буде становити 31,5 тисяч гривень, тобто проведення капітального ремонту для автомобілів є доцільним і певною мірою сприятиме покращенню функціонуванню підприємства та значно покращить його фінансовий стан, адже зменшиться валовий збиток.

Ват «городоцьке» атп 16838 надає послуги з перевезень пасажирів за п'ятьма маршрутами руху. Це: «городок - нове - поріччя», «городок - мудриголови», «городок - балакири», «городок - підлісний олексинець» та «городок - кузьмин». Вказані маршрути є нерентабельними, адже якщо розглянути витрати на здійснення перевезень та дохід, який підприємство отримує, то бачимо, що витрати значно більші, тобто характерний від'ємний валовий прибуток. Тому розглядаючи ситуацію, яка склалася на підприємстві відкриття нових рентабельних маршрутів є дуже необхідне.

Після проведення певних досліджень (опитування, спостереження) виявилося, що дане автопідприємство може відкрити наступні маршрути: «городок - пісочна», «городок - папірна», «городок - дахнівка» та існуючі маршрути «городок - мудриголови» і «городок - кузьмин», для яких доцільно змінити час відправлення.

Розглянемо відкриття нового маршруту «городок - пісочна». Витрати на його відкриття будуть становити 800 гривень. Це витрати на отримання ліцензії на вказаний маршрут та дозвіл на перевезення пасажирів. При цьому доходи будуть значно більшими. Це пояснюється збільшенням кількості перевезених пасажирів. Зі слів мешканців села багато з них працюють в місті городку і не мають можливості до нього доїхати, деякі також при наявності автобуса їздили б частіше до родичів, на ринок. За підрахунками послугами пасажирських перевезень щодня користуватимуться 100 пасажирів. Оптимальна ціна квитка буде становити 4 гривні за один оборотний рейс, тобто дохід буде дорівнювати близько 400 гривень. Витрати на паливо - мастильні матеріали, амортизацію автобуса та заробітну плату водія будуть становити 240 гривень. Початкові витрати на відкриття маршруту повністю окупляться за 5 днів, а далі підприємство одержує фінансовий ефект в сумі 160 гривень щодня. Фінансовий ефект за рік від запровадженого заходу буде становити понад 50 тисяч гривень.

Далі розглянемо, за таким же принципом відкриття маршрутів «городок - папірна» та «городок - дахнівка». Результати досліджень занесені в таблицю 5.

Таблиця 5

Прогнозовані результати при відкритті маршрутів "городок - пісочна",         "городок - папірна" та "городок - дахнівка"_____________________________

Показники

Одиниця виміру

Прогнозовані дані

"городок - пісочна"

"городок - папірна

"городок - дахнівка"

1. Витрати на відкриття маршруту

Грн.

800

900

900

2. Витрати на паливо- мастильні матеріали, амортизацію та зарплату водія

Тис. Грн.

86,4

82,8

151,2

3. Ціна квитка

Грн.

4

3

5

4. Кількість перевезених пасажирів

Тис. Паса жирів

36

32,4

32,4

5.виручка від наданих послуг

Тис. Грн.

144

97,2

162

6. Валовий прибуток

Тис. Грн.

57,6

14,4

10,8

 

Для існуючих маршрутів «городок - мудриголови» та «городок - кузьмин» необхідно змінити час відправлення. Після застосування вказаних змін отримаємо наступні показники (табл. 6).

Таблиця 6

Прогнозовані показники після зміни графіку відправлення для існуючих маршрутів        

Показники

Одиниця виміру

"городок - мудриголови"

"городок - кузьмин"

Фактичні дані

Прогнозовані дані

Фактичні дані

Прогнозовані дані

1. Собівартість наданих послуг

Тис. Грн.

84,3

84,3

18,8

18,8

2. Ціна квитка

Грн.

3

3

1

1

3. Кількість

Перевезених

Пасажирів

Тис. Грн.

19,2

28,2

17,64

27,72

4. Виручка від наданих послуг

Тис. Грн.

57,6

84,6

17,64

27,72

5. Валовий прибуток

Тис. Грн.

- 26,7

0,3

- 5,16

8,92

 

Таким чином, підприємство в результаті відкриття нових рентабельних маршрутів отримає значний фінансовий прибуток. Так, в сумі це буде близько 92 тисяч гривень, тобто запровадження даного заходу є доцільним на підприємстві. Якщо розрахувати фінансовий ефект від оновлення автопарку та відкриття нових маршрутів, то одержимо прогнозовані фінансові результати в сумі 123,5 тис. Грн.

Висновки. Якщо розглянути запропоновані заходи щодо антикризового управління авто підприємством слід зазначити, що загалом підприємство одержить 128,1 тис. Грн, при цьому затрати на їх впровадження будуть складати 57,6 тис. Грн. Вказані цифри свідчать про можливість застосування запропонованих заходів підприємством, адже витрати на їх впровадження є значно менші від очікуваного фінансового результату.

Отже, кожен із запропонованих заходів програми антикризового фінансового оздоровлення ват «городоцьке» атп 16838 є актуальним для підприємства і правильне їх застосування дозволить покращити діяльність підприємства та допоможе вивести його з кризи.

Література

1.             Бурий с. А. Антикризове управління та управлінські рішення - проблеми підприємств малого бізнесу. - хмельницький: тов. «тріада - м», 2006. - 93 с.

2.             Василенко в. О. Антикризове управління підприємством. - навчальний посібник. - к.: кнеу, 2003.

- 504 с.

3.            Грязнова а. Г. Антикризисный менеджмент: учебник. - м.: тандем, 1999. - 368 с.

4.             Минаев э. С. Антикризисное управление: учебное пособие. - м.: приор, 1998. - 432 с.

5.            Покропивний с. Ф. Економіка підприємства: 2 - ге вид., перероб. Та доп. - к.: кнеу, 2001. - 528 с.

6.             Скворцов н. Н. Как избежать банкрутства предприятия? От выживания к процветанию. - к.: будівельник, 1995. - 143 с.

7.             Андрущак є. М. Діагностика банкрутства українських підприємств // фінанси україни. - 2004. - № 9. - с. 7 - 17.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292