Підприємство як суб’єкт господарювання

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

Фактичне визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими оцінками може бути обсяг виробленої продукції або прибуток. Але величина цих результатів не дає змоги робити висновок про ефективність, бо невідомо, якою ціною було це досягнено. Ефективність під-ва – комплексна оцінка кінцевих результатів використання основних та оборотних засобів, трудових та фінансових ресурсів та НА за певний період часу. ( ефективніст = результати/витрати)

Основий ефект(результат) який враховується при оцінці ефективності – економічний( ще є соціальний та екологічний). він може бути кількісно оцінений і зумовлений коливанням ціни, собівартості, обсягів виробництва(кількісні ефект), поліпшення споживчих якостей товару ( якісний ефект). Кількісний ефект оцінюється обсягами виробництва, грошовими потоками та прибутком. У натуральному вираженні обліковується за допомогою натуральни та умовно натуральних показників.У ваттісному вимірі продукція поділяється на повну(товарна, валова та реалізована) та чисту( нормативно, фактично, та умовно-чисту).

Грошовий потік використовується при оціннці ефективност і інвестицій, бо він становит оцінку коштів, що є джерелом відшкодувань інвестиційних витрат. Фактична чиста продукція ( ДОДАНА ВАРТІСТЬ) . її величину показє вартість створена на конкретному під-ві, бо вона складається з величини прибутку та оплати праці з нарахуваннями. Є оюєктом оподаткування ПДВ. Знаменник тобто ресурси можна обєднати в такі 3 підходи розгляду: ресурсний ( вартість використ ресурсів); витратний ( витрати пов’язані з виготовленням); ресурсно витратний.

 У системі показників ефективності виробництва виділяють такі групи:

Ефективність використання основних засобів (фондовіддача, фондомісткість, рентабельність ОЗ, коеф змінності обладнання, коеф інтенсивного використання обладнання)

Ефективність використання оборотних засобів. ( К оборотності, К завантаження, тривалість обороту, рентабельність обороь актівів)

Ефективність використання праці ( ПП, трудомісткість, фондоозброєність, зарплато місткість продукції

Узагальнюючі показники ефективності діяльності

(норма прибутковості= П/ ( вартість основних фондів+ залишки оборотних засоб;

Рентабельність = П/С

Коефіцієнт ефективності застосування ресурсів= Чиста продукція/ Чисельність праців+ (вартість основних фондів+ залишки оборотних засоб) * коефіцієнт повних витрат праці.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292