Підприємство як суб’єкт господарювання

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

Виробничий процес – процес перетворення сировини в готову продукцію; процес взаємодії засобів праці, предметів праці та природних процесів спрямованих на виготовлення певного виду продукції.

Усі виробничі процеси поділяються на

За призначенням

Основні процеси — безпосередньо пов’язані з перетворенням предметів праці у готову продукцію. (ті що відбуваються в основних  цехах підприємства)

До допоміжних , які сприяють безперебійній роботі підприємства, але безпосередньо участі у виготовленні продукції не беруть. (ремонт обладнання, прибирання виробничої площі)

Обслуговуючі процеси забезпечують нормальні умови здійснення основних і допоміжних. (транспортування, складання, контроль за якістю)

- побічні (переробка відходів від основного виробництва)

За перебігом у часі виробничі процеси поділяють на дискретні (переривані) та безперервні. Дискретним процесам притаманна циклічність, зв'язана з виготовленням виробів певної форми, які обчислюються в штуках. Безперервні процеси властиві виробництву продукції, яка не має сталого об'єму й форми.

За ступенем автоматизації розрізняють: ручні, механізовані (викон робітники за допомогою машин) , автоматизовані ( під наглядом робітників) та автоматичні процеси (за попередньо розробленою програмою)

Виробничий процес складається з окремих фаз. Кожна фаза характеризується початком і кінцем. Фази поділяються на процеси , а процеси на операції.

Операція – найменша частина виробничого процесу. Виконується на 1 робочому місці, без переналагодження обладнання; виготовлення 1 виду продукції кількома робітниками.

Види операцій

Основні або технологічні ( зміни в предметах праці)

Допоміжні ( створюють умови для змін предметів праці)

Природний процес – коли сировина та матеріали набувають тих властивостей і якостей за яких їх можна далі використовувати.

Організація виробництва – сукупність методів, заходів з метою досягнення п-вом у визначені строки  найкращого результату з найменшими витратами.

Виробничий процес та окремі його операції мають бути раціонально організовані в просторі і часі. Для цього за проектування та організації виробничого процесу слід дотримуватися певних принципів

- принцип спеціалізації (поділ праці між окремими підрозділами п-ва, цехами, робочими місцями) означає обмеження різноманітності еле­ментів виробничого процесу, передусім зменшення номенклатури продукції, яка виготовляється на кожній ділянці підприємства, а також різновидів виробничих операцій, що виконуються на робо­чих місцях.

- паралельності  – одночасне виконання процесів, пов’язаних з виготовленням складних виробів, що компонуються з багатьох деталей, вузлів

- принцип неперервності – перерви між суміжними технологічними операціями повинні бути мін або відсутні

- принцип прямо точності – предмети праці в процесі обробки повинні пересуватися найкоротшим шляхом на всіх стадіях виробничого процесу. Цехи для відтворення такого принципу розміщуються за ходом технологічного процесу.

- принцип ритмічності – в однакові проміжки часу виготовляється однакова к-сть продукції, забезпечуючи рівномірне завантаження роб місць.

- принцип гнучкості – оперативне адаптування до змін середовища

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292