Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Лежанська м.в., диха м.в.

Хмельницький національний університет

У статті розглянуто загальні поняття інтелектуальної власності, значну увагу приділено плагіату, піратству і проблемі боротьби з цими явищами в нашій державі.

Поняття інтелектуальної власності тісно пов' язано з розумовою діяльністю людини, адже саме людина є власником і розпорядником тих ідей, що народилися в процесі цієї діяльності. Результати розумової діяльності можуть реалізовуватися в об' єктах, що перераховані в міжнародній конвенції про створення всесвітньої організації інтелектуальної власності (воів): літературних, художніх і наукових творах; комп'ютерних програмах; компіляції даних (базах даних); у виконавській діяльності артистів, звукозапису, радіо і телевізійних передачах; винаходах у всіх областях людської діяльності; наукових відкриттях; промислових зразках; компонованих (топографічних) інтегральних мікросхем; сортах рослин, породах тварин; товарних знаках, знаках обслуговування, фірмових найменуваннях і комерційних позначеннях; інших об' єктах, що виникли в процесі розумової діяльності.

Усі ці об'єкти, створені людиною, можуть активно використовуватися в процесі діяльності організацій при виробництві товарів, послуг, у рекламній справі й в іншій діяльності.

Інтелектуальна власність (ів) - у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах.

Законодавство, яке визначає права на ів, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.

Поняття ів виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва і літератури.

Законодавство україни про авторське право і суміжні права базується на конституції україни і складається з відповідних норм цивільного кодексу україни, законів україни "про власність", "про кінематографію", "про телебачення і радіомовлення", "про видавничу справу", "про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" та інших законів україни, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Безпосередніми користувачами системи ів є підприємства, які в своїх комерційних операціях використовують винаходи, торгівельні марки, промислові зразки, заявки на походження тощо. Оскільки переважна більшість винаходів потрапляє на ринок вже після їх використання, адаптації та впровадження підприємствами, воів заохочує підприємства, переважно в країнах, що розвиваються, розглядати використання системи інтелектуальної власності як невід'ємну складову частину своїх програм дослідження і розвитку, виробничих та маркетингових стратегій. З цією метою воів у рамках своєї програми з підтримки раціоналізаторства започаткувала нагороду воів для підприємств з інноваційною діяльністю, чим має на меті стимулювати малі та середні підприємства усіх країн-учасниць активно застосовувати систему інтелектуальної власності в своїй виробничій та комерційній діяльності. Крім того, проведення конкурсу за нагороду воів зверне увагу громадськості на значні переваги, які надає система інтелектуальної власності підприємствам, що активно та узгоджено нею користуються.

Підприємства, які розвиваються завдяки інноваційній діяльності, що номінуються на нагородження воів - це національні підприємства чи компанії (малі чи середні), які для забезпечення успіху свого бізнесу розсудливо використовують систему ів шляхом: розвитку винаходів та їх захисту шляхом використання патентів та корисних моделей; випуску продуктів, які базуються на запатентованих винаходах чи корисних моделях та зареєстрованих промислових зразках чи об'єктах авторського права; використання патентної інформації для підтримки програми дослідження та розвитку, а також технологічної та комерційної діяльності; активного використання зареєстрованих торгівельних марок та інших розрізняльних знаків для сприяння комерціалізації товарів; використання географічних зазначень та назв місць походження товарів в якості маркетингової підтримки; запровадження та активного управління пакетом прав ів; виявлення та заохочення творчої та винахідницької діяльності серед персоналу.

Критерії відбору переможців ретельно розробляються спільно з партнерами і базуються на елементах, перелічених вище, з урахуванням специфічних умов кожної країни. До уваги приймаються такі критерії: кількість охоронних документів на які подано заявки і які є у власності підприємств (патенти, торгівельні марки, корисні моделі, промислові зразки, назви місця походження товарів, географічні зазначення, програмне забезпечення тощо); обсяг діяльності, де активно та успішно використовуються права інтелектуальної власності; як підприємства посилаються на права ів у рекламній та громадській діяльності; наявність або використання служб з інтелектуальної власності (відділи інтелектуальної власності, залучені консультанти тощо); використання патентної інформації для підтримки досліджень і розвитку, а також технологічного та комерційного супроводу; кількість ліцензійних угод, що знаходяться у користуванні; заходи, які здійснюються для захисту прав інтелектуальної власності; наявність науково-дослідних інститутів та академічних установ для сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності; конкретні заходи щодо заохочення винахідницької та інноваційної діяльності персоналу.

Різновидами ів є: авторське право та суміжні права, нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

Відповідно до міжнародного та національного законодавства набуття авторського права не потребує виконання будь-яких формальностей. В цьому полягає одна з основних відмінностей об'єктів авторського права від торгових марок, винаходів, промислових зразків, для яких реєстрація є обов'язковою умовою здійснення і захисту своїх прав. Однак добровільна реєстрація права авторства дозволяє здобути низку переваг при використанні твору.

Свідоцтво про державну реєстрацію права автора на твір дозволяє зробити головне - встановити дату створення, що значно має вирішальне значення у випадку судового розгляду справи; свідоцтво підтверджує право власності на твір, наявність у автора чи іншої особи певного обсягу майнових та немайнових авторських прав; свідоцтво є необхідним при комерціалізації твору різними способами: отриманні кредиту, внесенні під заставу, формуванні статутного фонду створюваних товариств, оцінці та обліку твору як нематеріального активу.

Авторське право поширюється на всі витвори мистецтва, літератури, науки незалежно від засобу або форми їх вираження. Проте тільки оригінальні витвори можуть бути об'єктом авторського права. Самі ідеї, закладені у витворі не обов' язково мають бути новими, проте форма їх вираження, літературна або художня, обов'язково має бути оригінальною. І нарешті, охорона не залежить від якості або цінності твору. Безпосереднім авторам витвору, що захищається авторським правом, а також їх спадкоємцям надаються базові права. Вони є володільцями виключного права щодо використання витвору або надання дозволу іншим особам на використання їх витворів. Автор може дозволити або заборонити: відтворення твору в тій чи іншій формі, наприклад, друковане видання або звукозапис; виконання твору, наприклад, в театральній п'єсі або музичному виконанні; запис твору, наприклад, компакт-диски, відеоплівки; відтворення засобами масової інформації; переклад на іншу мову або адаптацію. Термін охорони майнових прав автора становить життя автора і 70 років після його смерті. Таким чином встановлені строки надають можливість автору та його спадкоємцям отримувати матеріальну вигоду протягом значного періоду.

У березні 2007 року до держдепартаменту ів надійшло 405 заявок на реєстрацію авторського права на твір і 3 заявки на реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір. Здійснено 282 реєстрації авторського права на твір та прийнято 6 рішень про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір [2].

Фонд патентної документації громадського користування (фгк) філії "український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг" укрпатенту протягом i кварталу 2007 року поповнився патентною документацією на паперовому та електронному носіях, одержаною переважно в рамках міжнародного співробітництва. Усього до фгк надійшло 147 офіційних бюлетенів на папері, які містять інформацію стосовно об'єктів промислової власності; 239 дисків cd та dvd. Також за і квартал 2007 року до фгк надійшло 48 періодичних видань та 25 книжок [2].

Безумовно ів, різного роду винаходи позитивно позначаються на розвитку економіки і техніки, але для україни це майже глобальна проблема, яка зашкодить подальшому розвитку держави і ховає в тінь справжніх авторів ів. У сучасному світі чим розвиненіша держава, тим більшого значення в її економіці та суспільному житті має інтелектуальна власність - творіння людського розуму. Який же стан захисту цієї власності в нашій країні?

Два роки поспіль україна була визначена як пріоритетна країна по піратству (pfc). Така оцінка призвела до анулювання однобічних митних привілеїв для всіх українських товарів, що раніше безмитно ввозилися на територію сша та введення спеціальних торгівельних санкцій проти україни з боку сша. Але не сша були першими, хто звернув увагу на українське піратство. Міжнародна федерація виробників фонограм (мфвф) звернулася до єс з проханням здійснити санкції проти україни з метою придушення аудіо та відеопіратства. Звернення мфвф зіграло роль каталізатору для асоціації звукозапису америки riaa, яка й звернулася до iipa з проханням здійснити примусові дії проти українських піратів. Виникла так звана "всесвітня змова" щодо українського піратства.

Що заважає вдосконаленню захисту та розвитку виробництва продукції ів в україні? На відміну від розповсюдженої думки щодо недосконалості українського законодавства у цій сфері, аналітики стверджують, що недоліки законодавства не є головною причиною поганого стану захисту. Наприклад, основний закон у цій сфері - закон україни "про авторське право та суміжні права", як в старій 1993 року, так і в новій редакції 2001 року, вже неодноразово аналізувався на відповідність міжнародним та європейським нормам. Результати аналізу показують, що хоча цей закон і має деякі відмінності від міжнародних норм, деякі термінологічні та процедурні недоліки, але з врахуванням ратифікації українським парламентом цілої низки міжнародних угод, перш за все бернської угоди та договору воів, законодавство україни по авторському праву може ефективно використовуватися для захисту власності авторів, як українських так і іноземних. Навіть міжнародні правозахисні організації, з ініціативи яких здійснювався і здійснюється тиск на україну, критикували не українське законодавство з прав ів, а невиконання цих законів. Ця критика стосувалася і недостатньої на їх погляд суворості кримінальних покарань та необхідності контролю за виробництвом компакт-дисків. Ці зауваження були внесені з 1 вересня 2001 року у нову редакцію кримінального кодексу україни у вигляді 17б статті. Що ж стосується виробництва, експорту та імпорту компакт-дисків зауваження експертів біли враховані лише частково, що й спричинило подальшу критику стану захисту прав ів на україні з боку міжнародних організацій, однак україна нарешті покинула список pfc.

Проблеми охорони ів сьогодні вийшли в світі на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Унаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони дедалі більше стають політичною проблемою, пов'язаною з економічною безпекою та вимагають стратегічних підходів до їх вирішення. Процеси інтелектуалізації досягли надзвичайно високої інтенсивності, немислимої ще десятиліття тому. Нині у світі діють понад 4 млн патентів; щороку подається приблизно 700 тис. Заявок на патентування; у 2000 р. Дохід від продажу ліцензій на запатентовані об'єкти становив 100 млрд дол., що вдесятеро більше, ніж 1990 р [3].

Важливо враховувати, що в основному вже сформувалася глобальна система регулювання охорони інтелектуальної власності. Україна повинна адаптуватися до неї, якщо планує розвиватися як складова частина світового господарства, а не як економіка, відмежована від світових тенденцій соціально-економічного й технологічного розвитку. І за останні роки україна значно активізувала процес входження в світові структури, що регулюють інтелектуальну власність, і вже є учасницею із з 2б універсальних міжнародних конвенцій і договорів у цій сфері. Але проблемою залишається незавершеність процесів здобуття членства в світовій торговельній організації і забезпечення участі в угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Не завершено і процес приєднання до ряду міжнародних конвенцій та договорів [4].

Довгий час україна займає одне із "провідних" останніх місць в європейських та американських звітах про стан захисту ів в світі. У відповідь на занепокоєність європейської та світової спільноти українською державною пропагандою дуже гостро ставиться питання підробки об'єктів авторського права. Піратство для україни є не лише додатковою підставою для згадок про нашу державу у пресі цивілізованого світу, але й одним із гальм для інтеграції до світових глобальних об'єднань. Як наслідок, не маючи важелів для того, аби раз і назавжди побороти піратство, більшість кінофільмів канського фестивалю українські кіномани бачать раніше за своїх західних колег, книги біла гейтса читаються у піратському варіанті, а посередня провінційна збанкрутіла компанія має на своїх комп'ютерах windows xp та сімейство microsoft office.

Література

1.            http://www.ndiiv.org.ua

2.             http://www.uceps.org

3.             http://justinian.com.ua

4.             Чуприна н. Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в професиональной практике. - выпуск № 1. - 2004. - с.120

3. Дмитренко н. Від клейма до патенту, або еволюція охорони інтелектуальної власності. - без цензури. - 2007. - № 14 (210) 3-11 квітня. - с. 18.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292