Підприємство як суб’єкт господарювання

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

На підприємстві розробляються прогнози на основі яких формуються плани їх діяльності. Прогнозування – це наукове передбачення, засноване на знаннях дії економічних законів, розвитку галузей і підприємства на поточний і перспективний період. Планування – це процес визначення цілей діяльності і розвитку підприємства та обґрунтування шляхів і засобів їх досягнення. В процесі планування використовуються: - прогнози; - нормативи; - різні методи розрахунків; - ЕОМ. Принципи планування:

·                     Наукова обґрунтованість планів;

·                     Орієнтація на кінцеві результати;

·                     Приоритетна роль перспективного планування;

·                     Оптимальність планів.

Основні цілі планування:

1.                 отримання максимального прибутку;

2.                 усунення негативної дії невизначеності і зміни в сфері функціонування підприємств;

3.                 Зосередити увагу на головних задачах на визначеному етапі ;

4.                 Забезпечити контроль та відповідну коректировку дій.

Предмет - планування усіх сторін діяльності і сам план, що розробляється в організаціях усіх форм власності; це самостійна галузь знань, особливо в сферах людської діяльності, метою якої є теоретичне відображення дійсності. Планування вивчає розумову діяльність, що зводить розбіжності між ймовірним і бажаним (оптимальним майбутнім економічних організацій) за умов певних дій і навколишнього середовища. План – це модель діяльності підприємства на визначеному відрізку часу. Модель складається з конкретних показників та їх чисельного вираження. Система планів – це різновиди планів в залежності від ознаки, яка покладена в основу розробки плану. Ознаки: а) від місця формування планів: локальні (розраховуються підприємствами); централізовані (індикативні, які носять рекомендаційний характер, плани галузей, району); б)по тривалості: стратегічні; перспективні (довгострокові і середньострокові); поточні (на 1 рік, квартал, місяць); оперативні (на місяць, декаду, добу, зміну);г)в залежності, від вихідного принципу побудови плану: від минулого до майбутнього – це принцип формування перспективного і поточного планів; від майбутнього до сучасного – це принцип формування стратегічного плану.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292