Підприємство як суб’єкт господарювання

42. Типи організації виробництва

Типи організацій виробництва – це сукупність організаційних, економічних, технічних аходів, які обумовлені номенклатурою, масштабами та ступенем регулярності випуску однорідної продукції.

Масовий – вузька спеціалізація, однотипна, незмінна продукція, а великий обсяг виробництва, низький рівень кваліфікації працівників, незначний рівень автоматизації, певний % браку, незначна довжина виробничого циклу. Застосовується паралельний тип організації виробництва

Серійний тип – широка номенклатура і не стійка, за кожним місцем закріплена відповідна кількість операцій, обробка партії – за графіком і чіткою послідовністю,  спеціалізованість устаткування, механізація виробництва.зазвичай стандартні вироби. Виділяють такі види:  ( великосерійне, середньо серійне (10-20 операц), дрібносерійне 20-40)

Одиничне виробництво – коефіцієнт закріпленні операцій – 40 партій, часті зупинки у виробництві. Номенклатура широка, випуск може повторюватись через певні проміжки часу, або зовсім не повторюватись; працівники високого рівня кваліфікації.відсутня глибока спеціалізація; обладнання унікальне, універсальне. Характеризується високою собівартістю продукції і тривалим робочим циклом. Воно найбільш мобільне і швидко пристосовується до умов сучасного ринку

Змішане  виробництво.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292