Підприємство як суб’єкт господарювання

41. Методи організації виробництва

Методи орг-ції в-ва: ознаки, різновиди, відносні переваги та недоліки

Ознаки непоток. в-ва:  На роб. місцях обробляються різні за конструкцією і технологією виготовлен. предмети;  Роб. місця розміщуються однотипними технолог. групами без зв`язку з послідовністю виконання операцій;  Предмети праці (ПП) переміщ.  у процесі обробки складними маршрутами (перерви між операціями);  Сфера застосування - одиничне, серійне.

Модифікації: одинично-технологічний метод (окремі ПП поштучно, або невел. партіями проходять обробку згідно ознак);

Партіонно-технологічний метод (ПП обробляються періодично партіями, які повторюються. При цьому партія ПП є важливим календарно-плановим нормативом орг-ції партіонного в-ва, а її розмір впливає на його ефективність. З одного боку, збільшення величини партії ПП обумовлює зменшення кількості переналагоджувань устаткування, а з другого - обробка ПП великими партіями збільшує обсяг незавершеного в-ва)

Предметно-груповий метод дає можливість усунити окремі недоліки ін. двох методів в-ва. Його сутність полягає в розподілі усієї сукупності ПП на технологічно подібні групи.

 Потокове в-во:   Є високо ефективним методом орг-ції виробничого процесу. За умов потоку виробничий процес максимально відповідає засадам його раціональної організації.

Ознаки потокового виробництва:  За групою роб.місць закріплюється обробка або складання виробів однієї назви (обмеженої кількості найменувань конструктивно і технологічно однорідних виробів);   Технологічний процес має високу поопераційну диференціацію; на кожному роб.місці виконуються одна чи кілька подібних операцій;   ПП передаються з операції на операцію поштучно або невел. транспортними партіями відповідно до ритму роботи;   Роб. місця розміщуються послідовно за ходом технологічного процесу. Умови застосування: потокові методи орг-ції в-ва застосовуються за умов виготовлення продукції значним обсягом і протягом тривалого часу, що характерне для великосерійного та масового в-ва.  Осн. структурна ланка: потокова лінія -тобто технологічно та орг-ційно виокремлена група роб. місць, на яких виготовляється один чи кілька типорозмірів подібних виробів згідно з ознаками потокового в-ва.   Параметри потокових ліній:

 Такт - інтервал часу, через який з поточної лінії сходять вироби, що рухаються один за одним; визначається діленням планового фонду часу роботи лінії за розрахунковий період на обсяг в-ва продукції в натур. виразі за той самий період;

 Ритм - інтервал часу, через який з лінії сходять ПП, що передаються з операції на операцію транспортними партіями; розраховується множенням такту лінії на розмір трансп. партії;

 Синхронізована операція - операція, тривалість якої доведено до величини, що дорівнює або є кратною такту лінії;

 Кількість робочих місць - визначається для кожної операції діленням її тривалості на такт потокової лінії;

 Швидкість руху конвеєра - розрах. діленням відстані між центрами двох суміжних виробів на конвеєрі на такт потокової лінії;

 Довжина роб. зони на конвеєрі (Д) - обчислюється за формулою: Д=Z*t/r , де Z- відстань між центрами двох суміжних виробів (м), t - тривалість і- ої операції (хв), r - такт потокової лінії (хв).

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292