Підприємство як суб’єкт господарювання

44 Стратегічне планування на підприємстві

Підприємство порівнює цілі( бажані показники) та результати аналізу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища( які обмеж досягн бажаного). За допомогою методів стратегічного аналізу формуються ріщні варіанти стратегії досягнення поставлених цілей. На основі  стратегічног  плану підприємство розробляє середньострокові а оперативні плани

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН – детальний комплексний план в якому визначено місію п-ва і цілі їх досягнення. Він є обмеженням для планів нижчих рівнів, адже встановлює обсяг ресурсів, необхідний для вирішення завдань оперативного планування.

Виділяють такі види планів наступальні (розвиток підприємства за рахунок випуску нової продукції, нові ринки збуту, зміцнення конкурентних переваг); оборонні (утримання своїх позицій на ринку та попередження банкрутства.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ – процес здійснення сукупності робіт щодо визначення довгострокових цілей та напрямів діяльності п-ва.

ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

1) визначення місії (основна узагальнена ціль. Те за для чого створене під-во.)

2) розробка стратегічних цілей (конкретні, вимірювані, зорієнтовані в часі, досяжні, забезпечені ресурсами, не протирічать один одній, мають відповідати місії)

3) аналіз зовн середовища( сукупності економічних, політичних, правових, науково-технічних, комунікаційних, природно-географічних факторів , що прямо чи опосередковано впливають на під-во.)

4) аналіз потенціалу п-ва (SWOT- аналіз зовн та внутр. Середовища, сильних та слабких сторін, можливостей та загроз зовн середовища) після визначення 4 сторін діяльності під-ва встановлення зв’язків між ними, які можуть бути використані для розробки стратегій

Сильні сторони : вигідне розташування; передові техн.; кадровий аспект; репутація у споживача;  наявність вигідних контрактів з постачальн; фінансові ресурси; власні виробн. Потужності ( а не оренда), економія на смасштабі, інноваційний аспект.

Можливості: вихід на нові ринки, швидкі темпи росту ринку, можливість входження в вел структури, можлив збільш обсягу виробн. потужностей

Загрози: рецесія ділового циклу, сповільнен ріст ринку, нові конкуренти, збільшення продуктів замінників, несприятлива держ політика, конкурент тиск, зміна потреб споживачів, несприятл демогр ситуація.

5)Виявлення та аналіз стратегічних альтернатив

Існують такі стратегічні альтернативи :

- стратегія росту

- стратегія стабільності

- стратегія скорочення

- стратегія ліквідації

- стратегія відсіювання зайвого

6) Формулювання власної стратегії

7) Підготовка кінцевого стратегічного плану

8) реалізація стратегії та контроль за її виконанням

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292