Розвиток соціально–економічних відносин в умовах трансформації України

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Куцка а.о., стаднік в .в.

Хмельницький національний університет

В статті розглянуто можливості підвищення ефективності роботи персоналу через елементи організаційної культури. Показано, зокрема, вплив на роботу персоналу таких складових, як норми поведінки, психологічного клімату в колективі, філософії існування організації, стилю управління, здатності до вирішення конфліктів, умов праці і трудової дисципліни.

Постійні зміни у зовнішньому середовищі, ускладнення у виробничій і комерційній діяльності підприємства, підвищення значення фактору часу, розширення організаційних меж і простору діяльності, збільшення обсягів і швидкості отримання інформації і нових знань підвищують значимість джерел, здатних забезпечити розвиток підприємства. Важливим ресурсом, здатним створити гнучку, адаптивну і тим самим ефективну виробничу систему, є організаційна культура підприємства, оскільки саме вона визначає як, яким чином і з якими затратами досягаються результати його діяльності.

У наукових роботах, особливо зарубіжних, останнім часом постійно підкреслюється, що для успішної реалізації стратегії фірми потрібно створювати належне культурне середовище. Завдання вбачається в тому, щоб використовувати методи досягнення намічених змін, які б давали змогу уникнути протиріч із несумісними культурними нормами, зменшити опір змінам і нововведенням. Так, д. Костер і д.бескет дотримуються точки зору, що «сильно розвинута організаційна культура підприємства посилює координацію, контроль і єдність цілей підприємства з цілями працівників». Л.аргоут вважає, що вона впливає на якість, д.руссо особливо підкреслює її вплив на прибуток [2]. Стоянова в.а., янковська л.а вважають, що результати діяльності будь- якого підприємства необхідно пов'язувати з його організаційною культурою, оскільки вона є важливим системо утворюючим фактором, соціальною оболонкою, у ній формується виробничі відносини, які можуть бути ефективними чи ні, впливаючи на ефективність виробництва.

Організаційна культура нині сприймається як важливий елемент ділового життя, невід'ємна частина системи ефективного управління. Вона розглядається як вирішальний фактор формування механізму прийняття рішень, своєрідна основа раціональної діяльності, що забезпечує єдність дій співробітників, контроль і стимулювання усіх працюючих.

Економічна успішність діяльності фірми, установи, підприємства є яскравою ознакою наявності організаційної культури - інтелектуального капіталу, проте не менш важливо враховувати цей чинник у його динаміці, адже одномоментний успіх також може створити стереотипи, сформувати певні цінності, генерувати певний тип культури [3]. Можливість прогнозувати організаційну культуру, досліджуючи її складові, методичний апарат соціології та базовані на психологічних дослідженнях знання про особистість, її мислення і діяльність - все це забезпечує менеджерів інформацією, достатньою для того, щоб вибудувати прогноз високої точності щодо напрямків подальшого розвитку організації.

Для того, щоб оцінити вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу розглянемо складові, які впливають на її формування. До них відносяться: визначеність цілей і орієнтація на їх досягнення, стиль управління, філософія існування організації, поведінкові ритуали, правила, за якими ведеться «гра» в організації, участь працівників в процесі прийняття рішень, здатність до вирішення конфліктів, умови праці і трудова дисципліна, психологічний клімат в організації та інші. Доречно розглянути детальніше ці фактори.

Відомо: для того щоб організація, установа чи підприємство могли ефективно працювати, мають бути чітко сформовані цілі і методи їх досягнення. Звичайно, метою будь-якого підприємства є отримання прибутку, але кожне з них має свої особисті цілі, які можуть визначати її місію і навіть формувати філософію існування. Наприклад, ціль компанії «exxon» забезпечити акціонерам збереження інвестицій і зростаючі доходи, а «nationsbank» - створити компанію № 1 з надання фінансових послуг в сша.

Стиль управління - від того, які методи управління обирає керівництво для впливу на підлеглих, залежить їх ставлення до роботи, чітке виконання ними своїх обов'язків і, звичайно, формується авторитет самого керівника. Керівник компанії має чітко визначити які чинники є важливими для персоналу, що саме працівники бажають отримувати, виконуючи дану роботу, і що спонукатиме їх працювати ефективніше. Все це має враховуватись при формуванні організаційної культури підприємства.

Організаційна (або, в контексті великих компаній - корпоративна) культура формується уже на початку виникнення організації, тому головна роль у формуванні принципів діяльності та цінностей, філософії, прийнятих у компанії, належить її засновникам. Ці принципи, цінності та філософія, закладені на початковому етапі розвитку компанії, іноді з часом можуть трансформуватись, втім, зазвичай саме під них у подальшому підбирається персонал. Так, наприклад, організаційна культура компанії «daewoo» складається з таких трьох елементів: творчість, випробовування, самопожертва. Навчання працівників спрямоване на виховання їх у дусі організаційної культури, лояльності і відданості, а не на розвитку професійних знань і навиків. Нові працівники проходять програму (термін-два дні) з філософії бізнесу компанії опису і відвідання її підприємств. Програма для менеджерів середнього рівня розрахована на п'ятнадцять днів і передбачає розвиток управлінських навиків, особливо у сфері менеджменту трудових ресурсів. Програма для керівників вищого рівня триває чотири дні і зосереджена на розумінні бізнес-середовища та довготермінової стратегії. Компанія також має курси для дружин менеджерів з філософії бізнесу і духу компанії, взаємовідносини між роботою і сім'єю, основ економіки і сімейного життя. Цим daewoo втілює в життя такий принцип: компанії належить не тільки особисто менеджер, а й його родина [4].

Психологічний клімат в організації є одним із найважливіших факторів формування культури, адже якщо на підприємстві хороша, дружня атмосфера в колективі, добрі стосунки з керівником і оптимальні умови праці, люди ходять на роботу із задоволенням і виконують свої обов' язки старанніше. Треба відзначити, що в першу чергу це заслуга керівника. Він, як лідер, повинен ефективно спілкуватися і контактувати зі своїми працівниками, знаходити правильні рішення у конфліктних ситуаціях, бути гранично об'єктивним незалежно від своїх симпатій. Також непогано було б в колективі вводити нові традиції - збирати колектив поза роботою, наприклад, під час святкування свят - що дасть змогу керівникові краще пізнавати своїх працівників просто як людей та особистостей, і навпаки. Звичайно, багато залежить від колективу, адже скільки людей - стільки різних характерів, думок та поглядів, і в наш час дуже важливо знайти спільну мову з іншими, вміти стримувати свої емоції, бути в гарних стосунках з усім колективом, навіть коли ти не розумієш тієї чи іншої людини. Психологи виявили, що є така категорія людей, які не можуть не конфліктувати з іншими, як правило такі люди часто змінюють місце роботи і колектив, але бувають і випадки, коли цей працівник є кваліфікованим і робить багато для організації, тоді керівник повинен шукати компроміс, наприклад, виділити йому окремий кабінет чи дозволити працювати дома. Отже, організаційну культуру можна розглядати, як систему духовних і матеріальних елементів, взаємодіючих між собою і притаманних тільки даному підприємству, у формуванні яких важливу роль відіграє культура внутрішніх суб' єктів і фактори внутрішнього середовища, на основі яких формується системний підхід до управління всіма факторами виробництва шляхом створення цілісності стратегії функціонування і розвитку підприємства, а також безпосередньої її реалізації в процесі здійснення виробничої діяльності.

Для ефективної роботи персоналу обов'язково потрібно звертати увагу на такий фактор, як умови праці і трудова дисципліна. У наш час жодна людина не хоче працювати за дарма або за «спасибі», тому працівників будь-якої організації потрібно стимулювати, забезпечувати їх належними умовами праці. Організаційна культура має бути побудована на цінностях та принципах, які сприятимуть лояльності персоналу, формуватимуть у працівників відчуття належності до компанії, відчуття своєї значущості для неї, причетності до результатів її діяльності і досягнень. Кожен працівник має розуміти своє значення в організації, свою роль у реалізації її завдань і цілей. Це досягається впровадженням певних винагород, що лежать поза межами офіційно призначеної заробітної плати: система пільг, подарунки до свят, направлення на курси підвищення кваліфікації, відзначення кращих працівників (фото на дошці пошани, статті у корпоративних змі) і звичайно, можливість кар'єрного зростання для працівників.

Організаційна культура компанії не є одним із засобів винагородження працівника. Вона є комплексом переконань та очікувань, які поділяються членами організації. Ці переконання та очікування формують норми та принципи, які у значній мірі визначають поведінку в організації осіб та окремих груп. Культура організації - це все те, що для останньої є типовим, її характерні риси. Таким чином, корпоративна культура визначає і засоби винагороди, і умови праці, і відносини в колективі, прийняті в даній організації. Організаційна культура компанії презентує систему цінностей та методів управління, що відрізняє саме цю компанію від інших. І, залежно від того наскільки вона є сильною, ефективною, привабливою для персоналу, настільки вона і сприяє його мотивації, формує його лояльність.

На даний момент досить часто практикується обговорення і прийняття серйозних рішень для підприємства всім робочим колективом. По-перше, це позитивно впливає на ефективність роботи організації, оскільки кожен спеціаліст кваліфіковано висловлює свою думку з огляду посади, яку він займає. Це дає змогу керівникові зважити всі «за» і »проти» та обрати правильне рішення. По-друге, цей фактор в якійсь мірі є ще й психологічним, оскільки дозволяє задовольнити потребу працівників у досягненні цілі, визнанні та самореалізації.

Спрямованість організаційної культури назовні, її відкритість - це ще й значною мірою її адаптивні можливості щодо зовнішніх умов, здатність до трансформації (рухливість щодо змін, пов' язаних із розвитком науки й техніки), тому чинник активного відображення організаційною культурою зовнішніх обставин та умов діяльності нерідко стає чинником виживання підприємства.

Звичайно потрібно зазначити, що організаційна культура - не єдиний елемент, який сприяє підвищенню ефективності його виробничої діяльності. Можливі ситуації коли підприємство володіє високоефективною організаційною культурою і водночас втрачає свої позиції на ринку, або ж фірма з низькою організаційною культурою демонструє високу ефективність (принаймні, деякий час). Однак для досягнення довгострокової ефективності підприємства надзвичайно важливим фактором є його сильна організаційна культура.

Отже, успішна діяльність підприємства залежить від ефективної роботи персоналу, а ефективна робота персоналу - від організаційної культури. Організаційна культура підприємства - це система цінностей, принципів діяльності, норм поведінки, традицій, зовнішніх символів, котра прийнята та реально діє в тій чи іншій організації, характеризує її та вирізняє з усіх інших. Для успішної діяльності підприємства досить важливим є наявність організаційної культури, яка сприяє згуртованості колективу компанії, об'єднанню працівників навколо досягнення цілей компанії. Отже, організаційна культура все більше стає однією з умов ефективної життєдіяльності будь-якої організації. Вона відображає рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, що знаходять свій вираз у формах організації життя і діяльності людей, а також у створюваних нами матеріальних і духовних цінностях.

Література

1.             Ліфінцев д. С. Вплив корпоративної культури на мотивацію персоналу // актуальні проблеми економіки. - 2006 - № 2 (56). - с. 154-157

2.             Стоянова в.а. оценка влияния организационной культуры предприятия на эффективность производственной деятельности // менеджмент в россии и рубежом. - 2005. - № 1 - с. 6-93.

3.             Янковська л. А оптимізація трудового потенціалу в системі менеджменту // актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9 (63). - с. 200-203.

4.             Гріфін в., яцура в. Основи менеджменту: підручник / науковий редактор в. Яцура, д.онескевич. - львів: бак, 2001. - 624с.

Змiст

Мотивация персонала в системах менеджмента качества

Проблеми інвестування технологічного розвитку підприємства

Створення логістичних систем на підприємстві

Система управління витратами промислового підприємства

Технологія менеджменту

Інноваційна модель розвитку підприємств україни

Структура фінансового потенціалу підприємства

Організація управління ефективністю виробництва

Вплив організаційної культури на ефективність роботи персоналу

Інтелектуальна власність в україні та проблеми її розвитку

Проблеми розробки програми антикризового фінансового управління ват «городоцьке» атп 16838

Формування системи стратегічного менеджменту у банківських установах

Забезпечення якості продукції на підприємствах

Сучасні підходи до оцінки вартості підприємства

Розвиток творчого потенціалу в інноваційній діяльності підприємства

Основні аспекти організації та впровадження контролінгу на підприємствах

Фінансове планування як важлива складова системи менеджменту підприємства

Застосування стандартів iso 9001:2000 при створенні систем управління якістю

Формирование эффективной системы управления затратами предприятия

Теоретичне обґрунтування сучасних методів управління підприємницької діяльності

Особливості мотивації та стимулювання праці на сучасних підприємствах

Логістична система та проблеми, що пов'язані з її формуванням

Сучасні аспекти формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві

Реинжиниринг как фактор повышения эффективности деятельности производственных предприятий

Інноваційна діяльність на підприємствах україни

Організаційна культура в системі стратегічних змін

Формування раціональної структури управління відповідно до змін зовнішнього середовища підприємства

Персонал під управлінням. Проблематизація поняття „праця"

Стратегії розвитку підприємств на ринку пива

Класифікація стратегій промислового підприємства як необхідний елемент їх ефективного використання

Проблеми формування витрат управління запасами на підприємстві

Сучасні концепції менеджменту

Проблеми теорії і практики маркетингу в умовах ринкової економіки

Проблеми здійснення комунікаційної політики в освітніх закладах україни

Організація маркетингового планування на підприємстві

Оценка параметров развития торговой марки: конкурентный аспект

Діагностика процесу маркетингового управління реалізацією стратегічного набору підприємств: функціональний зріз

Інноваційна маркетингова модель розвитку державотворчих процесів в україні

Банківська система україни в умовах глобалізації фінансових ринків

Завдання стратегічного банківського менеджменту в умовах інтеграції банківської системи україни у світовий фінансовий простір

Вплив доходів та споживчих настроїв населення на розвиток сфери банківських послуг

Сутність і етапи відмивання грошей

Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківського сектору україни

Формування ринку депозитів для фізичних осіб в банківській системі україни

До питання щодо визначення ефективності кредитних операцій комерційного банку

Сучасні аспекти розвитку банківської системи україни

Еволюція та розвиток центральних банків

Проблеми та перспективи розвитку споживчого кредитування в україні

Місце та роль комерційних банків україни в системі недержавного пенсійного забезпечення

Можливості удосконалення політики кредитування комерційними банками україни

Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб'єктів малого бізнесу в україні

Розвиток кредитного ринку україни в умовах глобалізації фінансового простору

Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави

Емісія цінних паперів як один з перспективних напрямів фінансування капіталу підприємства

Місцеві податки і збори та їх вдосконалення

Лізингові відносини в національній економіці україни

Методика пошуку найефективніших джерел фінансування малого і середнього бізнесу

Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем оподаткування

Сутність управління фінансовими ресурсами підприємств

Податкова політика україни: характеристика, шляхи модернізації

Деякі аспекти внутрішньої структури національної фінансової системи

Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету: теоретичний аспект

Складання, розгляд та затвердження доходів бюджету

Моніторинг, аналіз та аудит за доходами бюджету

Проблеми і перспективи розвитку місцевого оподаткування

В статті проаналізований наявний стан місцевого оподаткування, розглянуті актуальні проблеми і перспективи розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292